آمار کل " واردات از" کشور "فرانسه" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1394 فرانسه 85098090 سايرلوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 20,545 2,229,630,660 Rls. 75,548 $
202 1394 فرانسه 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 23 2,190,718,154 Rls. 76,348 $
203 1394 فرانسه 39059990 سايرپليمرهاي وينيل باشکال ا بتدا يي غيرمذکور درجاي ديگر 16,625 2,167,896,885 Rls. 71,866 $
204 1394 فرانسه 84513010 ---اتو پرس از نوع خانگي 11,068 2,143,121,327 Rls. 72,270 $
205 1394 فرانسه 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 7,339 2,133,043,728 Rls. 75,774 $
206 1394 فرانسه 72124090 ---سايرنوارفولادي غيرممزوج پوشش داده شده با روي وپليمربا ضخامت بيش از 0.5 ميليمتروعرض بيش از 60 ميليمتر 10,067 2,127,538,671 Rls. 71,392 $
207 1394 فرانسه 38101010 ترکيبات برا ي پاک کردن وپردا خت سطح فلزا ت 11,706 2,109,659,877 Rls. 71,194 $
208 1394 فرانسه 15211010 مومکهاي طبيعي بر پايه كارنوباواكس حتي تصفيه شده يا رنگ كرده 160,000 2,088,519,443 Rls. 70,217 $
209 1394 فرانسه 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 9,357 2,075,938,346 Rls. 69,300 $
210 1394 فرانسه 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 16,775 2,069,620,119 Rls. 69,409 $
211 1394 فرانسه 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 3,845 2,067,055,815 Rls. 69,610 $
212 1394 فرانسه 29350099 سايرسولفون اميدها غير از سيلدنافيل سيترات ، استازولاميد، سولفامتوکسازول ، فاموتيدين ، گليبنکلاميد 10,600 2,065,216,602 Rls. 70,207 $
213 1394 فرانسه 84423000 ماشين آلات ودستگاههاوتجهيزات براي تهيه يا ساخت صفحات ، سيلندرها يا ساير اجزاي چاپي 31,000 2,053,582,830 Rls. 72,951 $
214 1394 فرانسه 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 2,967 2,046,860,651 Rls. 68,526 $
215 1394 فرانسه 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 4,287 2,036,580,000 Rls. 68,878 $
216 1394 فرانسه 90101020 دستگاه ظاهر كردن فيلم راديولوژي براي كاربردهاي دندانپزشكي 195 2,031,709,291 Rls. 71,615 $
217 1394 فرانسه 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 4,230 2,007,442,926 Rls. 69,136 $
218 1394 فرانسه 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن ) 1,612 1,978,251,522 Rls. 67,499 $
219 1394 فرانسه 84879000 ساير اجزاءياقطعات بجز اجزاءوقطعات كشتي ،قايق وپره ها ي آن . 216 1,971,659,086 Rls. 69,575 $
220 1394 فرانسه 86072900 ترمزهاي لکوموتيورا ه آهن يانوا قل روي خط را ه آهن (غيرا زترمزهاي هوا ي فشرده )وقطعات آنها 2,169 1,966,870,160 Rls. 66,218 $
221 1394 فرانسه 29389000 ساير متروزيدها گليکوزيدهاطبيعي يادوباره توليد شده به وسيله نستزد وا ملاح آنها,ا ترها,ا سترهاوسايرمشتقات که درجاي ديگري مذکور نباشند 85 1,951,923,753 Rls. 65,158 $
222 1394 فرانسه 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 13,454 1,921,000,312 Rls. 63,643 $
223 1394 فرانسه 84411000 ماشينهاي برش 29,191 1,914,063,678 Rls. 64,348 $
224 1394 فرانسه 28365000 کربنات کلسيم 127,150 1,908,838,805 Rls. 64,641 $
225 1394 فرانسه 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 2,245 1,904,191,809 Rls. 63,049 $
226 1394 فرانسه 84512900 ماشين هاي خشک کردن باظرفيت بيشترا ز10کيلوگرم شستني خشک 3,545 1,896,442,052 Rls. 64,476 $
227 1394 فرانسه 90182000 دستگاههاي ا شعه ماورا ء بنفش يامادون قرمز 620 1,873,080,680 Rls. 62,414 $
228 1394 فرانسه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 14,950 1,869,371,279 Rls. 63,935 $
229 1394 فرانسه 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 2,560 1,827,601,821 Rls. 62,041 $
230 1394 فرانسه 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 84433210و84433220 300 1,821,585,827 Rls. 62,539 $
231 1394 فرانسه 28352900 سايرفسفات ها غير از مونو يا دي سديم ، پتاسيم ، فسفات دي كلسيك ، دي كلسيم فسفات ، منوكلسيم فسفات ، فسفاتهاي دي كلسيم 25,000 1,812,648,250 Rls. 60,759 $
232 1394 فرانسه 29400000 قندهاي خالص از لحاظ شيميايي، غير از ساكارز، لاكتوز، مالتوز، گلوكز و فركتوز (لوولوز)؛ استرها، استالکها و استرهاي قند و املاح آن، غير از محصولات مشمول شمارهکهاي 3729، 3829 يا 3929. 21,025 1,810,539,463 Rls. 60,858 $
233 1394 فرانسه 30033110 داروهاي هورمون دارفاقد انتي بيوتيك حاوي انسولين دا را ي توليد دا خلي مشابه 393 1,807,533,474 Rls. 61,935 $
234 1394 فرانسه 39094020 مورد مصرف درصنايع تايرسازي(رزين فنوليك ) Curing builder resin 20,000 1,799,326,800 Rls. 60,048 $
235 1394 فرانسه 84152090 سايردستگاههاي تهويه مطبوع براي وسايل نقليه موتوري زميني بجز خودروهاي سواري,سواري کارووا نت 12,200 1,771,952,000 Rls. 58,715 $
236 1394 فرانسه 34011900 -- ساير صابونها براي مصارف پاکيزگي وطبي غير مذکور در رديف تعرفه هاي 34011110 الي 34011190 7,442 1,769,647,743 Rls. 59,003 $
237 1394 فرانسه 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 16,590 1,766,762,042 Rls. 60,922 $
238 1394 فرانسه 82055900 ا بزا رهاي دستي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 2,070 1,761,515,037 Rls. 61,046 $
239 1394 فرانسه 35019000 کازئينات ها و ساير مشتقات کازئين , چسب کازئين 6,000 1,760,898,448 Rls. 60,698 $
240 1394 فرانسه 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 10,140 1,747,105,496 Rls. 59,088 $
241 1394 فرانسه 32082040 موا د ا فزودني رنگ براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 14,260 1,744,210,468 Rls. 59,863 $
242 1394 فرانسه 84835000 چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوک قرقره ). 1,700 1,730,339,709 Rls. 59,644 $
243 1394 فرانسه 84433900 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس ،غيرقابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه 2,279 1,718,835,870 Rls. 57,104 $
244 1394 فرانسه 68052090 سايرپودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زکاغذيامقوا غيرمذکوردر جاي ديگر 569 1,711,441,614 Rls. 57,133 $
245 1394 فرانسه 27101930 روغن ترانسفور ماتور 48,681 1,700,976,483 Rls. 56,337 $
246 1394 فرانسه 85114010 ا ستارتر و دينام جهت خودروهاي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 1,149 1,697,637,879 Rls. 56,250 $
247 1394 فرانسه 61034900 شلوار حتي داراي بندوپيش بند,نيم شلوار, شلوار خيلي كوتاه مردانه ياپسرانه, کشباف ازسايرموا دنسجي 2,840 1,693,943,635 Rls. 57,143 $
248 1394 فرانسه 82071300 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 780 1,691,598,086 Rls. 56,651 $
249 1394 فرانسه 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 44,220 1,671,930,720 Rls. 55,533 $
250 1394 فرانسه 31054000 دي هيدروژنواورتو فسفات آمونيوم (فسفات مونو آمونيك) حتي به صورت مخلوط با هيدروژنواورتوفسفات دي آمونيوم (فسفات دي آمونيك) 69,000 1,668,737,340 Rls. 55,710 $
251 1394 فرانسه 85413000 تيريستورها ,دي آکها و تري آکها ,غيرا ز وسايل حساس دربرا بر نور 900 1,643,059,911 Rls. 54,641 $
252 1394 فرانسه 33019090 سايرا لئورزينهاي استخرا جي,بامحلول غليظ روغنها....بجزا ب مقطرخوشبوومحلول ا بي روغن ا سانسي 18,790 1,563,968,750 Rls. 52,829 $
253 1394 فرانسه 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 6,400 1,563,816,984 Rls. 55,008 $
254 1394 فرانسه 30064080 آمالگام براي پركردن دندان 419 1,560,947,367 Rls. 55,147 $
255 1394 فرانسه 85044060 ا نوا ع UPS 19,948 1,560,866,885 Rls. 52,185 $
256 1394 فرانسه 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 19,521 1,545,089,065 Rls. 51,195 $
257 1394 فرانسه 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 1,011 1,520,359,492 Rls. 51,873 $
258 1394 فرانسه 39046120 پلي تترا فلوئوروا تيلن به شكل پودر 2,700 1,519,196,934 Rls. 50,468 $
259 1394 فرانسه 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 17,820 1,517,600,000 Rls. 54,278 $
260 1394 فرانسه 29362500 ويتامين6 b, مشتقات آن, مخلوط نشده 2,000 1,515,626,889 Rls. 50,597 $
261 1394 فرانسه 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 260 1,513,582,799 Rls. 50,688 $
262 1394 فرانسه 84186910 ا نوا ع چيلرهاي جذبي 1,360 1,510,434,765 Rls. 53,241 $
263 1394 فرانسه 87083019 لنتهاي ترمزسوا رشده ،بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري وسوا ري کارووا نت وترا کتورکشاورزي وقطعات مربوطه 5,878 1,509,164,824 Rls. 52,317 $
264 1394 فرانسه 27101910 روغن موتور 4,410 1,509,150,000 Rls. 50,000 $
265 1394 فرانسه 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 331 1,500,123,669 Rls. 52,366 $
266 1394 فرانسه 72201200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, باپهناي کمترا ز600mmبه ضخامت کمترا ز75/4 mm. 19,593 1,492,335,240 Rls. 49,811 $
267 1394 فرانسه 85164000 ا توي برقي 8,355 1,472,557,471 Rls. 49,854 $
268 1394 فرانسه 32064910 --- گرانول مستربچ 13,911 1,470,422,988 Rls. 49,294 $
269 1394 فرانسه 84485900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8447ماشينهاي كمكي آنهاکه درجاي ديگرمذکورنباشد 751 1,444,223,156 Rls. 50,040 $
270 1394 فرانسه 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 658 1,437,279,714 Rls. 50,068 $
271 1394 فرانسه 18063200 شکلات ;غيره ;حاوي کاکائو ;به صورت بلوک (block) ;تخته ;ميله يا قلم ;پرنشده به وزن كمتراز2كيلوگرم 11,872 1,434,966,883 Rls. 47,662 $
272 1394 فرانسه 30032090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط حاوي سايرآنتي بيوتيکها که توليد دا خلي ندا رند 184 1,401,790,437 Rls. 49,411 $
273 1394 فرانسه 25070090 خاکهاي رس کائوليني حتي تکليس شده 322,000 1,400,935,616 Rls. 46,891 $
274 1394 فرانسه 84822000 رولبيرينگ مخروطي,هم چنين رولبيرينگ هاي جفت وجورشده مخروطي وغلتک مخروطي. 3,720 1,399,328,859 Rls. 46,429 $
275 1394 فرانسه 30042011 سايرداروهاي دا را ي ساير ا نتي بيوتيک هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 1,842 1,394,539,735 Rls. 46,656 $
276 1394 فرانسه 84351090 ساير ماشين آلات پرس وفشردن وله کردن ميوه, دستگاهها براي ساخت آب ميوه يانوشابه هاي همانند بجز شرا ب و شراب سيب 3,335 1,390,539,672 Rls. 46,072 $
277 1394 فرانسه 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 148 1,387,717,841 Rls. 46,891 $
278 1394 فرانسه 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 5,800 1,384,410,107 Rls. 48,020 $
279 1394 فرانسه 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 8,030 1,381,712,830 Rls. 46,115 $
280 1394 فرانسه 59111000 پارچهکهاي نسجي، نمد، و پارچهکهاي تار و پودباف داراي آستر نمدي، اندوده، پوشانده يا مطبق شده باكائوچو، چرم يا مواد ديگر، از انواعي كه براي ساخت نوار خاردار ماشين كاردينگ (Card clothing) و پارچهکهاي همانند از انواعي كه براي ساير مصارف فني بهکكار ميکرود، از 551 1,375,170,940 Rls. 46,254 $
281 1394 فرانسه 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 2,529 1,373,967,076 Rls. 45,859 $
282 1394 فرانسه 40094200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده باسايرموا د با لوازم وملحقات 7,524 1,362,993,708 Rls. 45,656 $
283 1394 فرانسه 84831010 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي سوا ري، سوا رکار و وا نت 1,736 1,352,931,234 Rls. 45,961 $
284 1394 فرانسه 28401900 تترا برا ت دي سديم، غير از بدون اب 1,600 1,344,108,568 Rls. 44,871 $
285 1394 فرانسه 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 4,245 1,339,522,982 Rls. 45,041 $
286 1394 فرانسه 91029900 ساعتهاي جيبي وهمانندغيربرقي ،غيرازرديف 91019900 910 1,339,088,867 Rls. 46,520 $
287 1394 فرانسه 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 3,418 1,337,769,540 Rls. 45,099 $
288 1394 فرانسه 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 1,591 1,335,276,243 Rls. 44,649 $
289 1394 فرانسه 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 2,816 1,333,892,150 Rls. 45,113 $
290 1394 فرانسه 84569000 ساير (ماشين ابزارها بجز باتخليه الكتريكي، ماوراء صوت، اشعه نوري ، وفوتوني كارمي كند ).براي کار کردن روي هر نوع موادازطريق برداشتن آنها 10,501 1,328,187,334 Rls. 44,053 $
291 1394 فرانسه 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 4,154 1,305,476,692 Rls. 43,720 $
292 1394 فرانسه 39204340 فيلم ا سترچ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 30,888 1,299,141,896 Rls. 44,959 $
293 1394 فرانسه 76130000 ظروف آلومينيوم برا ي گازهاي فشرده يامايع شده. 1,884 1,293,624,510 Rls. 43,495 $
294 1394 فرانسه 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 611 1,289,421,153 Rls. 45,555 $
295 1394 فرانسه 61043900 ژا کت, ژا کت ورزشي زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 3,411 1,288,244,782 Rls. 42,729 $
296 1394 فرانسه 84414000 ماشين هابرا ي قالب ريزي ا شياءا زخميرکاغذ,کاغذيامقوا 1,363 1,287,303,560 Rls. 42,728 $
297 1394 فرانسه 29061900 ساير سيکلانيک , سيکلنيک يا سيکلوترپنيک غير از مانتول ، سيکلوهگزانول ، متيل سيکلو هگزانولها ودي متيل سيکلو هگزانولها ، استرولها واينوزيتولها 300 1,286,930,268 Rls. 44,454 $
298 1394 فرانسه 29280000 مشتقات آلي هيدرازين يا هيدروكسيل آمين. 8,000 1,285,719,972 Rls. 42,920 $
299 1394 فرانسه 30019000 ساير غددوساير اعضاي بدن براي مصارف ابوتراپي به حالت خشك كرده ياپودر هپارين وا ملاح آن, سايرموا دا نساني ياحيوا ني برا ي درمان ياپيشگيري ا زبيماري, غيرمذکوردرجاي ديگر،غددوساير اعضاي بدن براي مصارف اپوترابي به حالت خشك كرده حتي بشكل پودر 1,000 1,274,263,873 Rls. 45,096 $
300 1394 فرانسه 80070090 ساير غير از ورقه ونوارهاي (foil) از قلع (حتي چاپ شده يا ملحق شده بر روي كاغذ ، مقوا ، مواد پلاستيك يا روي تكيه گاه از مواد بالاتر از 0.2 ميليمتر 4,705 1,271,844,820 Rls. 44,738 $
301 1394 فرانسه 40169500 ا شياء قابل بادکردن , ا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي , که درجاي ديگر مذکور نباشد 1,120 1,262,384,805 Rls. 43,710 $
302 1394 فرانسه 28530090 سايرترکيبات غير آلي غير از آب مقطر 2,261 1,256,122,784 Rls. 42,584 $
303 1394 فرانسه 90330020 ساير ترموكوبلکها 54 1,252,855,535 Rls. 43,918 $
304 1394 فرانسه 34011190 صابون ومحصولات وفرآورده هاي آلي تاانسيواكتيف به شكل شمش ،ميله ،چونه ،تكه يابه اشكال قالبي وكاغذ براي مصارف پاكيزگي وطبي غير از رديفهاي10 340111 لغايت 34011150 5,631 1,252,186,611 Rls. 41,790 $
305 1394 فرانسه 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 2,868 1,251,883,498 Rls. 41,967 $
306 1394 فرانسه 34031900 - - ساير فراورده ها داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي مواد معدني غير مذكور در جاي ديگر 5,115 1,249,171,696 Rls. 41,637 $
307 1394 فرانسه 84184000 فريزرهاا زنوع ا يستاده, به گنجايش حدا کثر900ليتر 1,537 1,242,963,845 Rls. 44,858 $
308 1394 فرانسه 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 5,915 1,240,779,679 Rls. 43,206 $
309 1394 فرانسه 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 1,243 1,233,167,360 Rls. 41,145 $
310 1394 فرانسه 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 19,951 1,230,994,072 Rls. 40,783 $
311 1394 فرانسه 31051090 سايرکودهابه شکل قرص ياا شکال هماننددربسته.... ناخالص کمترا ز10کيلوگرم غيرمذکور 13,286 1,227,620,281 Rls. 41,519 $
312 1394 فرانسه 83113000 ميله هاي ا ندودشده ومفتول پرشده ا زفلزمعمولي برا ي لحيم کاري ياجوشكاري باشعله 800 1,227,262,574 Rls. 43,437 $
313 1394 فرانسه 25199090 ا کسيدهاي منيزيم حتي خالص 1,000 1,216,799,100 Rls. 40,275 $
314 1394 فرانسه 95066930 گوي (توپ) رنگي مخصوص ورزش پينت بال 12,962 1,210,455,553 Rls. 41,413 $
315 1394 فرانسه 01051220 جوجه يكروزه گوشتي بوقلمون ،به وزن 185گرم وكمتر . 1,188 1,208,239,200 Rls. 40,306 $
316 1394 فرانسه 72125000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600,mmآبکاري ياا ندودشده باساير مواد غيرمذکور 38,956 1,188,804,162 Rls. 39,680 $
317 1394 فرانسه 84609090 سايرماشينهاي ا بزا ربرا ي گرفتن زوا يد ,تيزکردن ,سنگ زني... غيرمذکوردرجاي ديگر 488 1,183,730,688 Rls. 41,311 $
318 1394 فرانسه 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 14,404 1,169,144,616 Rls. 39,389 $
319 1394 فرانسه 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 401 1,168,786,947 Rls. 39,768 $
320 1394 فرانسه 84735000 قطعات ومتفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472مناسب باشند 122 1,163,586,554 Rls. 41,993 $
321 1394 فرانسه 84519000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي شماره 8451 363 1,146,671,884 Rls. 38,944 $
322 1394 فرانسه 31043000 سولفات پتاسيم 42,000 1,137,618,160 Rls. 39,213 $
323 1394 فرانسه 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 738 1,136,399,904 Rls. 39,874 $
324 1394 فرانسه 40121300 لاستيک رويي روکش شده ا زا نوا ع موردا ستفاده در وسايل نقليه هوا يي 3,866 1,131,578,440 Rls. 37,709 $
325 1394 فرانسه 84439910 كارتريج ليزي چاپگر 10,931 1,131,461,270 Rls. 39,548 $
326 1394 فرانسه 38019000 فرآورده هابرا ساس گرا فيت ياکربن به شکل خمير,بلوک يامحصولات نيمه ساخته غيرمذکوردرجاي ديگ 19,523 1,130,331,739 Rls. 40,154 $
327 1394 فرانسه 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 125 1,120,159,709 Rls. 39,109 $
328 1394 فرانسه 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 4,513 1,115,989,142 Rls. 37,735 $
329 1394 فرانسه 31042000 كلرور پتاسيم 4,000 1,115,139,220 Rls. 38,163 $
330 1394 فرانسه 13019090 سايرگم لاك ، صمغ ها ، رزين ها ، صمغ هاي رزيني اولئورزين ها بصورت طبيعي غير مذكور 4,320 1,109,632,636 Rls. 37,349 $
331 1394 فرانسه 39069040 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموپلاست محلول درآب 19,500 1,103,132,550 Rls. 36,536 $
332 1394 فرانسه 18061000 پودر کاکائو ,که به آن شکر (قند)يا موا د شيرين کننده ديگر ا فزوده شده باشد 10,005 1,098,279,936 Rls. 36,668 $
333 1394 فرانسه 48089000 سايرکاغذهاومقواهاي موج دا رشده, کرپ شده, چين دا ر,دا غ زده, نقش برجسته ياسورا خ شده, بصورت رول.ياورق 12,129 1,094,168,949 Rls. 38,656 $
334 1394 فرانسه 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 741 1,090,426,856 Rls. 37,010 $
335 1394 فرانسه 96138000 انواع فندكها به جز رديفهاي 96131000و96132000 856 1,081,514,078 Rls. 36,102 $
336 1394 فرانسه 84721000 ماشين هاي تکثيرهکتوگرا ف ياا ستنسيل 817 1,080,942,901 Rls. 37,139 $
337 1394 فرانسه 90183210 سرسوزن سرنگ و سرسوزن دندا نپزشکي 2,211 1,075,760,607 Rls. 37,904 $
338 1394 فرانسه 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 2,105 1,069,590,971 Rls. 36,501 $
339 1394 فرانسه 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 7,216 1,059,304,948 Rls. 35,074 $
340 1394 فرانسه 90251920 دماسنج هاي ترموکوپل دا ر 35 1,038,054,106 Rls. 36,177 $
341 1394 فرانسه 85479000 قطعات ا تصال عايق, برا ي دستگاههاي برقي,لوله ها وقطعات اتصال ان براي سيم كشي ،غير مذكور درجاي ديگر 1,544 1,034,851,544 Rls. 34,555 $
342 1394 فرانسه 85043390 ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 16 تا500 kva بجزترا نسفورماتورجريان وولتاژ وترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 51 1,031,811,660 Rls. 36,357 $
343 1394 فرانسه 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 200 1,019,628,160 Rls. 33,875 $
344 1394 فرانسه 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 2,864 1,017,464,401 Rls. 33,965 $
345 1394 فرانسه 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 930 1,016,173,757 Rls. 34,484 $
346 1394 فرانسه 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,103 1,004,852,245 Rls. 33,946 $
347 1394 فرانسه 56031390 ساير پارچه هاي نبافته حتي آغشته ، اندوده به وزن بيش از 70 گرم وكمتراز150گرم از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي 7,544 996,809,721 Rls. 33,325 $
348 1394 فرانسه 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 822 996,190,292 Rls. 33,029 $
349 1394 فرانسه 70191910 الياف شيشه به صورت رشته اي (تار) 1,682 990,335,239 Rls. 34,257 $
350 1394 فرانسه 28432100 نيترات نقره 1,080 988,815,192 Rls. 32,864 $
351 1394 فرانسه 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 2,375 986,674,210 Rls. 33,541 $
352 1394 فرانسه 84818065 ترموستات خودرو( شير ترموستاتيک ) 1,491 982,950,868 Rls. 35,259 $
353 1394 فرانسه 39191010 نوا رچسب ويژه پوشک کامل (شورتي ) بصورت رول باپهناي حداكثر20سانتيمتر 3,410 982,671,196 Rls. 32,803 $
354 1394 فرانسه 21069050 آنتي ا کسيدا ن 2,500 978,293,000 Rls. 32,941 $
355 1394 فرانسه 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 1,062 971,395,449 Rls. 32,685 $
356 1394 فرانسه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 20,000 965,147,600 Rls. 32,218 $
357 1394 فرانسه 28353900 ساير پلي فسفاتها غير از تري فسفات سديم 13,650 957,006,906 Rls. 32,071 $
358 1394 فرانسه 32019000 سايرعصارهاي دباغي بامنشاءنباتي;تانن هاوا ملاح آنها، ا ترها,ا سترهاوسايرمشتقات آنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 32,072 952,740,099 Rls. 31,952 $
359 1394 فرانسه 62121000 پستان بندوسينه بند حتي كشباف وقلاب باف 302 945,826,421 Rls. 31,829 $
360 1394 فرانسه 25070010 کائولن 104,000 944,533,478 Rls. 31,297 $
361 1394 فرانسه 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 55 943,068,400 Rls. 31,583 $
362 1394 فرانسه 30191200 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 210 929,288,034 Rls. 30,787 $
363 1394 فرانسه 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,218 928,570,202 Rls. 31,201 $
364 1394 فرانسه 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 1,441 924,023,533 Rls. 30,947 $
365 1394 فرانسه 29163190 ا سيد بنزوئيک وساير ا ملاح وا سترهاي آن غير از بنزوات سديم 6,640 923,997,776 Rls. 30,761 $
366 1394 فرانسه 29161900 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غيرحلقوي ،انيدريدها ، هالوژنورها ، پراکسيدها ، پراکسي اسيدها ومشتقات آنها غير از رديف هاي 29161100 لغايت 29161600 270 920,926,530 Rls. 30,728 $
367 1394 فرانسه 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 5,000 917,452,655 Rls. 30,627 $
368 1394 فرانسه 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 20,000 915,829,852 Rls. 30,483 $
369 1394 فرانسه 32064990 سايرفرآورده ها ورنگ كننده ها غيرمذكور 11,586 914,259,622 Rls. 32,461 $
370 1394 فرانسه 98870341 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري ديزل ونيمه ديزل با حجم سيلندر از 2000cc تا 2500ccک با ساخت داخل كمتراز 14% 3,014 913,895,000 Rls. 30,509 $
371 1394 فرانسه 85351000 فيوز ,برا ي ولتاژ بيشتر ا ز 1000 ولت 1,522 911,122,680 Rls. 31,307 $
372 1394 فرانسه 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 6,637 909,821,588 Rls. 31,501 $
373 1394 فرانسه 90191010 تشک موا ج 4,500 893,745,300 Rls. 29,779 $
374 1394 فرانسه 72173020 اندود شده با پوشش فسفاته روي و با فرآيند توليد نورد گرم به همراه کار مکانيکي کشش سرد 19,664 890,149,218 Rls. 31,622 $
375 1394 فرانسه 83052000 سوزن هاي دوخت عرضه شده بصورت نوا ر,ا زفلزمعمولي. 10,631 888,055,673 Rls. 30,166 $
376 1394 فرانسه 29362600 ويتامين12 B و مشتقات آن , مخلوط نشده 750 883,835,103 Rls. 29,626 $
377 1394 فرانسه 30059010 باندهاي ساده، استريل، گاز وازلينه، باندگچي و زيرگچي و باندكشي و لولهکاي، لنوگاز ساده، رول پنبهکاي دندانپزشكي ساده و پدچشمي 2,254 878,883,408 Rls. 30,839 $
378 1394 فرانسه 33043000 فرآوردهکها براي آرايش ناخن دست و پا 6,635 874,308,021 Rls. 29,538 $
379 1394 فرانسه 59061000 نوا رچسب باعرض حدا کثر20 سانتيمتر از پارچه هاي نسجي كائوچو زده 3,405 868,046,160 Rls. 29,129 $
380 1394 فرانسه 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 310 866,358,818 Rls. 30,580 $
381 1394 فرانسه 82083000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي وسائل آشپزخانه يابراي ماشين هاي صنايع غذايي 10 866,277,035 Rls. 28,775 $
382 1394 فرانسه 85021210 ژنرا تور ديزل فرودگاهي تامين برق هوا پيما 115 ولت 400هرتز و قدرت 90کيلو ولت آمپر 5,200 859,618,700 Rls. 28,788 $
383 1394 فرانسه 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 4,507 851,111,122 Rls. 28,223 $
384 1394 فرانسه 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 5,200 849,682,928 Rls. 28,202 $
385 1394 فرانسه 29189990 ---سايرا سيدهاي کربوکسيليک عامل آلوئيد ياستن ولي بدون عامل اكسيژنه ديگر ،انيدريوها،....ومشتقات آنهاغير مذكور . 476 841,532,900 Rls. 28,090 $
386 1394 فرانسه 84602100 ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت، غيراز سطوح تخت،با دقت تا0/01 (يك صدم) ميليمتر,باکنترل شماره اي 6,300 839,292,300 Rls. 27,810 $
387 1394 فرانسه 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 6,460 836,359,773 Rls. 28,868 $
388 1394 فرانسه 28276000 يدورهاوا کسي ،يدورها 13 834,862,000 Rls. 27,664 $
389 1394 فرانسه 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 6,170 833,967,861 Rls. 28,226 $
390 1394 فرانسه 90189019 ----اجزاء وقطعات دستگاه الكتروكوتر 1,207 830,947,090 Rls. 28,518 $
391 1394 فرانسه 87089411 غربيلك هاي فرمان، لوله هاي فرمان ، جعبه هاي فرمان براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 394 820,889,682 Rls. 27,570 $
392 1394 فرانسه 90268010 فلومترديوا ري توا م شده بامرطوب کننده ا کسيژن برا ي مصارف پزشکي(تنفس مصنوعي) 190 819,283,000 Rls. 27,193 $
393 1394 فرانسه 56041000 نخ وطناب پلاستيكي ، پوشانده شده بامنسوج. 3,179 814,562,639 Rls. 27,549 $
394 1394 فرانسه 69039090 سايرا شياسرا ميکي نسوز غيرمذکور در جاي ديگر 7,365 813,209,410 Rls. 27,851 $
395 1394 فرانسه 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 2,288 806,701,710 Rls. 27,410 $
396 1394 فرانسه 84148010 واحدهاي هواساز ( Air End ) مربوط به کمپرسورهاي پيچي ( screw compressor ) 1,200 806,381,300 Rls. 26,919 $
397 1394 فرانسه 84552200 ماشين هاي نوردسردفلزا ت 4,900 801,135,750 Rls. 28,180 $
398 1394 فرانسه 85340000 مدا رهاي چاپي 60 800,702,661 Rls. 26,591 $
399 1394 فرانسه 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 13,060 779,967,152 Rls. 25,846 $
400 1394 فرانسه 90041000 عينک آفتابي 743 778,343,535 Rls. 25,792 $
مجموع کل
266,784,960,841 ريال
مجموع کل
9,053,475 دلار