آمار کل " واردات از" کشور "ترکيه" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1390 ترکيه 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 441 12,147,999,299 Rls. 1,120,773 $
202 1390 ترکيه 28391990 ساير سيليکاتهاي سديم بجزسيليکات سديم جامدومايع ومتاسيليکات سديم 119,744 12,143,466,880 Rls. 1,077,285 $
203 1390 ترکيه 87084090 جعبه دنده وقطعات مربوطه غير مذكور درجاي ديگر 50,853 12,115,394,561 Rls. 1,138,417 $
204 1390 ترکيه 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 25,251 12,072,253,340 Rls. 1,104,172 $
205 1390 ترکيه 72151000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج تراشكاري (خوش تراش )تندبر,فقطسردشکل دا ده شده, ياسردتمام شده. 890,062 11,999,450,754 Rls. 1,068,541 $
206 1390 ترکيه 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 233,786 11,925,343,725 Rls. 1,030,893 $
207 1390 ترکيه 15162010 روغن جانشين کره کاکائو C.B.S 510,000 11,915,219,758 Rls. 1,109,231 $
208 1390 ترکيه 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 370,607 11,786,123,647 Rls. 1,066,060 $
209 1390 ترکيه 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 113,280 11,690,929,373 Rls. 1,051,363 $
210 1390 ترکيه 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 221,189 11,632,920,526 Rls. 1,059,963 $
211 1390 ترکيه 84146000 كلاهكهايي كه بزرگترين ضلع افقي آنهاحدا کثر120سانتيمترباشد 277,855 11,591,776,875 Rls. 1,068,148 $
212 1390 ترکيه 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 216,370 11,590,806,699 Rls. 1,028,820 $
213 1390 ترکيه 84597000 ماشين هاي حديده کردن ياقلاويزکردن برا ي فلزا ت, ا زطريق بردا شتن فلز,غيرمذکوردرجاي ديگر 74,043 11,589,116,036 Rls. 1,091,846 $
214 1390 ترکيه 44089000 سايرورقهاي روکش وورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا, به درا زا ا ره شده, که ضخامت آن ا زmm6 بيشتر نباش غيرمذكور 359,711 11,572,181,216 Rls. 1,054,438 $
215 1390 ترکيه 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 474,823 11,570,314,173 Rls. 1,067,402 $
216 1390 ترکيه 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 668,089 11,505,206,896 Rls. 1,060,783 $
217 1390 ترکيه 84213920 هسته مرکزي فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(Sub strate)بايابدون محافظ فلزي 21,326 11,485,455,405 Rls. 997,751 $
218 1390 ترکيه 72221100 ميله هاا زفولادزنگ نزن, فقط گرم نوردشده,گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده باسطح مقطع دا يره. 194,828 11,450,594,618 Rls. 1,045,501 $
219 1390 ترکيه 34012010 صابون به شكل مايع 614,376 11,421,341,750 Rls. 1,070,574 $
220 1390 ترکيه 32072010 لعاب ها 845,066 11,373,985,079 Rls. 1,056,983 $
221 1390 ترکيه 85364120 رله smd (قابل نصب سطحي روي بردمدا رچاپي ) براي ولتاژ حداكثر 60ولت 2,139 11,371,081,165 Rls. 1,034,697 $
222 1390 ترکيه 84186110 دستگاههاي سردكننده مخصوص نصب روي كانتينر هاي سردخانه دار واتاق هاي يخچالي روي خودرو . 71,505 11,302,231,039 Rls. 1,053,641 $
223 1390 ترکيه 73221100 را دياتور,باگرم کننده غيربرقي,وا جزا ءوقطعات آن هاا زچدن ,آهن ياازفولاد . 787,727 11,297,789,779 Rls. 1,033,204 $
224 1390 ترکيه 85393140 لامپ کم مصرف بدون بالاست 98,041 11,290,707,543 Rls. 1,061,469 $
225 1390 ترکيه 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 260,452 11,290,151,139 Rls. 1,020,509 $
226 1390 ترکيه 33079090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديفهاي 33071000 لغايت 33079010 855,650 11,275,901,829 Rls. 1,059,695 $
227 1390 ترکيه 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 284,179 11,226,371,428 Rls. 1,011,896 $
228 1390 ترکيه 44111492 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده پروفيل روكش شده 1,454,008 11,199,689,788 Rls. 1,033,418 $
229 1390 ترکيه 84425010 ا ستوانه هاي فلزي (سيلندر) داراي سطوح نقش دارشده به صورت برجسته يا گودتهيه شده براي صنعت چاپ 166,281 11,194,012,936 Rls. 1,026,524 $
230 1390 ترکيه 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 37,032 11,175,621,793 Rls. 1,024,673 $
231 1390 ترکيه 44111291 ---پروفيل روكش شده 1,165,501 11,047,298,166 Rls. 1,000,227 $
232 1390 ترکيه 04022190 شيروخامه بدون ا فزودن قندياموا دشيرين کننده باميزا ن چربي بيش ا ز 5/1% غيرمذکوردرجاي ديگر 7,093 11,005,369,269 Rls. 1,031,334 $
233 1390 ترکيه 76061290 --- سايراز آلياژهاي آلومينيوم به غير از اندود شده با آلومينيوم سيليس 245,761 10,947,567,597 Rls. 1,015,621 $
234 1390 ترکيه 57032000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زنايلون ياا زسايرپلي آميدها. 406,338 10,947,313,140 Rls. 1,010,923 $
235 1390 ترکيه 84081000 موتورهاي پيستوني درون سوز ترا کمي - احترا قي برا ي بحرکت درآوردن وسايط نقليه آبي 28,280 10,915,764,599 Rls. 988,522 $
236 1390 ترکيه 85086000 ساير جاروبرقي بجز موتور كامل 196,022 10,874,928,836 Rls. 994,773 $
237 1390 ترکيه 84122900 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک (غيرا زحرکت خطي) 404,788 10,855,760,249 Rls. 986,097 $
238 1390 ترکيه 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين... 625,434 10,824,162,403 Rls. 993,515 $
239 1390 ترکيه 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 517,388 10,815,413,768 Rls. 936,080 $
240 1390 ترکيه 29173490 سايرا سترهاي ا سيدا ورتوفتاليک بجزفتالات سرب 354,960 10,717,687,538 Rls. 962,126 $
241 1390 ترکيه 34051000 وا کسها,كرمها,کرم ها و فرآورده هاي مشابه برا ي کفش يا چرم 401,116 10,711,761,723 Rls. 995,245 $
242 1390 ترکيه 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 141,421 10,672,014,767 Rls. 1,008,958 $
243 1390 ترکيه 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 38,371 10,656,887,906 Rls. 1,006,119 $
244 1390 ترکيه 56050000 نخ هاي نسجي جورشده با فلز حتي به صورت گيپه متشكل از نخ هاي نسجي نوا ر,يااشكال همانند جور شده بافلز به شكل نخ ، نوار ، يا پودر يا پوشانده شده با فلز 310,166 10,593,949,482 Rls. 987,427 $
245 1390 ترکيه 32041100 مواد رنگي ديسيرسه (Disperses)و فرآورده هابر اساس اين مواد مذكور در يادداشت 3 اين فصل 197,151 10,530,332,283 Rls. 956,658 $
246 1390 ترکيه 72099000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت وسردنوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmروکش, آبکاري ياا ندودنشده, غير مذكور درجاي ديگر 711,410 10,523,238,165 Rls. 924,794 $
247 1390 ترکيه 38200000 فرآورده هاي ضديخ ومايعات آماده شده برا ي ذوب يخ 325,262 10,501,024,142 Rls. 969,607 $
248 1390 ترکيه 72254000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط گرم نورد شده به پهناي 600mmيابيشتربه صورت غير طومار غير مذكور درجاي ديگر 676,968 10,383,177,207 Rls. 961,599 $
249 1390 ترکيه 85071090 سايرانباره هاي برقي با سرب -ا سيدبرا ي به را ه اندا ختن موتورهاي پيستوني بجز نوع سربسته 455,519 10,311,279,136 Rls. 926,653 $
250 1390 ترکيه 87083019 لنتهاي ترمزسوا رشده ،بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري وسوا ري کارووا نت وترا کتورکشاورزي 339,647 10,190,304,404 Rls. 942,102 $
251 1390 ترکيه 85164000 ا توي برقي 215,704 10,150,058,487 Rls. 937,007 $
252 1390 ترکيه 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به ا شکال ا بتدا ئي 454,958 10,117,377,756 Rls. 930,762 $
253 1390 ترکيه 72124000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600,mmرنگ, ورني يا اندودشده باموا دپلاستيک. 841,405 10,113,691,565 Rls. 921,659 $
254 1390 ترکيه 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 216,082 10,090,927,617 Rls. 949,729 $
255 1390 ترکيه 52010010 پنبه با طول تاربلند حلاجي نشده ياشانه نزده 329,080 10,046,626,906 Rls. 936,040 $
256 1390 ترکيه 84295129 لودرمستعمل ،بيل دا ر،با بارگيري ازجلو,قدرت بيش ا ز270اسب بخار, باسال ساخت بيش ا ز5سال 134,380 10,039,319,810 Rls. 932,980 $
257 1390 ترکيه 28199090 سايرا کسيدهاي وهيدروکسيدهاي کروم بجز ا کسيد کروم وتري اکسيد کروم 216,900 9,978,307,813 Rls. 888,535 $
258 1390 ترکيه 08082010 گلابي تازه 924,917 9,943,226,909 Rls. 933,186 $
259 1390 ترکيه 85044060 ا نوا ع UPS 166,163 9,875,381,321 Rls. 906,803 $
260 1390 ترکيه 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 125,259 9,864,942,028 Rls. 894,731 $
261 1390 ترکيه 48211000 ا نوا ع برچسب ا زکاغذ يامقوا , چاپ شده 254,340 9,801,411,900 Rls. 915,145 $
262 1390 ترکيه 37024300 فيلم, بصورت رول, سورا خ نشده, باپهنائي بيش ا ز 610ميليمتروطوليکه ا ز200متربيشترنباشد 33,662 9,738,592,662 Rls. 882,433 $
263 1390 ترکيه 49119990 ساير محصولات چاپي همچنين تصاوير چاپي ، گراورها وعكسها غير از موارد مشمول 49111000 لغايت 49119930 159,426 9,737,229,365 Rls. 913,597 $
264 1390 ترکيه 90268090 ساير آلات ودستگاههابرا ي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها ،غيرمذکور در جاي ديگر 3,812 9,716,591,315 Rls. 884,599 $
265 1390 ترکيه 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 39,264 9,677,190,143 Rls. 889,283 $
266 1390 ترکيه 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 65,452 9,651,742,493 Rls. 827,494 $
267 1390 ترکيه 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 234,185 9,643,238,616 Rls. 881,405 $
268 1390 ترکيه 84459000 ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 162,837 9,640,372,866 Rls. 891,345 $
269 1390 ترکيه 85081100 جاروهاي برقي ,با موتور برقي ،باقدرت نه بيش از 1500وات ،يك كيسه خاكروبه يامخزن ديگري باظرفيت نه بيش از 20ليتر . 124,679 9,544,232,424 Rls. 879,575 $
270 1390 ترکيه 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 170,145 9,518,880,381 Rls. 893,677 $
271 1390 ترکيه 84622100 ماشين هاي خم کردن, تاکردن،راست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها),باکنترل شماره ا ي 75,175 9,500,924,420 Rls. 851,842 $
272 1390 ترکيه 58110000 محصولات نسجي لايه دوزي شده بصورت توپ (...غيرا ز گلدوزيها وقلابدوزي هامشمول شماره 5810 ). متشكل از يك يا چند لايه از مواد نسجي كه با لايه گذاري از طريق به هم دوختن يا به نحو ديگر جور شده باشد 331,737 9,497,418,798 Rls. 860,311 $
273 1390 ترکيه 84624100 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها),باکنترل شماره ا ي 69,241 9,481,104,462 Rls. 852,045 $
274 1390 ترکيه 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 386,572 9,453,420,215 Rls. 849,110 $
275 1390 ترکيه 07133900 لوبياي غلاف کنده , خشک کرده , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,299,609 9,453,125,027 Rls. 894,611 $
276 1390 ترکيه 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 97,985 9,443,436,835 Rls. 887,079 $
277 1390 ترکيه 39211900 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زسايرموا دپلاستيکي که درجاي ديگرمذکورنباشد 273,509 9,440,031,989 Rls. 861,978 $
278 1390 ترکيه 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 195,491 9,437,819,453 Rls. 859,354 $
279 1390 ترکيه 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 252,549 9,435,009,297 Rls. 855,867 $
280 1390 ترکيه 84099920 اجزاءوقطعات برا ي موتورهاي گازسوز 92,005 9,430,616,559 Rls. 851,775 $
281 1390 ترکيه 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 103,985 9,401,080,814 Rls. 835,089 $
282 1390 ترکيه 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 39,989 9,329,512,818 Rls. 869,242 $
283 1390 ترکيه 85399000 اجزاء وقطعات لامپهاي مشمول رديف 8539 67,860 9,325,276,760 Rls. 877,895 $
284 1390 ترکيه 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 5,383 9,312,172,242 Rls. 846,695 $
285 1390 ترکيه 28332950 سولفات سرب 270,000 9,262,085,872 Rls. 840,056 $
286 1390 ترکيه 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 5,978,611 9,232,047,217 Rls. 839,810 $
287 1390 ترکيه 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 4,131 9,230,227,269 Rls. 798,937 $
288 1390 ترکيه 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 235,156 9,177,648,276 Rls. 849,943 $
289 1390 ترکيه 28311000 دي تيونيت ها و سولفوکسيلات هاي سديم 470,300 9,165,502,435 Rls. 807,656 $
290 1390 ترکيه 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 247,153 9,140,520,044 Rls. 845,416 $
291 1390 ترکيه 55092200 نخ چندلاياکابله, دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره, پلي استر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 169,421 9,124,672,343 Rls. 815,981 $
292 1390 ترکيه 07112000 زيتون محفوظ شده به طور موقت , که بهمان حالت بلافاصله قابل خوردن نباشد 689,819 9,118,016,795 Rls. 850,011 $
293 1390 ترکيه 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 254,484 9,117,787,644 Rls. 797,206 $
294 1390 ترکيه 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 528,410 9,095,247,510 Rls. 831,340 $
295 1390 ترکيه 72172090 ساير مفتولهاا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يااندود شده با روي 1,124,038 9,055,681,174 Rls. 805,672 $
296 1390 ترکيه 48221000 قرقره, ماسوره, دوک تكيه گاههاي وهمانندا زخميرکاغذ,کاغذيامقوا, برا ي پيچيدن نخهاي نسجي 623,144 9,048,382,289 Rls. 811,089 $
297 1390 ترکيه 72222000 ميله هاا زفولادزنگ نزن, سردشکل دا ده شده ياسردتمام شده. 455,774 9,038,614,300 Rls. 833,485 $
298 1390 ترکيه 33074900 ساير غير از رديفهاي مشمول 33071000 لغايت 33074100 690,253 9,023,078,632 Rls. 833,231 $
299 1390 ترکيه 44111490 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 1,139,728 9,015,120,115 Rls. 779,642 $
300 1390 ترکيه 84368000 ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي،باغباني ،گلكاري ، جنگل دا ري ياپرورش زنبورعسل, غيرمذکوردرجاي ديگر 179,241 9,002,327,759 Rls. 801,362 $
301 1390 ترکيه 72292000 مفتول ا زفولادسيليکومنگنز. 1,205,684 8,967,990,268 Rls. 828,123 $
302 1390 ترکيه 39189000 پوشش کف, ديوا رياسقف ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر,بشکل رول يا چهارگوش 295,032 8,951,434,188 Rls. 811,575 $
303 1390 ترکيه 85352120 دژنکتور براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت وبيشتر از 1000ولت 41,400 8,923,816,538 Rls. 789,545 $
304 1390 ترکيه 72269100 محصولات تخت نوردشده ا زفولادممزوج, فقطگرم نوردشده, باپهناي کمترا ز600mm غيرمذکوردرجاي ديگر 592,004 8,922,823,415 Rls. 776,103 $
305 1390 ترکيه 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 263,364 8,910,823,306 Rls. 822,335 $
306 1390 ترکيه 84522100 چرخهاي دوزندگي اتوماتيک غير خانگي 34,153 8,892,663,469 Rls. 832,404 $
307 1390 ترکيه 34039910 روان كننده سيليكوني 374,960 8,838,132,840 Rls. 811,578 $
308 1390 ترکيه 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 123,256 8,819,928,371 Rls. 776,135 $
309 1390 ترکيه 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 248,317 8,775,223,338 Rls. 800,217 $
310 1390 ترکيه 75022000 آلياژهاي نيکل بصورت کارنشده. 26,200 8,769,327,009 Rls. 823,537 $
311 1390 ترکيه 48149000 کاغذديوا ري وسايرپوشش هاي ديوا ري همانند,کاغذپشت شيشه, غيرمذکوردرجاي ديگر 314,686 8,764,183,153 Rls. 814,012 $
312 1390 ترکيه 48194000 کيسه وساک, ا زجمله کيسه هاي قيفي,ا زکاغذيامقوا که درجاي ديگر مذکورنباشد 255,496 8,757,917,730 Rls. 803,784 $
313 1390 ترکيه 87089410 غربيلك فرمان (رل )ولوله فرمان وجعبه فرمان ،برا ي سوا ري,سوا ري کار ,وا نت وترا کتورکشاورزي 175,652 8,741,574,754 Rls. 746,863 $
314 1390 ترکيه 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 140,668 8,715,327,568 Rls. 802,249 $
315 1390 ترکيه 84563000 ماشين هاي ابزار که با فرآيندهاي تخليه الکتريکي عمل ميکنند براي کار کردن روي هر نوع مواد 14,544 8,669,464,850 Rls. 801,674 $
316 1390 ترکيه 27101930 گريس 433,598 8,639,697,641 Rls. 783,322 $
317 1390 ترکيه 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 73,361 8,637,811,391 Rls. 800,998 $
318 1390 ترکيه 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 717,225 8,596,298,203 Rls. 769,147 $
319 1390 ترکيه 44032000 چوب خام يا چهارترا ش, ا ز تيره کاج 1,740,820 8,594,214,246 Rls. 806,954 $
320 1390 ترکيه 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 108,983 8,587,180,810 Rls. 825,324 $
321 1390 ترکيه 85021390 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني ترا کمي - احتراقي به قدرت بيش از 1500 kva 72,650 8,530,289,447 Rls. 764,640 $
322 1390 ترکيه 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 279,237 8,477,402,746 Rls. 789,573 $
323 1390 ترکيه 85354090 برق گير ,محدودکننده ولتاژ ,مسدودکننده ا فزا يش ناگهاني غير مذكور درجاي ديگر 46,596 8,436,925,383 Rls. 790,328 $
324 1390 ترکيه 72021920 فرومنگنز دا را ي ا درصدوزني ياکمترکربن سايرا بعاد 316,000 8,436,867,309 Rls. 711,592 $
325 1390 ترکيه 72286000 ميله هاا زفولادممزوج که درجاي ديگرذکرنشده. 806,891 8,422,157,217 Rls. 786,906 $
326 1390 ترکيه 39219020 ورق HPL ( highpressureiamimsted) با ضخامت بيشترا ز2/1ميکرون وکمترا ز2مليمتر، و 283,031 8,414,097,897 Rls. 753,043 $
327 1390 ترکيه 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 47,211 8,394,373,623 Rls. 778,693 $
328 1390 ترکيه 87089939 ا جزا وقطعات غيرمذكور بغيرازا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار، وا نت و ترا کتوركشاورزي 319,613 8,374,722,548 Rls. 782,265 $
329 1390 ترکيه 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و ا ملاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 408,480 8,370,432,404 Rls. 718,261 $
330 1390 ترکيه 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 53,939 8,368,844,043 Rls. 723,903 $
331 1390 ترکيه 73083010 --- درب اتوماتيك طبقات آسانسور 414,583 8,358,593,348 Rls. 758,645 $
332 1390 ترکيه 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 282,110 8,333,176,325 Rls. 768,141 $
333 1390 ترکيه 32041310 رنگهاي نساجي كاتيونيك 94,470 8,328,166,209 Rls. 769,532 $
334 1390 ترکيه 49011000 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 12,512 8,318,178,990 Rls. 747,148 $
335 1390 ترکيه 51061000 نخ ا ز پشم حلاجي شده, آماده نشده برا ي خرده فروشي , دا را ي 85 درصد يا بيشتر پشم. 77,933 8,265,640,696 Rls. 761,448 $
336 1390 ترکيه 60069000 پارچه هاي کشباف يا قلاب باف ا ز ساير ا لياف غيرمذکور درجاي ديگر 157,546 8,221,004,528 Rls. 753,841 $
337 1390 ترکيه 39123190 کربوکسي متيل سلولزوا ملاح آن بغيرا ز گريد خورا کي 542,558 8,173,483,829 Rls. 744,337 $
338 1390 ترکيه 39092090 سايررزينهاي ملامينيک بغيرا ز پودرقالب گيري 190,000 8,126,231,525 Rls. 734,195 $
339 1390 ترکيه 40092100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوازم و ملحقات 366,127 8,119,112,744 Rls. 736,432 $
340 1390 ترکيه 40022000 کائوچوي بوتادين 124,320 8,116,492,723 Rls. 662,030 $
341 1390 ترکيه 20057000 زيتون , محفوظ شده به جز در سرکه يا درجوهر سرکه , يخ نزده 578,084 8,070,566,796 Rls. 758,322 $
342 1390 ترکيه 29053200 پروپيلن گليکول (پروپان 1,2-دي ئول ) 389,491 8,038,172,771 Rls. 754,054 $
343 1390 ترکيه 84313130 ا نوا ع درب لولائي ا سانسور 622,943 8,017,457,019 Rls. 743,543 $
344 1390 ترکيه 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 921 8,009,309,112 Rls. 742,153 $
345 1390 ترکيه 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 630,760 7,988,109,496 Rls. 733,325 $
346 1390 ترکيه 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 187,918 7,974,508,310 Rls. 722,217 $
347 1390 ترکيه 73089010 صفحات فولادي لغزنده (s.p) جهت مقاوم سازي ساختمانها در برابر زلزله 320,981 7,961,479,573 Rls. 732,876 $
348 1390 ترکيه 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 113,195 7,938,202,127 Rls. 737,559 $
349 1390 ترکيه 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,که درجاي ديگرمذکورنباشد 306,555 7,927,939,592 Rls. 717,937 $
350 1390 ترکيه 17041000 آدا مس قمي پوشيده شده ازقند وشكر . 379,707 7,919,547,403 Rls. 748,657 $
351 1390 ترکيه 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 229,852 7,899,773,454 Rls. 737,753 $
352 1390 ترکيه 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 129,507 7,869,809,501 Rls. 723,214 $
353 1390 ترکيه 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 556,510 7,867,340,534 Rls. 717,619 $
354 1390 ترکيه 44182019 در،چهارچوب ،دوره وآستانه درازچوب به صورت قواره بري (بانقش گردان ومنحني )به غيرازصنايع دستي 776,065 7,864,424,653 Rls. 722,733 $
355 1390 ترکيه 84379000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پاك كردن ،جوركردن ،درجه بندي ،عمل اوردن ياآسياب کردن, غلات ،دانه هاياسبزيجات غلافدار خشك كرده 167,206 7,848,568,660 Rls. 670,878 $
356 1390 ترکيه 84171000 کوره هاوتنورهابرا ي گدا ختن, ذوب کردن ياتحت حرارت قراردادن کلوخه هاي معدني ياسولفورهاي طبيعي آهن ومس يافلزا ت ،غيربرقي 69,973 7,847,251,080 Rls. 733,146 $
357 1390 ترکيه 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 75,426 7,842,041,892 Rls. 699,223 $
358 1390 ترکيه 29141200 بوتانون (متيل ا تيل ستن ) 200,200 7,805,744,460 Rls. 717,110 $
359 1390 ترکيه 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 236,274 7,793,520,252 Rls. 716,430 $
360 1390 ترکيه 85098000 ساير دستگاههاي خانگي الکترومکانيکي به جز آسياب ،مخلوط كن ،آب ميوه گيري وآب سبزي گيري . 181,093 7,781,059,904 Rls. 717,908 $
361 1390 ترکيه 70191100 رشته هاي بريده شده (CHOPPED STRANDS)که درا زا ي ا ن ا ز 50 ميليمتربيشترنباشد ازالياف شيشه اي 383,077 7,741,383,657 Rls. 703,208 $
362 1390 ترکيه 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 179,500 7,701,422,918 Rls. 688,097 $
363 1390 ترکيه 28111990 ساير ا سيدهاي غير آلي بجز فلوئورهيدروژن وا سيد سولفاميک 175,670 7,657,046,313 Rls. 708,667 $
364 1390 ترکيه 40101200 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط با موا دنسجي 137,920 7,613,127,058 Rls. 699,696 $
365 1390 ترکيه 84633000 ماشين هاي کارکردن روي مفتول, بدون بردا شتن قسمتي از ماده 150,749 7,610,227,322 Rls. 693,626 $
366 1390 ترکيه 72261900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي کمتراز600mm ،غيرازرديف 72261100 460,391 7,607,884,060 Rls. 680,091 $
367 1390 ترکيه 39094090 سايررزين هاي فنوليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردرجاي ديگر 292,774 7,577,465,232 Rls. 697,521 $
368 1390 ترکيه 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر1500تا3000سانتيمتر مكعب 10,500 7,569,967,072 Rls. 718,557 $
369 1390 ترکيه 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 164,354 7,532,970,231 Rls. 698,539 $
370 1390 ترکيه 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 95,458 7,529,998,033 Rls. 716,648 $
371 1390 ترکيه 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 117,192 7,515,210,242 Rls. 672,354 $
372 1390 ترکيه 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 592,777 7,488,307,723 Rls. 706,350 $
373 1390 ترکيه 84879000 ساير اجزاءياقطعات بجز اجزاءوقطعات كشتي ،قايق وپره ها ي آن . 13,491 7,450,142,441 Rls. 678,676 $
374 1390 ترکيه 85114020 ا ستارترودينام جهت خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ،کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات را هسازي و کشاورزي 84,811 7,439,176,187 Rls. 669,127 $
375 1390 ترکيه 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 156,670 7,435,121,375 Rls. 691,752 $
376 1390 ترکيه 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 10,208 7,433,158,384 Rls. 683,084 $
377 1390 ترکيه 39069050 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموست محلول درحلالهاي آلي 336,000 7,409,000,000 Rls. 691,461 $
378 1390 ترکيه 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 467,726 7,388,974,342 Rls. 666,664 $
379 1390 ترکيه 54022000 نخ بسيارمقاوم ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي همچنين تك رشته كمتر از 67 دسي تكس 212,407 7,322,187,263 Rls. 660,286 $
380 1390 ترکيه 02023090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو 124,969 7,320,339,919 Rls. 704,193 $
381 1390 ترکيه 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 193,648 7,271,408,551 Rls. 667,682 $
382 1390 ترکيه 48239090 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 48232000 لغايت 48239010 204,654 7,227,901,382 Rls. 677,729 $
383 1390 ترکيه 84189100 مبلهاي طراحي شده برا ي کارگذا شتن تجهيزا ت سردکننده يامنجمدکننده 103,943 7,205,209,432 Rls. 653,594 $
384 1390 ترکيه 32071020 رنگ هاي چيني وسراميكي ورولعابي (750-850درجه سانتي گراد )وداخل لعابي (1180-1280درجه سانتي گراد ) 183,940 7,201,209,945 Rls. 660,270 $
385 1390 ترکيه 38099300 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا ز نوع مورد مصرف در چرم سازي غيرازموادنشاسته اي 732,906 7,188,490,753 Rls. 655,832 $
386 1390 ترکيه 72139120 مفتول فولادي جهت ساخت الكترود جوشكاري 754,071 7,181,004,122 Rls. 651,677 $
387 1390 ترکيه 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 220,479 7,175,899,823 Rls. 648,747 $
388 1390 ترکيه 84253190 سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر 143,034 7,126,227,800 Rls. 630,907 $
389 1390 ترکيه 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 158,740 7,118,467,731 Rls. 660,950 $
390 1390 ترکيه 84717000 وا حدهاي حافظه ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي 1,736 7,108,685,073 Rls. 579,938 $
391 1390 ترکيه 39201050 صفحه ،ورق ياتيغه ا سترچ ازپليمرهاي اتيلن 295,228 7,071,301,035 Rls. 654,946 $
392 1390 ترکيه 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 257,334 7,031,293,411 Rls. 645,430 $
393 1390 ترکيه 98870443 قطعات منفصله برا ي توليدکاميون و کاميونت ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر،بجزموتور،گيربکس ،ا کسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 72,895 7,029,297,887 Rls. 637,155 $
394 1390 ترکيه 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 219,455 7,026,503,549 Rls. 641,930 $
395 1390 ترکيه 84662000 قطعه کارگيربرا ي ماشين هاي ا بزا ر 17,056 7,005,514,768 Rls. 660,879 $
396 1390 ترکيه 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 62,560 6,958,520,765 Rls. 594,876 $
397 1390 ترکيه 38159000 موا دشروع کننده وموا دتسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتالتيک غيرمذکوروغيرمشمول د 193,521 6,939,914,373 Rls. 599,881 $
398 1390 ترکيه 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 413,285 6,895,345,595 Rls. 642,734 $
399 1390 ترکيه 84672990 سايرا بزار براي کارکردن دردست باموتورا لکتريکي غير ازموتورا ويزبراي دندا نپزشکي 28,623 6,872,105,157 Rls. 628,901 $
400 1390 ترکيه 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 566,795 6,868,584,266 Rls. 658,950 $
مجموع کل
1,828,078,773,965 ريال
مجموع کل
166,899,860 دلار