آمار کل " واردات از" کشور "ترکيه" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1391 ترکيه 84253120 سيستم محركه بدون جعبه دنده (gearless)برا ي آسانسورشامل ا لکتروموتور،پولي ،ترمزوسيستم محرکه بامغناطيس دا ئم باموتوربرقي 554,216 45,346,592,000 Rls. 3,033,243 $
102 1391 ترکيه 10051010 دا نه ذرت بذري . 1,154,970 44,940,521,715 Rls. 3,665,622 $
103 1391 ترکيه 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 94,248 44,808,036,432 Rls. 2,327,760 $
104 1391 ترکيه 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 749,767 44,528,802,618 Rls. 3,193,083 $
105 1391 ترکيه 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 59,724 44,409,313,278 Rls. 3,096,462 $
106 1391 ترکيه 55159900 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زا لياف غيريکسره سنتتيک, که درجاي ديگرگفته نشده. 605,327 43,966,965,606 Rls. 2,868,121 $
107 1391 ترکيه 84313110 ا نوا ع درا توماتيک آسانسور (درب كابين) 1,147,308 43,921,259,509 Rls. 2,743,877 $
108 1391 ترکيه 39169000 تک رشته هابابزرگترين بعدمقطع عرضي بيش ا زيک,mm ميله, قلم وپروفيله, ازساير موادپلاستيكي 1,573,603 43,484,643,363 Rls. 2,852,349 $
109 1391 ترکيه 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 24,304 43,140,316,177 Rls. 2,362,468 $
110 1391 ترکيه 33071000 فرآوردهکها براي قبل از اصلاح،کحين اصلاح و بعد از اصلاح صورت 704,970 42,985,992,179 Rls. 3,055,520 $
111 1391 ترکيه 72285000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط سردشکل دا ده شده ياسردتمام شده. 2,340,587 42,587,985,690 Rls. 2,835,140 $
112 1391 ترکيه 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 620,190 42,267,860,269 Rls. 2,910,696 $
113 1391 ترکيه 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 796,623 42,256,415,842 Rls. 3,104,598 $
114 1391 ترکيه 30031090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط دا را ي پني سيلين يامشتقات اين محصولات باساختار اسيد پني سيلانيك ،استربتومايسين هايامشتقات اين محصولات که توليد دا خلي ندا رند 5,580 42,126,023,360 Rls. 3,296,803 $
115 1391 ترکيه 85079010 پليت باطري( Grid-Cast) 772,464 42,085,567,018 Rls. 2,796,430 $
116 1391 ترکيه 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 165,452 42,051,443,865 Rls. 3,069,263 $
117 1391 ترکيه 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 218,830 41,519,239,104 Rls. 3,190,918 $
118 1391 ترکيه 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 958,280 41,275,565,377 Rls. 2,719,155 $
119 1391 ترکيه 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 1,643,608 41,189,298,799 Rls. 2,621,209 $
120 1391 ترکيه 08052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 4,255,767 41,104,449,138 Rls. 3,352,728 $
121 1391 ترکيه 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 832,163 41,086,337,707 Rls. 2,752,696 $
122 1391 ترکيه 84734000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول رديف 8472. 279,502 41,050,857,950 Rls. 2,795,454 $
123 1391 ترکيه 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 578,255 40,947,887,462 Rls. 3,152,718 $
124 1391 ترکيه 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 250,531 40,558,882,406 Rls. 2,301,537 $
125 1391 ترکيه 84482000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8444ياماشين آلات ودستگاههاي کمکي آنها 61,158 40,340,828,682 Rls. 2,372,750 $
126 1391 ترکيه 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 601,429 39,949,112,631 Rls. 2,389,304 $
127 1391 ترکيه 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 259,581 39,945,579,815 Rls. 1,699,119 $
128 1391 ترکيه 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 597,894 39,551,759,066 Rls. 2,799,017 $
129 1391 ترکيه 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 178,909 39,454,420,533 Rls. 1,934,241 $
130 1391 ترکيه 72221100 ميله هاا زفولادزنگ نزن, فقط گرم نوردشده,گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده باسطح مقطع دا يره. 705,388 39,169,700,452 Rls. 3,220,369 $
131 1391 ترکيه 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 961,859 39,155,952,811 Rls. 2,623,030 $
132 1391 ترکيه 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر1500تا3000سانتيمتر مكعب 75,255 38,948,454,280 Rls. 2,752,964 $
133 1391 ترکيه 18062000 ساير فرآوردهکها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانهکريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بستهکبنديکهاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 1,332,150 38,691,152,798 Rls. 2,425,139 $
134 1391 ترکيه 38123030 پايدا رکننده هايUV 1,038,530 38,642,202,590 Rls. 2,956,432 $
135 1391 ترکيه 39023020 كوپليمر هاي پرو پيلن گريدفيلم 994,125 38,321,974,599 Rls. 2,359,745 $
136 1391 ترکيه 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد 334,695 38,270,164,746 Rls. 2,041,958 $
137 1391 ترکيه 48189010 كاغذ تيشو كارير (CarrierTissue) براي مصرف در واحدهاي توليدي 1,401,951 38,065,459,535 Rls. 2,167,126 $
138 1391 ترکيه 85072090 سايرا نباره هاي سرب- ا سيدغيرمذکوردرجاي ديگر 884,103 37,829,424,316 Rls. 1,952,269 $
139 1391 ترکيه 84821000 بلبرينگ. 312,826 37,693,704,286 Rls. 2,542,052 $
140 1391 ترکيه 48194000 کيسه وساک, ا زجمله کيسه هاي قيفي,ا زکاغذيامقوا که درجاي ديگر مذکورنباشد 1,768,189 37,494,694,101 Rls. 2,801,255 $
141 1391 ترکيه 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 640,115 37,329,717,998 Rls. 2,411,192 $
142 1391 ترکيه 32041600 مواد رنگي راكتيف و فرآوردهکها براساس اين مواد 364,055 36,852,452,202 Rls. 2,387,203 $
143 1391 ترکيه 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 305,921 36,706,316,140 Rls. 2,585,968 $
144 1391 ترکيه 57050000 ساير فرشکها و كفپوشکها از مواد نسجي، حتي آماده مصرف. 1,093,755 36,646,958,452 Rls. 2,403,717 $
145 1391 ترکيه 75062000 صفحه, ورق, نوا روورقه هاي نازک ا زآلياژه هاي نيکل 130,143 36,631,021,098 Rls. 2,204,229 $
146 1391 ترکيه 83014000 قفل مغزي وکلوني از فلزمعمولي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 770,981 36,501,320,671 Rls. 2,440,278 $
147 1391 ترکيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 774,363 36,466,422,480 Rls. 2,174,470 $
148 1391 ترکيه 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 937,099 36,297,915,092 Rls. 2,577,135 $
149 1391 ترکيه 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 80,794 36,291,878,612 Rls. 1,603,165 $
150 1391 ترکيه 58110000 محصولات نسجي لايهکدوزي شده به صورت توپ، متشكل از يك يا چندلايه ازمواد نسجي كه با لايهکگذاري از طريق به هم دوختن يا به نحوي ديگر، غير از گلدوزي و قلابدوزي مشمول شماره 1058 جور شده باشند. 877,006 36,223,602,610 Rls. 2,300,442 $
151 1391 ترکيه 07133900 ساير سبزيجات غلافدار خشك باستثناي انوع لوبيا ، نخودفرنگي ها ، خشك ، غلاف كنده ، پوست كنده، لپه شده 2,079,977 36,223,462,629 Rls. 2,380,394 $
152 1391 ترکيه 87085039 اجزاءوقطعات محورهاي محرك وغير محرك ،به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 530,679 36,194,264,779 Rls. 2,918,056 $
153 1391 ترکيه 72261900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي کمتراز600mm ،غيرازرديف 72261100 1,124,150 36,141,161,609 Rls. 2,947,892 $
154 1391 ترکيه 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 1,279,744 36,018,299,179 Rls. 2,245,807 $
155 1391 ترکيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 435,900 36,012,989,749 Rls. 2,699,319 $
156 1391 ترکيه 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب 228,396 35,906,551,169 Rls. 2,567,430 $
157 1391 ترکيه 84831010 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي سوا ري، سوا رکار و وا نت 424,114 35,857,595,656 Rls. 2,867,300 $
158 1391 ترکيه 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 587,810 35,814,036,485 Rls. 2,014,034 $
159 1391 ترکيه 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 1,006,442 35,655,087,733 Rls. 2,543,608 $
160 1391 ترکيه 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 11,285 35,572,160,769 Rls. 2,901,481 $
161 1391 ترکيه 80011000 قلع, غيرممزوج, بصورت کارنشده. 108,415 35,392,602,147 Rls. 2,486,763 $
162 1391 ترکيه 84201000 ماشين هاي تخت کردن ياسايرماشينهاي نوردکردن (غيرا زآنهائيکه برا ي فلزا ت ياشيشه ميباشند) 719,069 34,783,522,901 Rls. 2,772,376 $
163 1391 ترکيه 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 1,130,588 34,770,499,336 Rls. 2,543,118 $
164 1391 ترکيه 28444000 عناصر و ايزوتوپکها و تركيبات راديو اكتيو غير از آنهايي كه مشمول شمارهکهاي فرعي 102844، 202844 يا 302844 ميکشوند؛ آلياژها، ديسپرسيونکها (همچنين سرمتکها «Cermets»)، محصولات سراميكي و مخلوطکهاي داراي اين عناصر، ايزوتوپکها يا تركيبات آنها؛ فضولات راد 35,109 34,685,412,987 Rls. 2,085,858 $
165 1391 ترکيه 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 243,636 34,465,633,178 Rls. 1,898,885 $
166 1391 ترکيه 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 906,883 34,373,968,355 Rls. 2,540,742 $
167 1391 ترکيه 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 2,008,548 34,011,814,822 Rls. 2,338,970 $
168 1391 ترکيه 44109090 ساير مواد بارزين ياساير موادچسباننده كارشده 3,021,588 33,963,976,615 Rls. 1,822,314 $
169 1391 ترکيه 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 543,524 33,914,860,381 Rls. 1,780,811 $
170 1391 ترکيه 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 118,676 33,857,290,840 Rls. 1,501,852 $
171 1391 ترکيه 87089931 ا جزا وقطعات غير مذكور مورداستفاده در سوا ري ، سوا ري کار، وا نت وترا کتور کشاورزي 468,949 33,621,160,834 Rls. 2,215,464 $
172 1391 ترکيه 32041100 مواد رنگي ديسيرسه (Disperses)و فرآورده هابر اساس اين مواد مذكور در يادداشت 3 اين فصل 264,593 33,592,151,730 Rls. 1,866,050 $
173 1391 ترکيه 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 581,868 33,367,168,213 Rls. 2,721,629 $
174 1391 ترکيه 84633000 ماشين هاي کارکردن روي مفتول, بدون بردا شتن قسمتي از ماده 224,176 33,337,252,536 Rls. 2,676,843 $
175 1391 ترکيه 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 528,993 33,276,881,499 Rls. 2,022,203 $
176 1391 ترکيه 44111391 پروفيل روكش شده 3,507,008 33,184,549,087 Rls. 2,557,773 $
177 1391 ترکيه 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 2,606,410 33,128,004,099 Rls. 2,135,218 $
178 1391 ترکيه 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 514,414 32,936,389,663 Rls. 2,074,884 $
179 1391 ترکيه 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 237,609 32,885,761,160 Rls. 2,169,027 $
180 1391 ترکيه 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 1,690,125 32,778,390,486 Rls. 2,385,324 $
181 1391 ترکيه 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتکه 577,492 32,605,399,037 Rls. 2,659,494 $
182 1391 ترکيه 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 9,239 32,598,843,534 Rls. 2,323,008 $
183 1391 ترکيه 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 2,444,545 32,565,112,022 Rls. 2,013,512 $
184 1391 ترکيه 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 751,075 32,049,723,009 Rls. 2,005,368 $
185 1391 ترکيه 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 47,889 31,891,319,755 Rls. 2,043,501 $
186 1391 ترکيه 52052400 ک نخ يك لا ، از الياف شانه زده ، كه اندازه آن كمتر از 31/192 دسي تكس بوده ولي كمتراز 125 دسيکتكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 52 بوده ولي از 80 بيشتر نباشد) 647,113 31,839,582,844 Rls. 2,597,030 $
187 1391 ترکيه 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 46,295 31,603,112,182 Rls. 2,528,302 $
188 1391 ترکيه 39219020 ورق HPL ( highpressureiamimsted) با ضخامت بيشترا ز2/1ميکرون وکمترا ز2مليمتر، و 580,469 31,438,266,082 Rls. 2,088,044 $
189 1391 ترکيه 44089000 سايرورقهاي روکش وورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا, به درا زا ا ره شده, که ضخامت آن ا زmm6 بيشتر نباش غيرمذكور 683,814 31,409,954,581 Rls. 1,816,588 $
190 1391 ترکيه 39079910 رنگ پودرهاي ا ماده ونيمه ا ماده به شکل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر 560,511 31,389,643,127 Rls. 1,944,002 $
191 1391 ترکيه 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 774,948 31,232,118,000 Rls. 2,072,633 $
192 1391 ترکيه 23063000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از تخم آفتابگردان 8,214,036 31,182,980,000 Rls. 2,543,473 $
193 1391 ترکيه 84041000 دستگاههاي کمکي برا ي ديگهاي شماره 8402يا8403 486,385 31,158,199,347 Rls. 2,438,079 $
194 1391 ترکيه 33074900 ساير غير از رديفهاي مشمول 33071000 لغايت 33074100 1,411,799 31,100,653,174 Rls. 2,131,458 $
195 1391 ترکيه 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 363,949 30,936,506,643 Rls. 1,903,042 $
196 1391 ترکيه 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 1,763,270 30,905,936,941 Rls. 1,686,299 $
197 1391 ترکيه 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 819,425 30,809,185,048 Rls. 1,984,048 $
198 1391 ترکيه 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 338,847 30,591,634,608 Rls. 1,688,804 $
199 1391 ترکيه 27101920 روغن صنعتي 439,769 30,586,379,455 Rls. 2,131,985 $
200 1391 ترکيه 69039090 سايرا شياسرا ميکي نسوز غيرمذکور در جاي ديگر 1,264,935 30,445,999,620 Rls. 1,884,780 $
201 1391 ترکيه 21069085 کآدامس بدون قند 684,653 30,312,878,513 Rls. 2,112,819 $
202 1391 ترکيه 32061900 پيگمان ها وفرآورده ها براساس دي اكسيد تيتان غيراز رديف 32061100 412,062 30,290,494,818 Rls. 1,872,137 $
203 1391 ترکيه 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 592,776 30,080,359,139 Rls. 2,127,277 $
204 1391 ترکيه 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 1,062,981 29,971,296,048 Rls. 1,473,633 $
205 1391 ترکيه 39206990 سايرصفحه, ورق, ..غيرمذکورا زپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غيرمذكور . 267,463 29,871,186,936 Rls. 1,466,350 $
206 1391 ترکيه 21041000 سوپ و آبگوشت و فرآوردهکهاي مربوط به آنها 553,683 29,857,217,565 Rls. 1,901,730 $
207 1391 ترکيه 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 143,179 29,721,390,376 Rls. 2,156,540 $
208 1391 ترکيه 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 477,777 29,666,430,598 Rls. 1,979,917 $
209 1391 ترکيه 52010010 پنبه با طول تاربلند حلاجي نشده ياشانه نزده 823,244 29,497,294,861 Rls. 2,405,978 $
210 1391 ترکيه 84029000 ا جزا ءوقطعات ديگهاي مولدبخاروديگهاي مولدآب فوق ا لعاده گرم 201,762 29,390,062,768 Rls. 1,217,856 $
211 1391 ترکيه 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 374,792 29,290,902,089 Rls. 1,770,328 $
212 1391 ترکيه 84313190 سايرقطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار يا پلکان متحرک غيرمذکور 798,337 29,263,424,417 Rls. 2,147,301 $
213 1391 ترکيه 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 503,081 28,993,338,953 Rls. 2,056,893 $
214 1391 ترکيه 84099910 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي صنعتي 27,348 28,984,817,684 Rls. 1,989,034 $
215 1391 ترکيه 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدکردن يارنگ کردن, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 361,018 28,942,736,863 Rls. 1,900,945 $
216 1391 ترکيه 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 294,547 28,889,605,060 Rls. 2,245,859 $
217 1391 ترکيه 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 267,973 28,748,728,629 Rls. 1,709,423 $
218 1391 ترکيه 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,که درجاي ديگرمذکورنباشد 289,388 28,733,098,604 Rls. 1,412,853 $
219 1391 ترکيه 84264100 جرثقيل ها, جرثقيل هاي دريک, جرثقيل هاي كابلي , که درجاي ديگرمذکورنباشد، از نوع خودرو، باچرخهاي لاستيکي 320,542 28,628,810,500 Rls. 2,335,140 $
220 1391 ترکيه 56031210 پارچه نبافته spun lace كه از طريق high pressure waterjet بصورت رول از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي بعرض 5ا لي 120سانتي مترووزن حدا کثر55gدرهرمترمربع توليدگرديد 405,446 28,626,433,284 Rls. 1,494,123 $
221 1391 ترکيه 87083021 ترمزها وترمزها خودروهاغيرازلنت هاي ترمزسوارشده مورداستفاده درسواري ،سواري كار،وانت وتراكتور كشاورزي 93,224 28,596,601,644 Rls. 2,067,438 $
222 1391 ترکيه 60049000 سايرپارچه کشباف پهناي بيش ا ز30cmا دا را ي كمتراز 5%وزني نخ کشش پذيريانخ کائوچوئي غيرا زشماره 6001 463,624 28,585,105,566 Rls. 1,874,909 $
223 1391 ترکيه 85364120 رله smd (قابل نصب سطحي روي بردمدا رچاپي ) براي ولتاژ حداكثر 60ولت 13,363 28,518,411,338 Rls. 2,296,147 $
224 1391 ترکيه 87089921 ا جزا وقطعات كمك فنر ، برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت وترا کتور کشاورزي 421,876 28,334,918,544 Rls. 1,562,503 $
225 1391 ترکيه 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 1,353,298 28,307,281,241 Rls. 1,484,711 $
226 1391 ترکيه 84552200 ماشين هاي نوردسردفلزا ت 168,926 28,173,944,284 Rls. 2,148,258 $
227 1391 ترکيه 84615000 ماشين هاي ا ره کردن ياقطع کردن برا ي کاربرروي فلزا ت ياسرمت ها 119,847 28,095,260,543 Rls. 1,325,800 $
228 1391 ترکيه 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 175,502 28,076,840,881 Rls. 2,156,976 $
229 1391 ترکيه 15091000 روغن زيتون بكر (virgin) 653,864 27,983,700,812 Rls. 1,869,053 $
230 1391 ترکيه 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 12,963 27,959,611,366 Rls. 2,003,581 $
231 1391 ترکيه 85011010 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات 51,775 27,859,661,168 Rls. 2,159,582 $
232 1391 ترکيه 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 6,849,164 27,597,836,962 Rls. 2,241,141 $
233 1391 ترکيه 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 416,839 27,316,538,739 Rls. 1,832,265 $
234 1391 ترکيه 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 192,437 27,105,454,894 Rls. 2,199,392 $
235 1391 ترکيه 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 14,309 27,105,212,443 Rls. 1,677,350 $
236 1391 ترکيه 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 243,672 27,063,740,045 Rls. 1,478,523 $
237 1391 ترکيه 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 501,300 26,912,634,998 Rls. 2,195,158 $
238 1391 ترکيه 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 892,435 26,899,283,776 Rls. 1,680,718 $
239 1391 ترکيه 72021920 فرومنگنز دا را ي ا درصدوزني ياکمترکربن سايرا بعاد 875,000 26,679,750,025 Rls. 2,176,162 $
240 1391 ترکيه 72149900 ميله هاي ازآهن يافولادغير ممزوج , گرم نورد,گرم کشيده ياگرم ا کسترودشده که درجاي ديگرذکرنشده. 1,333,325 26,641,275,655 Rls. 1,514,283 $
241 1391 ترکيه 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 327,230 26,543,825,260 Rls. 2,124,904 $
242 1391 ترکيه 72084000 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بصورت غيرطومار,باپهناي 600ميليمتريابيشتربانقوش برجسته. 2,904,410 26,508,326,243 Rls. 2,099,969 $
243 1391 ترکيه 72122000 آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده باپهناي کمترا ز600mmآبکاري ياا ندودشده باروي به طريق الکتروليت 1,704,987 26,225,911,456 Rls. 2,131,800 $
244 1391 ترکيه 84361000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه عليق يانوا له برا ي حيوا نات 150,926 26,214,366,932 Rls. 1,903,725 $
245 1391 ترکيه 28391990 ساير سيليکاتهاي سديم بجزسيليکات سديم جامدومايع ومتاسيليکات سديم 221,144 26,095,815,302 Rls. 1,860,174 $
246 1391 ترکيه 90213100 مفصل هاي مصنوعي 1,471 26,094,552,651 Rls. 1,664,534 $
247 1391 ترکيه 54072010 پارچه هاي تاروپودباف که ا زنواريا اشکال همانند از پلي پروپيلن باترا کم تاري از 105در دسيمتر وتراكم پودي حداقل 64 در دسيمتر وتراكم پودي حداقل 64 در دسيمتر به عرض 200 سانتيمتر ووزن 90 در متر مربع 374,611 25,824,095,342 Rls. 1,866,011 $
248 1391 ترکيه 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 80,287 25,640,022,906 Rls. 1,146,154 $
249 1391 ترکيه 18031000 خميرکاکائوچربي نگرفته 440,000 25,585,787,024 Rls. 1,644,872 $
250 1391 ترکيه 28100090 سايرا کسيدهاي بر 3,064,000 25,553,182,544 Rls. 1,783,325 $
251 1391 ترکيه 40091100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده بدون لوا زم وملحقات مستحکم نشده ياجورنشده باساير 475,038 25,463,126,520 Rls. 1,654,613 $
252 1391 ترکيه 24039900 ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آنها , که در جاي ديگري مذکور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو 108,845 25,428,003,997 Rls. 1,034,097 $
253 1391 ترکيه 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 191,248 25,341,850,999 Rls. 1,744,608 $
254 1391 ترکيه 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 705,818 25,304,983,767 Rls. 1,359,442 $
255 1391 ترکيه 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 962,077 25,304,463,403 Rls. 1,806,728 $
256 1391 ترکيه 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 290,679 25,299,219,801 Rls. 1,641,714 $
257 1391 ترکيه 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 397,578 25,251,736,530 Rls. 1,253,696 $
258 1391 ترکيه 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 240,441 25,140,542,432 Rls. 1,695,241 $
259 1391 ترکيه 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 183,856 25,001,800,529 Rls. 1,782,340 $
260 1391 ترکيه 39206310 فيلم متالايز ازپلي استرهاي اشباع نشده 295,329 24,978,258,157 Rls. 1,636,761 $
261 1391 ترکيه 39039000 پليمرهاي ا ستيرن که درجاي ديگر گفته نشده, به ا شکال ا بتدا ئي 559,018 24,943,596,273 Rls. 1,404,842 $
262 1391 ترکيه 76129020 قوطي بدون درز آلومينيومي براي انواع نوشابه و نوشيدني 171,990 24,931,777,284 Rls. 1,855,989 $
263 1391 ترکيه 28311000 دي تيونيت ها و سولفوکسيلات هاي سديم 1,108,570 24,869,086,285 Rls. 1,793,445 $
264 1391 ترکيه 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 386,753 24,867,195,571 Rls. 1,764,349 $
265 1391 ترکيه 48102200 کاغذ سبک ا ندود شده بابيش از10%وزن كل ازالياف 1,795,218 24,823,803,418 Rls. 2,021,144 $
266 1391 ترکيه 84623900 ماشين هاي قيچي کردن (ا زجمله پرس ها),که درجاي ديگرمذکورنباشد 163,078 24,821,797,061 Rls. 1,193,128 $
267 1391 ترکيه 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 15,712 24,814,090,440 Rls. 1,494,677 $
268 1391 ترکيه 87089490 غربيلك فرمان ولوله وجعبه فرمان ،بجزبانواع مورداستفاده در سواري , سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 137,345 24,557,076,172 Rls. 1,718,907 $
269 1391 ترکيه 54024910 ساير نخ ها از پلي اوره تان يك لا بدون تاب يا با تابي كه از 50 دور در متر بيشتر نمي باشد غير از نخ دوخت ، اماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 175,567 24,473,042,310 Rls. 1,382,872 $
270 1391 ترکيه 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 141,860 24,175,772,331 Rls. 1,705,782 $
271 1391 ترکيه 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 720,572 24,129,512,940 Rls. 1,564,089 $
272 1391 ترکيه 39123190 کربوکسي متيل سلولزوا ملاح آن بغيرا ز گريد خورا کي 1,355,570 24,122,016,613 Rls. 1,651,221 $
273 1391 ترکيه 84133010 پمپ ا نژکتور 33,099 24,096,774,176 Rls. 1,918,878 $
274 1391 ترکيه 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 429,654 24,088,317,627 Rls. 1,381,593 $
275 1391 ترکيه 72173040 مفتول فولادي فنري از جنس فولاد پرکربن غير ممزوج سرد کشيده شده وبا مقطع گرد وبه صورت کلاف در اقطار 2/0 الي 10 ميليمتر آبکاري شده با اندود شده حتي صيقل شده 1,706,383 24,001,913,079 Rls. 1,413,978 $
276 1391 ترکيه 37019990 سايرصفحه هاوفيلمهاي عکاسي تخت حساس شده عکسبردا ري نشده ا زهرماده به غيرا زکاغذ،مقواياموادنسجي غيرمذکور 115,120 23,931,437,198 Rls. 1,341,703 $
277 1391 ترکيه 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 619,646 23,747,505,216 Rls. 1,754,713 $
278 1391 ترکيه 10082100 دانه ارزن 4,823,780 23,484,223,135 Rls. 1,915,516 $
279 1391 ترکيه 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 149,192 23,406,733,997 Rls. 1,909,195 $
280 1391 ترکيه 17021100 از لحاظ وزن حاوي 99 درصد يا بيشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بيکآب (Anhydre)، محاسبهکشده براساس ماده خشك باشد 537,050 23,267,065,953 Rls. 1,288,161 $
281 1391 ترکيه 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 6,139 23,222,307,220 Rls. 1,646,397 $
282 1391 ترکيه 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 675,019 23,221,704,068 Rls. 1,164,026 $
283 1391 ترکيه 56031290 ساير بغير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 494,636 23,207,029,826 Rls. 1,711,971 $
284 1391 ترکيه 72111400 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده باپهناي کمترا ز600mmبضخامت حدا قل 75/4 mmروکش ياآبکاري نشد 1,818,981 22,870,623,087 Rls. 1,812,494 $
285 1391 ترکيه 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 93,861 22,846,296,142 Rls. 1,674,629 $
286 1391 ترکيه 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 472,094 22,825,648,656 Rls. 1,497,313 $
287 1391 ترکيه 94060010 گلخانه باتجهيزا ت کامل 109,942 22,737,785,510 Rls. 1,036,564 $
288 1391 ترکيه 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 309,546 22,722,391,068 Rls. 1,768,069 $
289 1391 ترکيه 87083019 لنتهاي ترمزسوا رشده ،بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري وسوا ري کارووا نت وترا کتورکشاورزي 483,243 22,670,340,037 Rls. 1,441,104 $
290 1391 ترکيه 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 341,846 22,607,203,816 Rls. 1,427,643 $
291 1391 ترکيه 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 3,094 22,562,732,232 Rls. 1,538,106 $
292 1391 ترکيه 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 359,883 22,471,420,346 Rls. 1,462,822 $
293 1391 ترکيه 84184000 فريزرهاا زنوع ا يستاده, به گنجايش حدا کثر900ليتر 418,553 22,425,906,203 Rls. 1,730,420 $
294 1391 ترکيه 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 167,727 22,419,866,992 Rls. 1,195,420 $
295 1391 ترکيه 69022010 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي 93 درصد يا بيشتر سيليس (Sio2) 811,842 22,414,824,793 Rls. 911,343 $
296 1391 ترکيه 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 855,871 22,358,559,851 Rls. 1,774,348 $
297 1391 ترکيه 84371000 ماشين برا ي پاک کردن, جورکردن يادرجه بندي کردن دا نه ها,غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 40,791 22,351,146,436 Rls. 1,278,245 $
298 1391 ترکيه 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 1,097,751 22,288,780,597 Rls. 1,376,366 $
299 1391 ترکيه 55101100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره مصنوعي,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 608,831 22,179,729,864 Rls. 1,809,113 $
300 1391 ترکيه 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 66,194 22,132,249,165 Rls. 1,348,462 $
مجموع کل
6,267,638,624,499 ريال
مجموع کل
417,021,124 دلار