آمار کل " واردات از" کشور "استوني" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 استوني 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 504,586 24,500,052,802 Rls. 921,824 $
2 1393 استوني 44091000 چوب ا زتيره کاج, که هريک ا زلبه هايارويه هاي آن بطورپيوسته کارشده باشد 218,116 13,617,614,828 Rls. 516,508 $
3 1393 استوني 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 231,383 5,760,665,704 Rls. 222,149 $
4 1393 استوني 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 1,182 5,036,630,529 Rls. 190,620 $
5 1393 استوني 44079900 سايرچوبهاي ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده, به ضخامت بيش ا زmm6... غيرمذكور 103,315 4,678,565,540 Rls. 177,644 $
6 1393 استوني 44032000 چوب خام يا چهارترا ش, ا ز تيره کاج 122,741 4,606,130,682 Rls. 175,999 $
7 1393 استوني 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 3,026 3,704,679,128 Rls. 137,282 $
8 1393 استوني 27030010 پيت ماس 161,520 1,696,331,732 Rls. 65,956 $
9 1393 استوني 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 1,940 1,075,565,356 Rls. 40,388 $
10 1393 استوني 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 8,500 575,084,647 Rls. 21,660 $
11 1393 استوني 73181210 سايرپيچهابرا ي چوب ا ز جنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده از چدن ،آهن يافولاد 191 222,844,796 Rls. 8,530 $
12 1393 استوني 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 158 192,333,510 Rls. 7,210 $
13 1393 استوني 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,259 181,316,358 Rls. 6,859 $
14 1393 استوني 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 968 164,185,036 Rls. 6,347 $
15 1393 استوني 84439100 قطعات و ملحقات ماشينکآلات چاپ مورد استفاده براي چاپ بوسيله صفحات، سيلندرها و ساير اجزاي چاپ مشمول رديف 4284 : 22 91,448,580 Rls. 3,586 $
16 1393 استوني 39204330 ورق از الياژ ABS / PVC 575 88,795,874 Rls. 3,257 $
17 1393 استوني 95072000 قلابهاي ماهيگيري, حتي متصل به زه کوتاه ماهيگيري. 54 51,243,972 Rls. 1,860 $
18 1393 استوني 61091000 تي شرت وزيرپوش چسبان وهمانند,کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه 33 9,953,921 Rls. 361 $
مجموع کل
66,253,442,995 ريال
مجموع کل
2,508,037 دلار