آمار کل " واردات از" کشور "ژاپن" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
  [3] [2] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
301 1391 ژاپن 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 35 26,526,253 Rls. 2,164 $
302 1391 ژاپن 73029000 لوا زم را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد, که درجاي ديگرذکرنشده. 16 25,900,000 Rls. 2,113 $
303 1391 ژاپن 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 89 25,899,374 Rls. 2,113 $
304 1391 ژاپن 72159000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج ,که درجاي ديگرذکرنشده 50 25,835,906 Rls. 2,107 $
305 1391 ژاپن 27101930 گريس 315 25,596,770 Rls. 2,088 $
306 1391 ژاپن 32074010 فريتکهاي شيشهکاي 500 25,245,944 Rls. 2,059 $
307 1391 ژاپن 37012000 فيلم هاي عکاسي تخت باخصوصيت ظهوروچاپ فوري , حساس شده , عکسبردا ري نشده 6,879 24,938,603 Rls. 1,015 $
308 1391 ژاپن 30061010 نخکهاي جراحي بدون سوزن به سايز نخ صفر تا 0/5 از انواع كاتکگوت پلين، كاتکگوت كروميك، نايلون، سيلك، پليکپروپيلن. (P.V.D.F) MONOFILAMENT Teflon (P.G.A) Polyglycolic Acid 10 24,507,360 Rls. 1,999 $
309 1391 ژاپن 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 281 24,502,905 Rls. 998 $
310 1391 ژاپن 32064900 ساير موادرنگ كننده ،فرآورده هاغيرازلاجورد وفرآورده هاآن ،ليتوپون وساير پيگمانهاوفرآورده هاي آن 25 24,431,027 Rls. 1,993 $
311 1391 ژاپن 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 7 24,371,308 Rls. 1,988 $
312 1391 ژاپن 84109000 ا جزا ءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليک, همچنين تنظيم کننده ها 15 22,884,040 Rls. 930 $
313 1391 ژاپن 73182400 خاروميخ ا شپيل حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 17 22,360,074 Rls. 1,776 $
314 1391 ژاپن 32072010 لعابکها 3 21,416,640 Rls. 1,747 $
315 1391 ژاپن 87082100 کمربندا يمني وسايل نقليه موتوري مشمول شماره هاي 8701 لغايت 8705 16 21,406,998 Rls. 1,746 $
316 1391 ژاپن 96086000 مغزي قلم خودکارنوک ساچمه ا ي, ومخزن جوهر. 47 21,376,933 Rls. 1,744 $
317 1391 ژاپن 38089119 ساير حشره كشها كه محصول آماده بوده وغير خانگي مي باشند 32 20,630,403 Rls. 1,683 $
318 1391 ژاپن 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 120 20,502,430 Rls. 1,672 $
319 1391 ژاپن 87085029 محورهاي غير محرك به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وترلكتور كشاورزي 26 20,246,005 Rls. 1,651 $
320 1391 ژاپن 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 135 19,486,488 Rls. 1,314 $
321 1391 ژاپن 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 616 18,568,366 Rls. 1,515 $
322 1391 ژاپن 83017000 کليدهائيکه به تنهائي عرضه ميشوندا زفلزمعمولي 20 17,994,146 Rls. 733 $
323 1391 ژاپن 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 16 17,937,843 Rls. 1,463 $
324 1391 ژاپن 90251990 ساير دماسنج ها ،آذرسنجها ،توا م نشده با ساير آلات ، غيرمذکور درجاي ديگر 4 17,877,290 Rls. 1,458 $
325 1391 ژاپن 85011090 سايرا لکتروموتورهابه قدرت حداكثر 37.5 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 5 17,090,000 Rls. 1,394 $
326 1391 ژاپن 85392940 لامپ خودرو براي ولتاژ حداكثر 100 ولت 15 17,003,411 Rls. 1,387 $
327 1391 ژاپن 82074000 ا بزا ر برا ي قلاويزکردن ياحديده کردن. 35 16,956,998 Rls. 1,383 $
328 1391 ژاپن 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 40 16,486,573 Rls. 1,345 $
329 1391 ژاپن 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 104 15,891,409 Rls. 1,296 $
330 1391 ژاپن 84335990 سايرماشينهابرا ي بردا شت غير مذكور درجاي ديگر 10 15,782,586 Rls. 1,287 $
331 1391 ژاپن 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 3 15,633,560 Rls. 1,275 $
332 1391 ژاپن 73181490 ساير پيچ خودکارا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا زجنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 26 15,272,037 Rls. 1,246 $
333 1391 ژاپن 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 25 15,021,284 Rls. 1,225 $
334 1391 ژاپن 37029800 ساير فيلم هاي عكاسي با پهنايي بيش از 35 ميليمتر وطول بيشتر از 30 مترغيرمذكور 3 14,814,943 Rls. 1,208 $
335 1391 ژاپن 85472000 قطعات عايق ا زموا دپلاستيکي 89 14,613,388 Rls. 1,192 $
336 1391 ژاپن 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 43 14,426,732 Rls. 1,177 $
337 1391 ژاپن 12093000 تخم گياهان علفي برا ي کشت به منظور ا ستفاده ا ز گل ا نها كاشته مي شود 12 14,398,345 Rls. 586 $
338 1391 ژاپن 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 250 13,976,400 Rls. 1,140 $
339 1391 ژاپن 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 51 13,863,491 Rls. 1,131 $
340 1391 ژاپن 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 20 13,728,602 Rls. 1,120 $
341 1391 ژاپن 64039900 کفش باتخت كائوچوياپلاستيك ورويه ا زچرم طبيعي,که قوزک پارا نميپوشاند. 48 13,417,895 Rls. 1,094 $
342 1391 ژاپن 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 133 13,411,306 Rls. 1,094 $
343 1391 ژاپن 74061000 پودروفلس مس باساختارغيرلايه ا ي. 5 13,035,023 Rls. 1,063 $
344 1391 ژاپن 34059000 ساير جلاها,واكس ها و فرآورده هاي مشابه که در جاي ديگري مذکور نباشد 20 12,857,701 Rls. 1,049 $
345 1391 ژاپن 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 45 12,814,152 Rls. 1,045 $
346 1391 ژاپن 84669100 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8464 85 12,629,100 Rls. 1,030 $
347 1391 ژاپن 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 286 12,574,384 Rls. 1,026 $
348 1391 ژاپن 85052000 کوپلينگ ها,کلاج ها و ترمزهاي ا لکترومغناطيسي 15 12,348,789 Rls. 1,007 $
349 1391 ژاپن 82023100 تيغه ا ره مدور(ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگردبر)دا را ي قسمت عامل ا زفولاد. 28 12,198,087 Rls. 995 $
350 1391 ژاپن 94042900 تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند 32 10,921,320 Rls. 599 $
351 1391 ژاپن 85366910 کانکتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 3 9,610,923 Rls. 784 $
352 1391 ژاپن 85041090 سايرمتعادل کننده هاي جريان برا ي لامپ ولوله تخليه بجزا لقايي وا لکترونيکي 18 9,231,146 Rls. 753 $
353 1391 ژاپن 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 190 8,108,702 Rls. 661 $
354 1391 ژاپن 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 85 8,045,366 Rls. 656 $
355 1391 ژاپن 82119400 تيغه برا ي کاردوچاقو 970 7,681,117 Rls. 627 $
356 1391 ژاپن 73209000 فنر,که درجاي ديگرگفته نشده, ا زآهن ياا زفولاد. 19 7,594,251 Rls. 619 $
357 1391 ژاپن 85271390 سايردستگاههاي گيرنده راديويي ،توا م شده باوسايل ضبط ياپخش صوت غيرمذکور درجاي ديگر 4 7,474,813 Rls. 304 $
358 1391 ژاپن 90184100 يونيت دندا نپزشکي,حتي توام با ساير تجهيزا ت دندانپزشکي روي يک پايه مشترک 2 6,900,000 Rls. 563 $
359 1391 ژاپن 48219000 ا نوا ع برچسب ا ز کاغذ يا مقوا, غيرا ز چاپ شده 46 6,848,559 Rls. 559 $
360 1391 ژاپن 98870413 قطعات منفصله برا ي توليدخودرو وا نت , با ساخت دا خل 15%ا لي 16%بجز لاستيک 2 6,696,134 Rls. 546 $
361 1391 ژاپن 40094200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده باسايرموا د با لوازم وملحقات 25 6,580,693 Rls. 537 $
362 1391 ژاپن 49029090 سايرروزنامه مجله ونشريات ا دوا ري که کمترا ز چهارباردر هفته منتشرشودغيرمذکور 85 6,133,065 Rls. 500 $
363 1391 ژاپن 84804100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي. 27 5,924,219 Rls. 483 $
364 1391 ژاپن 85291030 آنتن تلسکوپي 18 5,706,090 Rls. 465 $
365 1391 ژاپن 82033000 قيچيهاي فلزبروا بزا رهاي دستي همانند. 177 5,351,922 Rls. 437 $
366 1391 ژاپن 83016000 ا جزا ءوقطعات قفل آويزوقفل مغزي وکلوني ا زفلزا ت معمولي. 6 4,988,428 Rls. 407 $
367 1391 ژاپن 83013000 قفل مغزي وکلوني برا ي مبلمان ا زفلزمعمولي. 3 4,944,647 Rls. 403 $
368 1391 ژاپن 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 7 4,749,798 Rls. 194 $
369 1391 ژاپن 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 20 4,591,480 Rls. 375 $
370 1391 ژاپن 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 26 4,574,538 Rls. 187 $
371 1391 ژاپن 85113090 کويل هاي روشن کردن 4 4,537,502 Rls. 185 $
372 1391 ژاپن 85013110 الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات 3 4,217,989 Rls. 344 $
373 1391 ژاپن 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 1 3,687,000 Rls. 301 $
374 1391 ژاپن 85078090 ساير انباره ها داراي الكترود از آلياژ سرب وكلسيم غير از مورد استفاده در راه اندازي موتورهاي پيستوني 1 3,326,751 Rls. 271 $
375 1391 ژاپن 82032000 مقاش, ا نبردست, گازا نبروا بزا رهاي همانند. 57 2,904,627 Rls. 237 $
376 1391 ژاپن 90299000 ا جزا ء وقطعات و متفرعات کنتورهاي مشمول رديف 9029 0 2,802,002 Rls. 114 $
377 1391 ژاپن 84199020 ا جزا وقطعات تعرفه 84191900 9 2,769,467 Rls. 226 $
378 1391 ژاپن 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 2 2,619,024 Rls. 214 $
379 1391 ژاپن 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 8 2,151,940 Rls. 88 $
380 1391 ژاپن 85183000 هدفون وگوشي ( Earphone-headphone ) حتي توام شده بايك ميکروفون 10 2,081,864 Rls. 170 $
381 1391 ژاپن 40161090 سايرا شياا زکائوچوي ا سفنجي ولکانيزه سفت نشده بجزقطعات ولوا زم مصرف دربخش بهداشت 17 1,561,674 Rls. 127 $
382 1391 ژاپن 83015000 چفت وبست ويرا ق هاي چفت وبست دا ر,دا را ي قفل ا زفلزا ت معمولي. 1 1,524,116 Rls. 124 $
383 1391 ژاپن 83023000 يرا ق ها , اتصالات واشياء همانند ، برا ي وسائط نقليه موتوري, ا زفلزمعمولي 10 1,482,425 Rls. 121 $
384 1391 ژاپن 73151100 زنجيرغلتکي باحلقه هاي مفصل بندي شده از چدن ،آهن يا از فولاد. 3 1,182,917 Rls. 96 $
385 1391 ژاپن 39239010 ظروف لوله اي (تيوب )جهت كرم وپماد ازموادپلاستيكي . 10 1,153,388 Rls. 94 $
386 1391 ژاپن 82055900 ا بزا رهاي دستي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 3 934,587 Rls. 76 $
387 1391 ژاپن 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 3 862,443 Rls. 70 $
388 1391 ژاپن 82023900 تيغه ا ره مدور(ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگرد بر به غير ازرديف 82023100،به انضمام ا جزا ء وقطعات. 5 157,403 Rls. 13 $
389 1391 ژاپن 71179000 ساير زيور الات بدلي غير از انواع فلزات معمولي حتي ابكاري شده با فلزات گرانبها 3 131,170 Rls. 11 $
390 1391 ژاپن 49119990 ساير محصولات چاپي همچنين تصاوير چاپي ، گراورها وعكسها غير از موارد مشمول 49111000 لغايت 49119930 1 51,693 Rls. 4 $
مجموع کل
1,083,486,495 ريال
مجموع کل
82,407 دلار