آمار کل " واردات از" کشور "������������������" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1393 امارات متحده عربي 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 5,022,580 568,256,509,140 Rls. 21,879,664 $
202 1393 امارات متحده عربي 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 89,842,000 567,786,813,809 Rls. 21,506,403 $
203 1393 امارات متحده عربي 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 1,320,150 567,491,232,062 Rls. 21,535,637 $
204 1393 جمهوري کره 84189920 ---انواع درب يخچال،يخچال فريزر،فريزر وسايدباي سايد 2,938,122 565,864,711,277 Rls. 20,845,379 $
205 1393 امارات متحده عربي 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 14,962,746 565,709,445,493 Rls. 21,324,911 $
206 1393 هند 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 3,511,065 562,549,821,540 Rls. 21,416,373 $
207 1393 چين 72169910 ا نوا ع ريل ازآهن يافولاد غير ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 21,815,348 560,513,643,253 Rls. 21,215,771 $
208 1393 چين 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 19,085,928 559,100,340,306 Rls. 21,182,988 $
209 1393 اتريش 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 60,463,000 558,780,811,509 Rls. 21,901,807 $
210 1393 چين 10039000 جو باستثناي بذر 68,902,618 557,457,738,218 Rls. 20,874,161 $
211 1393 اندونزي 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 22,504,441 557,086,011,059 Rls. 21,108,691 $
212 1393 ايتاليا 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 28,075 555,600,152,021 Rls. 20,752,170 $
213 1393 چين 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 5,392,297 555,361,499,951 Rls. 20,892,791 $
214 1393 چين 98870431 ----قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل يا نيمه ديزل با ساخت داخل كمتر از 14 درصد 3,053,888 553,113,900,232 Rls. 20,375,373 $
215 1393 جمهوري کره 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 155ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 4,283,605 552,915,102,168 Rls. 20,681,915 $
216 1393 چين 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردر جاي ديگر 8,164,919 552,728,603,638 Rls. 20,941,049 $
217 1393 جمهوري کره 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 1.45 4,008,368 552,279,510,425 Rls. 20,744,286 $
218 1393 قزاقستان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 40,283,013 547,709,922,727 Rls. 20,755,407 $
219 1393 چين 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 7,171,158 547,007,580,798 Rls. 20,670,429 $
220 1393 چين 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 3,215,625 545,809,341,888 Rls. 20,529,740 $
221 1393 جمهوري کره 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 19,497,848 541,720,732,342 Rls. 20,188,786 $
222 1393 امارات متحده عربي 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 74,496 541,257,853,873 Rls. 20,520,778 $
223 1393 ترکيه 39219092 نوارجلو پوشك غير اسفنجي وفاقد چسب دولايه متشكل از يك لايه فيلم پلاستيكي از peويك لايه منسوج ازpe 4,072,406 540,891,333,225 Rls. 20,346,720 $
224 1393 هند 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 138,987,941 539,988,975,601 Rls. 54,995,652 $
225 1393 امارات متحده عربي 87042100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،ديزلي ونيمه ديزلي ،باوزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w) حدا کثر 5تن 1,227,241 539,948,231,276 Rls. 20,137,453 $
226 1393 چين 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 760,211 539,941,599,445 Rls. 20,662,113 $
227 1393 چين 84798100 ماشين هابرا ي عمل آوردن فلزا ت, هم چنين دستگاههاي بوبين پيچي سيم برق 3,672,775 537,900,828,670 Rls. 20,428,355 $
228 1393 چين 84138200 بالابرهاي آبگونها 6,716,427 537,210,586,672 Rls. 20,313,405 $
229 1393 امارات متحده عربي 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي کرپ شده... سايرکاغذهاي بهدا شتي غيرمذکوربصورت رول ياورق 15,261,287 535,095,634,772 Rls. 20,416,102 $
230 1393 چين 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 2,391,415 534,763,930,957 Rls. 19,870,937 $
231 1393 چين 98842920 قطعات منفصله برا ي توليدماشين آلات را هسازي ،به ا ستثناي لاستيک ، با ساخت دا خل 14% لغايت 20% 4,459,714 532,234,762,374 Rls. 19,830,788 $
232 1393 چين 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 3,051,982 529,073,541,406 Rls. 20,897,095 $
233 1393 جمهوري کره 84509010 ديگ ومنبع مخصوص ماشين هاي لباسشوئي اتوماتيك 2,178,236 528,811,496,473 Rls. 19,996,936 $
234 1393 منطقه آزاد کيش 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 4,309,883 526,992,836,947 Rls. 19,895,485 $
235 1393 هند 72083690 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شكل طومار باپهناي 600mmوبيشتر غير مذكور درجاي ديگر 20,136,071 526,616,697,034 Rls. 19,741,957 $
236 1393 آلمان 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 162,001 525,817,093,982 Rls. 19,769,598 $
237 1393 چين 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 1,025,868 524,784,024,654 Rls. 21,001,938 $
238 1393 امارات متحده عربي 98870221 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل كمتر از 14 درصد 2,040,132 522,755,367,316 Rls. 20,153,900 $
239 1393 چين 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 21,517,666 519,135,247,084 Rls. 19,763,342 $
240 1393 جمهوري کره 84735000 قطعات ومتفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472مناسب باشند 1,295,371 518,900,839,263 Rls. 19,556,645 $
241 1393 هند 27101930 گريس 10,450,538 513,983,752,237 Rls. 19,193,700 $
242 1393 ترکيه 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 4,528,071 513,544,929,049 Rls. 19,337,018 $
243 1393 چين 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 2,639,375 513,284,621,042 Rls. 19,432,162 $
244 1393 آلمان 21069080 کمكمل غذايي، 698,206 512,866,841,014 Rls. 19,220,410 $
245 1393 چين 72292000 مفتول ا زفولادسيليکومنگنز. 20,865,255 512,184,745,799 Rls. 19,394,181 $
246 1393 چين 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 25,020,210 511,463,294,211 Rls. 19,177,997 $
247 1393 امارات متحده عربي 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 17,528,392 510,322,924,221 Rls. 19,527,299 $
248 1393 جمهوري کره 87085031 اجزاء وقطعات محورهاي محرك وغير محرك براي سواري ، سواري كار ، وانت وتراكتور كشاورزي 2,835,786 507,677,548,737 Rls. 18,826,919 $
249 1393 چين 98870323 ----قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر بيشتر از2000cc لغايت 2500 cc با ساخت داخل 26 درصد لغايت 35 درصدبه استثناي لاستيك 2,436,466 506,450,186,027 Rls. 18,557,546 $
250 1393 امارات متحده عربي 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 5,283 505,994,533,211 Rls. 18,970,970 $
251 1393 امارات متحده عربي 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 344,035 505,738,535,739 Rls. 19,007,092 $
252 1393 چين 25199090 ا کسيدهاي منيزيم حتي خالص 30,546,225 504,822,007,698 Rls. 19,066,959 $
253 1393 ژاپن 98870443 ----قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن حداكثر 5 تن بنزيني با ساخت داخل 26 درصد لغايت 35 درصد به استثناي لاستيك 2,213,353 503,310,249,005 Rls. 19,424,417 $
254 1393 چين 76069291 ک کک كويل آلومينيومي 274/0 و 295 ميليکمتر و عرض 20/1683 و 1742 ميليکمتربراي توليد بدنه قوطي دوتكه 6,995,370 502,415,677,489 Rls. 18,895,953 $
255 1393 هند 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 155ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 5,037,000 501,795,271,362 Rls. 18,816,476 $
256 1393 ترکيه 31031000 سوپر فسفاتکها 40,026,968 501,598,137,907 Rls. 18,748,927 $
257 1393 امارات متحده عربي 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 3,576,049 501,282,383,582 Rls. 19,655,278 $
258 1393 اتريش 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 155,961 500,237,730,733 Rls. 18,876,421 $
259 1393 چين 85171210 گوشي تلفن همراه . 119,149 499,485,028,325 Rls. 18,547,861 $
260 1393 هند 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 5,598,706 495,710,217,806 Rls. 18,494,051 $
261 1393 ترکيه 24039900 ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آنها , که در جاي ديگري مذکور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو 2,442,013 495,582,358,468 Rls. 19,395,728 $
262 1393 امارات متحده عربي 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 376,937 494,558,840,899 Rls. 18,442,418 $
263 1393 ترکيه 26080000 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 103,367,069 494,134,047,693 Rls. 18,607,803 $
264 1393 چين 84713040 ک ک ک رايانه لوحي (tablet PC) با صفحهکنمايش لمسي حداقل 7 اينچ حتي با قابليت نصب سيم كارت 177,869 490,868,093,371 Rls. 18,213,286 $
265 1393 ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 5,196,581 489,005,154,183 Rls. 18,408,017 $
266 1393 چين 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 288,433 487,793,465,432 Rls. 18,602,797 $
267 1393 چين 85176220 كارت مودم باسيم 665,409 487,728,685,902 Rls. 18,349,669 $
268 1393 جمهوري کره 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 10,450,950 481,876,139,115 Rls. 17,843,594 $
269 1393 هند 72023000 فروسيليکومنگنز. 17,387,809 481,801,297,287 Rls. 18,009,065 $
270 1393 چين 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 8,880,290 480,175,088,667 Rls. 18,185,155 $
271 1393 چين 85352990 سايرقطع کننده هاي خودکارمدار براي ولتاژ 72.5 كيلو ولت وبالاتربجز سکسيونرودژنکتور 856,538 479,222,653,059 Rls. 19,022,838 $
272 1393 هند 72103000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبکاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لکتروليت 22,601,830 479,101,793,429 Rls. 18,130,787 $
273 1393 آلمان 84171000 كورهکها و تنورها براي گداختن (Roast)، کذوبکكردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخهککهاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 969,764 478,675,031,080 Rls. 18,278,185 $
274 1393 ايتاليا 73051990 لوله ازآهن يافولا د بامقطع مدور باقطر خارجي بيش از 4/406براي خطوط نفت وگاز غير مذكور درجاي ديگر 6,854,906 478,445,699,894 Rls. 17,944,859 $
275 1393 امارات متحده عربي 26020000 سنگ منگنز وکكنسانتره آن، از جمله سنگکهاي منگنز آهنکدار وکكنسانترهکهاي آلي كه بر حسب وزن خشك حاوي 20 درصد يا بيشتر منگنز باشد. 87,764,000 478,188,677,551 Rls. 17,882,529 $
276 1393 امارات متحده عربي 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 1.45 4,463,255 477,066,068,533 Rls. 17,826,559 $
277 1393 چين 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 15,145,986 476,462,989,945 Rls. 17,730,530 $
278 1393 ترکيه 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 2,466,000 475,618,102,527 Rls. 17,838,208 $
279 1393 ترکيه 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 3,462,927 475,511,354,577 Rls. 17,826,166 $
280 1393 اتريش 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 999,240 475,447,946,581 Rls. 17,808,981 $
281 1393 چين 87089411 اجزا و قطعات جعبه فرمان 1,439,822 474,565,152,935 Rls. 17,591,430 $
282 1393 آلمان 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 584,583 474,026,811,406 Rls. 18,261,218 $
283 1393 هند 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 15,542,773 472,863,590,090 Rls. 18,409,789 $
284 1393 ترکيه 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل 7,286,080 472,838,359,855 Rls. 17,881,931 $
285 1393 امارات متحده عربي 84295222 بيل مکانيکي مستعمل باسال ساخت پنج سال وکمتر،قدرت بيش از 155اسب بخار ،قابليت چرخش 360درجه . 3,447,195 472,725,245,253 Rls. 18,227,910 $
286 1393 ترکيه 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 28,802,408 472,564,366,619 Rls. 17,846,577 $
287 1393 قبرس 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 30,921,746 472,414,842,240 Rls. 17,974,900 $
288 1393 امارات متحده عربي 84821000 بلبرينگ. 2,616,131 470,482,396,150 Rls. 18,049,036 $
289 1393 چين 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 10,313,148 469,921,500,682 Rls. 17,550,585 $
290 1393 چين 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 2,014,901 465,877,775,048 Rls. 17,605,701 $
291 1393 ايتاليا 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 683,628 465,269,024,918 Rls. 17,284,854 $
292 1393 ژاپن 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديفهاي 84082010 و84082020 1,250,750 463,729,283,043 Rls. 17,570,776 $
293 1393 ترکيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 3,048,857 462,809,802,504 Rls. 17,343,085 $
294 1393 امارات متحده عربي 84295190 ساير لودرهاكه درجاي ديگري ذكر نشده باشند 2,782,848 462,562,833,365 Rls. 17,634,790 $
295 1393 چين 87089419 ----غربيلك هاي فرمان غيراز مورد مصرف براي سواري ، ووانت وتراكتور كشاورزي 1,197,347 461,253,786,020 Rls. 17,878,299 $
296 1393 چين 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 7,193,198 460,420,430,564 Rls. 17,308,548 $
297 1393 امارات متحده عربي 28230000 ا کسيدهاي تيتان 6,351,000 460,077,638,966 Rls. 17,393,371 $
298 1393 چين 28046900 حاوي كمتر ا ز99/99 درصد وزني سيليسيم 7,450,717 459,384,247,262 Rls. 17,172,743 $
299 1393 ايرلند 33021010 ا سانس کولا ازانواعي كه درصنايع غذايي يانوشابه سازي مورداستفاده قرارميگيرد 681,704 458,864,510,983 Rls. 17,386,754 $
300 1393 قبرس 72083800 محصولات ازاهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3تا75/4ميلي متر 19,583,730 458,827,041,788 Rls. 18,487,672 $
301 1393 ايالات متحده آمريکا 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 15,536 458,084,167,503 Rls. 17,065,199 $
302 1393 ايتاليا 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 1,653,129 456,942,999,464 Rls. 17,257,564 $
303 1393 چين 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 4,786,479 456,596,487,840 Rls. 17,266,111 $
304 1393 امارات متحده عربي 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 51,865 455,816,753,778 Rls. 17,094,165 $
305 1393 ترکيه 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 19,472,199 455,669,116,212 Rls. 17,305,175 $
306 1393 چين 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 2,766,338 454,981,837,202 Rls. 17,185,216 $
307 1393 جمهوري کره 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 10,455 454,889,153,838 Rls. 17,163,987 $
308 1393 جمهوري کره 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 8,604,211 450,913,151,789 Rls. 16,935,341 $
309 1393 ترکيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 37,777,965 450,106,579,035 Rls. 16,909,439 $
310 1393 فرانسه 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غيرمذکور 6,532 448,308,113,784 Rls. 16,679,550 $
311 1393 ترکيه 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 23,500,137 446,296,884,290 Rls. 16,796,282 $
312 1393 امارات متحده عربي 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 295,877 445,653,512,684 Rls. 16,722,655 $
313 1393 هند 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 9,396,911 445,499,821,710 Rls. 16,808,976 $
314 1393 دانمارک 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 672,703 444,709,323,278 Rls. 16,945,211 $
315 1393 نيوزيلند 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 3,689,675 443,740,015,274 Rls. 16,737,716 $
316 1393 جمهوري کره 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 20,862,627 443,582,227,676 Rls. 16,578,638 $
317 1393 ترکيه 21069080 کمكمل غذايي، 662,401 442,960,688,124 Rls. 16,675,142 $
318 1393 هند 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 12,023,119 442,088,555,049 Rls. 16,684,532 $
319 1393 ترکيه 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 546,221 441,361,902,799 Rls. 16,477,035 $
320 1393 امارات متحده عربي 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 11,857,120 440,316,415,409 Rls. 16,509,531 $
321 1393 ترکيه 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2500 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,325,669 440,257,191,351 Rls. 16,501,997 $
322 1393 امارات متحده عربي 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 15,100,000 439,184,546,919 Rls. 16,235,645 $
323 1393 جمهوري کره 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 1,605,619 437,047,551,552 Rls. 16,324,248 $
324 1393 چين 28230000 ا کسيدهاي تيتان 7,005,685 436,108,983,520 Rls. 16,470,309 $
325 1393 چين 29411030 6آمينوپنيکسيلانيك اسيد 573,000 435,679,613,411 Rls. 16,336,739 $
326 1393 جمهوري کره 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 7,952,784 434,967,503,138 Rls. 16,572,389 $
327 1393 ايتاليا 84196000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي مايع کردن هوا ياسايرگازها 596,349 434,693,104,394 Rls. 16,136,296 $
328 1393 تايلند 44119410 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 44,114,159 434,256,210,482 Rls. 16,390,840 $
329 1393 ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 6,147,733 434,072,154,270 Rls. 16,364,745 $
330 1393 اتريش 10059010 ---ذرت دامي 67,572,000 432,884,677,332 Rls. 15,758,376 $
331 1393 جمهوري کره 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 5,937,735 432,352,741,605 Rls. 16,418,257 $
332 1393 چين 98870433 ----قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل يا نيمه ديزل با ساخت داخل 21 درصد وبيشتر به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 3,510,765 431,408,799,705 Rls. 16,069,801 $
333 1393 تايوان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 8,313,000 430,767,411,225 Rls. 16,317,616 $
334 1393 سوئد 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 394,349 428,894,932,758 Rls. 16,808,121 $
335 1393 چين 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 10,898,855 428,295,810,427 Rls. 16,156,820 $
336 1393 هند 29291000 ايزوسياناتکها 5,666,000 428,263,855,552 Rls. 16,143,101 $
337 1393 هند 02023090 ساير قطعات بي استخوان يخ زده از نوع گاو 4,273,551 428,085,527,045 Rls. 16,807,543 $
338 1393 چين 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 155ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 3,595,508 427,489,830,027 Rls. 16,022,800 $
339 1393 ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 3,920,887 426,450,926,572 Rls. 15,795,581 $
340 1393 امارات متحده عربي 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 316,297 422,382,780,209 Rls. 15,971,204 $
341 1393 جمهوري کره 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 571,864 422,194,963,797 Rls. 15,640,964 $
342 1393 امارات متحده عربي 84733040 ---پردازشگر رايانه (cpu) 139,709 420,775,887,578 Rls. 15,817,920 $
343 1393 چين 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 21,638,614 418,344,997,854 Rls. 15,731,127 $
344 1393 سنگاپور 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 8,608,000 418,209,208,705 Rls. 15,601,294 $
345 1393 چين 85319010 ماژول نمايشگر متشكل ازصفحه lcdياledياپلاسمافقط داراي برد آدرس دهي 1,010,301 418,135,447,610 Rls. 15,519,051 $
346 1393 برزيل 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 16,752,392 417,282,962,332 Rls. 15,503,430 $
347 1393 جمهوري کره 10039000 جو باستثناي بذر 56,270,355 417,000,331,253 Rls. 15,394,177 $
348 1393 امارات متحده عربي 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 79,252 415,632,486,646 Rls. 15,503,457 $
349 1393 آلمان 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي که توليددا خلي ندا رندغيرمذکور 12,896 413,665,993,799 Rls. 15,999,233 $
350 1393 چين 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 1,557,678 412,067,293,592 Rls. 15,577,385 $
351 1393 چين 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 6,300,777 411,681,369,571 Rls. 15,530,136 $
352 1393 آلمان 84141000 - تلمبه هاي خلاء 462,599 411,514,443,590 Rls. 15,245,935 $
353 1393 هند 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 1,715,757 410,306,969,392 Rls. 15,518,137 $
354 1393 امارات متحده عربي 18010090 دا نه کاکائو کامل يا خردشده. خام يا بودا ده در بسته هاي بيش ا ز ده کيلوگرم 4,500,000 409,482,953,511 Rls. 15,472,471 $
355 1393 چين 84735000 قطعات ومتفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472مناسب باشند 155,954 407,586,077,445 Rls. 15,002,435 $
356 1393 فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 627,407 407,064,161,205 Rls. 15,445,044 $
357 1393 جمهوري کره 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 20,380,764 406,555,895,885 Rls. 15,608,081 $
358 1393 پاکستان 01022900 ساير حيواناتاز نوع گاو بجز مولد نژاد خالص 7,863,035 405,335,967,315 Rls. 15,435,323 $
359 1393 جمهوري کره 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 749,147 405,299,040,677 Rls. 15,190,706 $
360 1393 آلمان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 2,731,920 405,211,433,734 Rls. 15,266,727 $
361 1393 امارات متحده عربي 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 4,549,433 403,366,445,507 Rls. 15,279,519 $
362 1393 امارات متحده عربي 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 465,615 403,023,209,654 Rls. 15,444,446 $
363 1393 جمهوري کره 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 8,947,580 402,998,021,261 Rls. 15,097,185 $
364 1393 چين 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 5,353,950 402,374,396,644 Rls. 15,179,678 $
365 1393 امارات متحده عربي 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 19,724,970 401,118,226,942 Rls. 15,044,116 $
366 1393 چين 76071110 ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت حداكثر 7 ميكرون 4,562,855 399,449,125,570 Rls. 15,035,247 $
367 1393 سوئيس 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 14,460 399,262,060,296 Rls. 14,715,997 $
368 1393 جمهوري کره 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 7,192,198 398,185,752,793 Rls. 15,063,619 $
369 1393 ايتاليا 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 131,116 395,451,380,233 Rls. 14,875,193 $
370 1393 هند 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 15,823,593 394,937,057,610 Rls. 14,810,483 $
371 1393 ايرلند 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 1,787,119 394,791,110,318 Rls. 15,076,383 $
372 1393 امارات متحده عربي 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 4,085,029 394,188,215,588 Rls. 14,914,537 $
373 1393 جمهوري کره 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 838,379 393,704,677,537 Rls. 14,825,621 $
374 1393 فرانسه 10039000 جو باستثناي بذر 46,250,000 393,600,524,000 Rls. 15,434,709 $
375 1393 بلژيک 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 44,865 393,369,255,790 Rls. 15,109,900 $
376 1393 جمهوري کره 84159011 قسمت داخلي دستگاه تهويه مطبوع 1,524,725 390,740,756,830 Rls. 15,085,880 $
377 1393 چين 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 2,684,342 388,952,284,402 Rls. 14,553,304 $
378 1393 جمهوري کره 84159012 قسمت خارجي دستگاهکهاي 84151020 2,031,084 388,917,465,707 Rls. 14,948,238 $
379 1393 چين 85437020 ---لامپ LED 1,087,327 388,914,836,523 Rls. 14,390,781 $
380 1393 امارات متحده عربي 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 339,285 388,425,995,445 Rls. 14,877,006 $
381 1393 فدراسيون روسيه 12051000 دانه هاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك : Rape or Repesseed or Colza Low Erucic Asid Conola) 24,546,000 388,028,323,169 Rls. 14,671,626 $
382 1393 امارات متحده عربي 84392000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن کاغذيامقوا 459,016 387,672,308,644 Rls. 14,254,897 $
383 1393 چين 38089329 ک ک ک ک ساير LD50 حداكثر 2000 2,305,066 387,127,680,650 Rls. 14,960,954 $
384 1393 امارات متحده عربي 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 15,187,480 386,536,492,672 Rls. 14,577,477 $
385 1393 جمهوري کره 84821000 بلبرينگ. 860,429 386,527,424,429 Rls. 14,595,571 $
386 1393 امارات متحده عربي 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 8443321و84433220 1,090,890 385,120,827,528 Rls. 14,519,595 $
387 1393 چين 72083610 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده ،به شكل طومار باپهناي 600mmيابيشتر به ضخامت بيشترا ز10ميليمتروکمترا ز 16ميليمتروعرض كمتراز1850ميليمتر 15,495,400 384,170,476,630 Rls. 14,637,070 $
388 1393 امارات متحده عربي 04022120 مواد اوليه شيرخشك اطفال (پايه) حاوي چربي گياهي 2,254,019 383,810,217,374 Rls. 14,370,318 $
389 1393 هند 52052300 نخ يك لا ، از الياف شانه زده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسيکتكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 4,290,966 382,380,287,160 Rls. 14,568,542 $
390 1393 چين 84229010 ا جزا وقطعات تعرفه 84221100 2,940,470 381,963,338,410 Rls. 14,432,430 $
391 1393 چين 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 487,549 381,779,365,627 Rls. 14,408,028 $
392 1393 کانادا 54041910 ک ساير تک رشته ها ازپلي اوراتان 67 دسي تكس يابيشتر كه بزرگترين بعد مقطع عرضي آن ازيك ميليمتر بيشتر نباشد 55,903 381,763,233,546 Rls. 14,524,611 $
393 1393 چين 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 6,431,179 379,571,702,845 Rls. 14,258,606 $
394 1393 امارات متحده عربي 10059090 ذرت دامي غير مذکور 17,936,020 377,734,251,488 Rls. 14,049,261 $
395 1393 اتريش 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 44,509 377,033,930,040 Rls. 14,356,900 $
396 1393 تايوان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 3,502,859 376,735,935,342 Rls. 14,163,001 $
397 1393 چين 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 1,579,904 376,667,653,672 Rls. 13,901,590 $
398 1393 امارات متحده عربي 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 373,014 373,591,264,188 Rls. 14,098,989 $
399 1393 امارات متحده عربي 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 2,062,350 373,028,367,477 Rls. 13,975,973 $
400 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 31042000 كلرور پتاسيم 31,500,000 373,019,381,000 Rls. 13,963,964 $
مجموع کل
92,325,318,052,214 ريال
مجموع کل
3,520,455,872 دلار