آمار کل " واردات از" کشور "فرانسه" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [6]   [4] [3] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
401 1394 فرانسه 29309000 ساير ترکيبات آلي- گوگردي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 415 262,337,868 Rls. 8,758 $
402 1394 فرانسه 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 11,069 259,285,765 Rls. 8,849 $
403 1394 فرانسه 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 14 258,190,588 Rls. 8,619 $
404 1394 فرانسه 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 7,252 257,200,068 Rls. 8,532 $
405 1394 فرانسه 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 3,910 256,319,623 Rls. 8,730 $
406 1394 فرانسه 85024000 مبدل دواربرق (Electric Rotary Converters) 301 254,965,643 Rls. 8,616 $
407 1394 فرانسه 85432000 مولدهاي علائم (signal generators ) 5 254,662,180 Rls. 8,869 $
408 1394 فرانسه 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 639 250,580,580 Rls. 8,349 $
409 1394 فرانسه 95049090 ا شيابرا ي سرگرمي در هوا ي آزا د(funfair) بازيهاي روميزي ياساكني ،غيرمذکوردرجاي ديگر 1,121 249,698,632 Rls. 8,273 $
410 1394 فرانسه 63041900 روتختي ورختخوا ب پوش (باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 691 248,656,789 Rls. 8,450 $
411 1394 فرانسه 90309000 ا جزا ءوقطعات و متفرعات آلات و دستگاههاي مشمول 9030 148 247,004,283 Rls. 8,409 $
412 1394 فرانسه 58061000 پارچه ها ي مخمل وپلوش تار وپودباف (از جمله حوله باف اسفنجي وپارچه هاي اسفنجي (پرز حلقوي) وپارچه هاي شنيل 95 245,816,066 Rls. 8,321 $
413 1394 فرانسه 40081900 ميله ,ترکه و پروفيله ا زکائوچوي ا سفنجي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 1,420 241,462,315 Rls. 8,494 $
414 1394 فرانسه 70161000 مکعب بزرگ, کوچک وسايرشيشه آلات, برا ي موزائيك ياتزئين از شيشه 21,318 240,997,605 Rls. 8,307 $
415 1394 فرانسه 28369900 ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غيراز موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000 3,005 239,446,219 Rls. 7,941 $
416 1394 فرانسه 32091010 رنگ رويه وآستري ا تومبيل براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 660 238,685,794 Rls. 8,371 $
417 1394 فرانسه 94012000 نشيمنهاا زا نواعي که برا ي وسايط نقليه موتوري زميني مورد استفاده قرا رميگيرند 409 236,708,591 Rls. 7,939 $
418 1394 فرانسه 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 3 236,389,426 Rls. 7,917 $
419 1394 فرانسه 72202000 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده باپهناي کمترا ز600mm 603 235,585,907 Rls. 7,865 $
420 1394 فرانسه 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي وبهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 5,652 233,756,336 Rls. 7,746 $
421 1394 فرانسه 42010000 ا شياءزين وبرگ سازي برا ي هرنوع حيوا ن (ا زجمله مالبند,قلاده, زا نوبندوهمانند)ا زهرماده 649 232,612,827 Rls. 7,724 $
422 1394 فرانسه 90021100 عدسي شيئي سوا رشده, ا زهرماده, برا ي دوربين عکاسي,پروژکتوريادستگاههاي بزرگ کردن عكس 17 226,210,360 Rls. 7,937 $
423 1394 فرانسه 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 51 224,668,593 Rls. 7,713 $
424 1394 فرانسه 33053000 فيكساتور مو (Hair lacquer) 2,428 223,594,650 Rls. 7,408 $
425 1394 فرانسه 90318020 حسگر SENSORدماي هواي ورودي موتورهاي انژكتوري 758 222,266,381 Rls. 7,365 $
426 1394 فرانسه 85011090 سايرا لکتروموتورهابه قدرت حداكثر 37.5 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 24 219,438,418 Rls. 7,810 $
427 1394 فرانسه 95067000 ا سکيت روي يخ وا سکيت روي زمين, کفشهاي ا سکيتينگ دا را ي ملحقات ا سکيت. 1,988 217,431,119 Rls. 7,511 $
428 1394 فرانسه 59113200 پارچه هاي نسجي ونمدها متصل يا مجهز به وسايل اتصال براي ماشين هاي کاغذسازي يا ماشين هاي همانند بوزن هرمترمربع 650گرم وبيشتر. 218 217,110,269 Rls. 7,313 $
429 1394 فرانسه 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 46 216,461,304 Rls. 7,219 $
430 1394 فرانسه 84313900 قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيرا زآسانسور,بالاکشنده هاي محفظه دا رياپلکان متحرک ) 877 216,321,403 Rls. 7,408 $
431 1394 فرانسه 82081000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي کارکردن روي فلز. 40 215,488,272 Rls. 7,145 $
432 1394 فرانسه 39211990 ساير صفحه ها و ورق هاي نازك از ساير مواد پلاستيكي بجز مورد مصرف در صنايع سيم وكابل 3,592 215,268,560 Rls. 7,185 $
433 1394 فرانسه 29159090 والپروات سديم 321 214,497,037 Rls. 7,193 $
434 1394 فرانسه 85072090 سايرا نباره هاي سرب- ا سيدغيرمذکوردرجاي ديگر 2,295 212,985,814 Rls. 7,388 $
435 1394 فرانسه 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 150 212,331,305 Rls. 7,088 $
436 1394 فرانسه 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 1,247 208,542,299 Rls. 7,000 $
437 1394 فرانسه 96161000 عطرپاش وپاشنده هاي آرايشي همانند,وتجهيزا ت و سر آنها. 1,653 207,780,602 Rls. 6,909 $
438 1394 فرانسه 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 205 207,762,663 Rls. 6,936 $
439 1394 فرانسه 61045900 دا من ودا من شلوا ري, کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 473 207,607,269 Rls. 6,913 $
440 1394 فرانسه 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 487 206,727,070 Rls. 7,071 $
441 1394 فرانسه 39052900 کوپليمرهاي ا ستات وينيل , که بصورت ديسپرسيون مايع نباشد به ا شکال ا بتدا ئي 135 206,387,037 Rls. 6,863 $
442 1394 فرانسه 63109000 کهنه پاره هاوضايعات نو,آخال ريسمان وطناب وکابل و اشياء مستعمل از ريسمان, طناب وکابل از مواد نسجي غيرازجورشده 18,580 204,996,262 Rls. 7,038 $
443 1394 فرانسه 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 150 202,041,216 Rls. 6,694 $
444 1394 فرانسه 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 525 200,121,997 Rls. 6,736 $
445 1394 فرانسه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 710 199,615,104 Rls. 6,613 $
446 1394 فرانسه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 863 194,830,332 Rls. 6,502 $
447 1394 فرانسه 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 2,543 191,967,094 Rls. 6,358 $
448 1394 فرانسه 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 420 191,819,320 Rls. 6,355 $
449 1394 فرانسه 90303100 مولتي مترها فاقد وسيله ثبت (recording devicc) 39 191,299,790 Rls. 6,385 $
450 1394 فرانسه 64021220 کفش هاي اسکي بارويه وتخت بيروني از كائوچو يا پلاستيك 600 187,487,754 Rls. 6,886 $
451 1394 فرانسه 96039090 جاروب هاوبروس هاي غير مذكور ساخته نشده ا زموي خوک وگرا ز 3,112 186,533,280 Rls. 6,224 $
452 1394 فرانسه 85043210 ترا نسفورماتور جريان به قدرت بيش از يك وحداكثر 16كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 4,540 186,506,765 Rls. 6,380 $
453 1394 فرانسه 29379000 ساير هورمونها،طبيعي ياساخته شده ازطريق سنتر،مشتقات آنهاومشابه هاي ساختاري آنها،غير مذكور درجاي ديگر . 16 185,811,033 Rls. 6,200 $
454 1394 فرانسه 95072000 قلابهاي ماهيگيري, حتي متصل به زه کوتاه ماهيگيري. 507 183,736,105 Rls. 6,278 $
455 1394 فرانسه 90273010 ا سپکتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 256 182,021,784 Rls. 6,077 $
456 1394 فرانسه 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 203 181,785,838 Rls. 6,019 $
457 1394 فرانسه 28070000 ا سيد سولفوريک، ( جوهرگوگرد)؛ او لئوم 3,051 181,436,412 Rls. 6,024 $
458 1394 فرانسه 32021000 مواد دباغي آلي سنتتيك 5,300 176,975,929 Rls. 6,263 $
459 1394 فرانسه 85099000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي ا لکترومکانيکي خانگي 1,361 173,716,939 Rls. 6,111 $
460 1394 فرانسه 85394900 لامپهاي ماورا ء بنفش يا مادون قرمز 10 173,483,480 Rls. 5,790 $
461 1394 فرانسه 84189910 ا جزا ء و قطعات چيلرهاي جذبي 2,220 173,386,049 Rls. 5,906 $
462 1394 فرانسه 29053900 دي ئول ها غير از اتيلن گليکول ، پروپيلن گليکول 750 172,168,500 Rls. 5,701 $
463 1394 فرانسه 32071090 سايرپيگمانها، کدرکننده و رنگهاي آماده وفرآورده هاي همانند غيرمذکور 605 169,664,942 Rls. 5,994 $
464 1394 فرانسه 84849010 مجموعه ياجورشده هايي ازدرزگيرهاوواشر هاي همانند باتركيبات مختلف مربوط به خودروهاي سوا ري ،سوا ري کار و وانت 1,207 168,595,000 Rls. 5,600 $
465 1394 فرانسه 40116290 لاستيک رويي چرخ بادي، نو،استخوا ن شاه ماهي براي نواقل ساختماني باقطرطوقه حدا کثر61 cm بدون توليد داخل 4,800 167,759,200 Rls. 5,600 $
466 1394 فرانسه 94019010 اجزاء وقطعات نشيمنهاي وسايل نقليه هوا يي 128 166,889,250 Rls. 5,572 $
467 1394 فرانسه 64031990 سايرکفشهاي ورزشي باتخت بيروني ازکائوچو,پلاستيک, چرم ورويه ا زچرم طبيعي غيرمذکور 542 166,648,624 Rls. 5,574 $
468 1394 فرانسه 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 21,000 166,386,184 Rls. 5,888 $
469 1394 فرانسه 39204930 ورق از آلياژ PVC/ABC 457 165,662,876 Rls. 5,539 $
470 1394 فرانسه 90181960 دستگاه آندسکوپي 20 164,837,000 Rls. 5,548 $
471 1394 فرانسه 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 480 164,563,631 Rls. 5,560 $
472 1394 فرانسه 84601900 ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت برا ي فلزا ت, با دقت 0/01 (يك صدم) ميليمترکه درجاي ديگرمذکورنباشد 1,020 164,001,629 Rls. 5,547 $
473 1394 فرانسه 84732900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول رديف 847021لغايت 847090. 184 163,769,252 Rls. 5,491 $
474 1394 فرانسه 85011010 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات 230 163,107,158 Rls. 5,485 $
475 1394 فرانسه 40103100 تسمه انتقال نيرو بيکانتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه Vشكل)، شياردار، کداراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 180 سانتيمتر 227 161,742,352 Rls. 5,363 $
476 1394 فرانسه 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 429 161,289,582 Rls. 5,423 $
477 1394 فرانسه 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 1,321 159,587,368 Rls. 5,284 $
478 1394 فرانسه 29124900 ساير آلدئيد - اترها، الدئيد- فنل ها وآلدئيد ها با ديگر عوامل اكسيژنه غير از وانيلين، اتيل وانيلين 180 159,397,724 Rls. 5,452 $
479 1394 فرانسه 19022000 خميرهاي غذا ئي پرشده ( حتي پخته شده يا ا ماده شده به نحو ي ديگر) 712 158,193,000 Rls. 5,282 $
480 1394 فرانسه 85041090 سايرمتعادل کننده هاي جريان برا ي لامپ ولوله تخليه بجزا لقايي وا لکترونيکي 340 157,244,632 Rls. 5,432 $
481 1394 فرانسه 94043000 کيسه خوا ب 485 157,173,178 Rls. 5,272 $
482 1394 فرانسه 85392920 لامپ حبابي رشته اي 200 وات به بالا 16 156,989,325 Rls. 5,241 $
483 1394 فرانسه 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 380 156,651,154 Rls. 5,270 $
484 1394 فرانسه 39199020 شبرنگ غيرمذكور درجاي ديگر 1,090 156,616,440 Rls. 5,228 $
485 1394 فرانسه 82054090 ---سايرآچارپيچ گوشتي ها بجز فازمتر 216 156,122,185 Rls. 5,212 $
486 1394 فرانسه 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 324 154,582,404 Rls. 5,237 $
487 1394 فرانسه 84213910 فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(catalist convertor)به صورت كامل 110 153,600,000 Rls. 5,128 $
488 1394 فرانسه 90183230 سوزن بخيه بانخ ،تك سوزنه باسايزنخ صفر تا0/5ازنوع كات گوت پلين ،كات گوت كروميك ،نايلون ،سيلك ،پلي پروپيلن ،.... 12 153,021,880 Rls. 5,212 $
489 1394 فرانسه 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 150 150,847,800 Rls. 4,998 $
490 1394 فرانسه 70179090 سايرشيشه آلات برا ي آزمايشگاه بهدا شت يا دا روخانه حتي مدرج يا کاليبرشده غيرمذکوردرجاي ديگر 223 150,782,163 Rls. 5,068 $
491 1394 فرانسه 61069000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 400 148,230,094 Rls. 4,951 $
492 1394 فرانسه 83079000 لوله هاي قابل ا نحناءا زسايرفلزمعمولي(غيرا زآهن يافولاد). 8 146,527,946 Rls. 4,991 $
493 1394 فرانسه 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 41 143,550,106 Rls. 4,753 $
494 1394 فرانسه 10011100 بذر گندم دروم 3,000 142,884,000 Rls. 4,771 $
495 1394 فرانسه 85332990 ساير مقاومتهاي ثابت با ظرفيت بيش ا ز20 وات غير مذکور درجاي ديگر 11 141,911,514 Rls. 4,715 $
496 1394 فرانسه 85318000 دستگاههاي برقي علامت دا دن سمعي يا بصري , که درجاي ديگر مذکور نباشد 334 140,490,335 Rls. 4,952 $
497 1394 فرانسه 32041220 ---گرانول مستربچ 1,516 138,557,770 Rls. 4,625 $
498 1394 فرانسه 32074090 سايرشيشه ها بصورت پودردا نه تيغه وفلس 29 138,006,051 Rls. 4,607 $
499 1394 فرانسه 76129090 چليک ،بشکه،پيت ،قوطي وظروف همانند ا زآلومينيوم (غيراز براي گازهاي فشرده يامايع شده ) به گنجايش حدا کثر 300ليتر 1,011 136,604,627 Rls. 4,526 $
500 1394 فرانسه 05119910 نطفه زنده 26 133,605,252 Rls. 4,438 $
501 1394 فرانسه 29055900 ساير مشتقات هالوژنه سولفونه نيتره يانيتروزه الکل هاي غيرحلقوي غير از اتکلرووينول 750 133,307,610 Rls. 4,414 $
502 1394 فرانسه 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 190 132,857,100 Rls. 4,561 $
503 1394 فرانسه 58063100 پارچه هاي تاروپودباف کم عرض ا زپنبه 31 129,701,968 Rls. 4,305 $
504 1394 فرانسه 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 324 129,491,032 Rls. 4,366 $
505 1394 فرانسه 29091100 اتر دي اتيليك ( دي اتيل اتر) (اكسيددي اتيل) 607 128,518,776 Rls. 4,265 $
506 1394 فرانسه 70199099 ساير وا شياساخته شده ا زالياف شيشه اي غيرمذکور درجاي ديگر 312 128,012,096 Rls. 4,273 $
507 1394 فرانسه 85369020 با سداکت 100 126,601,738 Rls. 4,473 $
508 1394 فرانسه 84251110 انواع هويست با ظرفيت ده تن و بالاتر 872 126,285,187 Rls. 4,192 $
509 1394 فرانسه 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 41 117,821,132 Rls. 3,985 $
510 1394 فرانسه 70191990 الياف شيشه ،به صورت الياف staple 373 117,470,969 Rls. 3,910 $
511 1394 فرانسه 87085019 ----محورهاي محرک باديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ري کار،وا نت وترا کتوركشاورزي 213 117,052,014 Rls. 4,117 $
512 1394 فرانسه 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 340 116,549,692 Rls. 3,891 $
513 1394 فرانسه 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 1,281 115,206,291 Rls. 3,817 $
514 1394 فرانسه 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 80 114,658,962 Rls. 3,828 $
515 1394 فرانسه 68051090 پودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زپارچه نسجي تاروپودباف غيرمذکوردرجاي ديگر 91 113,727,487 Rls. 3,796 $
516 1394 فرانسه 52053300 نخ چند لا (تابيده) يا كابله، از الياف شانه نزده ، كه اندازه هر نخ يك لاي آن كمتر از 56/232 دسيکتكس بوده ولي از 31/192 دسيکتكس كمتر نباشد (نمره هر نخ يك لاي آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 511 112,723,872 Rls. 3,763 $
517 1394 فرانسه 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 225 111,546,380 Rls. 3,867 $
518 1394 فرانسه 64021990 ساير کفشهاي ورزشي غيرمذکورکه تخت بيروني ورويه انها ازکائوچوياپلاستيک باشد 201 110,685,960 Rls. 3,668 $
519 1394 فرانسه 04022120 مواد اوليه شيرخشك اطفال (پايه) حاوي چربي گياهي 900 109,973,304 Rls. 3,650 $
520 1394 فرانسه 90183920 اپليكاتور مخصوص قرص وكرم واژينال 96 109,803,476 Rls. 3,740 $
521 1394 فرانسه 84718090 --- ساير واحدهاي مربوط به ماشين هاي خودكار داده پردازي غير از انواع بردها 201 107,472,248 Rls. 3,588 $
522 1394 فرانسه 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 1,073 107,092,832 Rls. 3,548 $
523 1394 فرانسه 59112000 پارچه برا ي ا لک, حتي دوخته ومهيا. 183 106,856,419 Rls. 3,567 $
524 1394 فرانسه 87091900 ا را به هاي کارگاهي,وتراكتورهاي ايستگاه راه آهن (غيربرقي),مجهز نشده به تجهيزا ت بلند کردن و جابه جاکردن 280 105,636,960 Rls. 3,500 $
525 1394 فرانسه 63039200 پشت دري, پرده وپرده کرکره ا ي دروني,وا لان پرده ياتختخوا ب ا زا لياف سنتتيک. 1,500 104,165,939 Rls. 3,488 $
526 1394 فرانسه 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 280 103,424,198 Rls. 3,464 $
527 1394 فرانسه 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور درجاي ديگر 1,203 102,194,361 Rls. 3,411 $
528 1394 فرانسه 40169950 کاتس ريسندگي ازكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي به قطر داخلي18 الي 51mmو قطر خارجي ا ز28ا لي 90mmبامغزي آلومينيوم يابدون آن 50 100,371,252 Rls. 3,378 $
529 1394 فرانسه 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 1,074 100,105,539 Rls. 3,407 $
530 1394 فرانسه 84196000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي مايع کردن هوا ياسايرگازها 840 99,831,000 Rls. 3,306 $
531 1394 فرانسه 90289040 اجزا ء وقطعات ومتفرعات برا ي کنتور برق ا ز نوع ا لکترونيکي 145 99,823,410 Rls. 3,330 $
532 1394 فرانسه 84798950 ماشين الات لاستيك دراور 811 99,154,426 Rls. 3,288 $
533 1394 فرانسه 84261900 جرثقيل هاي جابجاکننده, دروا زه ا ي وجرثقيل هاي پلي ،جرثقيل هاي سقفي ريلي وشاسي دار متحرك كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد. 100 98,520,310 Rls. 3,457 $
534 1394 فرانسه 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 2 97,539,603 Rls. 3,409 $
535 1394 فرانسه 87141940 چرخ کامل ، طوقه ، پره براي موتورسيكلتها 226 96,422,690 Rls. 3,195 $
536 1394 فرانسه 90249000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش خواص مكانيكي مواد ،مشمول رديف 9024 3 96,405,798 Rls. 3,193 $
537 1394 فرانسه 29291000 ايزوسياناتکها 690 96,401,004 Rls. 3,194 $
538 1394 فرانسه 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 468 94,950,166 Rls. 3,258 $
539 1394 فرانسه 34021310 الكل چرب اتوكسيله 816 94,586,937 Rls. 3,235 $
540 1394 فرانسه 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 410 94,531,982 Rls. 3,145 $
541 1394 فرانسه 85015110 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون asynchronous به قدرت حداكثر 750 وات باجريان متناوب ،چند فاز 1 93,607,415 Rls. 3,180 $
542 1394 فرانسه 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 3 93,370,485 Rls. 3,101 $
543 1394 فرانسه 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 89 92,387,879 Rls. 3,148 $
544 1394 فرانسه 84483300 ميله (spindle)وپره ميله (spindle flyer),رينگ ريسندگي وشيطانک رينگ 15 91,943,930 Rls. 3,046 $
545 1394 فرانسه 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 2,265 91,202,239 Rls. 3,208 $
546 1394 فرانسه 84161000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت مايع 140 89,855,560 Rls. 2,975 $
547 1394 فرانسه 73182100 وا شرفنري وسايروا شرهاي خاردا رفنري حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 35 88,906,605 Rls. 2,952 $
548 1394 فرانسه 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,253 88,288,546 Rls. 2,959 $
549 1394 فرانسه 65061090 ساير كلاه هاي ايمني با ستثناء كلاه ضد آتش فاقد پنبه نسوز 157 88,233,654 Rls. 2,959 $
550 1394 فرانسه 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 70 87,882,004 Rls. 2,912 $
551 1394 فرانسه 38249020 سيليکاژل بشکل پرک 340 87,863,027 Rls. 2,940 $
552 1394 فرانسه 42023900 ا شياءا زنوعي که معمولادرجيب ياکيف دستي حمل ميشود,که درجاي ديگرمذکورنباشد 453 87,184,933 Rls. 2,923 $
553 1394 فرانسه 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 10 86,855,433 Rls. 2,885 $
554 1394 فرانسه 42021200 رختدا ن, چمدا ن, کيف (برزک, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيک يانسجي 394 86,701,812 Rls. 2,991 $
555 1394 فرانسه 38089219 ک ساير LD50 بيشتر از 2000 سم تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 100 86,310,088 Rls. 2,963 $
556 1394 فرانسه 29181400 اسيد سيتريك 134 86,212,280 Rls. 2,857 $
557 1394 فرانسه 28092020 ا سيد فسفريک بادرجه خلوص 55درصد وبالاتر 134 86,212,280 Rls. 2,857 $
558 1394 فرانسه 85118090 سايردستگاههاي برقي روشن کردن يابه راه انداختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنها، غيرمذکوردرجاي ديگر 40 84,491,517 Rls. 2,940 $
559 1394 فرانسه 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 320 82,371,228 Rls. 2,748 $
560 1394 فرانسه 85016410 ژنراتور ها باجريان متناوب (الترناتورها ) به قدرت بيش از 750تا1500كيلو ولت آمپر 30 81,778,298 Rls. 2,870 $
561 1394 فرانسه 68151010 ا ليافهاي کربن و ا شيا ساخته شده ا ز آنها براي مصارف غيربرقي 638 81,642,330 Rls. 2,705 $
562 1394 فرانسه 84253900 - - ساير (چرخهاي بدون موتور برقي ) غير مذكور در جاي ديگر 387 81,035,000 Rls. 2,687 $
563 1394 فرانسه 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 850 80,615,000 Rls. 2,690 $
564 1394 فرانسه 87088019 ---- كمك فنر براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 80 80,607,571 Rls. 2,671 $
565 1394 فرانسه 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 66 78,848,311 Rls. 2,697 $
566 1394 فرانسه 84212910 سيستم هاي ا ولترا فيلترا سيون (UHT) 58 78,536,132 Rls. 2,641 $
567 1394 فرانسه 76129010 قوطي ا سپري از آلومينيوم 472 78,525,200 Rls. 2,600 $
568 1394 فرانسه 83021090 سايرلولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 63 78,291,369 Rls. 2,755 $
569 1394 فرانسه 25221000 آهک زنده 8,100 77,913,036 Rls. 2,582 $
570 1394 فرانسه 84209100 غلتک هابرا ي ماشين هاي تخت کردن ياماشين هاي نوردکردن 430 77,849,359 Rls. 2,599 $
571 1394 فرانسه 84538000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتعميرکردن ا شياءا زپوست ياا زچرم, غيراز چرخهاي دوزندگي 35 77,497,439 Rls. 2,575 $
572 1394 فرانسه 85171820 تلفن ثابت روميزي با گوشي با سيم 99 76,869,870 Rls. 2,546 $
573 1394 فرانسه 84681000 بوري هايي که بادست نگهدا ري ميشوندبرا ي لحيم کاري, زردجوشکاري, ياجوشکاري 70 76,270,142 Rls. 2,529 $
574 1394 فرانسه 22071010 ا تانول (ا لکل ا تيليک, هيدروا کسيد)100درصد خالص 586 75,989,480 Rls. 2,518 $
575 1394 فرانسه 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 688 75,926,979 Rls. 2,535 $
576 1394 فرانسه 61091000 تي شرت وزيرپوش چسبان وهمانند,کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه 180 75,805,493 Rls. 2,613 $
577 1394 فرانسه 70195900 پارچه هاي تاروپودباف ا زا لياف شيشه, که درجاي ديگرذکرنشده. 215 75,798,030 Rls. 2,530 $
578 1394 فرانسه 85123090 دستگاههاي علامت دادن سمعي غيرمذکور درجاي ديگر 101 75,040,001 Rls. 2,505 $
579 1394 فرانسه 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 5 74,575,794 Rls. 2,471 $
580 1394 فرانسه 85184000 تقويت کننده برقي فرکانس قابل شنوا ئي 112 74,036,816 Rls. 2,471 $
581 1394 فرانسه 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 695 73,198,420 Rls. 2,443 $
582 1394 فرانسه 90311090 ماشين براي بالانس كردن قطعات مكانيكي بغيراز دستگاه بالانس چرخ خودرو 11 72,602,252 Rls. 2,579 $
583 1394 فرانسه 73181490 ساير پيچ خودکارا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا زجنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 52 72,386,074 Rls. 2,399 $
584 1394 فرانسه 29231090 کولين واملاح آن غير از کولين کلرايد 75% مايع وکولين کلرايد 60% پودر 673 71,155,706 Rls. 2,376 $
585 1394 فرانسه 90278010 دستگاه PH متر 20 70,897,435 Rls. 2,372 $
586 1394 فرانسه 84138120 تلمبه هاي تزريقي 27 70,148,238 Rls. 2,433 $
587 1394 فرانسه 28263000 هگزا فلوئور و سيليکات سديم (کريوليت سينتتيک ) 3,150 69,619,494 Rls. 2,307 $
588 1394 فرانسه 85372020 پانلهاي ا لکتريکي باعناوينPower Box ,Power Panel,Basic Panel و... براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 112 69,361,146 Rls. 2,315 $
589 1394 فرانسه 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف ,ميلميلك وچارچوب آن ) 61 67,666,941 Rls. 2,258 $
590 1394 فرانسه 85168000 مقاومت هاي گرم کننده ا لکتريکي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 20 66,920,047 Rls. 2,216 $
591 1394 فرانسه 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 196 65,645,184 Rls. 2,226 $
592 1394 فرانسه 87141910 تنه ، ا گزوز ،ترک بند ،جاپايي ،درپوش بغل موتورسيكلت ها (ازجمله موتورگازي ) 119 65,465,689 Rls. 2,169 $
593 1394 فرانسه 69139090 ساير مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )غيرمذكور درجاي ديگر 510 65,283,911 Rls. 2,296 $
594 1394 فرانسه 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذکور 4 63,573,625 Rls. 2,140 $
595 1394 فرانسه 40170090 کائوچوي سفت شده به هرشکل همچنين آخال وخرده ريزه وا شياساخته شده ا زآن به غيرا ز رديف 40170010 270 62,641,286 Rls. 2,128 $
596 1394 فرانسه 85359000 ساير دستگاهها براي قطع ووصل وتغييروحفاظت مدارهاي برقي،همچنين دوشاخه اتصال وجعبه تقسيم، براي ولتاژ بيشتر از V1000,غيرمذکوردرجاي ديگر 10 62,596,800 Rls. 2,090 $
597 1394 فرانسه 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 1,000 61,045,668 Rls. 2,169 $
598 1394 فرانسه 29037900 ساير مشتقات هالوژنه هيدروکربورهاي غيرحلقويحاوي دو هالوژن يا چند هالوژن مختلف غير مذکور در رديف هاي 29037100 لغايت 29037800 405 61,039,037 Rls. 2,108 $
599 1394 فرانسه 90184100 يونيت دندا نپزشکي,حتي توام با ساير تجهيزا ت دندانپزشکي روي يک پايه مشترک 47 60,478,593 Rls. 2,019 $
600 1394 فرانسه 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 1,066 60,368,000 Rls. 2,000 $
مجموع کل
28,359,986,369 ريال
مجموع کل
956,440 دلار