آمار کل " واردات از" کشور "فدراسيون روسيه" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1390 فدراسيون روسيه 01019090 سايرا سب ا لاغ قاطر وا ستر زنده به جز مولد نژاد خاص واسب براي مسابقه . 2,500 442,808,528 Rls. 41,708 $
102 1390 فدراسيون روسيه 40112000 تايربادي نوا زکائوچو برا ي ا توبوس ووسايل نقليه باري 13,379 436,699,380 Rls. 41,174 $
103 1390 فدراسيون روسيه 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 40 436,130,678 Rls. 41,584 $
104 1390 فدراسيون روسيه 48102900 سايرکاغذا ندوده برا ي نوشتن بابيش ا ز10 %وزن کل ا لياف آن ا زا لياف حاصل ا زيک فرآيندمکانيکي 14,364 417,898,290 Rls. 39,581 $
105 1390 فدراسيون روسيه 90158010 الات ودستگاههاي لرزه نگاري 32 410,208,046 Rls. 33,887 $
106 1390 فدراسيون روسيه 68141000 صفحه, ورق ونوا را زميکاي فشرده يادوباره ساخته شده،حتي روي تكيه گاه ازكاغذ ،مقوا ياساير مواد . 604 397,444,247 Rls. 37,653 $
107 1390 فدراسيون روسيه 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 1,842 396,944,933 Rls. 35,502 $
108 1390 فدراسيون روسيه 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 7 381,169,164 Rls. 35,882 $
109 1390 فدراسيون روسيه 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 933 374,513,788 Rls. 34,770 $
110 1390 فدراسيون روسيه 48044190 ساير کاغذ کرا فت سفيد نشده به وزن بيش ا ز150گرم درهرمترمربع وکمترا ز225گرم 39,410 367,478,109 Rls. 32,958 $
111 1390 فدراسيون روسيه 52079000 نخ ا زپنبه (غيرا زنخ دوخت ),آماده شده برا ي خرده فروشي, دا را ي کمترا ز 85 درصدوزني پنبه. 19,500 352,249,485 Rls. 32,361 $
112 1390 فدراسيون روسيه 40116110 لاستيک رويي چرخ بادي باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشين الات کشاورزي يا جنگلدا ري داراي توليد داخلي 12,650 348,914,881 Rls. 30,910 $
113 1390 فدراسيون روسيه 84144020 کمپرسورتامين هوا ي فشرده جهت را ه ا ندا زي موتورهوا پيماِِairjet starter 15,000 346,755,150 Rls. 30,150 $
114 1390 فدراسيون روسيه 86071200 بوژي وبوژي را هنماي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن غيرازرديف 86071100 19,178 344,591,887 Rls. 31,658 $
115 1390 فدراسيون روسيه 28352900 سايرفسفات ها غير از مونو يا دي سديم ، پتاسيم ، فسفات دي كلسيك ، دي كلسيم فسفات ، منوكلسيم فسفات ، فسفاتهاي دي كلسيم 20,000 336,371,490 Rls. 27,437 $
116 1390 فدراسيون روسيه 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 19,038 323,683,361 Rls. 30,658 $
117 1390 فدراسيون روسيه 44111390 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامتي بيش از 5ميلمتر ليكن نه بيش از 9ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 47,400 323,000,000 Rls. 30,593 $
118 1390 فدراسيون روسيه 40113000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي هوا پيما 2,200 316,657,410 Rls. 25,829 $
119 1390 فدراسيون روسيه 90058090 سايردوربين هاي يک چشمي (غيرازنوع منشوري )،ساير تلسكوپهاي اپيتكي و ساير دستگاههاي نجومي غير را ديويي 1,966 308,353,775 Rls. 27,965 $
120 1390 فدراسيون روسيه 72123090 سايرمحصولات غير مذكور تخت نوردشده ا زآهن يافولادغيرممزوج باپهناي كمتراز 600ميلي متر که به نحوديگري آبکاري شده ياا ندودشده باروي 19,739 305,851,653 Rls. 29,265 $
121 1390 فدراسيون روسيه 84619000 ماشين هاي ا بزا ربرا ي کاربرروي فلزا ت ا زطريق بردا شتن فلزياسرمتها,غيرمذکوردرجاي ديگر 13,300 305,238,256 Rls. 28,014 $
122 1390 فدراسيون روسيه 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 14,000 301,477,475 Rls. 26,793 $
123 1390 فدراسيون روسيه 85013400 الكتروموتورها و ژنرا تورها باجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز 375 کيلووا ت 4,900 295,667,145 Rls. 24,899 $
124 1390 فدراسيون روسيه 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 1,900 288,889,260 Rls. 27,406 $
125 1390 فدراسيون روسيه 84641000 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارکردن روي سنگ, سرا ميک, بتون, پنبه نسوز ،سيمان ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 1,265 282,157,770 Rls. 23,015 $
126 1390 فدراسيون روسيه 85439000 ا جزا ء وقطعات ماشين هاودستگاههاي برقي دا را ي عمل خاص , که در جاي ديگر مذکور نباشد 45 269,918,684 Rls. 25,318 $
127 1390 فدراسيون روسيه 90211090 سايروسايل ا رتوپدي ياشکسته بندي بجزپيچ , ميله وپلاک درون ا ستخوا ني 89 248,356,967 Rls. 22,540 $
128 1390 فدراسيون روسيه 84609010 سنگ سنباده روميزي 9,000 236,255,400 Rls. 22,613 $
129 1390 فدراسيون روسيه 90268090 ساير آلات ودستگاههابرا ي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها ،غيرمذکور در جاي ديگر 64 234,270,414 Rls. 21,522 $
130 1390 فدراسيون روسيه 84532000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتعميرکردن کفش ،غيراز چرخهاي دوزندگي 8,700 230,413,083 Rls. 21,859 $
131 1390 فدراسيون روسيه 90051000 دوربين دوچشمي 2,344 225,185,645 Rls. 21,213 $
132 1390 فدراسيون روسيه 27101910 روغن موتور 800 221,231,555 Rls. 20,330 $
133 1390 فدراسيون روسيه 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 30 214,921,130 Rls. 20,306 $
134 1390 فدراسيون روسيه 84596900 ماشين هاي فرزکردن برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد 7,150 187,203,360 Rls. 17,964 $
135 1390 فدراسيون روسيه 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 900 184,673,350 Rls. 17,450 $
136 1390 فدراسيون روسيه 40119990 سايرلاستيک روي چرخ بادي غيرمذکور درجاي ديگر 6,500 182,671,773 Rls. 16,836 $
137 1390 فدراسيون روسيه 38011000 گرا فيت مصنوعي 8,500 177,718,170 Rls. 17,085 $
138 1390 فدراسيون روسيه 84485100 پلاتين (platines),سوزن وسايرا شيائي که درتشکيل چشمه هاي پارچه بکارميروند 259 175,778,792 Rls. 16,412 $
139 1390 فدراسيون روسيه 85013200 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز750وا ت وحدا کثر75 کيلووا ت (KW) 3,520 167,225,216 Rls. 15,567 $
140 1390 فدراسيون روسيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 3,800 166,630,773 Rls. 15,358 $
141 1390 فدراسيون روسيه 73151200 زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجيرغلتکي ومانع لغزندگي )ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 9,509 166,395,324 Rls. 15,786 $
142 1390 فدراسيون روسيه 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 1,900 166,337,550 Rls. 13,568 $
143 1390 فدراسيون روسيه 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 90 164,075,898 Rls. 15,828 $
144 1390 فدراسيون روسيه 27101920 روغن صنعتي 3,694 161,844,647 Rls. 14,515 $
145 1390 فدراسيون روسيه 82071300 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 2,800 158,661,380 Rls. 12,941 $
146 1390 فدراسيون روسيه 84271012 ارابه هاي صفاف خودرو ،مستعمل ، دا را ي موتوربرقي ،باظرفيت 5 تن وبالاتر 6,650 144,265,338 Rls. 13,869 $
147 1390 فدراسيون روسيه 44130000 چوب هاي مترا کم شده به شکل بلوک , صفحه , باريکه يا پروفيل 12,191 134,248,548 Rls. 12,715 $
148 1390 فدراسيون روسيه 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 780 131,295,873 Rls. 10,709 $
149 1390 فدراسيون روسيه 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 779 131,107,275 Rls. 11,759 $
150 1390 فدراسيون روسيه 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 153 130,506,250 Rls. 11,875 $
151 1390 فدراسيون روسيه 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 2,518 129,017,524 Rls. 11,895 $
152 1390 فدراسيون روسيه 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 2,010 126,624,545 Rls. 11,703 $
153 1390 فدراسيون روسيه 90158090 ساير غير از الات ودستگاههاي لرزه نگاري 130 112,801,501 Rls. 9,201 $
154 1390 فدراسيون روسيه 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذکوردرجاي ديگر 3,950 112,265,158 Rls. 9,924 $
155 1390 فدراسيون روسيه 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 6,000 110,928,509 Rls. 10,224 $
156 1390 فدراسيون روسيه 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تکيه گاه ثابت 5,000 106,208,400 Rls. 10,050 $
157 1390 فدراسيون روسيه 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,186 103,746,670 Rls. 9,826 $
158 1390 فدراسيون روسيه 84314100 سطل, بيل, چنگک وگيره مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430 4,800 101,960,064 Rls. 9,648 $
159 1390 فدراسيون روسيه 44011000 هيزم, بشکل گرده بينه, کنده, ...يابه ا شکال همانند 37,780 99,658,593 Rls. 9,387 $
160 1390 فدراسيون روسيه 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 90 99,588,835 Rls. 9,448 $
161 1390 فدراسيون روسيه 44170000 ا بزا رهاي چوبي,بدنه ودسته جارويابروس ا زچوب, قالب چکمه وکفش ا زچوب 18,413 98,300,491 Rls. 9,307 $
162 1390 فدراسيون روسيه 73052000 لوله برا ي جدا ره سازي برا ي حفاري نفت ياگاز ا زآهن ياا زفولاد باسطح مقطع مدور ,باقطرخارجي بيش از 4/406 mm 595 96,722,406 Rls. 9,246 $
163 1390 فدراسيون روسيه 84089000 سايرموتورهاي پيستوني درون سوزترا کمي-ا حترا قي که درجاي ديگرمذکورنباشد. 3,500 95,588,766 Rls. 9,146 $
164 1390 فدراسيون روسيه 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 3,014 86,539,642 Rls. 8,197 $
165 1390 فدراسيون روسيه 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 208 83,996,636 Rls. 7,255 $
166 1390 فدراسيون روسيه 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 289 80,776,762 Rls. 7,767 $
167 1390 فدراسيون روسيه 84135010 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع پيستوني 3,100 76,388,316 Rls. 6,231 $
168 1390 فدراسيون روسيه 39206990 سايرصفحه, ورق, ..غيرمذکورا زپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غيرمذكور . 497 75,992,666 Rls. 7,304 $
169 1390 فدراسيون روسيه 25070010 کائولن 65,136 73,267,505 Rls. 6,940 $
170 1390 فدراسيون روسيه 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 900 69,516,720 Rls. 6,388 $
171 1390 فدراسيون روسيه 48026100 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بصورت رول بيش ا ز10%محتوا ي کل ا لياف ا زيک فرآيندمکانيکي 9,844 67,126,563 Rls. 6,332 $
172 1390 فدراسيون روسيه 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 1,800 65,039,288 Rls. 6,170 $
173 1390 فدراسيون روسيه 73182990 ساير ا شياء حديده نشده که درجاي ديگرگفته نشده ا ز ا هن يافولاد 17 63,197,531 Rls. 5,873 $
174 1390 فدراسيون روسيه 85407200 کليسترون ها 13 62,907,765 Rls. 5,871 $
175 1390 فدراسيون روسيه 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 686 58,778,190 Rls. 5,565 $
176 1390 فدراسيون روسيه 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 1,285 58,306,288 Rls. 5,368 $
177 1390 فدراسيون روسيه 84531000 ماشين آلات ودستگاههاي آماده کردن, دباغي کردن ياعمل آوردن پوست ياچرم 1,950 51,909,130 Rls. 4,899 $
178 1390 فدراسيون روسيه 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 600 51,500,425 Rls. 4,826 $
179 1390 فدراسيون روسيه 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 1,850 51,372,886 Rls. 4,824 $
180 1390 فدراسيون روسيه 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 292 49,456,628 Rls. 4,748 $
181 1390 فدراسيون روسيه 85114090 ساير ا ستارترموتورهاوژنرا تورها-ا ستارترهاي دومنظوره غيرمذکوردرجاي ديگر 450 44,531,403 Rls. 4,225 $
182 1390 فدراسيون روسيه 90249000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش خواص مكانيكي مواد ،مشمول رديف 9024 857 39,341,449 Rls. 3,530 $
183 1390 فدراسيون روسيه 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 124 37,287,168 Rls. 3,041 $
184 1390 فدراسيون روسيه 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 180 34,995,356 Rls. 3,311 $
185 1390 فدراسيون روسيه 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 23 34,786,084 Rls. 3,240 $
186 1390 فدراسيون روسيه 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 879 34,249,844 Rls. 3,093 $
187 1390 فدراسيون روسيه 90211010 پيچ وميله وپلاک درون ا ستخوا ني 5 33,033,558 Rls. 3,014 $
188 1390 فدراسيون روسيه 85011090 سايرا لکتروموتورهابه قدرت حداكثر 37.5 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 1,250 32,813,250 Rls. 3,141 $
189 1390 فدراسيون روسيه 34039910 روان كننده سيليكوني 728 32,721,192 Rls. 3,099 $
190 1390 فدراسيون روسيه 59119010 پدنمدي نوا رکاست صوتي بصورت رول spriwg pad جورشده بافنرمسي تخت 21 30,526,801 Rls. 2,814 $
191 1390 فدراسيون روسيه 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 1,850 26,448,264 Rls. 2,492 $
192 1390 فدراسيون روسيه 84211900 ماشينهاي گريزا زمرکز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,000 26,135,025 Rls. 2,513 $
193 1390 فدراسيون روسيه 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 67 22,318,982 Rls. 2,051 $
194 1390 فدراسيون روسيه 73042300 ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 1,000 22,077,941 Rls. 2,111 $
195 1390 فدراسيون روسيه 85407100 ماگنترون ها 25 21,432,240 Rls. 2,060 $
196 1390 فدراسيون روسيه 90173000 ميکرومتر ,ا ندا زه گير قطرو ا ندا زه گير ظرفيت 400 21,190,425 Rls. 2,010 $
197 1390 فدراسيون روسيه 85408100 لوله ها و وا لوهاي گيرنده يا تقويت کننده 20 19,809,990 Rls. 1,854 $
198 1390 فدراسيون روسيه 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 100 18,556,545 Rls. 1,705 $
199 1390 فدراسيون روسيه 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 390 16,563,057 Rls. 1,414 $
200 1390 فدراسيون روسيه 84138200 بالابرهاي آبگونها 510 16,139,132 Rls. 1,531 $
201 1390 فدراسيون روسيه 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 90 15,043,677 Rls. 1,427 $
202 1390 فدراسيون روسيه 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 650 13,878,949 Rls. 1,307 $
203 1390 فدراسيون روسيه 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 640 13,502,019 Rls. 1,281 $
204 1390 فدراسيون روسيه 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 240 12,321,300 Rls. 1,005 $
205 1390 فدراسيون روسيه 73209000 فنر,که درجاي ديگرگفته نشده, ا زآهن ياا زفولاد. 490 11,429,189 Rls. 1,052 $
206 1390 فدراسيون روسيه 84313900 قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيرا زآسانسور,بالاکشنده هاي محفظه دا رياپلکان متحرک ) 60 9,771,414 Rls. 876 $
207 1390 فدراسيون روسيه 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياکنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذکوردرجاي ديگر. 14 9,364,188 Rls. 764 $
208 1390 فدراسيون روسيه 85408900 سايرلامپ ها و لوله ها و وا لوها,که در جاي ديگر مذکور نباشد 1 9,212,320 Rls. 824 $
209 1390 فدراسيون روسيه 63079090 ساير ا شيادوخته و مهيا وهمچنين ا لگوي لباس غيرمذکور درجاي ديگر 50 8,572,587 Rls. 788 $
210 1390 فدراسيون روسيه 73065010 لوله وپروفيل , جوش دا ده شده,باسطح مقطع مدور,ا زسايرفولادهاي ممزوج, با قطر خارجي تا 8 اينچ 920 7,809,493 Rls. 713 $
211 1390 فدراسيون روسيه 85051900 آهن رباهاي دا ئم واشيائي که به منظورآهن رباي دائم شدن درنظرگرفته شده اند، (غيراز نوع فلز) 2 7,269,667 Rls. 670 $
212 1390 فدراسيون روسيه 82077000 ا بزا رهابرا ي فرزکردن. 220 7,025,251 Rls. 663 $
213 1390 فدراسيون روسيه 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 4 6,806,664 Rls. 603 $
214 1390 فدراسيون روسيه 85030010 ا نوا ع کلکتور 48 6,099,640 Rls. 498 $
215 1390 فدراسيون روسيه 55069000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, که درجاي ديگرگفته نشده, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 54 5,748,600 Rls. 553 $
216 1390 فدراسيون روسيه 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 45 5,717,083 Rls. 466 $
217 1390 فدراسيون روسيه 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 0 3,725,438 Rls. 346 $
218 1390 فدراسيون روسيه 85013110 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و 24 ولت تا قدرت حدا کثر 200 وا ت 100 3,171,164 Rls. 300 $
219 1390 فدراسيون روسيه 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 9 3,160,572 Rls. 303 $
220 1390 فدراسيون روسيه 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 1,376 2,822,829 Rls. 267 $
221 1390 فدراسيون روسيه 73152000 زنجيرمانع لغزندگي ازچدن ،ا زآهن ياا زفولاد. 250 2,655,210 Rls. 251 $
222 1390 فدراسيون روسيه 82075010 ابزارها براي سوراخ كردن (غيرازسوراخ كردن سنگ )به قطر 1.5 ميليمتر وکمتر 60 2,655,210 Rls. 251 $
223 1390 فدراسيون روسيه 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 100 2,145,851 Rls. 201 $
224 1390 فدراسيون روسيه 82074000 ا بزا ر برا ي قلاويزکردن ياحديده کردن. 60 1,910,666 Rls. 181 $
225 1390 فدراسيون روسيه 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 0 1,499,788 Rls. 142 $
مجموع کل
16,710,107,434 ريال
مجموع کل
1,529,129 دلار