آمار کل " واردات از" کشور "افغانستان" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 افغانستان 12074000 تخم کنجد 9,926,770 75,391,671,400 Rls. 6,966,724 $
2 1390 افغانستان 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,227,994 16,251,653,938 Rls. 1,476,258 $
3 1390 افغانستان 12119090 سايرنباتات وا جزا ي آنهاا زنوع موردا ستفاده درعطرسازي ودا روسازي تازه ياخشک کرده غيرمذکور. 2,149,953 5,683,659,709 Rls. 527,176 $
4 1390 افغانستان 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 797,426 1,716,284,022 Rls. 158,166 $
5 1390 افغانستان 50010000 پيله کرم ا بريشم مناسب برا ي بازکردن. 47,390 1,458,818,135 Rls. 129,211 $
6 1390 افغانستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 160,750 1,414,227,780 Rls. 115,353 $
7 1390 افغانستان 15155000 روغن کنجد و ا جزا ء آن 45,440 1,384,235,512 Rls. 119,259 $
8 1390 افغانستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 663,329 1,373,022,896 Rls. 120,896 $
9 1390 افغانستان 25152000 سنگهاي ا کوسين و ساير سنگ هاي آهکي ساختمان , سنگ رخام . 898,800 1,215,261,680 Rls. 112,639 $
10 1390 افغانستان 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 337,000 1,062,588,816 Rls. 101,616 $
11 1390 افغانستان 05040000 روده, بادکنک وشکمبه حيوا نات غيرا زماهي,تازه, سردکرده, ...يادودي, کامل ياقطعه 15,809 943,282,457 Rls. 86,940 $
12 1390 افغانستان 07139000 سبزيجات غلافدا ر,غلاف کنده , خشک کرده , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 156,701 860,100,628 Rls. 80,859 $
13 1390 افغانستان 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 7,545 529,494,088 Rls. 50,571 $
14 1390 افغانستان 68022100 سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام 207,880 424,940,040 Rls. 40,012 $
15 1390 افغانستان 25151100 سنگهاي مرمر و سنگهاي ترا ورتن کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 290,290 386,824,377 Rls. 37,013 $
16 1390 افغانستان 12079990 ساير دا نه ها و ميوه هاي روغني حتي خرد شده که در جاي ديگر مذکور نباشد. 24,900 321,450,000 Rls. 30,000 $
17 1390 افغانستان 15159090 ساير چربي ها ,روغن هاي ثابت نباتي واجزاء أنها حتي تصفيه شده ولي ازلحاظ شيميايي تغيير نيافته كه درجاي ديگري مذكور نباشد . 8,120 315,400,050 Rls. 28,211 $
18 1390 افغانستان 10082000 ارزن 44,000 163,127,580 Rls. 14,971 $
19 1390 افغانستان 07133900 لوبياي غلاف کنده , خشک کرده , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 22,000 161,917,371 Rls. 15,478 $
20 1390 افغانستان 25140000 سنگ لوح, ناهموا ري گرفته شده يافقط بريده شده 50,650 136,483,314 Rls. 12,130 $
21 1390 افغانستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 66,780 128,897,629 Rls. 12,138 $
22 1390 افغانستان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 72,560 118,887,400 Rls. 11,020 $
23 1390 افغانستان 41015000 پوست کامل به وزن هرجلد بيش ا ز 16gk 17,080 92,846,684 Rls. 8,884 $
24 1390 افغانستان 08131000 زردآلو ,خشک کرده 7,677 67,589,441 Rls. 6,558 $
25 1390 افغانستان 25151290 سنگهاي مرمر كارنشده وتراورتن (به شكل بلوکهاولوح هاي مربع يامربع مستطيل ) باضخامت بيش ا ز 25 سانتي متر 34,000 54,206,880 Rls. 5,073 $
26 1390 افغانستان 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 24,000 53,531,928 Rls. 4,884 $
27 1390 افغانستان 38241000 چسباننده هاي آماده برا ي قالب ها يامغزي قالب هاي ريخته گري 48,050 46,813,582 Rls. 4,441 $
28 1390 افغانستان 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 6,840 37,487,737 Rls. 3,587 $
مجموع کل
111,794,705,074 ريال
مجموع کل
10,280,069 دلار