آمار کل " واردات از" کشور "ايالات متحده آمريکا" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 ايالات متحده آمريکا 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 27,098,860 617,697,464,267 Rls. 23,036,167 $
2 1393 ايالات متحده آمريکا 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 15,536 458,084,167,503 Rls. 17,065,199 $
3 1393 ايالات متحده آمريکا 30049040 مکملکهاي دارويي براي مصرف انسان 288,541 261,642,990,491 Rls. 9,993,334 $
4 1393 ايالات متحده آمريکا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 30,719 193,919,270,336 Rls. 7,240,808 $
5 1393 ايالات متحده آمريکا 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 1,100,000 189,049,739,443 Rls. 6,974,770 $
6 1393 ايالات متحده آمريکا 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 1,511,000 181,296,689,317 Rls. 6,760,757 $
7 1393 ايالات متحده آمريکا 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 65,607 157,504,318,280 Rls. 6,100,396 $
8 1393 ايالات متحده آمريکا 21069080 کمكمل غذايي، 236,337 152,802,386,667 Rls. 5,857,563 $
9 1393 ايالات متحده آمريکا 05111000 اسپرم گاو 1,111 147,633,570,307 Rls. 5,554,735 $
10 1393 ايالات متحده آمريکا 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 1,150 122,323,421,749 Rls. 4,634,754 $
11 1393 ايالات متحده آمريکا 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 4,122 110,707,937,749 Rls. 4,142,303 $
12 1393 ايالات متحده آمريکا 30034090 سايردا روهاحاوي آلکالوئيديامشتقات آنهاکه توليددا خلي ندارند فاقدهورمون وا نتي بيوتيک ياساير محصولات2937 336 107,969,745,915 Rls. 4,019,483 $
13 1393 ايالات متحده آمريکا 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 9,697 77,702,628,838 Rls. 2,925,956 $
14 1393 ايالات متحده آمريکا 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 3,773 71,721,584,852 Rls. 2,717,026 $
15 1393 ايالات متحده آمريکا 15152100 روغن خام ذرت 1,781,967 65,600,108,611 Rls. 2,359,377 $
16 1393 ايالات متحده آمريکا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 3,321 59,758,522,421 Rls. 2,235,195 $
17 1393 ايالات متحده آمريکا 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 3,300 59,740,726,520 Rls. 2,236,392 $
18 1393 ايالات متحده آمريکا 30049039 مكمل هاي دارويي كه توليد داخل مشابه ندارندمورد مصرف در دامپزشكي 530,465 59,558,178,296 Rls. 2,279,897 $
19 1393 ايالات متحده آمريکا 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 2,016 56,728,225,136 Rls. 2,129,944 $
20 1393 ايالات متحده آمريکا 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 28,034 50,502,373,880 Rls. 1,881,807 $
21 1393 ايالات متحده آمريکا 90183926 لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شامل کليپس - رينگ - استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب ) - کانولا - اکسيژناتور به همراهست مربوطه -گرافت - پانچ آئورت) 8,305 41,367,971,774 Rls. 1,561,352 $
22 1393 ايالات متحده آمريکا 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 1,961,761 37,628,863,256 Rls. 1,410,194 $
23 1393 ايالات متحده آمريکا 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 1,554 32,765,002,138 Rls. 1,251,590 $
24 1393 ايالات متحده آمريکا 30049031 مكمل هاي دارويي داراي توليد داخل مشابه مورد مصرف در دامپزشكي 190,000 32,467,232,566 Rls. 1,268,004 $
25 1393 ايالات متحده آمريکا 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 23,404 22,600,809,778 Rls. 841,867 $
26 1393 ايالات متحده آمريکا 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 272 17,115,080,154 Rls. 645,978 $
27 1393 ايالات متحده آمريکا 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 121 16,724,038,932 Rls. 639,332 $
28 1393 ايالات متحده آمريکا 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 1,709 16,137,337,406 Rls. 600,521 $
29 1393 ايالات متحده آمريکا 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 1,199 16,109,290,531 Rls. 602,954 $
30 1393 ايالات متحده آمريکا 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 328 15,530,859,866 Rls. 560,499 $
31 1393 ايالات متحده آمريکا 90192090 ---سايردستگاههاي درمان تنفس 4,510 15,494,175,387 Rls. 594,188 $
32 1393 ايالات متحده آمريکا 29375000 پروستاگلاندينکها، ترومبوگسانکها و لوكوترينکها، مشتقات و مشابهکهاي ساختاري آنها 10 14,037,623,896 Rls. 547,866 $
33 1393 ايالات متحده آمريکا 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 6,261 13,859,554,007 Rls. 517,514 $
34 1393 ايالات متحده آمريکا 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 8,793 13,240,065,573 Rls. 505,129 $
35 1393 ايالات متحده آمريکا 01051140 جوجه اجداد تخم گذار 549 12,536,139,888 Rls. 469,976 $
36 1393 ايالات متحده آمريکا 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 2,824 12,364,604,748 Rls. 456,127 $
37 1393 ايالات متحده آمريکا 01022110 گاو شيري 7,281 10,529,325,500 Rls. 382,931 $
38 1393 ايالات متحده آمريکا 90278060 دستگاه الايزاوگروه بندي خون تمام اتوماتيك 1,542 10,255,962,063 Rls. 382,608 $
39 1393 ايالات متحده آمريکا 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 270,000 10,172,835,345 Rls. 382,948 $
40 1393 ايالات متحده آمريکا 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 756 9,529,911,669 Rls. 371,427 $
41 1393 ايالات متحده آمريکا 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2500 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 9,894 9,345,863,365 Rls. 346,805 $
42 1393 ايالات متحده آمريکا 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 798 8,581,144,471 Rls. 333,373 $
43 1393 ايالات متحده آمريکا 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 394 8,272,317,831 Rls. 306,511 $
44 1393 ايالات متحده آمريکا 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 5,062 8,115,815,538 Rls. 314,311 $
45 1393 ايالات متحده آمريکا 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 367 7,965,966,260 Rls. 311,110 $
46 1393 ايالات متحده آمريکا 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 2,583 7,948,106,374 Rls. 304,364 $
47 1393 ايالات متحده آمريکا 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 39,738 7,807,514,780 Rls. 290,363 $
48 1393 ايالات متحده آمريکا 37021000 فيلم عکاسي بصورت رول، براي اشعه ايکس عکسبرداري نشده، حساس شده 9,700 7,121,208,077 Rls. 271,825 $
49 1393 ايالات متحده آمريکا 33079010 مايع مخصوص شستشوي لنزهاي چشمي 21,154 7,037,230,598 Rls. 264,438 $
50 1393 ايالات متحده آمريکا 40116390 لاستيک رويي چرخ بادي نودر وسايل نقليه ساختماني باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي قطر طوقه بيش ا ز61 سانتيمتر بدون توليد داخل 129,092 6,832,632,161 Rls. 266,340 $
51 1393 ايالات متحده آمريکا 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 2,586 6,638,485,312 Rls. 253,145 $
52 1393 ايالات متحده آمريکا 40151100 دستکش جرا حي ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده 44,976 6,320,968,530 Rls. 236,271 $
53 1393 ايالات متحده آمريکا 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 610 6,027,781,098 Rls. 227,027 $
54 1393 ايالات متحده آمريکا 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 19,200 5,852,325,180 Rls. 212,851 $
55 1393 ايالات متحده آمريکا 90181400 دستگاههاي سينتي گرا في(Scintigraphy ) 8,500 5,313,582,736 Rls. 208,368 $
56 1393 ايالات متحده آمريکا 90211090 سايروسايل ا رتوپدي ياشکسته بندي بجزپيچ , ميله وپلاک درون ا ستخوا ني 713 5,312,210,466 Rls. 200,170 $
57 1393 ايالات متحده آمريکا 33043000 فرآوردهکها براي آرايش ناخن دست و پا 18,637 5,176,261,113 Rls. 194,709 $
58 1393 ايالات متحده آمريکا 90219020 شنت مغزي 290 5,149,180,823 Rls. 192,205 $
59 1393 ايالات متحده آمريکا 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 963 5,113,088,932 Rls. 189,880 $
60 1393 ايالات متحده آمريکا 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 5,465 4,917,129,253 Rls. 191,902 $
61 1393 ايالات متحده آمريکا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 87,170 4,888,545,120 Rls. 191,610 $
62 1393 ايالات متحده آمريکا 90219010 دريچه قلب 142 4,712,502,910 Rls. 178,084 $
63 1393 ايالات متحده آمريکا 12092910 تخم چمن براي كشت 41,000 4,693,762,086 Rls. 183,911 $
64 1393 ايالات متحده آمريکا 30062000 معرفکهايي كه در تشخيص گروهکهاي خون و عوامل خوني مصرف ميکشود 1,081 4,633,762,669 Rls. 172,713 $
65 1393 ايالات متحده آمريکا 59114000 پارچه صافي و منسوجات ضخيم از انواعي كه براي منگنهکهاي روغنکكشي يا براي مصارف فني مشابه به كار ميکروند، همچنين آنهايي كه از موي انسان تهيه شده باشند. 34 4,235,000,000 Rls. 158,359 $
66 1393 ايالات متحده آمريکا 40070000 نخ و طناب ا زکائوچوي ولکانيزه شده 18,000 4,197,042,800 Rls. 164,583 $
67 1393 ايالات متحده آمريکا 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 240,000 4,036,680,000 Rls. 151,328 $
68 1393 ايالات متحده آمريکا 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 293 3,939,096,879 Rls. 147,718 $
69 1393 ايالات متحده آمريکا 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 339 3,756,488,914 Rls. 140,624 $
70 1393 ايالات متحده آمريکا 23099010 فرآورده هاي غذائي برا ي ميگو 3,693 3,721,519,948 Rls. 145,691 $
71 1393 ايالات متحده آمريکا 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 1,650 3,716,020,345 Rls. 145,623 $
72 1393 ايالات متحده آمريکا 30064050 كامپوزيت 1,511 3,637,306,984 Rls. 140,450 $
73 1393 ايالات متحده آمريکا 85429000 اجزاء وقطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها )الكترونيك . 190 3,443,360,646 Rls. 130,361 $
74 1393 ايالات متحده آمريکا 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 4,789 2,989,707,805 Rls. 113,238 $
75 1393 ايالات متحده آمريکا 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 2,644 2,806,953,643 Rls. 109,654 $
76 1393 ايالات متحده آمريکا 90223000 تيوبهاي ا شعه ا يکس 130 2,795,651,328 Rls. 103,800 $
77 1393 ايالات متحده آمريکا 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 641 2,755,681,760 Rls. 104,058 $
78 1393 ايالات متحده آمريکا 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 12,163 2,714,040,365 Rls. 102,024 $
79 1393 ايالات متحده آمريکا 84335111 كمباين (ماشين برداشت )مخصوص گندم باقدرت 140 اسب بخار وبيشتر 16,380 2,702,234,604 Rls. 105,676 $
80 1393 ايالات متحده آمريکا 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 1,215 2,659,355,122 Rls. 98,449 $
81 1393 ايالات متحده آمريکا 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار براي وسايط نقليه هوا يي 2,516 2,600,203,550 Rls. 99,370 $
82 1393 ايالات متحده آمريکا 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 13,440 2,563,344,206 Rls. 100,406 $
83 1393 ايالات متحده آمريکا 75022000 آلياژهاي نيکل بصورت کارنشده. 2,095 2,382,920,749 Rls. 89,530 $
84 1393 ايالات متحده آمريکا 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 18,000 2,230,152,775 Rls. 87,454 $
85 1393 ايالات متحده آمريکا 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 1,172 2,221,354,090 Rls. 82,837 $
86 1393 ايالات متحده آمريکا 33051000 شامپوها 32,344 2,158,574,693 Rls. 86,826 $
87 1393 ايالات متحده آمريکا 25199090 ا کسيدهاي منيزيم حتي خالص 40,000 2,070,760,084 Rls. 78,388 $
88 1393 ايالات متحده آمريکا 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 244 1,891,618,015 Rls. 69,494 $
89 1393 ايالات متحده آمريکا 90219090 ---ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور 73 1,858,168,761 Rls. 70,588 $
90 1393 ايالات متحده آمريکا 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 71 1,837,645,245 Rls. 68,890 $
91 1393 ايالات متحده آمريکا 40092200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبا لوازم وملحقات 22,160 1,803,876,660 Rls. 66,914 $
92 1393 ايالات متحده آمريکا 25086000 موليت 90,000 1,753,035,468 Rls. 68,185 $
93 1393 ايالات متحده آمريکا 90183230 سوزن بخيه بانخ ،تك سوزنه باسايزنخ صفر تا0/5ازنوع كات گوت پلين ،كات گوت كروميك ،نايلون ،سيلك ،پلي پروپيلن ،.... 280 1,625,677,950 Rls. 63,752 $
94 1393 ايالات متحده آمريکا 90302000 نوسان نمادها (oscilloscopes)ونوسان نگارها (oscillograpds) 22 1,461,150,002 Rls. 57,300 $
95 1393 ايالات متحده آمريکا 90185010 دستگاه ويترکتومي,فيکووفيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط 278 1,412,328,286 Rls. 54,696 $
96 1393 ايالات متحده آمريکا 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 42 1,407,796,002 Rls. 52,000 $
97 1393 ايالات متحده آمريکا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 87 1,368,897,461 Rls. 53,462 $
98 1393 ايالات متحده آمريکا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 6,110 1,313,962,346 Rls. 47,552 $
99 1393 ايالات متحده آمريکا 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 33 1,188,827,421 Rls. 44,689 $
100 1393 ايالات متحده آمريکا 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 133 1,178,879,491 Rls. 44,181 $
101 1393 ايالات متحده آمريکا 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 55 1,065,229,651 Rls. 40,120 $
102 1393 ايالات متحده آمريکا 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 500 1,037,822,751 Rls. 40,586 $
103 1393 ايالات متحده آمريکا 34060000 انواع شمع و اشياء همانند. 11,618 958,605,484 Rls. 35,351 $
104 1393 ايالات متحده آمريکا 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 46 956,266,509 Rls. 35,917 $
105 1393 ايالات متحده آمريکا 90215000 دستگاههاي محرک ماهيچه قلب (باستثناي ا جزا ء قطعات و متفرعات ) 35 949,728,030 Rls. 37,106 $
106 1393 ايالات متحده آمريکا 90192010 ---نبولايزر 186 922,599,213 Rls. 36,260 $
107 1393 ايالات متحده آمريکا 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 2 846,893,810 Rls. 33,166 $
108 1393 ايالات متحده آمريکا 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 2,057 843,340,387 Rls. 31,748 $
109 1393 ايالات متحده آمريکا 84143090 سايرکمپرسورهاباکاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذکوردرجاي ديگر 10,799 832,003,963 Rls. 30,343 $
110 1393 ايالات متحده آمريکا 72159000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج ,که درجاي ديگرذکرنشده 367 774,757,775 Rls. 28,766 $
111 1393 ايالات متحده آمريکا 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 14,857 749,795,381 Rls. 29,283 $
112 1393 ايالات متحده آمريکا 33062000 نخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دنداکنکها (Dental floss) 4,880 745,472,195 Rls. 27,515 $
113 1393 ايالات متحده آمريکا 27101910 روغن موتور 11,912 713,912,952 Rls. 26,764 $
114 1393 ايالات متحده آمريکا 90214020 سمعک 10 680,964,803 Rls. 25,394 $
115 1393 ايالات متحده آمريکا 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 1,049 671,643,219 Rls. 25,494 $
116 1393 ايالات متحده آمريکا 15141900 روغن غير خام كلزاياكانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسبك 13,081 660,163,133 Rls. 25,783 $
117 1393 ايالات متحده آمريکا 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 11,494 654,325,770 Rls. 24,718 $
118 1393 ايالات متحده آمريکا 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 56 641,148,984 Rls. 24,930 $
119 1393 ايالات متحده آمريکا 30041090 ساير داراي پني سيلين ها يا مشتقات اين محصولات با ساختار اسيد پني سيلانيک يا استريتومايسينها يا مشتقات اين محصولات غير نذكور درجاي ديگر 5 640,251,330 Rls. 24,045 $
120 1393 ايالات متحده آمريکا 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 355 608,047,040 Rls. 22,857 $
121 1393 ايالات متحده آمريکا 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 420 572,800,000 Rls. 22,512 $
122 1393 ايالات متحده آمريکا 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 2,545 558,213,670 Rls. 20,302 $
123 1393 ايالات متحده آمريکا 90181960 دستگاه آندسکوپي 12 557,899,670 Rls. 20,291 $
124 1393 ايالات متحده آمريکا 90181931 ----دستگاه ضربان قلب جنين 90 555,731,835 Rls. 20,603 $
125 1393 ايالات متحده آمريکا 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 920 525,653,415 Rls. 19,074 $
126 1393 ايالات متحده آمريکا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 7,765 518,207,968 Rls. 20,844 $
127 1393 ايالات متحده آمريکا 25010090 ساير نمکهاوکلرورسديم خالص غيرمذکورباآب دريا 16,000 514,561,880 Rls. 20,104 $
128 1393 ايالات متحده آمريکا 87032329 ----وسايل نقليه با حجم سيلندر بيشتر از 2500 سي سي و كمتر از 3000 سي سي غير از امبولانس ونوع هيبريدي 1,835 510,700,002 Rls. 20,000 $
129 1393 ايالات متحده آمريکا 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 32 507,198,252 Rls. 18,580 $
130 1393 ايالات متحده آمريکا 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 60 506,068,780 Rls. 19,463 $
131 1393 ايالات متحده آمريکا 33069000 ساير فرآورده هابراي بهداشت دهان يادندان غيراز مواد پاك كننده دندان ونخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دندانها 196 460,091,974 Rls. 17,735 $
132 1393 ايالات متحده آمريکا 90182000 دستگاههاي ا شعه ماورا ء بنفش يامادون قرمز 227 440,747,818 Rls. 15,952 $
133 1393 ايالات متحده آمريکا 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 41 418,904,556 Rls. 16,117 $
134 1393 ايالات متحده آمريکا 90184930 مته فرز ا لماسه (دياموند) 20 412,774,723 Rls. 14,933 $
135 1393 ايالات متحده آمريکا 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 13,200 400,824,826 Rls. 15,005 $
136 1393 ايالات متحده آمريکا 84184000 فريزرهاا زنوع ا يستاده, به گنجايش حدا کثر900ليتر 3,645 399,505,710 Rls. 14,460 $
137 1393 ايالات متحده آمريکا 30061090 سايرنخ هاي جرا حي ا ز5 بالاتروچسباننده ها.لامينرهاي سترون وموا دا ستريل قابل جذب براي بندآوردن خون غيرمذکور 172 388,816,139 Rls. 14,590 $
138 1393 ايالات متحده آمريکا 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 7,150 382,119,667 Rls. 14,305 $
139 1393 ايالات متحده آمريکا 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 9,598 381,023,211 Rls. 14,209 $
140 1393 ايالات متحده آمريکا 84144010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 5,000 351,698,800 Rls. 13,115 $
141 1393 ايالات متحده آمريکا 30064030 اكريل 197 339,171,737 Rls. 12,593 $
142 1393 ايالات متحده آمريکا 84303190 سايرماشين آلات خودروکندن معدن زغال سنگ ياکوه وحفرتونل غيرمذکوردرجاي ديگر 4,000 326,095,968 Rls. 12,161 $
143 1393 ايالات متحده آمريکا 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 647 320,682,204 Rls. 11,814 $
144 1393 ايالات متحده آمريکا 90213100 مفصل هاي مصنوعي 10 304,448,465 Rls. 11,132 $
145 1393 ايالات متحده آمريکا 85340000 مدا رهاي چاپي 107 303,473,669 Rls. 11,271 $
146 1393 ايالات متحده آمريکا 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 729 297,479,870 Rls. 11,606 $
147 1393 ايالات متحده آمريکا 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 4 293,597,524 Rls. 11,037 $
148 1393 ايالات متحده آمريکا 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 216 293,086,942 Rls. 11,132 $
149 1393 ايالات متحده آمريکا 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 885 292,779,989 Rls. 10,624 $
150 1393 ايالات متحده آمريکا 84818055 دريچه اكسيژن (outlet). بيهوشي , کيوم هوا ي فشرده( شيرهاي پانل بالاي تخت بيمار) برا ي کنترل وتوزيع گازهاي طبي مورد استفاده دربيمارستان 283 290,067,778 Rls. 10,505 $
151 1393 ايالات متحده آمريکا 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , که در جاي ديگري مذکور نباشد 15,300 285,548,640 Rls. 11,198 $
152 1393 ايالات متحده آمريکا 31049000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي ،پتاسه که در جاي ديگري مذکور نباشد 17,000 275,593,779 Rls. 10,001 $
153 1393 ايالات متحده آمريکا 84212920 فيلترهاي مخصوص ماشين آلات دا روسازي ويا آزمايشگاهي وطبي 22 270,854,514 Rls. 10,601 $
154 1393 ايالات متحده آمريکا 90183921 تراكار (tracar) 100 235,182,565 Rls. 9,185 $
155 1393 ايالات متحده آمريکا 84713040 ک ک ک رايانه لوحي (tablet PC) با صفحهکنمايش لمسي حداقل 7 اينچ حتي با قابليت نصب سيم كارت 138 232,478,317 Rls. 8,990 $
156 1393 ايالات متحده آمريکا 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 66 227,708,909 Rls. 8,633 $
157 1393 ايالات متحده آمريکا 90183918 لانست ايمني فشاري سوزني 80 218,060,237 Rls. 8,112 $
158 1393 ايالات متحده آمريکا 85394900 لامپهاي ماورا ء بنفش يا مادون قرمز 18 216,119,160 Rls. 8,475 $
159 1393 ايالات متحده آمريکا 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 3,000 213,577,615 Rls. 8,339 $
160 1393 ايالات متحده آمريکا 84159020 ا جزا وقطعات تعرفه 84158100 509 202,003,738 Rls. 7,367 $
161 1393 ايالات متحده آمريکا 98870416 قطعات منفصله برا ي توليدخودرو وا نت ، با ساخت دا خل 21%ا لي 22%بجز لاستيک 450 200,765,228 Rls. 7,833 $
162 1393 ايالات متحده آمريکا 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 1,500 198,802,860 Rls. 7,781 $
163 1393 ايالات متحده آمريکا 81052000 مات کبالت وسايرمحصولات وا سطه ا ي حاصل ا ز متالورژي کبالت، کبالت بصورت کارنشده، پودر 193 198,689,690 Rls. 7,321 $
164 1393 ايالات متحده آمريکا 96050000 مجموعه سفري برا ي نظافت شخصي ،دوخت ودوز يا تميز کردن کفش يالباس 947 198,079,120 Rls. 7,299 $
165 1393 ايالات متحده آمريکا 84169000 ا جزا ءوقطعات مشعل هاي کوره ،بشكه هاي مكانيكي ،تخليه كننده هاي مكانيكي خاكستر ووسايل همانند 1,100 197,734,554 Rls. 7,532 $
166 1393 ايالات متحده آمريکا 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 2 180,334,370 Rls. 6,936 $
167 1393 ايالات متحده آمريکا 30067010 ژل الكترود پزشكي 182 178,144,253 Rls. 6,894 $
168 1393 ايالات متحده آمريکا 30064040 سيمان پلي كربوكسيلات 128 177,611,563 Rls. 6,667 $
169 1393 ايالات متحده آمريکا 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 1,025 169,598,263 Rls. 6,288 $
170 1393 ايالات متحده آمريکا 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 347 154,000,000 Rls. 6,013 $
171 1393 ايالات متحده آمريکا 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 337 147,518,444 Rls. 5,619 $
172 1393 ايالات متحده آمريکا 84821000 بلبرينگ. 639 142,914,902 Rls. 5,370 $
173 1393 ايالات متحده آمريکا 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 552 128,390,655 Rls. 4,941 $
174 1393 ايالات متحده آمريکا 84135020 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع ديافرا گمي 288 124,562,248 Rls. 4,668 $
175 1393 ايالات متحده آمريکا 82142000 ا بزا رهاومجموعه هاي مانيکورياپديکور(ا زجمله سوهان ناخن ) ومجموعه اين ابزارها 6 120,690,972 Rls. 4,724 $
176 1393 ايالات متحده آمريکا 90191090 سايردستگاههاي مکانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج ودستگاه هيدروترا پي 92 117,946,542 Rls. 4,388 $
177 1393 ايالات متحده آمريکا 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 55 112,624,264 Rls. 4,332 $
178 1393 ايالات متحده آمريکا 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, درجاي ديگرمذکورنباشد 1,154 105,354,289 Rls. 3,882 $
179 1393 ايالات متحده آمريکا 29400000 قندهاي خالص از لحاظ شيميايي، غير از ساكارز، لاكتوز، مالتوز، گلوكز و فركتوز (لوولوز)؛ استرها، استالکها و استرهاي قند و املاح آن، غير از محصولات مشمول شمارهکهاي 3729، 3829 يا 3929. 33 91,320,255 Rls. 3,422 $
180 1393 ايالات متحده آمريکا 74032900 ساير آلياژهاي مس (باستثناءآلياژهاي مادر),که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 50 89,651,441 Rls. 3,369 $
181 1393 ايالات متحده آمريکا 85176240 ک ک ک كارت شبكه حتي بيکسيم 19 83,406,315 Rls. 3,135 $
182 1393 ايالات متحده آمريکا 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 806 79,821,348 Rls. 2,889 $
183 1393 ايالات متحده آمريکا 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 92 79,403,170 Rls. 3,092 $
184 1393 ايالات متحده آمريکا 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 110 78,427,893 Rls. 2,958 $
185 1393 ايالات متحده آمريکا 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 90 76,514,299 Rls. 2,799 $
186 1393 ايالات متحده آمريکا 90251990 ساير دماسنج ها ،آذرسنجها ،توا م نشده با ساير آلات ، غيرمذکور درجاي ديگر 3 75,874,050 Rls. 2,918 $
187 1393 ايالات متحده آمريکا 84716010 صفحه کليد(keyboard) 20 75,451,364 Rls. 2,856 $
188 1393 ايالات متحده آمريکا 83119000 مفتول, ميله،لوله ،صفحه ا زفلزمعمولي ياازكربورهاي فلزي ,ا ندودشده ياپرشده ازمواد پاك كننده ياسيال كننده غيرمذکوردرجاي ديگر،مفتول وميله ازپودر به هم فشرده فلزات معمولي 140 73,434,239 Rls. 2,750 $
189 1393 ايالات متحده آمريکا 34070090 خميربرا ي قالب گيري يابرا ي سرگرمي کودکان 55 70,066,413 Rls. 2,643 $
190 1393 ايالات متحده آمريکا 90330020 ساير ترموكوبلکها 3 69,830,000 Rls. 2,598 $
191 1393 ايالات متحده آمريکا 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 40 61,719,295 Rls. 2,374 $
192 1393 ايالات متحده آمريکا 40094100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده باسايرموا دبدون لوا زم وملحقات 300 60,318,843 Rls. 2,261 $
193 1393 ايالات متحده آمريکا 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 1 58,940,445 Rls. 2,307 $
194 1393 ايالات متحده آمريکا 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 330 56,693,900 Rls. 2,057 $
195 1393 ايالات متحده آمريکا 33071000 فرآوردهکها براي قبل از اصلاح،کحين اصلاح و بعد از اصلاح صورت 337 56,612,072 Rls. 2,157 $
196 1393 ايالات متحده آمريکا 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 295 53,198,513 Rls. 1,994 $
197 1393 ايالات متحده آمريکا 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 162 46,805,195 Rls. 1,754 $
198 1393 ايالات متحده آمريکا 90261010 فلومتر 45 46,710,722 Rls. 1,680 $
199 1393 ايالات متحده آمريکا 34070010 فرآوردهکهاي دندانسازي 66 45,529,423 Rls. 1,785 $
200 1393 ايالات متحده آمريکا 90014090 ساير عدسي هاي عينک ا ز شيشه بغيرا ز نوع تک کانون 10 44,882,326 Rls. 1,693 $
مجموع کل
3,851,706,335,764 ريال
مجموع کل
144,756,398 دلار