آمار کل " واردات از" کشور "اندونزي" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1391 اندونزي 32082070 ورني و روغن چاپ عکس برگردا ن روي چيني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 1,000 39,223,998 Rls. 3,600 $
102 1391 اندونزي 84821000 بلبرينگ. 221 38,978,647 Rls. 3,179 $
103 1391 اندونزي 44050000 پشم چوب (کاوه ياپوشال ) ,آرد چوب 3,320 34,795,351 Rls. 2,838 $
104 1391 اندونزي 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 2,822 34,597,720 Rls. 2,822 $
105 1391 اندونزي 90015020 عدسي خام ونيمه ساخته از جنس پلاستيك 74 32,726,727 Rls. 1,333 $
106 1391 اندونزي 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 890 26,933,840 Rls. 2,197 $
107 1391 اندونزي 84141090 سايرتلمبه هاي خلا بجزتلمبه هاي ساکشن پزشکي 12 26,570,130 Rls. 1,081 $
108 1391 اندونزي 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 825 26,562,933 Rls. 2,167 $
109 1391 اندونزي 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني ومواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 200 25,972,796 Rls. 2,119 $
110 1391 اندونزي 73151200 زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجيرغلتکي ومانع لغزندگي )ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 427 25,941,600 Rls. 1,055 $
111 1391 اندونزي 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 12 25,689,322 Rls. 1,045 $
112 1391 اندونزي 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 54 24,904,797 Rls. 2,031 $
113 1391 اندونزي 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 1,000 24,520,000 Rls. 2,000 $
114 1391 اندونزي 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 77 19,775,380 Rls. 1,613 $
115 1391 اندونزي 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 11 19,327,003 Rls. 786 $
116 1391 اندونزي 27012000 زغال قالبي،کگلوله زغالکسنگ و سوختکهاي جامد همانند كه از زغالکسنگ تهيه شده باشد 500 19,221,128 Rls. 1,568 $
117 1391 اندونزي 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 67 18,200,819 Rls. 1,334 $
118 1391 اندونزي 70139119 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غير مذكوردرجاي ديگر 1,350 16,227,764 Rls. 1,324 $
119 1391 اندونزي 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 700 14,449,500 Rls. 588 $
120 1391 اندونزي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 370 12,727,598 Rls. 518 $
121 1391 اندونزي 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 38 12,506,119 Rls. 1,020 $
122 1391 اندونزي 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 80 12,321,300 Rls. 1,005 $
123 1391 اندونزي 70134290 سايرظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرمير ياآشپزخانه اي ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هر كلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300غيراز اوپال غير مذكور درجاي ديگر 980 12,018,206 Rls. 980 $
124 1391 اندونزي 40116210 لاستيک نوباسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشينهاي ساختماني يا صنعتي دا را ي توليد داخلي داراي قطر كمتر از61سانتيمتر 143 11,499,737 Rls. 938 $
125 1391 اندونزي 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 128 10,592,640 Rls. 864 $
126 1391 اندونزي 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 100 10,464,043 Rls. 854 $
127 1391 اندونزي 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 231 5,987,188 Rls. 488 $
128 1391 اندونزي 42029900 جعبه ها و محفظه هائي غيرمذکوردرجاي ديگرباسطح خارجي ا زموا دي که درجاي ديگرمذکورنباش 38 3,693,192 Rls. 301 $
129 1391 اندونزي 73239190 سايرا شياء سرميزواشياءآشپزخانه ا ز چدن لعاب دا ده نشده 128 3,327,279 Rls. 271 $
130 1391 اندونزي 15119090 ساير روغن نخل (باستثناي خام )حتي تصفيه شده (RBD)غيرمذکور در جاي ديگر 7 1,240,000 Rls. 101 $
مجموع کل
590,996,757 ريال
مجموع کل
42,019 دلار