آمار کل " واردات از" کشور "کانادا" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1390 کانادا 82084000 کارد و تيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي کشاورزي, باغباني وگلکاري. 290 5,563,815 Rls. 535 $
202 1390 کانادا 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 244 5,410,921 Rls. 500 $
203 1390 کانادا 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 99 4,996,940 Rls. 445 $
204 1390 کانادا 29252910 متفورمين 100 4,333,309 Rls. 415 $
205 1390 کانادا 39219040 منسوج دوطرف پوشش دا ده شده با pvcويژه تابلوهاي تبليغاتي 24 3,598,906 Rls. 322 $
206 1390 کانادا 84716010 صفحه کليد(keyboard) 5 3,302,108 Rls. 269 $
207 1390 کانادا 90329000 اجزاء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9032 5 2,667,091 Rls. 228 $
208 1390 کانادا 64041190 سايرکفش هاي ورزشي باتخت بيروني كائوچو ياپلاستيك ورويه ازموادنسجي غيرمذكور درجاي ديگر 22 2,513,431 Rls. 242 $
209 1390 کانادا 63025900 شستنيهاي سرميزا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده باشد(باستثناءکشباف ياقلاب باف ) 114 2,318,245 Rls. 214 $
210 1390 کانادا 90221990 دستگاههايي که باا شعه X کارمي کنند ،غيرمذکور درجاي ديگر 106 2,077,575 Rls. 200 $
211 1390 کانادا 82111000 مجموعه ها از اشياء جورشده (كارد وچاقو) 36 2,008,601 Rls. 186 $
212 1390 کانادا 94052000 چرا غ کنارتختخوا ب, چرا غ روميزي وچرا غهاي پايه دا ردا خل ساختمان, برقي 43 1,623,396 Rls. 148 $
213 1390 کانادا 90331090 سايرترموکوبل هابجزترموکوبل يکبارمصرف برا ي ترمومتر 3 1,185,113 Rls. 112 $
214 1390 کانادا 42021200 رختدا ن, چمدا ن, کيف (برزک, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيک يانسجي 11 882,072 Rls. 85 $
215 1390 کانادا 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 147 656,948 Rls. 62 $
مجموع کل
43,138,471 ريال
مجموع کل
3,961 دلار