آمار کل " واردات از" کشور "فرانسه" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 فرانسه 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 21,903,790 7,465,441,666,230 Rls. 250,294,023 $
2 1394 فرانسه 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غيرمذکور 14,681 784,040,275,611 Rls. 26,291,950 $
3 1394 فرانسه 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 136,972 744,495,671,368 Rls. 25,083,960 $
4 1394 فرانسه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 378,225 682,882,809,040 Rls. 23,268,088 $
5 1394 فرانسه 30034090 سايردا روهاحاوي آلکالوئيديامشتقات آنهاکه توليددا خلي ندارند فاقدهورمون وا نتي بيوتيک ياساير محصولات2937 66,851 370,873,097,470 Rls. 12,873,756 $
6 1394 فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 693,595 369,197,512,644 Rls. 12,524,451 $
7 1394 فرانسه 29333100 پيريدن و املاح آن 15,790 340,957,376,480 Rls. 11,529,849 $
8 1394 فرانسه 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 3,056,308 337,724,377,303 Rls. 11,340,519 $
9 1394 فرانسه 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 64,314 325,964,491,159 Rls. 10,831,069 $
10 1394 فرانسه 30023010 - - - واكسن هاي توليد مشابه داخل 156,518 315,569,416,634 Rls. 10,616,362 $
11 1394 فرانسه 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 9,992,940 299,856,738,262 Rls. 10,185,697 $
12 1394 فرانسه 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 108,043 296,562,463,096 Rls. 9,964,649 $
13 1394 فرانسه 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 125,366 290,676,452,839 Rls. 9,829,748 $
14 1394 فرانسه 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 86,191 273,446,792,000 Rls. 9,123,943 $
15 1394 فرانسه 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 16,184 271,412,240,854 Rls. 9,242,883 $
16 1394 فرانسه 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 47,474 262,214,843,678 Rls. 8,849,446 $
17 1394 فرانسه 98870316 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 56 درصد وبيشتربه استثناي لاستيك 716,643 251,184,780,288 Rls. 9,188,784 $
18 1394 فرانسه 30022000 واكسنکها براي پزشكي 29,098 245,874,529,982 Rls. 8,242,683 $
19 1394 فرانسه 29371200 انسولين و املاح آن 150 245,036,708,995 Rls. 8,295,537 $
20 1394 فرانسه 29395900 سايرتئوفيلين وآمينوفيلين (تئو فيلين -اتيلن دي آمين ) ومشتقات و ا ملاح ا ين محصولات که درجاي ديگر مذکورنباشد 639 227,230,533,222 Rls. 7,654,442 $
21 1394 فرانسه 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 905,178 191,683,057,032 Rls. 6,487,568 $
22 1394 فرانسه 84138200 بالابرهاي آبگونها 89,394 182,850,422,031 Rls. 6,139,154 $
23 1394 فرانسه 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 602,746 162,862,690,316 Rls. 5,526,217 $
24 1394 فرانسه 84295921 بيل مکانيکي نو،به قدرت بيش از 200 اسب بخار ،فاقد قابليت چرخش 360درجه 342,448 159,913,371,285 Rls. 5,298,127 $
25 1394 فرانسه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 442,369 145,728,577,049 Rls. 4,957,869 $
26 1394 فرانسه 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 139,094 132,992,678,281 Rls. 4,413,312 $
27 1394 فرانسه 35030000 ژلاتين (از جمله آنهاييکكه به صورت ورقهکهاي مربع يا مستطيل عرضه شده، حتي كار شده در سطح يا رنگ شده) و مشتقات آنها؛ سريشم ماهي (Isinglass)؛ ساير چسبکهاي حيواني، باستثناي چسبکهاي كازئين مشمول شماره 0135. 547,250 122,425,856,360 Rls. 4,152,644 $
28 1394 فرانسه 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 49,279 116,310,540,671 Rls. 3,883,641 $
29 1394 فرانسه 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 1,796 112,839,229,196 Rls. 3,789,379 $
30 1394 فرانسه 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 443,844 111,413,516,698 Rls. 3,738,562 $
31 1394 فرانسه 90181300 دستگاههاي تشخيص ا مرا ض ا زطريق نمايش رزنانس مغناطيسي(MRI) 26,613 105,748,842,658 Rls. 3,554,771 $
32 1394 فرانسه 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 80,420 104,140,736,729 Rls. 3,737,434 $
33 1394 فرانسه 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 13,085 100,886,558,758 Rls. 3,391,624 $
34 1394 فرانسه 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 266,579 99,148,766,672 Rls. 3,337,892 $
35 1394 فرانسه 30031090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط دا را ي پني سيلين يامشتقات اين محصولات باساختار اسيد پني سيلانيك ،استربتومايسين هايامشتقات اين محصولات که توليد دا خلي ندا رند 11,179 97,834,168,862 Rls. 3,266,257 $
36 1394 فرانسه 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 20,900 95,013,513,923 Rls. 3,227,471 $
37 1394 فرانسه 73023000 سوزن ريل تقاطعي ،ميله سوزنباني وسايرقطعات تقاطعي راه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 569,949 90,617,202,131 Rls. 3,017,664 $
38 1394 فرانسه 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 21,818 85,269,449,900 Rls. 2,852,855 $
39 1394 فرانسه 84821000 بلبرينگ. 169,533 82,475,009,570 Rls. 2,799,515 $
40 1394 فرانسه 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 3,555 78,803,513,844 Rls. 2,645,526 $
41 1394 فرانسه 33051000 شامپوها 496,445 77,602,345,427 Rls. 2,620,028 $
42 1394 فرانسه 90213100 مفصل هاي مصنوعي 4,543 74,637,443,922 Rls. 2,506,562 $
43 1394 فرانسه 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 417,391 74,206,228,562 Rls. 2,485,042 $
44 1394 فرانسه 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 18,330 73,164,777,328 Rls. 2,448,223 $
45 1394 فرانسه 21069080 کمكمل غذايي، 37,608 72,074,518,558 Rls. 2,436,067 $
46 1394 فرانسه 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 71,539 71,323,879,048 Rls. 2,391,652 $
47 1394 فرانسه 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا موادپلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 65,742 70,058,339,294 Rls. 2,464,514 $
48 1394 فرانسه 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 15,128 68,283,469,398 Rls. 2,291,147 $
49 1394 فرانسه 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 2,923,369 67,154,867,737 Rls. 2,229,793 $
50 1394 فرانسه 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 108,745 60,443,414,001 Rls. 2,011,437 $
51 1394 فرانسه 29181100 اسيد لاكتيك، املاح و استرهاي آن 250,000 57,745,961,955 Rls. 1,918,677 $
52 1394 فرانسه 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 119,050 56,008,021,402 Rls. 1,875,778 $
53 1394 فرانسه 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 3,505 54,775,016,314 Rls. 1,860,483 $
54 1394 فرانسه 84481110 دا بي ژا کارد 51,167 53,767,718,205 Rls. 1,796,461 $
55 1394 فرانسه 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 51,991 48,114,802,759 Rls. 1,613,828 $
56 1394 فرانسه 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 197,246 48,087,649,213 Rls. 1,636,835 $
57 1394 فرانسه 84262000 جرثقيلکهاي برجي (Tower cranes) 1,362,005 46,635,899,570 Rls. 1,584,311 $
58 1394 فرانسه 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 9,355 46,220,550,012 Rls. 1,532,601 $
59 1394 فرانسه 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 18,328 44,784,938,378 Rls. 1,495,787 $
60 1394 فرانسه 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 654,113 41,988,876,346 Rls. 1,414,080 $
61 1394 فرانسه 85334090 سايرمقاومتهاي متغيرورئوستات هاوپتانسيومترهابجزموا ردمذکور 7,168 40,679,520,776 Rls. 1,361,551 $
62 1394 فرانسه 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 148,399 39,629,851,610 Rls. 1,337,028 $
63 1394 فرانسه 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 22,775 38,956,749,844 Rls. 1,294,979 $
64 1394 فرانسه 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 357,675 38,921,859,577 Rls. 1,319,068 $
65 1394 فرانسه 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 65,542 38,430,012,348 Rls. 1,301,942 $
66 1394 فرانسه 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 322,974 36,637,482,613 Rls. 1,229,937 $
67 1394 فرانسه 04071111 تخم نطفهکدار بوقلمون براي توليد گوشت 82,012 36,619,229,463 Rls. 1,246,412 $
68 1394 فرانسه 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 335,998 36,599,264,785 Rls. 1,232,479 $
69 1394 فرانسه 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 27,653 36,563,180,906 Rls. 1,244,880 $
70 1394 فرانسه 85308000 تجهيزات برقي علامت دادن ايمني ياكنترل ترافيك, براي جاده, راههاي آبي داخلي , تسهيلات پاركينگ، تاسيسات بندري ياباند فرودگاه 7,695 36,425,133,127 Rls. 1,219,023 $
71 1394 فرانسه 84781000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ياتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو،غيرمذکوردرجاي ديگرا ين فصل 13,708 35,434,178,863 Rls. 1,223,946 $
72 1394 فرانسه 84169000 ا جزا ءوقطعات مشعل هاي کوره ،بشكه هاي مكانيكي ،تخليه كننده هاي مكانيكي خاكستر ووسايل همانند 312,050 35,228,422,854 Rls. 1,174,778 $
73 1394 فرانسه 38089129 ک ساير LD50 حداكثر 2000 محصول آماده شيميايي ، خانگي 34,926 35,057,000,000 Rls. 1,191,207 $
74 1394 فرانسه 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 15,370 32,704,570,762 Rls. 1,082,861 $
75 1394 فرانسه 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 961 32,244,924,214 Rls. 1,075,711 $
76 1394 فرانسه 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 23,939 31,891,481,440 Rls. 1,066,071 $
77 1394 فرانسه 40103990 سايرتسمه ومجموعه تسمه هاي ا نتقال نيروغيرمذکوردرجاي ديگر 26,224 31,139,172,056 Rls. 1,061,367 $
78 1394 فرانسه 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 65,240 30,650,658,465 Rls. 1,031,101 $
79 1394 فرانسه 84451100 ماشين هاي حلاجي(Cardingmachines ) 69,076 30,368,573,958 Rls. 1,020,049 $
80 1394 فرانسه 94019020 اجزاء وقطعات نشيمنهاي وسايل نقليه زميني 154,875 29,816,243,852 Rls. 988,900 $
81 1394 فرانسه 84631000 دستگاههاي کشش ميله, لوله, پروفيل ،مفتول ياهمانند 28,656 29,444,733,900 Rls. 975,540 $
82 1394 فرانسه 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 38,856 29,129,826,448 Rls. 994,384 $
83 1394 فرانسه 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 4,171 29,118,117,594 Rls. 983,174 $
84 1394 فرانسه 84603100 ماشين هاي تيزکردن ا بزا رسنگ زني برشي (باکنترل شماره اي) 15,255 28,968,135,924 Rls. 970,859 $
85 1394 فرانسه 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 32,578 28,481,886,610 Rls. 991,199 $
86 1394 فرانسه 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 34,813 28,381,652,882 Rls. 949,398 $
87 1394 فرانسه 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 1,477 28,178,074,344 Rls. 942,464 $
88 1394 فرانسه 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 12,006 28,120,852,585 Rls. 1,009,179 $
89 1394 فرانسه 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 18,683 27,935,448,669 Rls. 936,115 $
90 1394 فرانسه 29232090 فسفوآمينوليپيدها 96,000 27,380,913,353 Rls. 938,548 $
91 1394 فرانسه 40169930 قطعات و لوا زم موردمصرف دربخش بهدا شت و پزشکي ازكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 19,697 27,211,977,456 Rls. 913,879 $
92 1394 فرانسه 34021290 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 175,698 26,556,133,170 Rls. 893,580 $
93 1394 فرانسه 89079000 ا دوا ت شناورمثلا کلک (غيرا زکلک قابل بادکردن )مخزن, صندوق زيرآبي,سکوي تخليه وبادگيري بوئه وبرج علائم (فانوس دريايي ) 91,640 25,938,659,893 Rls. 875,672 $
94 1394 فرانسه 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 7,392 24,890,577,888 Rls. 840,020 $
95 1394 فرانسه 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 145,343 24,882,847,868 Rls. 837,157 $
96 1394 فرانسه 05111000 اسپرم گاو 293 24,761,694,071 Rls. 846,669 $
97 1394 فرانسه 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 17,020 24,744,082,488 Rls. 831,508 $
98 1394 فرانسه 84335930 ماشين بردا شت بلالPicker and husker 32,430 23,764,453,520 Rls. 793,187 $
99 1394 فرانسه 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 98,966 22,940,317,345 Rls. 774,274 $
100 1394 فرانسه 33021010 ا سانس کولا ازانواعي كه درصنايع غذايي يانوشابه سازي مورداستفاده قرارميگيرد 8,820 22,743,849,458 Rls. 767,514 $
101 1394 فرانسه 90213910 لنز دا خل چشمي ا ز جنس (Poly Metil (Metaacrilat PM.M.A) 877 22,462,500,000 Rls. 750,000 $
102 1394 فرانسه 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 8,441 22,316,272,354 Rls. 741,719 $
103 1394 فرانسه 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 31,141 22,059,043,890 Rls. 737,513 $
104 1394 فرانسه 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 209,100 21,413,298,088 Rls. 724,426 $
105 1394 فرانسه 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 46,737 21,279,630,104 Rls. 712,194 $
106 1394 فرانسه 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 63,635 20,927,157,615 Rls. 706,128 $
107 1394 فرانسه 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 944 20,643,316,771 Rls. 695,550 $
108 1394 فرانسه 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 292,674 20,165,612,792 Rls. 684,208 $
109 1394 فرانسه 12051000 دانه هاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك : Rape or Repesseed or Colza Low Erucic Asid Conola) 50,516 20,061,001,130 Rls. 670,197 $
110 1394 فرانسه 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 100,560 20,031,777,487 Rls. 674,739 $
111 1394 فرانسه 84451200 ماشين هاي شانه زني(Combingmachines ) 17,640 20,003,730,000 Rls. 662,726 $
112 1394 فرانسه 13012000 صمغ عربي طبيعي 87,740 19,704,081,000 Rls. 660,997 $
113 1394 فرانسه 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 21,960 19,673,677,935 Rls. 652,559 $
114 1394 فرانسه 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوترا کتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 5,070 19,273,946,137 Rls. 666,485 $
115 1394 فرانسه 29054900 ساير پلي الکل ها غير مذکور در رديف هاي 29054100 لغايت 29054500 250,400 18,506,526,782 Rls. 616,300 $
116 1394 فرانسه 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,098 18,401,113,025 Rls. 617,987 $
117 1394 فرانسه 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 14,442 18,222,674,351 Rls. 616,937 $
118 1394 فرانسه 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 143,877 18,116,166,221 Rls. 606,877 $
119 1394 فرانسه 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 4,186 18,083,526,563 Rls. 603,928 $
120 1394 فرانسه 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 530,824 18,045,511,391 Rls. 616,317 $
121 1394 فرانسه 87032319 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 33,385 18,033,098,040 Rls. 599,523 $
122 1394 فرانسه 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 33,074 17,987,554,518 Rls. 609,113 $
123 1394 فرانسه 21069010 ا ستابيلايزر 105,600 17,797,130,316 Rls. 598,839 $
124 1394 فرانسه 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 2,435 17,393,762,313 Rls. 591,257 $
125 1394 فرانسه 84453000 ماشين هاي دولاکردن ياتابيدن نخ نسجي 14,085 16,717,869,366 Rls. 558,062 $
126 1394 فرانسه 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 771 16,387,635,619 Rls. 554,829 $
127 1394 فرانسه 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 13,319 16,068,685,111 Rls. 550,745 $
128 1394 فرانسه 84451300 ماشين هاي کشش يافتيله كني الياف (ِِdrawing and roving machines) 16,477 15,865,129,120 Rls. 556,691 $
129 1394 فرانسه 40113000 لاستيك رويي چرخ، بادي نو، از كائوچو از انواع مورد مصرف در وسايل نقليه هوايي 37,295 15,859,011,771 Rls. 532,392 $
130 1394 فرانسه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 45,398 15,852,194,028 Rls. 541,688 $
131 1394 فرانسه 84825000 رولربيرينگ ا ستوا نه ا ي (غيرا زنوع سوزني). 33,844 15,817,400,579 Rls. 535,655 $
132 1394 فرانسه 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 47,888 15,554,214,173 Rls. 526,988 $
133 1394 فرانسه 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 7,977 15,480,985,246 Rls. 516,666 $
134 1394 فرانسه 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 101,454 15,455,605,661 Rls. 539,706 $
135 1394 فرانسه 85158090 ماشينهاودستگاههاي براي داغ افشاني فلزات ياسرمت ها ، غيرمذکوردرجاي ديگر 4,502 15,426,091,984 Rls. 514,598 $
136 1394 فرانسه 40059900 کائوچوي مخلوط شده, ولکانيزه نشده به اشکال ابتدا ئي 139,582 15,322,950,709 Rls. 517,849 $
137 1394 فرانسه 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 26,188 15,131,308,192 Rls. 518,507 $
138 1394 فرانسه 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 145,301 15,061,421,032 Rls. 503,799 $
139 1394 فرانسه 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 116,405 15,022,295,530 Rls. 505,719 $
140 1394 فرانسه 17029000 ساير، همچنين ساكاروز تغيير يافته به گلوكز از طريق هيدروليز (قند معكوس) (Invert sugar) و ساير قندها و شربتکهاي قند كه به حالت خشك حاوي 50 درصد وزني فروكتوز باشند 414,000 14,949,405,386 Rls. 501,465 $
141 1394 فرانسه 35071000 پنير مايه و كنسانترهکهاي آن 1,984 14,670,624,850 Rls. 487,202 $
142 1394 فرانسه 25085000 آندالوزيت، سيانيت، سيليمانيت 1,174,000 14,427,417,334 Rls. 492,969 $
143 1394 فرانسه 85423290 --- حافظه ها غير مذكور 3,820 14,337,115,507 Rls. 496,779 $
144 1394 فرانسه 23099020 افزودني هاي خوراك ابزيان 376,010 13,725,887,381 Rls. 466,943 $
145 1394 فرانسه 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 280 13,690,871,656 Rls. 482,583 $
146 1394 فرانسه 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 735,320 13,535,203,500 Rls. 451,821 $
147 1394 فرانسه 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 22,559 13,358,328,820 Rls. 456,714 $
148 1394 فرانسه 29054420 پودرسوربيتول 260,875 13,100,077,736 Rls. 439,463 $
149 1394 فرانسه 33012500 روغن هاي اسانسي از ساير نعناع ها(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 13,500 12,710,545,566 Rls. 430,654 $
150 1394 فرانسه 84483200 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 8,764 12,585,129,070 Rls. 436,015 $
151 1394 فرانسه 15042000 چربي ,روغن ماهي و ا جزا ء آن ها بغيرا ز روغن جگر 67,645 12,433,401,016 Rls. 425,225 $
152 1394 فرانسه 27101920 گريس 94,363 12,372,141,886 Rls. 421,674 $
153 1394 فرانسه 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 9,491 12,235,308,436 Rls. 420,996 $
154 1394 فرانسه 35011000 كازئين 37,900 12,062,099,497 Rls. 401,044 $
155 1394 فرانسه 15200000 گليسرول خام,آب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دا ر 385,820 12,060,962,280 Rls. 402,156 $
156 1394 فرانسه 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 45,139 11,996,328,182 Rls. 408,840 $
157 1394 فرانسه 39139000 پليمرهاي طبيعي تغييريافته وپليمرهاي طبيعي غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 44,001 11,904,502,371 Rls. 399,328 $
158 1394 فرانسه 84751000 ماشين هابرا ي سوا رکردن لامپ, لوله،والو ياحباب توليد نور اذرخشي الكتريكي ياالكترونيكي ، در غلاف شيشه ا ي. 3,188 11,506,277,871 Rls. 382,319 $
159 1394 فرانسه 72209000 محصولات تخت نوردشده ا زفولادزنگ نزن, باپهناي کمترا ز600mmکه درجاي ديگرذکرنشده. 27,891 11,429,188,129 Rls. 382,631 $
160 1394 فرانسه 01042010 بز زنده ،مولد نژاد خالص 18,600 11,324,076,501 Rls. 400,073 $
161 1394 فرانسه 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 19,170 11,303,394,168 Rls. 382,077 $
162 1394 فرانسه 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 8,340 11,245,080,000 Rls. 372,613 $
163 1394 فرانسه 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 10,982 11,183,115,183 Rls. 375,246 $
164 1394 فرانسه 85013110 الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات 12,162 11,117,943,869 Rls. 375,990 $
165 1394 فرانسه 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 93,605 10,797,408,695 Rls. 365,900 $
166 1394 فرانسه 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 8,450 10,706,820,510 Rls. 357,254 $
167 1394 فرانسه 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 313 10,678,706,664 Rls. 365,875 $
168 1394 فرانسه 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 549 10,464,914,333 Rls. 368,913 $
169 1394 فرانسه 85111000 شمع هاي جرقه زن 23,736 10,378,403,704 Rls. 346,202 $
170 1394 فرانسه 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 8,660 10,343,651,979 Rls. 344,704 $
171 1394 فرانسه 01051140 جوجه مادريكروزه تخم گذار 2,624 10,327,517,926 Rls. 351,874 $
172 1394 فرانسه 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 174,000 10,155,789,257 Rls. 349,701 $
173 1394 فرانسه 73062900 ساير لوله ها ازفولاد زنگ نزن براي جداره سازي ولوله گذاري براي حفاري نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد غير مذكور درجاي ديگر . 58,573 10,105,913,880 Rls. 335,689 $
174 1394 فرانسه 38089321 - - - - LD50 حداكثر 2000 محصول اماده شيميايي 28,123 10,046,199,240 Rls. 332,843 $
175 1394 فرانسه 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 69,514 9,998,627,465 Rls. 333,263 $
176 1394 فرانسه 29362920 نيكوتينيك اسيد (نياسين) 42,750 9,876,406,307 Rls. 330,779 $
177 1394 فرانسه 01051120 جوجه مادر گوشتي يكروزه 4,980 9,827,069,457 Rls. 330,956 $
178 1394 فرانسه 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 10,314 9,643,220,661 Rls. 326,593 $
179 1394 فرانسه 85043220 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت بيش از يك وحداكثر 16 كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 9,402 9,582,804,794 Rls. 320,924 $
180 1394 فرانسه 29161100 کاسيد اكريليك و املاح آن 197,337 9,511,542,177 Rls. 318,740 $
181 1394 فرانسه 84502000 ماشين هاي رختشوئي,خانگي ياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10کيلوگرم 12,741 9,244,624,367 Rls. 313,830 $
182 1394 فرانسه 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 139,416 9,182,404,976 Rls. 311,503 $
183 1394 فرانسه 34013000 محصولات و فرآوردهکهاي آلي تانسيو اكتيف كه به منظور شستشوي پوست بدن در نظر گرفته شدهکاند، به شكل مايع يا كرم، بستهکبندي شده براي خرده فروشي حتي اگر حاوي صابون باشند 41,546 9,175,031,721 Rls. 311,312 $
184 1394 فرانسه 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 14,038 9,048,001,494 Rls. 301,829 $
185 1394 فرانسه 87089421 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 41,886 9,020,399,716 Rls. 302,739 $
186 1394 فرانسه 34039910 روانکكننده سيليكوني 159,912 8,810,387,093 Rls. 299,483 $
187 1394 فرانسه 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 11,988 8,695,940,758 Rls. 294,100 $
188 1394 فرانسه 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 201,600 8,693,072,288 Rls. 291,533 $
189 1394 فرانسه 40091190 لوله وشيلنگ از كائوچوي ولكانيزه مستحكم نشده ياجور نشده به نحوي ديگر با ساير مواد بدون لوازم وملحقات بجز رديف 40091110 5,705 8,631,781,607 Rls. 288,910 $
190 1394 فرانسه 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 8,470 8,547,611,127 Rls. 286,976 $
191 1394 فرانسه 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 63,000 8,509,136,996 Rls. 284,805 $
192 1394 فرانسه 90221390 دستگاههاي را ديولوژي مصارف دندا نپزشکي بغيرا زدستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 1,666 8,494,957,942 Rls. 288,221 $
193 1394 فرانسه 29054300 مانيتول 35,440 8,467,896,518 Rls. 287,644 $
194 1394 فرانسه 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 49,831 8,396,690,710 Rls. 285,002 $
195 1394 فرانسه 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 8,564 8,316,653,751 Rls. 285,212 $
196 1394 فرانسه 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 2,455 8,310,012,375 Rls. 275,760 $
197 1394 فرانسه 38089122 ----50 LD حداكثر 2000 خانگي محصول اماده شيميايي 8,579 8,238,029,343 Rls. 289,776 $
198 1394 فرانسه 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 473 8,220,721,057 Rls. 273,513 $
199 1394 فرانسه 33079010 مايع مخصوص شستشوي لنزهاي چشمي 14,927 8,196,567,876 Rls. 273,675 $
200 1394 فرانسه 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 24,044 8,126,300,026 Rls. 269,947 $
مجموع کل
20,579,911,495,460 ريال
مجموع کل
693,609,451 دلار