آمار کل " واردات از" کشور "يمن" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 يمن 71031090 سنگهاي گرا نبهاونيمه گرا نبها کارنشده يابطورساده ا ره شده ياناهموا ري گرفته بجزفيروزه طبيعي 48 114,417,330 Rls. 10,514 $
2 1390 يمن 71049090 سايرسنگهاي سنيتيک يادوباره ساخته شده گرا نبهايانيمه گرانبهاي درجه بندي نشده غير مذكور كارشده بجزفيروزه مصنوعي غيرازشماره 71042090 80 34,020,000 Rls. 2,987 $
3 1390 يمن 71039990 سنگهاي گرا نبهاونيمه گرانبها کار شده يادرجه بندي شده بجز فيروزه طبيعي 70 25,249,341 Rls. 2,421 $
مجموع کل
173,686,671 ريال
مجموع کل
15,923 دلار