آمار کل " واردات از" کشور "کويت" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 کويت 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2500 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 2,898,850 1,169,854,799,366 Rls. 44,274,942 $
2 1393 کويت 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 7,656,000 357,260,203,431 Rls. 13,325,810 $
3 1393 کويت 87042100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،ديزلي ونيمه ديزلي ،باوزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w) حدا کثر 5تن 56,750 18,627,032,931 Rls. 697,782 $
4 1393 کويت 87043100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،باموتور جرقه اي -احتراقي ،به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w ) حدا کثر5 تن 45,830 14,753,013,132 Rls. 555,754 $
5 1393 کويت 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 104,745 12,196,591,987 Rls. 478,279 $
6 1393 کويت 87032490 --- ساير وسايل نقليه داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي بجز آمبولانس ونوع هيبريدي با حجم سيلندر بيشتر از 3000 سي سي 23,355 11,626,841,320 Rls. 463,633 $
7 1393 کويت 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 75,880 9,680,833,683 Rls. 373,367 $
8 1393 کويت 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 34,500 7,237,213,236 Rls. 271,953 $
9 1393 کويت 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 545 6,348,728,866 Rls. 233,385 $
10 1393 کويت 84144010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 14,100 4,490,487,000 Rls. 172,496 $
11 1393 کويت 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 2,050 3,842,478,133 Rls. 140,941 $
12 1393 کويت 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 26,174 3,292,349,274 Rls. 128,864 $
13 1393 کويت 84148010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 50,100 2,764,449,769 Rls. 106,662 $
14 1393 کويت 84134000 تلمبه هاي بتون 40,000 2,487,892,026 Rls. 92,141 $
15 1393 کويت 85269110 ---دستگاه موقعيت ياب جهاني 210 2,461,803,202 Rls. 88,047 $
16 1393 کويت 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 2,376 2,007,142,658 Rls. 74,138 $
17 1393 کويت 84186910 ا نوا ع چيلرهاي جذبي 15,050 1,786,208,944 Rls. 67,275 $
18 1393 کويت 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 38,940 1,578,027,723 Rls. 61,610 $
19 1393 کويت 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندربيشتر از 3000سانتيمتر مكعب 2,400 1,391,444,107 Rls. 56,129 $
20 1393 کويت 29291000 ايزوسياناتکها 18,800 1,388,441,315 Rls. 51,983 $
21 1393 کويت 87088019 ---- كمك فنر براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 690 1,303,976,889 Rls. 47,060 $
22 1393 کويت 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 17,600 1,219,691,713 Rls. 45,668 $
23 1393 کويت 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 3,225 1,209,021,995 Rls. 43,241 $
24 1393 کويت 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 8,550 1,180,514,817 Rls. 44,477 $
25 1393 کويت 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر بيشتراز 1500 سانتي متر مكعب اما از 3000 سانتي متر مكعب بيشتر نباشد 1,840 1,107,702,999 Rls. 44,128 $
26 1393 کويت 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 10,456 1,103,361,952 Rls. 41,974 $
27 1393 کويت 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايک دستگاه مولد سرما 15,000 1,090,345,890 Rls. 41,066 $
28 1393 کويت 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 390 1,018,510,007 Rls. 37,243 $
29 1393 کويت 85429000 اجزاء وقطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها )الكترونيك . 25 987,048,761 Rls. 36,808 $
30 1393 کويت 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 12,600 946,081,710 Rls. 35,456 $
31 1393 کويت 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 8443321و84433220 1,400 794,607,019 Rls. 29,821 $
32 1393 کويت 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 18,000 693,000,000 Rls. 27,038 $
33 1393 کويت 84081000 موتورهاي پيستوني درون سوز ترا کمي - احترا قي برا ي بحرکت درآوردن وسايط نقليه آبي 1,800 653,275,125 Rls. 25,125 $
34 1393 کويت 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 444 627,950,899 Rls. 23,195 $
35 1393 کويت 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 535 515,136,180 Rls. 20,145 $
36 1393 کويت 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 360 507,890,836 Rls. 18,715 $
37 1393 کويت 39206990 سايرصفحه, ورق, ..غيرمذکورا زپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غيرمذكور . 6,225 409,273,140 Rls. 15,641 $
38 1393 کويت 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 77 393,396,616 Rls. 15,384 $
39 1393 کويت 85043110 ترا نسفورماتورجريان به قدرت حداكثر 1كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتورهاي دي الکتريک 2,786 300,048,961 Rls. 11,650 $
40 1393 کويت 39206390 سايرصفحه, ورق, ..ا زپليا سترهاي ا شباع نشده غيرا سفنجي بجزفيلم متالايز 3,735 245,569,117 Rls. 9,385 $
41 1393 کويت 27101920 روغن صنعتي 4,800 240,398,916 Rls. 9,037 $
42 1393 کويت 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,273 233,161,827 Rls. 8,478 $
43 1393 کويت 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 5,040 217,305,437 Rls. 8,358 $
44 1393 کويت 85269190 ---ساير دستگاههاي كمك ناوبري راديويي غير از دستگاه موقعيت ياب جهاني 80 204,051,576 Rls. 7,725 $
45 1393 کويت 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 1,530 196,699,001 Rls. 7,035 $
46 1393 کويت 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 7,000 193,848,353 Rls. 6,972 $
47 1393 کويت 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 2,090 174,167,167 Rls. 6,503 $
48 1393 کويت 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 1,970 108,560,453 Rls. 4,004 $
49 1393 کويت 84439100 قطعات و ملحقات ماشينکآلات چاپ مورد استفاده براي چاپ بوسيله صفحات، سيلندرها و ساير اجزاي چاپ مشمول رديف 4284 : 601 96,407,461 Rls. 3,604 $
50 1393 کويت 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,400 95,052,724 Rls. 3,592 $
51 1393 کويت 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 410 93,259,255 Rls. 3,513 $
52 1393 کويت 87085031 اجزاء وقطعات محورهاي محرك وغير محرك براي سواري ، سواري كار ، وانت وتراكتور كشاورزي 1,240 86,494,807 Rls. 3,251 $
53 1393 کويت 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 138 74,046,837 Rls. 2,896 $
54 1393 کويت 90261020 سطح سنج به طريق ا ولترا سونيک 110 68,621,609 Rls. 2,509 $
55 1393 کويت 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 80 59,240,000 Rls. 2,219 $
56 1393 کويت 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 700 56,107,486 Rls. 2,117 $
57 1393 کويت 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 800 51,396,970 Rls. 1,920 $
58 1393 کويت 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 914 48,197,288 Rls. 1,889 $
59 1393 کويت 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 600 46,629,927 Rls. 1,788 $
60 1393 کويت 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 215 39,475,919 Rls. 1,481 $
61 1393 کويت 32110000 سيكاتيفکهاي (خشكکكنندهکهاي) آماده. 540 28,744,106 Rls. 1,106 $
62 1393 کويت 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 500 28,174,410 Rls. 1,028 $
63 1393 کويت 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 150 26,340,548 Rls. 1,049 $
64 1393 کويت 87089421 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 80 23,809,334 Rls. 868 $
65 1393 کويت 40082900 ميله , ترکه يا پروفيله ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده ا ز کائوچوي غيرا سفنجي 87 22,735,807 Rls. 888 $
66 1393 کويت 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 780 20,954,683 Rls. 781 $
67 1393 کويت 37019100 صفحه ها وفيلم هاي تخت عکاسي حساسشدهبرايعکسبرداري نشده براي عكاسي رنگي (پلي كرومPolychrome) 241 18,529,409 Rls. 727 $
68 1393 کويت 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 255 18,304,650 Rls. 686 $
69 1393 کويت 34053000 واكس و فرآوردهکهاي همانند براي بدنه وسايل نقليه باستثناي واكسکها براي فلزات 255 16,609,775 Rls. 622 $
70 1393 کويت 85114090 ساير ا ستارترموتورهاوژنرا تورها-ا ستارترهاي دومنظوره غيرمذکوردرجاي ديگر 620 16,056,001 Rls. 603 $
71 1393 کويت 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 150 13,745,939 Rls. 507 $
72 1393 کويت 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 229 13,577,385 Rls. 506 $
73 1393 کويت 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 21 12,303,673 Rls. 461 $
74 1393 کويت 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 104 11,719,370 Rls. 437 $
75 1393 کويت 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 250 11,453,728 Rls. 427 $
76 1393 کويت 85016100 ژنرا تورها باجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت حدا کثر 75کيلوولت آمپرKVA 340 10,677,427 Rls. 401 $
77 1393 کويت 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 59 9,911,292 Rls. 371 $
78 1393 کويت 38101090 خميروپودرهاي لحيم کاري وجوشکاري مرکب ا ز فلز وسايرموا د 80 9,234,141 Rls. 352 $
79 1393 کويت 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 66 7,114,786 Rls. 265 $
80 1393 کويت 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 90 6,367,661 Rls. 240 $
81 1393 کويت 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 80 6,036,788 Rls. 225 $
82 1393 کويت 90138090 سايروسايل دا ري کريستال مايع وا لات ودستگاههاي ا پتيکي ,غيرمذکوردرجاي ديگر 34 4,709,238 Rls. 185 $
83 1393 کويت 87089411 اجزا و قطعات جعبه فرمان 120 4,469,375 Rls. 167 $
84 1393 کويت 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 140 4,167,122 Rls. 163 $
85 1393 کويت 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 200 3,658,340 Rls. 141 $
86 1393 کويت 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 60 2,188,013 Rls. 85 $
87 1393 کويت 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 28 2,116,611 Rls. 81 $
88 1393 کويت 63029900 شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 28 2,016,558 Rls. 75 $
89 1393 کويت 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 23 2,012,941 Rls. 75 $
90 1393 کويت 15079000 روغن سويا (باستثناء خام ) و ا جزا ء آن 36 501,970 Rls. 20 $
91 1393 کويت 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 12 99,298 Rls. 4 $
مجموع کل
1,654,123,850,120 ريال
مجموع کل
62,430,846 دلار