آمار کل " واردات از" کشور "ماکائو" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 ماکائو 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 31,487 1,708,035,177 Rls. 157,954 $
2 1390 ماکائو 74102100 ورق ونوارهاي نازک مسي، ملصق بر روي کاغذ مقوا، مواد پلاستيك ياروي تكيه گاه ازمواد همانندازمس تصفيه شده, به ضخامت حداكثر 0.15 ميلي متر 18,850 800,884,500 Rls. 65,325 $
3 1390 ماکائو 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 2,999 70,671,901 Rls. 6,629 $
4 1390 ماکائو 90138000 سايروسايل آلات ودستگاهها 1,984 59,387,825 Rls. 5,404 $
5 1390 ماکائو 48101400 کاغذمقوا ا ندوده باکائولن يا..بصورت ورق بحالت تانشده يک ضلع ا ز435mmوضلع ديگرا ز297mmبيشترنباشد 1,194 27,712,149 Rls. 2,625 $
6 1390 ماکائو 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 100 5,382,461 Rls. 517 $
مجموع کل
2,672,074,012 ريال
مجموع کل
238,454 دلار