آمار کل " واردات از" کشور "منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 38112100 ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن کننده دا را ي روغن هاي نفتي ياروغنهاي حاصل ازموادمعدني قيري 744,620 28,571,971,870 Rls. 2,686,325 $
2 1390 منطقه ويژه اقتصادي 2بوشهر 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 67,650 3,342,113,360 Rls. 299,536 $
مجموع کل
31,914,085,230 ريال
مجموع کل
2,985,860 دلار