آمار کل " واردات از" کشور "ايتاليا" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1391 ايتاليا 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 71,682 14,866,391,836 Rls. 1,212,593 $
102 1391 ايتاليا 84291121 بلدوزرنو وچرخ زنجيري باقدرت موتوربيش از330اسب بخار 116,730 14,783,442,215 Rls. 1,205,827 $
103 1391 ايتاليا 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 221,305 14,732,082,977 Rls. 920,542 $
104 1391 ايتاليا 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 462,021 14,677,462,123 Rls. 721,114 $
105 1391 ايتاليا 85044060 ا نوا ع UPS 125,454 14,655,002,546 Rls. 1,014,157 $
106 1391 ايتاليا 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 614,120 14,543,546,435 Rls. 1,298,529 $
107 1391 ايتاليا 84789000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن وتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو. 654 14,492,228,189 Rls. 768,981 $
108 1391 ايتاليا 84642000 ماشين هاي سنگ زني ياصيقل کردن, برا ي کارروي سنگ, سرا ميک ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 79,450 14,375,849,951 Rls. 706,327 $
109 1391 ايتاليا 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 21,470 14,280,873,840 Rls. 908,281 $
110 1391 ايتاليا 87013010 ترا کتور کشاورزي ,جرخ زنجيري , با قدرت بيشتر ا ز 120 قوه ا سب بخار 52,447 13,943,059,999 Rls. 680,590 $
111 1391 ايتاليا 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 130,080 13,931,197,748 Rls. 1,136,313 $
112 1391 ايتاليا 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 62,170 13,861,838,865 Rls. 1,026,060 $
113 1391 ايتاليا 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 11,799 13,696,432,989 Rls. 670,098 $
114 1391 ايتاليا 84314910 ناخن ، كلنگ (آداپتور) ، گوشه بيل 33,822 13,392,476,250 Rls. 1,051,220 $
115 1391 ايتاليا 29389000 ساير متروزيدها گليکوزيدهاطبيعي يادوباره توليد شده به وسيله نستزد وا ملاح آنها,ا ترها,ا سترهاوسايرمشتقات که درجاي ديگري مذکور نباشند 47 13,385,888,024 Rls. 563,035 $
116 1391 ايتاليا 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 75,146 13,293,769,644 Rls. 736,165 $
117 1391 ايتاليا 87051090 سايرکاميونهاي جرثقيل غيرا زا نوا ع دوکابين مجزا 66,000 13,245,443,196 Rls. 1,080,379 $
118 1391 ايتاليا 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 68,918 13,227,043,229 Rls. 1,074,541 $
119 1391 ايتاليا 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 28,886 13,168,099,364 Rls. 886,883 $
120 1391 ايتاليا 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي 600mmيابيشترغيراز رديف 72251100 83,147 13,066,763,958 Rls. 537,882 $
121 1391 ايتاليا 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدکردن يارنگ کردن, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 24,879 13,041,394,574 Rls. 796,974 $
122 1391 ايتاليا 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 55,493 13,038,611,443 Rls. 798,775 $
123 1391 ايتاليا 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 53,124 13,025,239,703 Rls. 1,062,418 $
124 1391 ايتاليا 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيک) 15,880 12,891,858,737 Rls. 999,332 $
125 1391 ايتاليا 84143090 سايرکمپرسورهاباکاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذکوردرجاي ديگر 44,955 12,870,099,548 Rls. 791,509 $
126 1391 ايتاليا 84399900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن ياتکميل کردن کاغذ يامقواغير مذكور درجاي ديگر 20,579 12,771,060,631 Rls. 675,602 $
127 1391 ايتاليا 29372290 سايرمشتقات هالوژنه هورمونهاي کورتي كوستروئيد غيرمذکوردر جاي ديگر 281 12,751,381,692 Rls. 663,847 $
128 1391 ايتاليا 84122900 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک (غيرا زحرکت خطي) 343,094 12,613,399,457 Rls. 929,790 $
129 1391 ايتاليا 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 9,092 12,602,755,044 Rls. 603,649 $
130 1391 ايتاليا 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 24,661 12,590,683,527 Rls. 880,181 $
131 1391 ايتاليا 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 359,846 12,479,667,280 Rls. 537,959 $
132 1391 ايتاليا 30034090 سايردا روهاحاوي آلکالوئيديامشتقات آنهاکه توليددا خلي ندارند فاقدهورمون وا نتي بيوتيک ياساير محصولات2937 1,906 12,441,966,697 Rls. 1,014,842 $
133 1391 ايتاليا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 88,445 12,427,746,940 Rls. 759,849 $
134 1391 ايتاليا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 85,683 12,342,529,173 Rls. 633,850 $
135 1391 ايتاليا 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 86,482 12,075,862,861 Rls. 642,057 $
136 1391 ايتاليا 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 1,384 12,043,172,399 Rls. 920,790 $
137 1391 ايتاليا 84532000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتعميرکردن کفش ،غيراز چرخهاي دوزندگي 56,262 12,028,902,277 Rls. 846,833 $
138 1391 ايتاليا 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 36,574 12,005,845,442 Rls. 801,504 $
139 1391 ايتاليا 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 310,627 11,859,674,389 Rls. 778,511 $
140 1391 ايتاليا 84189910 ا جزا ء و قطعات چيلرهاي جذبي 168,893 11,792,529,500 Rls. 611,452 $
141 1391 ايتاليا 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 438,806 11,783,611,522 Rls. 878,257 $
142 1391 ايتاليا 33051000 شامپوها 100,941 11,618,973,896 Rls. 535,782 $
143 1391 ايتاليا 35030000 ژلاتين (از جمله آنهاييکكه به صورت ورقهکهاي مربع يا مستطيل عرضه شده، حتي كار شده در سطح يا رنگ شده) و مشتقات آنها؛ سريشم ماهي (Isinglass)؛ ساير چسبکهاي حيواني، باستثناي چسبکهاي كازئين مشمول شماره 0135. 67,782 11,563,268,889 Rls. 539,667 $
144 1391 ايتاليا 84431200 ماشينکآلات چاپ افست، با تغذيه صفحهکاي (Sheetfed) ، نوع دفتري (office) (با استفاده از صفحات (كاغذ) با يك طرف نه بيش از 22 سانتيمتر و طرف ديگر نه بيش از 36 سانتيمتر درحالت تا نشده) (قط متن فرانسه) 53,000 11,087,141,910 Rls. 451,468 $
145 1391 ايتاليا 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 543,447 10,986,244,916 Rls. 446,868 $
146 1391 ايتاليا 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 226,148 10,937,819,837 Rls. 576,878 $
147 1391 ايتاليا 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 113,099 10,928,559,113 Rls. 824,451 $
148 1391 ايتاليا 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 137,818 10,828,711,032 Rls. 625,753 $
149 1391 ايتاليا 90261010 فلومتر 17,860 10,675,054,063 Rls. 833,426 $
150 1391 ايتاليا 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 51,627 10,585,632,257 Rls. 828,663 $
151 1391 ايتاليا 15159010 روغن جلا (Tung oil) (Abrasin) و اجزاء آن 348,600 10,585,452,197 Rls. 581,346 $
152 1391 ايتاليا 84593900 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد 27,995 10,506,912,977 Rls. 857,008 $
153 1391 ايتاليا 85114020 ا ستارترودينام جهت خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ،کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات را هسازي و کشاورزي 41,818 10,281,071,788 Rls. 693,192 $
154 1391 ايتاليا 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 2,230 10,241,111,619 Rls. 928,312 $
155 1391 ايتاليا 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 202,296 10,215,576,754 Rls. 621,586 $
156 1391 ايتاليا 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 28,600 10,126,805,571 Rls. 688,597 $
157 1391 ايتاليا 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 12,791 10,104,876,386 Rls. 569,188 $
158 1391 ايتاليا 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 182,603 9,988,383,441 Rls. 747,026 $
159 1391 ايتاليا 15091000 روغن زيتون بكر (virgin) 300,783 9,985,522,733 Rls. 768,665 $
160 1391 ايتاليا 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 47,190 9,984,410,844 Rls. 692,070 $
161 1391 ايتاليا 84542000 قالب شمش ريزي وملاقه فلزريزي ا زنوعي که در متالوژي يا ريخته گري فلزا ت بکارميروند 22,097 9,974,433,553 Rls. 809,927 $
162 1391 ايتاليا 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 372,075 9,956,510,075 Rls. 700,959 $
163 1391 ايتاليا 08081000 سيب , تازه 623,560 9,955,711,366 Rls. 812,048 $
164 1391 ايتاليا 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 44,602 9,792,320,803 Rls. 655,736 $
165 1391 ايتاليا 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 133,620 9,749,240,139 Rls. 795,207 $
166 1391 ايتاليا 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 140,879 9,659,437,666 Rls. 649,632 $
167 1391 ايتاليا 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 99,060 9,657,321,340 Rls. 630,314 $
168 1391 ايتاليا 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 147,364 9,608,455,396 Rls. 655,958 $
169 1391 ايتاليا 84795000 رباتهاي صنعتي,(industrial robots ) که درجاي ديگر مذکورنباشد 30,200 9,584,687,807 Rls. 781,785 $
170 1391 ايتاليا 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 115,626 9,543,983,197 Rls. 697,289 $
171 1391 ايتاليا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 6,361 9,483,825,497 Rls. 498,922 $
172 1391 ايتاليا 39219092 نوارجلو پوشك غير اسفنجي وفاقد چسب دولايه متشكل از يك لايه فيلم پلاستيكي از peويك لايه منسوج ازpe 58,650 9,359,943,332 Rls. 763,454 $
173 1391 ايتاليا 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي کشاورزي ياباغباني وگلكاري 108,270 9,320,087,553 Rls. 625,274 $
174 1391 ايتاليا 12092910 تخم چمن براي كشت 105,200 9,307,599,700 Rls. 379,056 $
175 1391 ايتاليا 85168000 مقاومت هاي گرم کننده ا لکتريکي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 30,639 9,269,250,860 Rls. 430,305 $
176 1391 ايتاليا 48026900 سايرکاغذومقوا هابابيش ا ز10%ا لياف مکانيکي يا شيميايي - مکانيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 342,843 9,243,652,228 Rls. 753,968 $
177 1391 ايتاليا 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 73,630 9,192,406,283 Rls. 749,788 $
178 1391 ايتاليا 84212200 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا زصافي گذرا ندن يا تصفيه کردن نوشيدنيهاغيرا زآب 14,954 9,184,201,406 Rls. 749,119 $
179 1391 ايتاليا 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 82,555 9,174,518,039 Rls. 715,106 $
180 1391 ايتاليا 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 114,796 9,122,783,310 Rls. 568,070 $
181 1391 ايتاليا 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 37,640 9,099,055,188 Rls. 571,128 $
182 1391 ايتاليا 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 2,095 9,090,682,136 Rls. 694,886 $
183 1391 ايتاليا 48119000 ساير کاغذهاومقواها, قشرزده, ا ندوده, آغشته بشکل رول ياورق اوات سلولزي ونطع ازالياف سلولزي غيرمذکوردرجاي ديگر 92,911 9,082,010,465 Rls. 369,503 $
184 1391 ايتاليا 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 27,860 8,987,110,141 Rls. 547,009 $
185 1391 ايتاليا 73064010 لوله, جوش دا ده شده باسطح مقطع , مدور, ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي تا 8 اينچ . 44,850 8,944,395,707 Rls. 729,559 $
186 1391 ايتاليا 90158010 الات ودستگاههاي لرزه نگاري 10,109 8,939,963,202 Rls. 727,721 $
187 1391 ايتاليا 84678100 ا ره زنجيري باموتورغيربرقي 23,780 8,860,814,692 Rls. 402,417 $
188 1391 ايتاليا 87059090 ساير وسايل نقليه موتوري بامصارف خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 26,550 8,837,624,065 Rls. 720,850 $
189 1391 ايتاليا 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 133,900 8,831,485,195 Rls. 603,757 $
190 1391 ايتاليا 85352110 سکسيونر براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت وبيشتر از 1000ولت 170,026 8,808,593,286 Rls. 578,123 $
191 1391 ايتاليا 38089129 ساير حشره کش ها تکنيکال (سم رقيق نشده ) 23,660 8,705,617,224 Rls. 681,704 $
192 1391 ايتاليا 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 29,462 8,650,617,878 Rls. 576,812 $
193 1391 ايتاليا 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 15,329 8,578,423,588 Rls. 522,539 $
194 1391 ايتاليا 85015310 الکتروموتور قفس سنجابي اسنکرون(asynchronous) به قدرت بيشتر از 75 كيلو وات، با جريان متناوب ،چند فاز 10,030 8,529,011,569 Rls. 346,806 $
195 1391 ايتاليا 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 44,713 8,497,530,583 Rls. 490,591 $
196 1391 ايتاليا 84804100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي. 22,420 8,493,078,039 Rls. 410,411 $
197 1391 ايتاليا 84099910 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي صنعتي 1,994 8,492,994,117 Rls. 384,448 $
198 1391 ايتاليا 84641000 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارکردن روي سنگ, سرا ميک, بتون, پنبه نسوز ،سيمان ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 69,650 8,441,163,309 Rls. 414,514 $
199 1391 ايتاليا 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 193,657 8,423,266,123 Rls. 618,149 $
200 1391 ايتاليا 84796090 سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 9,320 8,399,095,696 Rls. 685,081 $
201 1391 ايتاليا 84453000 ماشين هاي دولاکردن ياتابيدن نخ نسجي 208,500 8,363,138,173 Rls. 574,498 $
202 1391 ايتاليا 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 48,961 8,257,458,624 Rls. 531,210 $
203 1391 ايتاليا 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 14,393 8,252,447,361 Rls. 582,711 $
204 1391 ايتاليا 84490000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتکميل کردن نمديانبافته ها به صورت توپ باشكل معين 49,837 8,080,568,750 Rls. 409,814 $
205 1391 ايتاليا 85016100 ژنرا تورها باجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت حدا کثر 75کيلوولت آمپرKVA 116,720 8,071,595,727 Rls. 549,123 $
206 1391 ايتاليا 34021240 كوكو آميد و بتائين 586,000 8,020,260,472 Rls. 629,534 $
207 1391 ايتاليا 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 51,284 7,994,531,620 Rls. 375,828 $
208 1391 ايتاليا 90223000 تيوبهاي ا شعه ا يکس 5,146 7,986,491,628 Rls. 502,946 $
209 1391 ايتاليا 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 181,024 7,981,265,308 Rls. 430,449 $
210 1391 ايتاليا 90221390 دستگاههاي را ديولوژي مصارف دندا نپزشکي بغيرا زدستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 4,228 7,934,088,218 Rls. 473,601 $
211 1391 ايتاليا 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 238,181 7,856,584,766 Rls. 531,010 $
212 1391 ايتاليا 39046110 پلي تترا فلوئوروا تيلن به شكل مايع 48,540 7,837,522,442 Rls. 574,682 $
213 1391 ايتاليا 84393000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تکميل کردن کاغذيامقوا 140,200 7,758,688,270 Rls. 613,989 $
214 1391 ايتاليا 72125000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600,mmآبکاري ياا ندودشده باساير مواد غيرمذکور 229,796 7,727,515,120 Rls. 314,792 $
215 1391 ايتاليا 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 21,955 7,719,517,220 Rls. 531,720 $
216 1391 ايتاليا 48025800 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن بيش ا ز150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10%ا زا لياف مکانيكي 156,810 7,707,935,929 Rls. 390,041 $
217 1391 ايتاليا 84639000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارکردن روي فلز,بدون بردا شتن قسمتي از ماده، که درجاي ديگرمذکورنباشد 14,501 7,623,627,938 Rls. 362,784 $
218 1391 ايتاليا 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 8443321و84433220 2,002 7,611,833,939 Rls. 620,867 $
219 1391 ايتاليا 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 60,935 7,611,728,167 Rls. 356,904 $
220 1391 ايتاليا 29333999 سايرترکيبات هتروسيکليک دا ري يک حلقه پيريدين مترا کم نشده غيرمذکور 1,225 7,604,000,535 Rls. 513,053 $
221 1391 ايتاليا 29062900 الکلهاي حلقوي ومشتقات هالوژنه ، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آنها به صورت آروماتيک غير از الکل بنزيليک 8,000 7,578,421,401 Rls. 308,593 $
222 1391 ايتاليا 84209100 غلتک هابرا ي ماشين هاي تخت کردن ياماشين هاي نوردکردن 156,804 7,567,889,755 Rls. 508,497 $
223 1391 ايتاليا 29224910 ديكلوفناك سديم 1,455 7,547,935,662 Rls. 420,196 $
224 1391 ايتاليا 84303120 دستگاههاي حفاري (road header)ردهدر 30,723 7,532,700,120 Rls. 614,413 $
225 1391 ايتاليا 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 172,930 7,493,420,100 Rls. 473,377 $
226 1391 ايتاليا 73043100 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ،بدون درزا زآهن ياا ز فولاد غيرممزوج باسطح مقطع , مدور, سرد كشيده شده يا سرد نورد شده 218,676 7,476,384,186 Rls. 436,563 $
227 1391 ايتاليا 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 30,858 7,420,886,113 Rls. 563,772 $
228 1391 ايتاليا 29280000 مشتقات آلي هيدرازين يا هيدروكسيل آمين. 868 7,418,799,812 Rls. 604,951 $
229 1391 ايتاليا 84589100 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,باكنترل شماره اي غيراز ماشين تراش افقي 30,000 7,412,355,172 Rls. 604,597 $
230 1391 ايتاليا 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 1,145 7,403,726,730 Rls. 403,318 $
231 1391 ايتاليا 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 174,329 7,368,782,217 Rls. 564,012 $
232 1391 ايتاليا 90213100 مفصل هاي مصنوعي 665 7,320,828,806 Rls. 487,604 $
233 1391 ايتاليا 90041000 عينک آفتابي 6,628 7,144,567,363 Rls. 579,977 $
234 1391 ايتاليا 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 17,864 7,104,201,281 Rls. 464,142 $
235 1391 ايتاليا 84818070 شيرتنظيم هواي ورودي خودروهاي انژکتوري(digital liner actuator -stepper motor) 4,545 7,089,319,576 Rls. 578,248 $
236 1391 ايتاليا 06029010 هاگ مولد قارچ 212,226 7,031,184,956 Rls. 452,796 $
237 1391 ايتاليا 84552200 ماشين هاي نوردسردفلزا ت 20,691 7,020,071,191 Rls. 572,600 $
238 1391 ايتاليا 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 4,962 7,004,730,976 Rls. 393,811 $
239 1391 ايتاليا 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 90,414 6,969,586,998 Rls. 568,482 $
240 1391 ايتاليا 84158300 ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع بدون دستگاه مولدسرما 82,907 6,909,377,183 Rls. 444,091 $
241 1391 ايتاليا 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 6,930 6,867,617,240 Rls. 419,877 $
242 1391 ايتاليا 39206990 سايرصفحه, ورق, ..غيرمذکورا زپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غيرمذكور . 81,519 6,859,029,607 Rls. 367,929 $
243 1391 ايتاليا 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 53,882 6,795,688,117 Rls. 416,004 $
244 1391 ايتاليا 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 58,800 6,765,176,967 Rls. 312,076 $
245 1391 ايتاليا 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 56,886 6,761,458,415 Rls. 418,675 $
246 1391 ايتاليا 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 21,826 6,705,477,060 Rls. 477,311 $
247 1391 ايتاليا 85044050 کنترل دور موتورInverter 48,344 6,641,910,108 Rls. 428,055 $
248 1391 ايتاليا 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 33,298 6,623,452,874 Rls. 412,075 $
249 1391 ايتاليا 29291000 ايزوسياناتکها 124,277 6,592,623,077 Rls. 329,433 $
250 1391 ايتاليا 84424000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات, دستگاههاي حروف چيني ياساختن وآماده كردن كليشه ،لوحه ،استوانه وغيره 3,216 6,544,615,604 Rls. 533,819 $
251 1391 ايتاليا 69022020 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه محصولاتي كه به لحاظ وزنيداراي بيش از 50 درصد آلومين (Al2O3) و 10 درصد وزني يا بيشتر زيركونيا (ZrO2) باشد 190,810 6,543,346,649 Rls. 483,784 $
252 1391 ايتاليا 85022090 مجموعه مولدهاي داراي موتور پيستوني جرقه اي-احتراقي بجزمولدگازي توليد همزمان برق وگرما 29,330 6,497,610,715 Rls. 287,524 $
253 1391 ايتاليا 73072990 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه درجاي ديگر ذكرنشده 149,791 6,436,487,121 Rls. 507,398 $
254 1391 ايتاليا 90282000 کنتورمايعات 11,267 6,393,883,683 Rls. 521,524 $
255 1391 ايتاليا 90289020 اجزا ء وقطعات ومتفرعات برا ي کنتور مايعات 55,528 6,355,615,441 Rls. 418,678 $
256 1391 ايتاليا 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 85,131 6,345,493,906 Rls. 517,577 $
257 1391 ايتاليا 84313110 ا نوا ع درا توماتيک آسانسور (درب كابين) 265,657 6,243,349,935 Rls. 488,074 $
258 1391 ايتاليا 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 52,367 6,230,900,569 Rls. 406,956 $
259 1391 ايتاليا 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 452,914 6,174,087,810 Rls. 290,917 $
260 1391 ايتاليا 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 88,427 6,161,733,065 Rls. 502,588 $
261 1391 ايتاليا 30022000 واكسنکها براي پزشكي 1,000 6,153,806,445 Rls. 250,195 $
262 1391 ايتاليا 29332990 سايرترکيبات هتروسيليک که ساختاردا را ي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغيرمذکور 1,689 6,141,802,054 Rls. 353,688 $
263 1391 ايتاليا 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 168,880 6,059,812,085 Rls. 392,387 $
264 1391 ايتاليا 29163200 پراكسيد بنزوئيل و كلرور بنزوئيل 65,368 6,042,949,466 Rls. 336,679 $
265 1391 ايتاليا 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 15,273 6,034,091,319 Rls. 272,179 $
266 1391 ايتاليا 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 334,059 6,024,282,807 Rls. 409,139 $
267 1391 ايتاليا 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 45,015 5,981,549,072 Rls. 330,398 $
268 1391 ايتاليا 84281010 آسانسورهاي باسيستم محرکه گيربکس (gearbox ) 50,980 5,964,387,076 Rls. 481,115 $
269 1391 ايتاليا 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 75,425 5,943,983,449 Rls. 484,827 $
270 1391 ايتاليا 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 152,640 5,933,010,850 Rls. 425,296 $
271 1391 ايتاليا 98870368 با ساخت داخل 14% (full c.k.d) به استثناي لاستيك 11,800 5,914,481,400 Rls. 482,421 $
272 1391 ايتاليا 28492090 سايرکربورها از سيليسيم كه اندازه ذرات آن كمتر ومساوي 10 ميليمتر به خلوص كمتر از 98 درصد نباشد 183,300 5,903,731,061 Rls. 380,272 $
273 1391 ايتاليا 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 18,633 5,888,122,331 Rls. 399,107 $
274 1391 ايتاليا 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 1,415 5,887,469,597 Rls. 367,430 $
275 1391 ايتاليا 84801000 شاسي قالب گيري برا ي ريخته گري فلزا ت. 115,319 5,887,220,825 Rls. 439,482 $
276 1391 ايتاليا 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 19,013 5,866,739,351 Rls. 383,878 $
277 1391 ايتاليا 69029010 قطعات چيد مان وا گن هاي کوره ها مانند ساگار,پايه, صفحه, ساپورت 84,229 5,865,242,172 Rls. 330,887 $
278 1391 ايتاليا 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 19,607 5,845,548,065 Rls. 474,889 $
279 1391 ايتاليا 85015210 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous)باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات،باجريان متناوب ،چند فاز 40,220 5,842,171,091 Rls. 431,902 $
280 1391 ايتاليا 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 47,919 5,808,048,014 Rls. 354,816 $
281 1391 ايتاليا 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 4,450 5,766,539,440 Rls. 426,392 $
282 1391 ايتاليا 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 12,580 5,765,196,868 Rls. 470,244 $
283 1391 ايتاليا 62059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 16,111 5,727,648,503 Rls. 439,068 $
284 1391 ايتاليا 84122100 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک باحرکت خطي(سيلندرها) 28,941 5,698,210,766 Rls. 454,291 $
285 1391 ايتاليا 48116000 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 119,790 5,682,770,687 Rls. 463,521 $
286 1391 ايتاليا 52030000 پنبه حلاجي شده يا شانه زده 55,800 5,579,161,211 Rls. 322,332 $
287 1391 ايتاليا 81052000 مات کبالت وسايرمحصولات وا سطه ا ي حاصل ا ز متالورژي کبالت، کبالت بصورت کارنشده، پودر 12,000 5,574,546,031 Rls. 454,694 $
288 1391 ايتاليا 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 4,788 5,524,266,815 Rls. 398,577 $
289 1391 ايتاليا 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا کسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 2,111 5,523,974,870 Rls. 349,173 $
290 1391 ايتاليا 85371010 پانلهاي ا لکتريکي باعناوين Power Box ,Power Blok,Basic panel و...،براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 4,658 5,488,329,109 Rls. 430,205 $
291 1391 ايتاليا 84322100 کلوخ شکن ديسکي 51,663 5,471,742,665 Rls. 263,080 $
292 1391 ايتاليا 40082900 ميله , ترکه يا پروفيله ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده ا ز کائوچوي غيرا سفنجي 57,481 5,461,522,272 Rls. 308,482 $
293 1391 ايتاليا 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 66,500 5,461,000,000 Rls. 334,318 $
294 1391 ايتاليا 34070010 فرآوردهکهاي دندانسازي 79,674 5,458,215,552 Rls. 358,691 $
295 1391 ايتاليا 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 37,814 5,457,166,842 Rls. 445,120 $
296 1391 ايتاليا 21069090 سايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 73,178 5,434,206,988 Rls. 268,382 $
297 1391 ايتاليا 87085019 محورهاي محرک باديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ري کار،وا نت وترا کتوركشاورزي 64,554 5,414,454,262 Rls. 441,636 $
298 1391 ايتاليا 19053200 ويفل ها و ويفرها 176,246 5,411,239,065 Rls. 360,625 $
299 1391 ايتاليا 84439190 ساير اجزاء وقطعات چاپگرها ، ماشين هاي كپي ، فكس غير از كارتريج ليزري 9,330 5,395,835,222 Rls. 361,507 $
300 1391 ايتاليا 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 2,779 5,392,904,600 Rls. 410,006 $
مجموع کل
1,771,194,226,254 ريال
مجموع کل
116,130,570 دلار