آمار کل " واردات از" کشور "ترکمنستان" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 ترکمنستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 25,595,550 266,332,427,538 Rls. 24,201,166 $
2 1390 ترکمنستان 23061000 کنجاله و ساير آخال هاي همانند ,ا ز پنبه دا نه 73,973,184 168,270,204,929 Rls. 15,626,889 $
3 1390 ترکمنستان 28012000 يد 51,000 28,489,031,351 Rls. 2,560,349 $
4 1390 ترکمنستان 14042000 لنتر پنبه 3,086,658 19,302,163,396 Rls. 1,801,983 $
5 1390 ترکمنستان 52051200 نخ از پنبه يک لا، از الياف شانه نزده باحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره بيش ا ز14وحدا کثر43درسيستم متريک (غير از نخ دوخت) 675,545 12,098,548,831 Rls. 1,104,933 $
6 1390 ترکمنستان 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک, روغن هاي ا سيدي حاصل ازتصفيه غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 3,630,000 8,357,546,042 Rls. 760,876 $
7 1390 ترکمنستان 15220000 دگرا ها,تفاله هاي ا جسام چرب يا موم هاي حيوا ني يا نباتي 3,410,500 6,532,567,745 Rls. 614,710 $
8 1390 ترکمنستان 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش ا ز155 اسب بخار 89,500 4,148,007,090 Rls. 375,790 $
9 1390 ترکمنستان 52051100 نخ ا زپنبه يک لا، از الياف شانه نزده باحدا قل 85%پنبه, آماده نشده براي خرده فروشي بانمره حدا کثر14درسيستم متريک(غير از نخ دوخت) 204,312 3,070,758,244 Rls. 289,127 $
10 1390 ترکمنستان 52062200 نخ يک لا از پنبه,از الياف شانه زده باکمترا ز85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره بيش ا ز14وحدا کثر43درسيستم متريك(غير از نخ دوخت) 108,177 2,150,657,893 Rls. 200,392 $
11 1390 ترکمنستان 25030010 گوگرد خام يا تصفيه نشده 2,456,740 2,002,186,055 Rls. 185,368 $
12 1390 ترکمنستان 27109900 ساير آخال روغنهابغيرا زموا ردذکرشده دررديف 27109100 128,300 1,504,929,662 Rls. 136,936 $
13 1390 ترکمنستان 84291112 بلدوزرمستعمل باسال ساخت پنج سال وکمتر, باچرخ زنجيري وقدرت موتور 330اسب بخار وكمتر . 32,000 1,070,400,000 Rls. 96,000 $
14 1390 ترکمنستان 50010000 پيله کرم ا بريشم مناسب برا ي بازکردن. 24,367 978,243,705 Rls. 87,912 $
15 1390 ترکمنستان 52052200 نخ از پنبه يک لا، از الياف شانه زده باحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره بيش ا ز14وحدا کثر43درسيستم متريک(غير از نخ دوخت) 40,045 883,498,595 Rls. 72,064 $
16 1390 ترکمنستان 28030000 کربن (دوده کربن و ساير ا شکال کربن که در جاي ديگري مذکوريامشمول نباشد 38,204 810,135,218 Rls. 77,517 $
17 1390 ترکمنستان 84294090 ساير ماشين هاي کوبيدن وسفت کردن زمين ،هم چنين غلتك هاي راهسازي غير مذكور درجاي ديگر 19,200 533,550,000 Rls. 50,000 $
18 1390 ترکمنستان 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 65,887 500,861,046 Rls. 46,290 $
19 1390 ترکمنستان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 28,075 464,041,343 Rls. 42,887 $
20 1390 ترکمنستان 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 48,940 372,497,130 Rls. 35,807 $
21 1390 ترکمنستان 50020000 ا بريشم خام ( نتابيده ) 3,500 295,476,754 Rls. 28,281 $
22 1390 ترکمنستان 73090000 مخزن, منبع... (غيرا زبرا ي گاز),ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش بيش ا ز300ليتر بدون دستگاههاي مكانيكي ياحرارتي 7,000 222,957,000 Rls. 21,000 $
23 1390 ترکمنستان 12089090 ساير آردهاو زبره هاي دا نه و ميوه هاي روغن دا ر غيرازآرد وزيره خردل غيرمذکور در جاي ديگر 23,730 211,581,169 Rls. 20,251 $
24 1390 ترکمنستان 52081200 پارچه هاي پنبه اي تار وپود باف ساده باف, سفيد نشده, باحدا قل 85%پنبه, بوزن هرمترمربع بين 100تا200گرم 5,000 176,633,775 Rls. 15,075 $
25 1390 ترکمنستان 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 1,000 151,406,736 Rls. 14,189 $
26 1390 ترکمنستان 84392000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن کاغذيامقوا 2,200 123,191,977 Rls. 11,507 $
27 1390 ترکمنستان 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 121 32,431,146 Rls. 3,055 $
28 1390 ترکمنستان 52093900 ساير پارچه هاي تاروپودف از پنبه, رنگرزي شده, با حداقل 85%پنبه, هرمترمربع حدا قل 200گرم غير مذکور درجاي 975 32,151,300 Rls. 3,076 $
29 1390 ترکمنستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,040 13,126,950 Rls. 1,229 $
30 1390 ترکمنستان 26011100 سنگ آهن بهم فشرده نشده و کنسانتره هاي آن به غير ازپيريت هاي آهن تفته شده 41,115 4,422,771 Rls. 411 $
31 1390 ترکمنستان 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 340 2,151,959 Rls. 201 $
مجموع کل
529,137,787,350 ريال
مجموع کل
48,485,270 دلار