آمار کل " واردات از" کشور "ترکيه" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1391 ترکيه 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرک رديفهاي 841210ا لي841280 422,849 21,865,203,115 Rls. 1,550,631 $
202 1391 ترکيه 84729050 ماشين خودپردا ز بانکي(ATM) 204,733 21,742,488,287 Rls. 1,751,416 $
203 1391 ترکيه 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 124,344 21,669,197,309 Rls. 1,377,367 $
204 1391 ترکيه 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده. 967,213 21,581,131,357 Rls. 1,365,539 $
205 1391 ترکيه 98842940 قطعات منفصله برا ي توليدماشين آلات را هسازي ، به ا ستثناي لاستيک ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر 166,218 21,546,068,999 Rls. 1,530,502 $
206 1391 ترکيه 84717000 وا حدهاي حافظه ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي 4,154 21,377,676,573 Rls. 1,743,693 $
207 1391 ترکيه 40082900 ميله , ترکه يا پروفيله ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده ا ز کائوچوي غيرا سفنجي 430,018 21,283,875,830 Rls. 1,401,322 $
208 1391 ترکيه 84862000 ماشين ها ودستگاههابراي ساخت وسايل نيمه رسانا يامدارهاي مجتمع شده الكترونيك 19,770 21,251,419,948 Rls. 1,733,395 $
209 1391 ترکيه 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 252,186 21,117,559,808 Rls. 1,722,476 $
210 1391 ترکيه 84146000 كلاهكهايي كه بزرگترين ضلع افقي آنهاحدا کثر120سانتيمترباشد 260,543 20,904,079,090 Rls. 1,156,407 $
211 1391 ترکيه 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 11,017 20,895,010,785 Rls. 1,273,719 $
212 1391 ترکيه 84183000 فريزرهاا زنوع صندوقي,به گنجايش حدا کثر800ليتر 638,240 20,884,518,976 Rls. 1,703,468 $
213 1391 ترکيه 72132000 ميله هاي گرم نوردشده ا زفولاد غير ممزوج تراشكاري (خوش تراش)به صورت طومار هاي نامنظم پيچيده شده 1,470,700 20,780,365,094 Rls. 1,523,348 $
214 1391 ترکيه 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 403,200 20,705,964,888 Rls. 1,688,904 $
215 1391 ترکيه 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 442,597 20,686,877,170 Rls. 1,374,658 $
216 1391 ترکيه 87089410 غربيلك فرمان (رل )ولوله فرمان وجعبه فرمان ،برا ي سوا ري,سوا ري کار ,وا نت وترا کتورکشاورزي 199,471 20,642,274,568 Rls. 1,107,916 $
217 1391 ترکيه 37013010 زينگ ا فست كه هرضلع آن بيش از255ميلي مترباشد 201,947 20,551,092,400 Rls. 1,262,413 $
218 1391 ترکيه 39181000 پوشش کف, ديوا رياسقف ا زپليمرهاي کلروروينيل به شکل رول يا به شکل چهارگوش 1,163,116 20,513,432,593 Rls. 1,316,716 $
219 1391 ترکيه 55092200 نخ چندلاياکابله, دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره, پلي استر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 288,897 20,466,013,987 Rls. 1,440,029 $
220 1391 ترکيه 85352990 سايرقطع کننده هاي خودکارمدار براي ولتاژ 72.5 كيلو ولت وبالاتربجز سکسيونرودژنکتور 86,418 20,420,334,239 Rls. 1,230,732 $
221 1391 ترکيه 76121090 ساير ظروف لوله اي نرم غير از ظروف لوله اي (تيوپ) جهت كرم وپماد 141,173 20,311,161,851 Rls. 1,209,758 $
222 1391 ترکيه 83024900 يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه درجاي ديگري گفته نشده است 557,123 20,284,528,377 Rls. 1,393,081 $
223 1391 ترکيه 38112900 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 199,179 20,176,315,424 Rls. 1,249,024 $
224 1391 ترکيه 39232110 کيسه خون ا ز پليمرهاي ا تيلن 78,398 20,071,523,311 Rls. 1,637,155 $
225 1391 ترکيه 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 542,604 20,029,630,846 Rls. 1,347,379 $
226 1391 ترکيه 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 290,507 19,898,434,363 Rls. 1,353,472 $
227 1391 ترکيه 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 90,740 19,894,516,556 Rls. 1,169,006 $
228 1391 ترکيه 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 15,050 19,830,499,411 Rls. 810,818 $
229 1391 ترکيه 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 442,821 19,737,238,036 Rls. 1,452,781 $
230 1391 ترکيه 35022000 آلبومين شير، همچنين تغليظ شدهکها از دو يا چند پروتئين آبکپنير (لاكتوسرم) 114,665 19,651,584,963 Rls. 909,025 $
231 1391 ترکيه 72149100 ميله هاي ازآهن يافولاد غير ممزوج , گرم نوردشده... باسطح مقطع عرضي مستطيل (غيرا زمربع ). 841,516 19,570,295,034 Rls. 858,310 $
232 1391 ترکيه 38089229 سايرقارچ کش هاتکنيکال (سم رقيق نشده ) غيرمذکور 100,548 19,489,718,857 Rls. 1,200,063 $
233 1391 ترکيه 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 395,398 19,419,721,787 Rls. 1,301,146 $
234 1391 ترکيه 73130000 سيم خاردا ر،تسمه تابيده يامفتول تخت يك لا،خاردار يابدون خار،سيم دولاي شل تاب ،ازنوع مورداستفاده در حصارکشي,ا زآهن ياا زفولاد. 583,070 19,390,865,940 Rls. 1,581,637 $
235 1391 ترکيه 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 571,594 19,298,777,607 Rls. 1,375,086 $
236 1391 ترکيه 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 13,163 19,283,102,880 Rls. 1,572,847 $
237 1391 ترکيه 29173490 سايرا سترهاي ا سيدا ورتوفتاليک بجزفتالات سرب 413,690 19,257,766,006 Rls. 1,120,429 $
238 1391 ترکيه 84659100 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, وغيره 220,984 19,214,332,927 Rls. 1,314,418 $
239 1391 ترکيه 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 254,349 19,141,522,981 Rls. 1,017,468 $
240 1391 ترکيه 84138200 بالابرهاي آبگونها 279,714 19,084,645,352 Rls. 1,193,450 $
241 1391 ترکيه 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 534,556 19,075,329,648 Rls. 1,275,655 $
242 1391 ترکيه 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 1,769,276 19,024,668,127 Rls. 1,177,852 $
243 1391 ترکيه 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 377,901 18,847,401,736 Rls. 1,295,835 $
244 1391 ترکيه 84453000 ماشين هاي دولاکردن ياتابيدن نخ نسجي 477,758 18,813,646,408 Rls. 1,469,276 $
245 1391 ترکيه 84794000 ماشين هاي طناب سازي ياکابل سازي. 173,365 18,791,693,601 Rls. 1,529,217 $
246 1391 ترکيه 39204340 فيلم ا سترچ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 475,790 18,785,865,367 Rls. 1,312,310 $
247 1391 ترکيه 27060000 قطران زغالکسنگ، قطران لينييت يا قطران تورب و ساير قطرانکهاي معدني، حتي آب گرفتهکشده يا تا اندازهکاي تقطير شده و همچنين قطران دوباره تركيب شده. 1,530,370 18,782,267,578 Rls. 1,296,885 $
248 1391 ترکيه 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 434,835 18,744,161,078 Rls. 1,393,149 $
249 1391 ترکيه 84148020 واحدهاي هواساز (air end) 94,699 18,713,997,399 Rls. 1,292,107 $
250 1391 ترکيه 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه, تور,دا نتل, پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي, علاقه بندي ،قيطان ،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي 183,672 18,657,500,325 Rls. 813,940 $
251 1391 ترکيه 87060040 شاسي موتوردا ر برا ي کاميون و کاميونت 31,201 18,589,381,500 Rls. 755,697 $
252 1391 ترکيه 87087029 قطعات ومتفرعات چرخ ها،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتور 668,353 18,565,584,758 Rls. 1,175,091 $
253 1391 ترکيه 72021930 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصدوزني کربن صورت پودرزيريك ميلي متر 570,000 18,361,089,226 Rls. 1,271,163 $
254 1391 ترکيه 48211000 ا نوا ع برچسب ا زکاغذ يامقوا , چاپ شده 376,058 18,255,556,382 Rls. 1,335,605 $
255 1391 ترکيه 52052300 نخ يك لا ، از الياف شانه زده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسيکتكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 405,520 18,237,723,189 Rls. 1,487,579 $
256 1391 ترکيه 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 463,594 18,187,070,853 Rls. 1,327,780 $
257 1391 ترکيه 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 165,399 18,171,538,501 Rls. 1,323,139 $
258 1391 ترکيه 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 321,379 18,098,887,252 Rls. 1,331,744 $
259 1391 ترکيه 18010090 دا نه کاکائو کامل يا خردشده. خام يا بودا ده در بسته هاي بيش ا ز ده کيلوگرم 500,000 17,976,500,212 Rls. 1,466,272 $
260 1391 ترکيه 69010090 سايرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسايرمحصولات سرا ميکي از آرد فسيل سيليي ياخاكهاي سيليسي همانند غيرمذکوردرجاي ديگر 726,082 17,903,237,178 Rls. 790,646 $
261 1391 ترکيه 85021390 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني ترا کمي - احتراقي به قدرت بيش از 1500 kva 92,757 17,869,507,930 Rls. 1,457,546 $
262 1391 ترکيه 72286000 ميله هاا زفولادممزوج که درجاي ديگرذکرنشده. 923,581 17,720,600,637 Rls. 1,401,611 $
263 1391 ترکيه 39069099 سايرپليمرهاي ا کريليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکور 260,429 17,720,085,184 Rls. 1,145,831 $
264 1391 ترکيه 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 357,950 17,718,762,979 Rls. 1,204,971 $
265 1391 ترکيه 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 373,468 17,690,238,498 Rls. 1,257,603 $
266 1391 ترکيه 87088090 سيستم فنربندي وقطعات مربوطه (شامل کمک فنرها) بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورز 375,079 17,668,212,223 Rls. 1,015,665 $
267 1391 ترکيه 87089939 ا جزا وقطعات غيرمذكور بغيرازا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار، وا نت و ترا کتوركشاورزي 167,107 17,643,107,306 Rls. 1,387,515 $
268 1391 ترکيه 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 194,588 17,580,800,934 Rls. 1,257,226 $
269 1391 ترکيه 72107000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmرنگ شده , ورني زده ,ياا ندودشده باموا دپلاستيک. 1,373,860 17,575,670,438 Rls. 1,433,578 $
270 1391 ترکيه 73083010 درب اتوماتيك طبقات آسانسور ، از چدن، آهن يا از فولاد 736,028 17,531,946,432 Rls. 1,141,542 $
271 1391 ترکيه 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 170,303 17,486,140,553 Rls. 1,054,422 $
272 1391 ترکيه 90328910 اكسي پيلوت 11,733 17,281,000,851 Rls. 1,409,543 $
273 1391 ترکيه 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 164,470 17,263,729,241 Rls. 1,302,042 $
274 1391 ترکيه 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 546,427 17,198,773,813 Rls. 1,229,061 $
275 1391 ترکيه 29362400 ا سيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آنها مخلوط نشده 63,611 17,191,516,040 Rls. 983,800 $
276 1391 ترکيه 69029020 آجر -بلوكه -چهارگوش نسوز سراميكي که به لحاظ وزني داراي 45 درصد لغايت 50 % الومين و10% وزني يا بيشتر زيرکونيا باشد 283,131 17,169,477,391 Rls. 733,091 $
277 1391 ترکيه 72139120 مفتول فولادي جهت ساخت الكترود جوشكاري 1,576,139 17,169,347,799 Rls. 1,313,881 $
278 1391 ترکيه 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 76,384 17,101,598,819 Rls. 1,159,466 $
279 1391 ترکيه 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 157,490 17,100,039,767 Rls. 1,066,317 $
280 1391 ترکيه 48221000 قرقره, ماسوره, دوک تكيه گاههاي وهمانندا زخميرکاغذ,کاغذيامقوا, برا ي پيچيدن نخهاي نسجي 784,797 17,077,893,859 Rls. 1,038,950 $
281 1391 ترکيه 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 62,031 17,069,209,603 Rls. 1,094,383 $
282 1391 ترکيه 38123080 پايداركننده هاي پي وي سي 360,555 16,938,283,153 Rls. 1,086,823 $
283 1391 ترکيه 30049040 مکملکهاي دارويي براي مصرف انسان 33,870 16,907,461,875 Rls. 695,981 $
284 1391 ترکيه 72254000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط گرم نورد شده به پهناي 600mmيابيشتربه صورت غير طومار غير مذكور درجاي ديگر 727,665 16,841,525,545 Rls. 1,001,862 $
285 1391 ترکيه 84213920 هسته مرکزي فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(Sub strate)بايابدون محافظ فلزي 32,069 16,832,060,482 Rls. 1,344,079 $
286 1391 ترکيه 85287100 دستگاههاي گيرنده تلويزيون طراحي نشده براي يك پارچه شدن بايك نمايشگر ياصفحه نمايش ويدئويي . 55,622 16,811,872,843 Rls. 1,369,020 $
287 1391 ترکيه 29054500 گليسرول 945,336 16,728,564,092 Rls. 1,164,845 $
288 1391 ترکيه 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 63,308 16,710,043,925 Rls. 786,076 $
289 1391 ترکيه 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز 3mmپاك شده درسطح 1,500,325 16,416,193,020 Rls. 1,339,004 $
290 1391 ترکيه 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 383,444 16,394,226,215 Rls. 1,180,635 $
291 1391 ترکيه 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 721,988 16,330,481,464 Rls. 997,764 $
292 1391 ترکيه 84272021 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باظرفيت کمترا ز10تن 69,389 16,251,923,332 Rls. 662,047 $
293 1391 ترکيه 84291121 بلدوزرنو وچرخ زنجيري باقدرت موتوربيش از330اسب بخار 112,013 16,176,611,513 Rls. 1,319,463 $
294 1391 ترکيه 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 315,826 16,128,241,219 Rls. 1,054,837 $
295 1391 ترکيه 84253190 سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر 181,424 16,068,822,090 Rls. 1,294,595 $
296 1391 ترکيه 29241900 سايرآميدهاي غيرحلقوي همچينين كاربامات غير حلقوي ومشتفات آنهاا ملاح مربوطه غيرمذکور درجاي ديگر 814,480 16,010,130,011 Rls. 1,232,755 $
297 1391 ترکيه 28363010 سديم بي کربنات - غير تزريقي گريد دا رويي 887,241 15,985,578,884 Rls. 777,088 $
298 1391 ترکيه 39041020 ا مولسيون پلي (كلروروينيل ) مخلوط نشده باسايرمواد 620,825 15,913,005,911 Rls. 1,138,545 $
299 1391 ترکيه 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 152,661 15,901,867,564 Rls. 1,250,340 $
300 1391 ترکيه 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 194,501 15,883,817,732 Rls. 1,057,900 $
301 1391 ترکيه 85176220 كارت مودم باسيم 15,429 15,855,798,729 Rls. 1,293,295 $
302 1391 ترکيه 85044060 ا نوا ع UPS 120,677 15,844,979,477 Rls. 915,203 $
303 1391 ترکيه 84490000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتکميل کردن نمديانبافته ها به صورت توپ باشكل معين 152,265 15,836,071,316 Rls. 1,291,686 $
304 1391 ترکيه 54022000 نخ بسيار مقاوم از پليکاسترها 356,182 15,737,224,261 Rls. 1,003,812 $
305 1391 ترکيه 59069900 پارچه هاي نسجي کائوچوزده, غيرمذکوردرجاي ديگر.... 153,550 15,714,978,915 Rls. 812,943 $
306 1391 ترکيه 84122900 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک (غيرا زحرکت خطي) 193,015 15,693,790,383 Rls. 1,130,977 $
307 1391 ترکيه 34011140 صابون طبي 299,991 15,648,639,935 Rls. 661,195 $
308 1391 ترکيه 75061000 صفحه, ورق, نوا روورقه هاي نازک ا زنيکل, غيرممزوج. 55,085 15,638,124,401 Rls. 1,270,425 $
309 1391 ترکيه 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 109,189 15,593,106,720 Rls. 844,341 $
310 1391 ترکيه 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 245,312 15,572,891,266 Rls. 1,167,603 $
311 1391 ترکيه 28365000 کربنات کلسيم 2,979,850 15,535,441,940 Rls. 950,437 $
312 1391 ترکيه 35019000 کازئينات ها و ساير مشتقات کازئين , چسب کازئين 66,000 15,535,117,150 Rls. 760,887 $
313 1391 ترکيه 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 146,177 15,516,795,752 Rls. 1,235,179 $
314 1391 ترکيه 29096090 سايرپرا کسيدهاي ا لکل ها,ا ترهاوستن هاومشتقات هالوژنه سولفونه نيتره يانيتروزه غيرمذکور 254,340 15,488,395,359 Rls. 852,374 $
315 1391 ترکيه 30062000 معرفکهايي كه در تشخيص گروهکهاي خون و عوامل خوني مصرف ميکشود 7,993 15,459,444,520 Rls. 1,260,966 $
316 1391 ترکيه 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 181,305 15,423,959,704 Rls. 801,114 $
317 1391 ترکيه 84454000 ماشين هاي نخ پيچي(ا زجمله ماسوره پيچي)قرقره پيچي يابازکردن موا دنسجي 204,031 15,368,375,789 Rls. 1,070,639 $
318 1391 ترکيه 84561000 ماشين ا بزا رهاکه باا شعه ليزرياسايرا شعه نوري يا فوتوني عمل ميکنند براي کار کردن روي هر نوع مواد 74,765 15,348,816,372 Rls. 1,073,232 $
319 1391 ترکيه 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 314,227 15,340,251,650 Rls. 1,015,145 $
320 1391 ترکيه 32082060 ورني ويژه مرکب چاپ فلکسوبراساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 363,949 15,328,666,060 Rls. 896,816 $
321 1391 ترکيه 34039910 روانکكننده سيليكوني 451,898 15,313,548,618 Rls. 951,453 $
322 1391 ترکيه 83024200 يرا ق ها , اتصالات واشياء همانند برا ي مبلمان ا زفلزمعمولي 484,090 15,274,476,918 Rls. 902,978 $
323 1391 ترکيه 76061290 سايرصفحه ، ورق ونوار از آلياژهاي آلومينيوم به غيرازاندود شده با آلومينيوم سيليس 129,215 15,231,019,147 Rls. 868,126 $
324 1391 ترکيه 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 493,715 15,161,470,439 Rls. 984,395 $
325 1391 ترکيه 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 92,906 15,016,318,819 Rls. 961,736 $
326 1391 ترکيه 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 160,552 14,996,868,884 Rls. 1,119,867 $
327 1391 ترکيه 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 322,700 14,987,719,312 Rls. 787,512 $
328 1391 ترکيه 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 77,378 14,907,536,370 Rls. 998,133 $
329 1391 ترکيه 87029000 وسايل نقليه موتوري برا ي حمل ونقل 10نفريابيشترغيرا زرديف شماره 87021000 109,250 14,884,118,560 Rls. 1,214,039 $
330 1391 ترکيه 44111210 تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي نه بيش از5ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 2,041,968 14,841,652,160 Rls. 1,054,005 $
331 1391 ترکيه 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 413,739 14,838,847,762 Rls. 1,054,201 $
332 1391 ترکيه 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 182,419 14,813,927,886 Rls. 818,400 $
333 1391 ترکيه 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 124,816 14,802,580,782 Rls. 1,172,345 $
334 1391 ترکيه 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 603,770 14,797,748,286 Rls. 826,593 $
335 1391 ترکيه 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به ا شکال ا بتدا ئي 590,082 14,769,987,703 Rls. 912,390 $
336 1391 ترکيه 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 189,923 14,764,608,013 Rls. 862,272 $
337 1391 ترکيه 30019000 ساير غددوساير اعضاي بدن براي مصارف ابوتراپي به حالت خشك كرده ياپودر هپارين وا ملاح آن, سايرموا دا نساني ياحيوا ني برا ي درمان ياپيشگيري ا زبيماري, غيرمذکوردرجاي ديگر،غددوساير اعضاي بدن براي مصارف اپوترابي به حالت خشك كرده حتي بشكل پودر 1,890 14,752,803,733 Rls. 600,733 $
338 1391 ترکيه 84152090 سايردستگاههاي تهويه مطبوع براي وسايل نقليه موتوري زميني بجز خودروهاي سواري,سواري کارووا نت 84,422 14,709,482,773 Rls. 1,186,283 $
339 1391 ترکيه 84551090 سايرماشينهاي نوردبرا ي ساخت لوله به قطر بيش از 3 اينچ 109,245 14,691,713,014 Rls. 1,181,363 $
340 1391 ترکيه 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 210,660 14,666,903,771 Rls. 1,106,393 $
341 1391 ترکيه 85369040 سايرقطعات SMD قابل نصب سطحي روي برد مدا رچاپي 31,757 14,657,798,510 Rls. 1,166,548 $
342 1391 ترکيه 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از يک سانتيمتر تا قطر 8 اينچ ،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 514,776 14,636,715,024 Rls. 1,001,028 $
343 1391 ترکيه 84563000 ماشين هاي ابزار که با فرآيندهاي تخليه الکتريکي عمل ميکنند براي کار کردن روي هر نوع مواد 38,210 14,614,056,877 Rls. 1,192,011 $
344 1391 ترکيه 28332950 سولفات سرب 341,000 14,559,542,539 Rls. 926,590 $
345 1391 ترکيه 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 211,266 14,535,782,936 Rls. 1,117,662 $
346 1391 ترکيه 58101000 گلدوزي وقلابدوزي بدون زمينه نمايان به صورت توپ ، نوار يا داراي فرم مشخص 195,044 14,433,021,778 Rls. 943,822 $
347 1391 ترکيه 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 263,340 14,430,228,386 Rls. 1,177,017 $
348 1391 ترکيه 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش ا ز155 اسب بخار 247,200 14,389,938,292 Rls. 1,173,731 $
349 1391 ترکيه 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 424 14,353,038,252 Rls. 791,693 $
350 1391 ترکيه 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 29,133 14,326,660,453 Rls. 937,643 $
351 1391 ترکيه 32041990 سايرموا درنگ کننده آلي سنتيک ومخلوطهايي ا ز چندين موا درنگ کننده مشمول شماره 320411لغايت 320419غير مذكور درجاي ديگر 48,606 14,288,846,925 Rls. 1,141,186 $
352 1391 ترکيه 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 360,186 14,265,878,020 Rls. 978,392 $
353 1391 ترکيه 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 106,560 14,245,539,191 Rls. 827,708 $
354 1391 ترکيه 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 117,092 14,211,564,445 Rls. 926,302 $
355 1391 ترکيه 56031110 پارچه هاي نبافته Spunlace که ازطريق High pressure water jet رول به عرض 5 تا120سانتي متر به وزن كمتراز25گرم درمتر توليد گرديده باشد ، از رشته هاي سنتيك يا معمولي 336,914 14,187,736,791 Rls. 1,157,238 $
356 1391 ترکيه 39203000 صفحه, ورق... ا زپليمرهاي ا ستيرن, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 315,958 14,165,977,526 Rls. 939,389 $
357 1391 ترکيه 84186110 دستگاههاي سردكننده مخصوص نصب روي كانتينر هاي سردخانه دار واتاق هاي يخچالي روي خودرو . 54,128 14,117,815,987 Rls. 900,239 $
358 1391 ترکيه 40094100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده باسايرموا دبدون لوا زم وملحقات 113,201 14,015,018,235 Rls. 772,037 $
359 1391 ترکيه 84513000 ماشين هاوپرسهاي ا توکردن ( ا ز جمله پرسهاي دا غ ) برا ي ثابت نگه دا شتن 134,691 13,964,069,507 Rls. 1,130,710 $
360 1391 ترکيه 72041000 قرا ضه وضايعات ا زچدن 2,227,118 13,879,399,970 Rls. 1,132,088 $
361 1391 ترکيه 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي, باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 402,389 13,859,812,572 Rls. 1,130,490 $
362 1391 ترکيه 73229090 سايرگرم کننده هوا ياتوزيع کننده هاي هوا ي گرم باگرم کننده غيربرقي داراي يک بادزن ياموتور محرك يادم موتوري واجزاءوقطعات آنهااز آهن يافولاد 603,362 13,830,656,575 Rls. 969,985 $
363 1391 ترکيه 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 1,064,067 13,818,640,942 Rls. 916,448 $
364 1391 ترکيه 85369020 باسدا کت 163,734 13,815,235,043 Rls. 986,509 $
365 1391 ترکيه 85078090 ساير انباره ها داراي الكترود از آلياژ سرب وكلسيم غير از مورد استفاده در راه اندازي موتورهاي پيستوني 436,860 13,787,599,676 Rls. 1,124,600 $
366 1391 ترکيه 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 70,700 13,763,040,712 Rls. 863,839 $
367 1391 ترکيه 58013200 پارچه هاي مخمل وپلوش باپرزپودي قطع شده, را ه را ه ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي (مخمل كبريتي) 246,426 13,713,598,009 Rls. 836,024 $
368 1391 ترکيه 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 9,147 13,669,222,674 Rls. 687,013 $
369 1391 ترکيه 54078300 پارچه هاي تاروپودباف, ا زنخهاي برنگهاي گوناگون, باکمترا ز85 %رشته هاي سنتتيک, مخلوط باپنبه 237,329 13,639,797,258 Rls. 1,112,545 $
370 1391 ترکيه 39189000 پوشش کف, ديوا رياسقف ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر,بشکل رول يا چهارگوش 207,826 13,604,973,970 Rls. 779,949 $
371 1391 ترکيه 84295129 لودرمستعمل ،بيل دا ر،با بارگيري ازجلو,قدرت بيش ا ز270اسب بخار, باسال ساخت بيش ا ز5سال 119,865 13,585,606,544 Rls. 853,357 $
372 1391 ترکيه 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 360,853 13,429,174,673 Rls. 1,095,365 $
373 1391 ترکيه 84099140 شاتون ا هنگري شده بدون عمليات ماشينکاري براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 254,826 13,421,285,912 Rls. 927,054 $
374 1391 ترکيه 84148010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 5,963 13,404,454,230 Rls. 1,093,349 $
375 1391 ترکيه 84122100 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک باحرکت خطي(سيلندرها) 596,847 13,385,220,956 Rls. 901,708 $
376 1391 ترکيه 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 123,999 13,263,961,343 Rls. 576,195 $
377 1391 ترکيه 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 293,052 13,248,516,271 Rls. 865,299 $
378 1391 ترکيه 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 176,401 13,159,402,974 Rls. 930,330 $
379 1391 ترکيه 32041500 مواد رنگي خمي (از جمله آنهاييکكه به همان حال به عنوان موادرنگي پيگماني مصرف ميکشوند) و فرآوردهکهاي براساس اين مواد 161,521 13,131,505,835 Rls. 1,060,993 $
380 1391 ترکيه 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 872,305 13,119,284,647 Rls. 957,690 $
381 1391 ترکيه 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي 40,491 13,115,719,713 Rls. 1,069,798 $
382 1391 ترکيه 72024920 فروکروم دا را ي وزن بيشترا ز 05/0ولي مساوي ياكمتراز5/0درصدکربن 208,000 13,095,627,983 Rls. 779,225 $
383 1391 ترکيه 84551010 ماشينهاي نورد برا ي ساخت لوله به قطرتاسه (3) ا ينچ 137,034 13,094,630,800 Rls. 1,068,078 $
384 1391 ترکيه 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 1,297,800 13,073,220,056 Rls. 991,322 $
385 1391 ترکيه 44111291 پروفيل روكش شده 1,082,783 13,013,752,077 Rls. 959,424 $
386 1391 ترکيه 21069080 کمكمل غذايي، 74,273 12,944,962,404 Rls. 1,054,702 $
387 1391 ترکيه 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 186,163 12,923,007,405 Rls. 898,952 $
388 1391 ترکيه 85086000 ساير جاروبرقي بجز موتور كامل 235,515 12,920,131,129 Rls. 930,362 $
389 1391 ترکيه 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 1,580 12,894,151,206 Rls. 524,910 $
390 1391 ترکيه 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 667,660 12,880,545,937 Rls. 745,637 $
391 1391 ترکيه 85015110 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون asynchronous به قدرت حداكثر 750 وات باجريان متناوب ،چند فاز 81,820 12,875,027,898 Rls. 1,050,165 $
392 1391 ترکيه 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 354,524 12,867,985,530 Rls. 699,986 $
393 1391 ترکيه 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 440,983 12,843,773,301 Rls. 1,018,095 $
394 1391 ترکيه 15152100 روغن خام ذرت 321,450 12,783,373,476 Rls. 540,905 $
395 1391 ترکيه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 287,100 12,777,098,502 Rls. 629,368 $
396 1391 ترکيه 38241000 چسباننده هاي آماده برا ي قالب ها يامغزي قالب هاي ريخته گري 209,580 12,775,350,389 Rls. 700,063 $
397 1391 ترکيه 28191000 تري ا کسيدکروم 160,800 12,770,522,326 Rls. 659,550 $
398 1391 ترکيه 85042200 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتر از650 کيلوولت آمپروحداكثر 10000كيلو ولت آمپر 138,650 12,747,255,521 Rls. 1,039,744 $
399 1391 ترکيه 52085900 پارچه تاروپودباف ا زپنبه, چاپ شده, با85%يا بيشتر پنبه, غيرمذکوردرجاي ديگربه وزن هرمتر كمتراز200گرم 189,723 12,708,588,435 Rls. 800,246 $
400 1391 ترکيه 84171000 كورهکها و تنورها براي گداختن (Roast)، کذوبکكردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخهککهاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 41,645 12,693,319,905 Rls. 731,006 $
مجموع کل
3,285,994,106,109 ريال
مجموع کل
221,048,438 دلار