آمار کل " واردات از" کشور "جمهوري کره" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [6] [5]   [3] [2] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
301 1390 جمهوري کره 39189000 پوشش کف, ديوا رياسقف ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر,بشکل رول يا چهارگوش 275,792 4,063,963,560 Rls. 364,661 $
302 1390 جمهوري کره 85099000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي ا لکترومکانيکي خانگي 17,660 4,045,557,004 Rls. 358,348 $
303 1390 جمهوري کره 84099910 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي صنعتي 32,989 4,010,853,383 Rls. 371,849 $
304 1390 جمهوري کره 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 199,400 4,002,308,806 Rls. 366,032 $
305 1390 جمهوري کره 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 34,651 3,987,593,194 Rls. 376,035 $
306 1390 جمهوري کره 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 3,983 3,969,885,874 Rls. 365,583 $
307 1390 جمهوري کره 87083019 لنتهاي ترمزسوا رشده ،بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري وسوا ري کارووا نت وترا کتورکشاورزي 67,586 3,937,259,953 Rls. 372,075 $
308 1390 جمهوري کره 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 1,719 3,933,665,213 Rls. 356,872 $
309 1390 جمهوري کره 39173300 سايرلوله هامستحکم نشده و بنحوديگري باسايرموادجورنشده ,بالوا زم وملحقات 115,189 3,925,129,212 Rls. 357,725 $
310 1390 جمهوري کره 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 79,072 3,922,836,409 Rls. 356,284 $
311 1390 جمهوري کره 25233000 سيمان آلومينو 370,000 3,907,265,522 Rls. 353,434 $
312 1390 جمهوري کره 30059020 باندهاي متشكل از فايبر گلاس وپلي استر 60,886 3,906,641,345 Rls. 367,226 $
313 1390 جمهوري کره 29072900 ساير پلي فنل ها ؛ وفنل الكها غير از رزورسينول واملاح آن ، هيدروکينون واملاح آن ، 4،4 - ايزوپروپيليون دي فنل بيس آ ، دي فنيلول پروپان واملاح آن 176,000 3,896,707,545 Rls. 359,959 $
314 1390 جمهوري کره 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 104,615 3,892,918,255 Rls. 359,842 $
315 1390 جمهوري کره 29173990 سايرا سيدهاي پلي کربوکسيليک بودا ر.ا نيدريد.هالوژنورهاهاپرا کسيدهاپرا کسي ا سيدهاي آنهاومشتقات آنهاغيرمذکور 192,000 3,877,492,216 Rls. 344,840 $
316 1390 جمهوري کره 90183210 سرسوزن سرنگ و سرسوزن دندا نپزشکي 35,971 3,874,266,734 Rls. 357,563 $
317 1390 جمهوري کره 39094030 ا لکيل فنوليک (گريد چسب ) 120,536 3,853,104,459 Rls. 366,182 $
318 1390 جمهوري کره 84459000 ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 25,000 3,835,531,000 Rls. 363,868 $
319 1390 جمهوري کره 48115100 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده باموا دپلاستيکي (بجزچسبها)سفيدشده بوزن هرمترمربع بيش از150گرم 303,317 3,824,096,711 Rls. 354,446 $
320 1390 جمهوري کره 11072000 مالت بو دا ده 476,000 3,810,000,000 Rls. 345,422 $
321 1390 جمهوري کره 91040000 ساعتهاي ويژه نصب درپانل دستگاههاوسايل نقليه زميني ،هوايي ،فضايي ياآبي . 48,566 3,782,772,471 Rls. 357,379 $
322 1390 جمهوري کره 48131000 کاغذ سيگار,به شکل دفترچه يا لوله 41,552 3,773,677,855 Rls. 354,049 $
323 1390 جمهوري کره 29412000 ا سترپتومايسين ها و مشتقات آنها ;ا ملاح ا ين محصولات 2,500 3,768,905,811 Rls. 360,626 $
324 1390 جمهوري کره 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيکي براي سنجش ياکنترل که درجاي ديگري مذکورنباشند. 4,235 3,718,643,155 Rls. 343,554 $
325 1390 جمهوري کره 40093200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط باموا دنسجي بالوا زم وملحقات 24,642 3,715,335,373 Rls. 349,568 $
326 1390 جمهوري کره 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 165,498 3,636,247,178 Rls. 328,992 $
327 1390 جمهوري کره 72193200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3mmيابيشترولي کمترا ز75/4 mm 179,608 3,634,060,334 Rls. 343,319 $
328 1390 جمهوري کره 84271021 ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باموتوربرقي وظرفيت کمترا ز5 تن 59,686 3,623,996,674 Rls. 299,174 $
329 1390 جمهوري کره 39046120 پلي تترا فلوئوروا تيلن به شكل پودر 323,000 3,619,230,522 Rls. 334,142 $
330 1390 جمهوري کره 50050010 نخ تابيده از اخال ابريشم غير خرده فروشي مورد مصرف در توليد انواع نخهاي جراحي 638 3,609,674,947 Rls. 334,834 $
331 1390 جمهوري کره 40082900 ميله , ترکه يا پروفيله ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده ا ز کائوچوي غيرا سفنجي 24,885 3,595,675,346 Rls. 328,443 $
332 1390 جمهوري کره 82119400 تيغه برا ي کاردوچاقو 96,038 3,543,191,347 Rls. 318,557 $
333 1390 جمهوري کره 84335120 كمباين برنج با چرخ شني (زنجيري) با عمل برش وجداكردن دانه 48,804 3,539,913,849 Rls. 325,291 $
334 1390 جمهوري کره 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 19,378 3,475,331,420 Rls. 327,015 $
335 1390 جمهوري کره 84148020 واحدهاي هواساز (air end) 58,530 3,469,688,809 Rls. 308,705 $
336 1390 جمهوري کره 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 140,915 3,443,963,024 Rls. 312,892 $
337 1390 جمهوري کره 29053900 دي ئول ها غير از اتيلن گليکول ، پروپيلن گليکول 160,050 3,439,912,078 Rls. 314,736 $
338 1390 جمهوري کره 73041100 لوله هاي بدون درز مورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ازفولاد زنگ نزن (stainless steel) 84,328 3,436,079,293 Rls. 288,219 $
339 1390 جمهوري کره 84490000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتکميل کردن نمديانبافته ها به صورت توپ باشكل معين 29,400 3,430,870,000 Rls. 329,828 $
340 1390 جمهوري کره 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 48,145 3,414,175,728 Rls. 326,372 $
341 1390 جمهوري کره 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 235,635 3,362,158,246 Rls. 311,846 $
342 1390 جمهوري کره 38159000 موا دشروع کننده وموا دتسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتالتيک غيرمذکوروغيرمشمول د 20,250 3,354,378,574 Rls. 297,264 $
343 1390 جمهوري کره 28470000 پرا کسيد هيدروژن (آب اکسيژنه ) حتي جامد شده با اوره 504,000 3,335,599,486 Rls. 308,418 $
344 1390 جمهوري کره 85352120 دژنکتور براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت وبيشتر از 1000ولت 18,141 3,330,298,719 Rls. 314,721 $
345 1390 جمهوري کره 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 77,012 3,329,042,574 Rls. 318,147 $
346 1390 جمهوري کره 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 21,670 3,317,058,603 Rls. 310,761 $
347 1390 جمهوري کره 84134000 تلمبه هاي بتون 96,500 3,300,749,269 Rls. 309,434 $
348 1390 جمهوري کره 72173010 مفتول بيدوا يرابكاري شده يااندود شده باساير فلزات معمولي 195,684 3,269,399,000 Rls. 308,988 $
349 1390 جمهوري کره 26151000 سنگ زير کونيوم وکنسانتره هاي آن 100,000 3,257,788,083 Rls. 295,357 $
350 1390 جمهوري کره 69039030 موا د يکه عناصرمنيزيم کلسيم کروم بيش از50%وزن آنهاراتشكيل مي دهد که درجاي ديگرگفته نشده 49,452 3,255,901,538 Rls. 314,762 $
351 1390 جمهوري کره 70193100 مت (Mat)نبافته ا زا لياف شيشه 174,040 3,237,855,068 Rls. 306,189 $
352 1390 جمهوري کره 70109010 ظروف دهان گشادبرا ي نگاهدا شتن مرباکنسروميوه وا غذيه که نيازبه محافظت دا رندظروف ا ستريل شده ا زشيشه 256,156 3,234,025,289 Rls. 294,583 $
353 1390 جمهوري کره 72091500 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي 600 mmبه ضخامت حدا قل 3ميليمتريابيشتر 375,630 3,222,350,357 Rls. 299,447 $
354 1390 جمهوري کره 84253190 سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر 94,100 3,179,861,132 Rls. 294,461 $
355 1390 جمهوري کره 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 18,285 3,138,575,448 Rls. 286,101 $
356 1390 جمهوري کره 28191000 تري ا کسيدکروم 20,000 3,120,135,490 Rls. 254,497 $
357 1390 جمهوري کره 29094300 ا ترهاي مو نو بوتيليک ا تيلن گليکول يادي ا تيلن گليکول 131,430 3,115,514,994 Rls. 293,707 $
358 1390 جمهوري کره 29310000 ترکيبات آلي ، غيرآلي 35,720 3,100,045,446 Rls. 287,723 $
359 1390 جمهوري کره 72092500 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 3ميليمتريابيشتر 357,396 3,093,591,875 Rls. 290,070 $
360 1390 جمهوري کره 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا کسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 2,390 3,086,770,275 Rls. 271,573 $
361 1390 جمهوري کره 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 9,746 3,081,505,425 Rls. 286,090 $
362 1390 جمهوري کره 59021050 شيفر(Chiefer) 35,423 3,069,457,252 Rls. 258,580 $
363 1390 جمهوري کره 71171900 زيورآلات بدلي ا زفلزا ت معمولي(همچنين آبکاري شده )غيرمذکوردرجاي ديگر 12,808 3,058,448,461 Rls. 277,645 $
364 1390 جمهوري کره 39069091 رزين هاي ترموست حلالي ويژه رنگ ا تومبيل ازپليمرهاي اكريليك 49,146 3,054,000,000 Rls. 249,103 $
365 1390 جمهوري کره 32129000 پيگمانهاا زنوع موردمصرف درساخت رنگها,ديسپرسه درمحيط غيرآبي به شكل مايع ياخمير ،موا درنگي وسايرموا درنگ کننده دربسته هاي خرده فروشي 81,892 3,047,045,952 Rls. 268,491 $
366 1390 جمهوري کره 85152900 سايرماشينهاودستگاههاي زرد جوشكاري يالحيم کاري که در جاي ديگرمذکور نباشد 22,044 3,044,200,764 Rls. 274,822 $
367 1390 جمهوري کره 74101190 ساير ورق ونوارهاي نازک بدون تکيه گاه ازمس تصفيه شده به ضخامت بيشترا ز50 ميکرون وحداكثر 0.15 ميلي متر . 23,834 3,038,174,810 Rls. 287,022 $
368 1390 جمهوري کره 34039910 روان كننده سيليكوني 119,011 3,025,507,464 Rls. 279,502 $
369 1390 جمهوري کره 38140000 حلال هاورقيق کننده هاي آلي مرکب غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 109,336 3,023,747,229 Rls. 278,084 $
370 1390 جمهوري کره 48026900 سايرکاغذومقوا هابابيش ا ز10%ا لياف مکانيکي يا شيميايي - مکانيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 339,310 3,012,294,081 Rls. 254,731 $
371 1390 جمهوري کره 90184100 يونيت دندا نپزشکي,حتي توام با ساير تجهيزا ت دندانپزشکي روي يک پايه مشترک 40,328 2,994,582,956 Rls. 266,486 $
372 1390 جمهوري کره 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 48,118 2,988,582,057 Rls. 273,498 $
373 1390 جمهوري کره 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده. 338,610 2,981,551,381 Rls. 286,577 $
374 1390 جمهوري کره 96092000 مغزي مدا د,سياه يارنگي. 46,472 2,976,273,615 Rls. 271,588 $
375 1390 جمهوري کره 84182100 يخچال هاي خانگي ا زنوع ترا کمي(Compression) 42,632 2,965,144,912 Rls. 265,361 $
376 1390 جمهوري کره 29411090 سايرپني سيلين هاومشتقات آنهادا را ي ساختارا سيد پني سيلانيک ؛ املاح مربوطه غير از آمپي سيلين تري هيدرات ، آموکسي سيلين تري هيدرات ، 6 - آمينو پني سيلانيک اسيد، سديم استريل 300 2,953,636,694 Rls. 284,004 $
377 1390 جمهوري کره 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 17,242 2,952,735,249 Rls. 255,700 $
378 1390 جمهوري کره 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 11,341 2,929,082,109 Rls. 265,009 $
379 1390 جمهوري کره 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 5,794 2,910,803,241 Rls. 265,836 $
380 1390 جمهوري کره 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص بيماري تهيه شده برروي تکيه گاه (غيرازشماره هاي 3002يا3006)،موادرفرانس تاييد شده 11,441 2,898,967,490 Rls. 266,746 $
381 1390 جمهوري کره 84413000 ماشين هابرا ي ساختن کارتن, جعبه, وغيره ا زکاغذيامقوا (غيراز ساختن به طريق قالب گيري ) 43,250 2,897,189,040 Rls. 271,424 $
382 1390 جمهوري کره 98870420 قطعات منفصله برا ي توليدخودرو وا نت ، با ساخت دا خل 29%الي 30%بجز لاستيک 10,970 2,893,875,499 Rls. 257,188 $
383 1390 جمهوري کره 84073190 سايرموتورهاي پيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر حداکثر50 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،بجز دو زمانه 17,355 2,883,837,606 Rls. 257,209 $
384 1390 جمهوري کره 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 59,144 2,875,056,518 Rls. 275,779 $
385 1390 جمهوري کره 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 81,991 2,862,536,255 Rls. 256,206 $
386 1390 جمهوري کره 84689000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري ياجوشکاري 20,413 2,860,916,644 Rls. 268,649 $
387 1390 جمهوري کره 72126000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600,mmروکش شده. 206,229 2,857,691,629 Rls. 259,023 $
388 1390 جمهوري کره 73065010 لوله وپروفيل , جوش دا ده شده,باسطح مقطع مدور,ا زسايرفولادهاي ممزوج, با قطر خارجي تا 8 اينچ 14,697 2,848,679,527 Rls. 256,134 $
389 1390 جمهوري کره 29157019 ساير ا ستئارات هاي فلزي غير از استئارات منيزيم گريد دارويي 137,000 2,827,585,228 Rls. 267,099 $
390 1390 جمهوري کره 74092100 صفحه، ورق ونوا را زبرنج، بصورت طومار coil ، به ضخامت بيش ا ز0.15 ميليمتر،ش كل طومار،(coil) 39,019 2,812,758,673 Rls. 256,881 $
391 1390 جمهوري کره 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 43,326 2,784,097,306 Rls. 253,736 $
392 1390 جمهوري کره 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 82,792 2,783,270,111 Rls. 256,279 $
393 1390 جمهوري کره 55062000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 106,771 2,780,122,211 Rls. 244,620 $
394 1390 جمهوري کره 96100010 وا يت بردا لکترونيکي بايا بدون کارت حافظه قابل ا تصال به چاپگرياکامپيوتربدون نيازبه کامپيوترحين ا نجام کار 8,168 2,768,791,040 Rls. 253,330 $
395 1390 جمهوري کره 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 112,367 2,748,319,086 Rls. 243,196 $
396 1390 جمهوري کره 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 6,965 2,741,225,048 Rls. 255,666 $
397 1390 جمهوري کره 29051900 ساير مونوالکل هاي اشباع شده غير از موارد مذکور در رديف هاي 29051100 لغايت 29051700 126,000 2,716,238,000 Rls. 257,831 $
398 1390 جمهوري کره 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 7,352 2,716,164,403 Rls. 248,384 $
399 1390 جمهوري کره 84659200 ماشين هاي رنده کردن, فرزکردن ياقالب سازي (بابرش )برا ي کارروي چوب, ا ستخوا ن, كائوچو ،موادپلاستيكي سخت وغيره 31,236 2,698,984,874 Rls. 254,715 $
400 1390 جمهوري کره 29034900 ساير مشتقات هالوژنه هيدروکربورهاي غيرحلقوي حاوي دو هالوژن يا چند هالوژن مختلف غير مذکور در رديف هاي 29034100 لغايت 29034700 32,224 2,690,843,617 Rls. 249,673 $
401 1390 جمهوري کره 27101920 روغن صنعتي 315,747 2,677,753,603 Rls. 243,895 $
402 1390 جمهوري کره 27101930 گريس 58,149 2,672,763,722 Rls. 245,392 $
403 1390 جمهوري کره 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 390,507 2,644,309,256 Rls. 241,525 $
404 1390 جمهوري کره 73042300 ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 144,110 2,638,445,286 Rls. 242,144 $
405 1390 جمهوري کره 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000ولت ،غير مذكور درجاي ديگر 13,201 2,633,524,683 Rls. 242,638 $
406 1390 جمهوري کره 84144010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 20,400 2,617,990,610 Rls. 213,539 $
407 1390 جمهوري کره 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 60,500 2,614,180,885 Rls. 242,454 $
408 1390 جمهوري کره 29171100 ا سيدا کساليک , ا ملاح و ا سترهاي آن 156,676 2,588,546,747 Rls. 251,145 $
409 1390 جمهوري کره 38123050 پايدا رکننده ها برپايه فسفيت سرب 210,410 2,586,697,773 Rls. 236,109 $
410 1390 جمهوري کره 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي کشاورزي ياباغباني وگلكاري 66,128 2,580,153,021 Rls. 243,046 $
411 1390 جمهوري کره 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و ا ملاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 120,000 2,556,831,788 Rls. 234,960 $
412 1390 جمهوري کره 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 211,155 2,540,681,787 Rls. 239,516 $
413 1390 جمهوري کره 58109200 گلدوزي وقلابدوزي بازمينه نمايان ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي,بصورت توپ, نوا ريادا را ي فرم مشخص. 5,280 2,529,767,349 Rls. 235,901 $
414 1390 جمهوري کره 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 33,202 2,523,254,742 Rls. 235,813 $
415 1390 جمهوري کره 90251910 ترمومتر (تب سنج ) پزشکي ،غيرازرديف 90251110 5,950 2,508,616,680 Rls. 204,618 $
416 1390 جمهوري کره 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 15,937 2,500,549,189 Rls. 228,725 $
417 1390 جمهوري کره 84089000 سايرموتورهاي پيستوني درون سوزترا کمي-ا حترا قي که درجاي ديگرمذکورنباشد. 12,916 2,472,417,051 Rls. 225,507 $
418 1390 جمهوري کره 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 39,873 2,464,400,363 Rls. 232,356 $
419 1390 جمهوري کره 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 18,434 2,454,983,381 Rls. 202,646 $
420 1390 جمهوري کره 90222100 دستگاههايي که ا شعه آلفا,بتاياگامابه کارميبرند ،برا ي مصارف پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي يا دامپزشکي 7,590 2,439,553,766 Rls. 224,700 $
421 1390 جمهوري کره 85443010 مجموعه هاي سيم برا ي شمع هاي جرقه زن 31,369 2,437,112,936 Rls. 226,194 $
422 1390 جمهوري کره 32062000 پيگمانهاي و فرآورده هاي براساس تركيبات كروم 120,000 2,434,863,934 Rls. 229,177 $
423 1390 جمهوري کره 90221920 دستگاههاي X-RAY برا ي بازرسي کالا به استثناي دستگاههاي رديف 8705و90221910 6,550 2,431,504,958 Rls. 228,209 $
424 1390 جمهوري کره 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي وا زنوع چند کانون 4,556 2,423,991,234 Rls. 221,292 $
425 1390 جمهوري کره 73269040 تسمه فولادي ضدزنگ دستگاه پرس نئوپان (stainless pressure belt)باعرض بيش ا ز2متر 29,981 2,391,900,629 Rls. 219,743 $
426 1390 جمهوري کره 84281010 آسانسورهاي باسيستم محرکه گيربکس (gearbox ) 60,856 2,377,162,383 Rls. 220,795 $
427 1390 جمهوري کره 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 37,740 2,376,705,500 Rls. 212,106 $
428 1390 جمهوري کره 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 33,665 2,374,718,415 Rls. 224,816 $
429 1390 جمهوري کره 85234090 ساير رسانه هاي نوري غير مذكور 119 2,365,411,948 Rls. 218,941 $
430 1390 جمهوري کره 68042300 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زسنگ طبيعي. 54,543 2,355,180,000 Rls. 210,103 $
431 1390 جمهوري کره 85168000 مقاومت هاي گرم کننده ا لکتريکي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 26,796 2,344,254,826 Rls. 208,482 $
432 1390 جمهوري کره 84439190 ---ساير 11,495 2,333,090,098 Rls. 220,774 $
433 1390 جمهوري کره 40129090 ساير بغير از روكش عاج دار لاستيك خودرو به صورت رول يا دو سر بسته از جنس كائوچويي ومكانيزه شده جهت روكش نمودن لاستيكهاي فرسوده ومستعمل 350,655 2,321,308,350 Rls. 214,153 $
434 1390 جمهوري کره 29173500 ا نيدريد فتاليک 112,000 2,321,256,575 Rls. 217,244 $
435 1390 جمهوري کره 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 96,445 2,318,049,614 Rls. 218,820 $
436 1390 جمهوري کره 72292000 مفتول ا زفولادسيليکومنگنز. 264,420 2,307,227,571 Rls. 217,910 $
437 1390 جمهوري کره 38123030 پايدا رکننده هايUV 35,500 2,306,948,177 Rls. 214,277 $
438 1390 جمهوري کره 87141930 کمک فنر براي موتورسيكلتها 57,819 2,306,750,756 Rls. 216,058 $
439 1390 جمهوري کره 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,709 2,305,108,687 Rls. 222,991 $
440 1390 جمهوري کره 72171090 سايرمفتولهاا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري نشده ياا ندودنشده حتي صيقل شده غير مذكور درجاي ديگر 124,993 2,304,652,907 Rls. 213,829 $
441 1390 جمهوري کره 84229010 ا جزا وقطعات تعرفه 84221100 122,762 2,290,256,746 Rls. 198,781 $
442 1390 جمهوري کره 73102110 قوطي نوشابه وآبميوه كه بالحيم كردن ياپرس كردن بسته مي شوند باگنجايش كمتراز 50ليتر 34,144 2,240,816,528 Rls. 211,660 $
443 1390 جمهوري کره 85399000 اجزاء وقطعات لامپهاي مشمول رديف 8539 14,992 2,232,459,797 Rls. 199,570 $
444 1390 جمهوري کره 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 19,100 2,231,382,145 Rls. 203,880 $
445 1390 جمهوري کره 90183110 سرنگ يک سي سي برا ي ا نسولين 15,443 2,224,198,048 Rls. 205,951 $
446 1390 جمهوري کره 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 250,000 2,214,000,000 Rls. 210,037 $
447 1390 جمهوري کره 48064000 کاغذشيشه نماوسايرکاغذهاي برا ق شده شفاف يانيمه شفاف, بشکل رول ياورق, غيرمذکوردرجاي ديگر 232,840 2,200,000,000 Rls. 205,492 $
448 1390 جمهوري کره 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 18,184 2,198,885,489 Rls. 191,394 $
449 1390 جمهوري کره 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 5,051 2,195,102,549 Rls. 182,964 $
450 1390 جمهوري کره 84122100 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک باحرکت خطي(سيلندرها) 5,800 2,181,711,678 Rls. 208,734 $
451 1390 جمهوري کره 84171000 کوره هاوتنورهابرا ي گدا ختن, ذوب کردن ياتحت حرارت قراردادن کلوخه هاي معدني ياسولفورهاي طبيعي آهن ومس يافلزا ت ،غيربرقي 25,269 2,170,570,906 Rls. 178,426 $
452 1390 جمهوري کره 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به ا شکال ا بتدا ئي 30,700 2,145,961,853 Rls. 198,329 $
453 1390 جمهوري کره 48196000 جعبه هاي کلاسور,کازيه وا شياءهمانندا زا نوا ع موردا ستفاده دردفترکار,مغازه ياهمانند..., ازكاغذ يامقوا 234,301 2,144,688,621 Rls. 196,316 $
454 1390 جمهوري کره 85176910 مودم بي سيم 1,785 2,136,000,000 Rls. 174,225 $
455 1390 جمهوري کره 85393190 ساير لامپهاي فلورسنت , کاتد گرم غير مذكور درجاي ديگر 97,439 2,135,938,796 Rls. 202,114 $
456 1390 جمهوري کره 32091010 رنگ رويه وآستري ا تومبيل براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 62,249 2,134,093,650 Rls. 204,969 $
457 1390 جمهوري کره 84513000 ماشين هاوپرسهاي ا توکردن ( ا ز جمله پرسهاي دا غ ) برا ي ثابت نگه دا شتن 21,397 2,130,957,809 Rls. 194,460 $
458 1390 جمهوري کره 29021100 سيکلو هگزا ن 83,150 2,124,978,885 Rls. 191,739 $
459 1390 جمهوري کره 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 247,676 2,110,834,754 Rls. 193,201 $
460 1390 جمهوري کره 84295122 لودر مستعمل ، با سال ساخت پنج سال وکمتر،بيل دار ،بابارگيري ازجلو ،باقدرت بيش از270اسب بخار 39,515 2,098,008,800 Rls. 191,424 $
461 1390 جمهوري کره 87089939 ا جزا وقطعات غيرمذكور بغيرازا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار، وا نت و ترا کتوركشاورزي 151,167 2,096,855,937 Rls. 188,712 $
462 1390 جمهوري کره 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 8,434 2,078,911,590 Rls. 192,650 $
463 1390 جمهوري کره 84272021 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باظرفيت کمترا ز10تن 57,029 2,067,023,542 Rls. 178,598 $
464 1390 جمهوري کره 85235200 كارت هاي هوشمند (ٍٍSmart Cards) 5,108 2,066,984,270 Rls. 189,941 $
465 1390 جمهوري کره 48120000 بلوک ها,لوحه ها وصفحه هاي صافي ,ا زخميرکاغذ 195,038 2,063,055,781 Rls. 189,584 $
466 1390 جمهوري کره 29173910 دي بوتيل فتالات 100,000 2,062,071,456 Rls. 168,195 $
467 1390 جمهوري کره 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 6,330 2,061,052,823 Rls. 196,813 $
468 1390 جمهوري کره 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 4,650 2,060,193,411 Rls. 197,222 $
469 1390 جمهوري کره 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات ، تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 384,324 2,055,345,824 Rls. 191,819 $
470 1390 جمهوري کره 84485900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8447ماشينهاي كمكي آنهاکه درجاي ديگرمذکورنباشد 5,487 2,048,927,390 Rls. 178,262 $
471 1390 جمهوري کره 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايک دستگاه مولد سرما 46,150 2,045,734,000 Rls. 195,792 $
472 1390 جمهوري کره 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 18,476 2,035,000,000 Rls. 196,809 $
473 1390 جمهوري کره 90258090 چگالي سنج ،غلظت سنج ،ا لات شناورمشابه ،فشارسنج هوا ،پسيکرومترورطوبت سنج ، غير مذکور در جاي ديگر 8,021 2,026,331,477 Rls. 166,774 $
474 1390 جمهوري کره 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 39,348 2,025,384,017 Rls. 189,638 $
475 1390 جمهوري کره 85161010 دستگاههاي آبگرم کن وآبسردکن توا م برقي 67,414 2,024,893,645 Rls. 185,540 $
476 1390 جمهوري کره 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذکور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذکوردرجاي ديگر 14,237 2,024,522,064 Rls. 186,677 $
477 1390 جمهوري کره 28429000 ساير املاح اسيدها يا پراکسو اسيدهاي غيرآلي غير از سيليكاتهاي مضاعف يا كمپكس از جمله آلومينيو سيليكاتها با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص باستثناي آزوتورها 333,600 2,018,817,460 Rls. 188,471 $
478 1390 جمهوري کره 82029900 تيغه ا ره, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 26,413 2,002,361,002 Rls. 187,167 $
479 1390 جمهوري کره 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 43,177 2,000,892,354 Rls. 184,069 $
480 1390 جمهوري کره 84313190 سايرقطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار يا پلکان متحرک غيرمذکور 74,693 1,993,373,492 Rls. 172,986 $
481 1390 جمهوري کره 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 37,155 1,989,156,322 Rls. 180,652 $
482 1390 جمهوري کره 39119090 پلي سولفورها،پلي سولفون هاوسايرمحصولات ياددا شت 3فصل 39غيرمذکوردرجاي ديگربه اشكال ابتدايي 50,560 1,988,454,474 Rls. 181,572 $
483 1390 جمهوري کره 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 1,235 1,975,465,936 Rls. 185,786 $
484 1390 جمهوري کره 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 27,804 1,973,583,177 Rls. 178,128 $
485 1390 جمهوري کره 73182910 پين را هنماي نوا رکاست ويدئوPIN GUIDE ،ازچدن ،آهن يا فولاد 1,535 1,965,564,536 Rls. 185,764 $
486 1390 جمهوري کره 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 5,500 1,954,968,627 Rls. 159,459 $
487 1390 جمهوري کره 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي 62,242 1,954,957,466 Rls. 173,929 $
488 1390 جمهوري کره 90066100 دستگاه توليدنورآذرخشي بالامپ تخليه (ا لکترونيکي) 5,075 1,948,486,505 Rls. 182,558 $
489 1390 جمهوري کره 84289000 ساير ماشين آلات بلندکننده , جابجاکننده , بارکننده . 33,230 1,924,214,383 Rls. 171,573 $
490 1390 جمهوري کره 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس ، ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 10,965 1,915,739,541 Rls. 176,792 $
491 1390 جمهوري کره 85229000 قطعات ومتفرعات برا ي بکارگيري دردستگاههاي مشمول 8519لغايت 8521,غيرا زکارتريجهاي پيک آپ 18,307 1,911,234,228 Rls. 178,777 $
492 1390 جمهوري کره 72269100 محصولات تخت نوردشده ا زفولادممزوج, فقطگرم نوردشده, باپهناي کمترا ز600mm غيرمذکوردرجاي ديگر 119,538 1,907,887,082 Rls. 175,277 $
493 1390 جمهوري کره 29162000 ا سيدهاي مونوکربوکسيليک سيکلانيک ... سيکلوترپنيک, غيره, مشتقات ... آنها 57,600 1,897,577,902 Rls. 176,269 $
494 1390 جمهوري کره 90181100 دستگاههاي ا لکتروکارديوگرا ف 4,432 1,883,714,679 Rls. 175,284 $
495 1390 جمهوري کره 28363090 ساير هيدروژن کربنات سديم ( بي کربنات سديم) بجز بي كربنات - غير تزريقي گريد دارويي 486,000 1,879,205,252 Rls. 170,992 $
496 1390 جمهوري کره 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 124,506 1,877,948,902 Rls. 173,044 $
497 1390 جمهوري کره 76169990 ساير مصنوعات آلومينيومي غيرمذکور 45,308 1,873,180,060 Rls. 175,687 $
498 1390 جمهوري کره 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 44,936 1,858,109,522 Rls. 177,793 $
499 1390 جمهوري کره 48111000 کاغذومقوا ي قطرا ن زده, قيرزده, ياآسفالت زده 198,691 1,855,909,935 Rls. 173,921 $
500 1390 جمهوري کره 39219080 ورق پلي پروپيلن تقويت شده با الياف شيشه ومواد سلولزي ( wood stok) 98,031 1,848,570,724 Rls. 164,353 $
مجموع کل
552,008,573,548 ريال
مجموع کل
50,559,424 دلار