آمار کل " واردات از" کشور "اسپانيا" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1390 اسپانيا 90011090 سايرا لياف ا پتيکي,دسته وکابل ا لياف ا پتيکي بجزنوع آماده, باا تصالات, ا زا لياف منفردا غلاف نشده 6,598 1,141,045,615 Rls. 107,095 $
202 1390 اسپانيا 48120000 بلوک ها,لوحه ها وصفحه هاي صافي ,ا زخميرکاغذ 25,000 1,132,370,000 Rls. 104,030 $
203 1390 اسپانيا 40131000 لاستيک تويي ا زکائوچو,ا زنوع موردمصرف درا تومبيل سوا ري (ا زجمله ا ستيشن وا گن ومسابقه )،اتوبوس هاواتومبيل هاي باري 53,626 1,131,573,760 Rls. 107,810 $
204 1390 اسپانيا 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 9,600 1,129,481,802 Rls. 103,403 $
205 1390 اسپانيا 39199010 فيلم پشت چسب دا رويژه پوشک کامل (شورتي ) غيرمذكور درجاي ديگر 25,432 1,127,968,727 Rls. 104,820 $
206 1390 اسپانيا 15119020 R.B.D پالم ا ولئين درظروف 200 ليتري وبيشتر 86,160 1,117,886,875 Rls. 102,349 $
207 1390 اسپانيا 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 841 1,101,673,554 Rls. 106,008 $
208 1390 اسپانيا 39189000 پوشش کف, ديوا رياسقف ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر,بشکل رول يا چهارگوش 35,898 1,072,869,646 Rls. 87,510 $
209 1390 اسپانيا 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 4,273 1,070,512,181 Rls. 93,846 $
210 1390 اسپانيا 29239000 ا ملاح و هيدروکسيدهاي آمونيوم چهارتايي 40,000 1,055,490,000 Rls. 102,039 $
211 1390 اسپانيا 73064090 لوله, جوش دا ده شده باسطح مقطع , مدور, ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا 18,818 1,050,586,398 Rls. 97,004 $
212 1390 اسپانيا 39140000 مبادله کننده هاي يون برا ساس پليمرهاي مشمول شماره هاي 3901لغايت 3913به ا شکال ا بتدا يي 3,800 1,048,689,292 Rls. 98,719 $
213 1390 اسپانيا 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 16,829 1,041,570,849 Rls. 88,594 $
214 1390 اسپانيا 38089229 سايرقارچ کش هاتکنيکال (سم رقيق نشده ) غيرمذکور 19,500 1,013,911,000 Rls. 92,737 $
215 1390 اسپانيا 56031290 ساير بغير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 14,961 1,000,800,000 Rls. 94,455 $
216 1390 اسپانيا 73059000 لوله ا زآهن ياا زفولاد,پرچ شده,يابه طريق مشابهي مسدود شده باقطرخارجي بيش ا ز 4/406 mmوسطح مقطع مدور غير مذكور درجاي ديگر 30,756 990,882,540 Rls. 94,478 $
217 1390 اسپانيا 32041100 مواد رنگي ديسيرسه (Disperses)و فرآورده هابر اساس اين مواد مذكور در يادداشت 3 اين فصل 5,450 984,708,593 Rls. 91,756 $
218 1390 اسپانيا 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 3,000 979,652,690 Rls. 79,906 $
219 1390 اسپانيا 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 9,047 978,419,576 Rls. 90,092 $
220 1390 اسپانيا 98870332 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 53% ا لي 54% بجز لاستيک 8,400 973,800,000 Rls. 94,452 $
221 1390 اسپانيا 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غيرمذکور درجاي ديگر 16,800 972,855,072 Rls. 93,114 $
222 1390 اسپانيا 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 12,200 971,587,894 Rls. 90,594 $
223 1390 اسپانيا 48184090 سايرحوله هاوتامپون هاي بهدا شتي.پوشک ولاييپوشک برا ي بچه وا شيامشابه همانندغيرمذکور 79,305 964,992,377 Rls. 91,365 $
224 1390 اسپانيا 84672990 سايرا بزار براي کارکردن دردست باموتورا لکتريکي غير ازموتورا ويزبراي دندا نپزشکي 721 955,148,140 Rls. 89,141 $
225 1390 اسپانيا 40093200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط باموا دنسجي بالوا زم وملحقات 270 954,973,443 Rls. 85,648 $
226 1390 اسپانيا 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 11,426 950,152,778 Rls. 85,021 $
227 1390 اسپانيا 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 13,300 949,247,430 Rls. 80,618 $
228 1390 اسپانيا 32082040 موا د ا فزودني رنگ براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 43,100 942,032,605 Rls. 89,357 $
229 1390 اسپانيا 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 948 940,253,595 Rls. 88,677 $
230 1390 اسپانيا 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 4,034 939,357,527 Rls. 86,413 $
231 1390 اسپانيا 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايک دستگاه مولد سرما 26,124 938,342,021 Rls. 87,630 $
232 1390 اسپانيا 39123190 کربوکسي متيل سلولزوا ملاح آن بغيرا ز گريد خورا کي 19,500 938,072,577 Rls. 88,993 $
233 1390 اسپانيا 29051200 پروپان- 1-ئول (ا لکل پروپيليک )وپروپان 2-ئول (ا لکل ا يزوپروپيليک ) 14,850 934,433,704 Rls. 87,727 $
234 1390 اسپانيا 29372100 کورتيزون , هيدروکورتيزون ..., و پردنيزولون (دي هيدروکورتيزون ) 50 932,080,135 Rls. 86,182 $
235 1390 اسپانيا 82072090 سايرحديده ها برا ي کشيدن ياا کسترودکردن فلزا ت بجزحديده کشش مفتول به صورت خام 264 931,576,528 Rls. 86,001 $
236 1390 اسپانيا 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 21,021 922,629,552 Rls. 87,528 $
237 1390 اسپانيا 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 20,510 917,534,360 Rls. 74,840 $
238 1390 اسپانيا 40059900 کائوچوي مخلوط شده, ولکانيزه نشده به اشکال ابتدا ئي 30,000 916,012,946 Rls. 78,688 $
239 1390 اسپانيا 28391920 سيليکات سديم مايع 134,400 913,545,834 Rls. 81,190 $
240 1390 اسپانيا 31021000 كودا وره حتي بصورت محلول درا ب 91,450 907,440,052 Rls. 87,030 $
241 1390 اسپانيا 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 19,942 905,429,230 Rls. 86,741 $
242 1390 اسپانيا 85322200 خازنهاي ثابت برقي ا لکتروليتي آلومينيومي 15,203 900,778,585 Rls. 79,022 $
243 1390 اسپانيا 38089113 مواد جلب كننده حشرات (متيل اوژنول ، پروتئين هيدروليزات - سراترپ ) صرفاً براي كنترل آفات كشاورزي 23,616 899,621,600 Rls. 85,022 $
244 1390 اسپانيا 28259000 سايربازهاي غيرآلي,سايرا کسيدها,هيدرا کسيدهاوپرا کسيدهاي فلزي, غير مذکور در رديف هاي 28258000 تا 28252000 3,883 894,105,873 Rls. 82,797 $
245 1390 اسپانيا 20096100 آب ا نگور بايک مقياس بريکس که ا ز 30تجاوز نکند 128,485 887,194,066 Rls. 81,918 $
246 1390 اسپانيا 82074000 ا بزا ر برا ي قلاويزکردن ياحديده کردن. 5,759 885,554,252 Rls. 78,811 $
247 1390 اسپانيا 84282000 بالابرهاونقاله هاي پنوماتيک. 1,260 883,217,590 Rls. 82,768 $
248 1390 اسپانيا 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 117,280 881,825,425 Rls. 82,715 $
249 1390 اسپانيا 84209900 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي تخت کردن ياسايرماشينهاي نوردکردن, به جز غلتك 975 878,467,102 Rls. 79,643 $
250 1390 اسپانيا 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 28,287 877,832,142 Rls. 82,305 $
251 1390 اسپانيا 29173990 سايرا سيدهاي پلي کربوکسيليک بودا ر.ا نيدريد.هالوژنورهاهاپرا کسيدهاپرا کسي ا سيدهاي آنهاومشتقات آنهاغيرمذکور 40,000 876,109,800 Rls. 82,981 $
252 1390 اسپانيا 86072100 ترمزهاي باهوا ي فشرده واجزاء وقطعات آنها،براي لکوموتيورا ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 800 872,046,000 Rls. 79,061 $
253 1390 اسپانيا 25120000 خاک سيليسي سنگوا ره (کيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاک هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك 243,750 871,866,675 Rls. 77,497 $
254 1390 اسپانيا 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 36,567 870,248,701 Rls. 75,885 $
255 1390 اسپانيا 35071000 پنير مايه و کنسانتره هاي آن 190 860,978,811 Rls. 80,564 $
256 1390 اسپانيا 63079090 ساير ا شيادوخته و مهيا وهمچنين ا لگوي لباس غيرمذکور درجاي ديگر 3,733 849,161,195 Rls. 80,944 $
257 1390 اسپانيا 84615000 ماشين هاي ا ره کردن ياقطع کردن برا ي کاربرروي فلزا ت ياسرمت ها 8,600 845,661,270 Rls. 79,930 $
258 1390 اسپانيا 32089040 ساير ورنيها و روغن هاي چاپ عکس برگردا ن روي چيني براساس ساير پليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 6,000 840,014,829 Rls. 77,398 $
259 1390 اسپانيا 28492090 سايرکربورها از سيليسيم كه اندازه ذرات آن كمتر ومساوي 10 ميليمتر به خلوص كمتر از 98 درصد نباشد 42,000 833,199,077 Rls. 78,745 $
260 1390 اسپانيا 34021110 سديم لوريل سولفات 20,000 832,294,430 Rls. 74,870 $
261 1390 اسپانيا 62046900 شلوار حتي داراي بند وپيش بند،نيم شلوار،شلوارکوتاه، زنانه يا دخترانه، از ساير موادنسجي غير مذکور در جاي ديگر 2,672 829,377,931 Rls. 77,915 $
262 1390 اسپانيا 84336000 ماشين هابرا ي پاک کردن, جورکردن, يادرجه بندي کردن تخم مرغ ،ميوه ياسايرمحصولات كشاورزي 3,225 824,473,330 Rls. 76,617 $
263 1390 اسپانيا 84439190 ---ساير 782 823,244,437 Rls. 76,903 $
264 1390 اسپانيا 31055900 ساير کودهاي معدني ياشيميائي دا را ي دوعنصر حاصلخير كننده ا زت وفسفرکه درجاي ديگري مذکور نباشد 8,370 816,000,001 Rls. 66,558 $
265 1390 اسپانيا 31059010 سايرکودهاي (ميکرو) معدني غيرمذكور 41,148 812,522,486 Rls. 66,429 $
266 1390 اسپانيا 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 700 811,852,282 Rls. 76,575 $
267 1390 اسپانيا 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 25,832 806,457,932 Rls. 75,547 $
268 1390 اسپانيا 28332990 ساير سولفاتها غير از منيزيم ، آلومينيوم ، نيکل ، مس ، باريم ، کادميوم، کبالت ، تيتانيوم، آهن ، جيوه ، سرب وکروم 12,956 803,324,322 Rls. 70,671 $
269 1390 اسپانيا 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 21,267 799,257,860 Rls. 73,533 $
270 1390 اسپانيا 29350099 سايرسولفون اميدها غير از سيلدنافيل سيترات ، استازولاميد، سولفامتوکسازول ، فاموتيدين ، گليبنکلاميد 1,400 786,758,583 Rls. 74,335 $
271 1390 اسپانيا 85365040 کليد فشاري (push buttom switch ) 1,180 781,305,652 Rls. 63,728 $
272 1390 اسپانيا 32141000 بتانه هاي شيشه برهاو پيوند زني,سيمانهاي رزيني ,ترکيبات درزگيري وساير بتانه ها،اندودهاي نقاشي 152,537 775,147,222 Rls. 72,620 $
273 1390 اسپانيا 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 18,917 773,467,239 Rls. 66,619 $
274 1390 اسپانيا 72193500 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز5/0 mm. 49,110 772,862,734 Rls. 74,285 $
275 1390 اسپانيا 38099300 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا ز نوع مورد مصرف در چرم سازي غيرازموادنشاسته اي 21,380 770,746,570 Rls. 73,050 $
276 1390 اسپانيا 85041020 متعادل كننده هاي الکترونيکي جريان براي لامپ ها ولوله هاي تخليه 7,470 762,785,052 Rls. 72,097 $
277 1390 اسپانيا 94051000 لوستروسايروسايل روشنائي برقي براي آويختن يانصب کردن به سقف ياديوا ر،غيراز انواعي كه براي فضاهاي باز عمومي يامعابر استفاده مي شود . 7,502 746,174,695 Rls. 67,024 $
278 1390 اسپانيا 73045190 سايرلوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زفولادممزوج سردکشيده ياسردنورشده باسطح مقطع مدور 24,269 746,047,216 Rls. 70,229 $
279 1390 اسپانيا 31022900 ا ملاح مضاعف و مخلوطهاي سولفات آمونيوم و نيترا ت آمونيوم 45,361 741,161,971 Rls. 70,161 $
280 1390 اسپانيا 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 10,000 739,600,000 Rls. 70,164 $
281 1390 اسپانيا 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 6,100 733,158,957 Rls. 67,374 $
282 1390 اسپانيا 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 19,086 732,977,624 Rls. 68,787 $
283 1390 اسپانيا 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 12,535 728,986,500 Rls. 62,400 $
284 1390 اسپانيا 33061000 موا د پاک کننده دندا ن 26,200 723,841,111 Rls. 68,397 $
285 1390 اسپانيا 29163200 پرا کسيد بنزوئيل و کلروبنزوئيل 1,027 720,146,920 Rls. 67,127 $
286 1390 اسپانيا 32073090 سايرجلال هاي مايع وفرآورده هاي همانندبجزمحلول باحدا قل 7 درصدفلزطلايانقره ياپلاتينيم ياپالا ديوم 9,260 718,849,030 Rls. 66,068 $
287 1390 اسپانيا 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 4,767 716,868,718 Rls. 68,507 $
288 1390 اسپانيا 90322000 مانوستات 8,455 710,235,610 Rls. 63,437 $
289 1390 اسپانيا 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 21,828 708,917,690 Rls. 57,824 $
290 1390 اسپانيا 82159900 قاشق, چنگال, ملاقه, کفگير...ياا شياءسرميزهمانند,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 11,940 708,667,066 Rls. 67,744 $
291 1390 اسپانيا 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 7,040 697,502,086 Rls. 67,653 $
292 1390 اسپانيا 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 14,749 695,051,942 Rls. 63,790 $
293 1390 اسپانيا 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 116,200 690,698,673 Rls. 63,040 $
294 1390 اسپانيا 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 2,292 688,102,470 Rls. 65,155 $
295 1390 اسپانيا 90211090 سايروسايل ا رتوپدي ياشکسته بندي بجزپيچ , ميله وپلاک درون ا ستخوا ني 806 687,200,000 Rls. 64,726 $
296 1390 اسپانيا 33019090 سايرا لئورزينهاي استخرا جي,بامحلول غليظ روغنها....بجزا ب مقطرخوشبوومحلول ا بي روغن ا سانسي 6,210 685,909,979 Rls. 64,904 $
297 1390 اسپانيا 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 10,454 681,144,819 Rls. 64,550 $
298 1390 اسپانيا 84604000 ماشين هاي هموا رکردن ياصاف کردن, برا ي کاربرروي فلز0 16,605 675,911,745 Rls. 63,886 $
299 1390 اسپانيا 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا کسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 2,513 673,826,539 Rls. 63,590 $
300 1390 اسپانيا 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 3,200 673,712,303 Rls. 63,152 $
301 1390 اسپانيا 29211100 مونو-دي -ياتري متيل امين واملاح ان ها 35 667,448,504 Rls. 62,025 $
302 1390 اسپانيا 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 10,600 650,921,165 Rls. 59,811 $
303 1390 اسپانيا 29333300 آلفن تالين (inn)آنيل ا ريدين (inn)بزيترا ميد(inn) برومازپام و...ا ملاح ا ين محصولات 100 648,694,609 Rls. 61,296 $
304 1390 اسپانيا 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 5,898 642,694,097 Rls. 60,672 $
305 1390 اسپانيا 44189000 مصنوعات نجاري و قطعات چوب بست برا ي ساختمان ا زچوب غيرمذکوردرجاي ديگر 17,235 640,847,170 Rls. 58,832 $
306 1390 اسپانيا 29151200 ا ملاح ا سيدفرميک 60,000 638,382,078 Rls. 60,073 $
307 1390 اسپانيا 90304000 دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل ،طراحي شده براي ا رتباطات ا زرا ه دورمثلاهيپومتر,کردومتر,ديستورسيومتر,پسوفومتر 5,640 636,782,223 Rls. 58,397 $
308 1390 اسپانيا 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 6,466 635,165,446 Rls. 59,792 $
309 1390 اسپانيا 13022000 موا د پکتيني ,پکتينات ها و پکتات ها 4,700 631,336,040 Rls. 58,349 $
310 1390 اسپانيا 72103000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبکاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لکتروليت 39,940 631,290,166 Rls. 60,092 $
311 1390 اسپانيا 40103600 تسمه همزمان بي ا نتها دا را ي محيط خارجي بيش ا ز 150cmوحدا کثر198cm 3,640 630,496,433 Rls. 51,427 $
312 1390 اسپانيا 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 2,557 627,243,869 Rls. 58,766 $
313 1390 اسپانيا 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,060 624,916,524 Rls. 56,270 $
314 1390 اسپانيا 40092200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبا لوازم وملحقات 7,400 622,373,388 Rls. 59,552 $
315 1390 اسپانيا 84509010 ديگ ومنبع مخصوص ماشين هاي لباسشوئي اتوماتيك 10,200 616,641,280 Rls. 59,292 $
316 1390 اسپانيا 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 1,405 615,066,478 Rls. 58,703 $
317 1390 اسپانيا 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 21,250 612,592,672 Rls. 59,297 $
318 1390 اسپانيا 29051700 دودکان 1-ئول (ا لکل لوريک )هگزا دکان 1-ئول (ا لکل ستيليک )وا کتادکان 1-ئول (الكل ا ستئاريک ) 21,850 608,804,000 Rls. 53,934 $
319 1390 اسپانيا 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 6,434 608,346,663 Rls. 57,277 $
320 1390 اسپانيا 38140000 حلال هاورقيق کننده هاي آلي مرکب غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 8,880 605,876,046 Rls. 54,193 $
321 1390 اسپانيا 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 18,340 605,873,187 Rls. 56,703 $
322 1390 اسپانيا 73242900 وا ن حمام ا زآهن (باستثناءچدن )يافولاد. 8,748 604,799,709 Rls. 55,726 $
323 1390 اسپانيا 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 242 603,482,880 Rls. 56,479 $
324 1390 اسپانيا 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 4,692 600,220,944 Rls. 50,043 $
325 1390 اسپانيا 39219020 ورق HPL ( highpressureiamimsted) با ضخامت بيشترا ز2/1ميکرون وکمترا ز2مليمتر، و 11,584 597,700,000 Rls. 57,460 $
326 1390 اسپانيا 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 37,420 593,678,651 Rls. 53,140 $
327 1390 اسپانيا 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 11,693 588,096,147 Rls. 55,845 $
328 1390 اسپانيا 03037500 ا ره ماهي و ساير کوسه ماهيها(sharks and dogfish) ,يخ زده 91,045 586,618,514 Rls. 55,464 $
329 1390 اسپانيا 76042900 ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 12,575 581,464,830 Rls. 54,035 $
330 1390 اسپانيا 69071000 کاشيوچهارگوش, مکعب بزرگ وکوچک وا شياءهمانند بزرگترين ضلع ،كمتر از7سانتيمتر ,بدون لعاب وبدون ورني,ا زسرا ميک, برا ي موزا ئيک کاري 155,163 564,489,582 Rls. 50,206 $
331 1390 اسپانيا 84212920 فيلترهاي مخصوص ماشين آلات دا روسازي ويا آزمايشگاهي وطبي 711 561,040,141 Rls. 53,632 $
332 1390 اسپانيا 87083021 ترمزها وترمزها خودروهاغيرازلنت هاي ترمزسوارشده مورداستفاده درسواري ،سواري كار،وانت وتراكتور كشاورزي 1,042 558,200,000 Rls. 49,011 $
333 1390 اسپانيا 28499000 ساير کربورها باستثناي کلسيم و سيليسيم با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 23,000 554,458,799 Rls. 50,803 $
334 1390 اسپانيا 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 20,898 553,582,301 Rls. 51,612 $
335 1390 اسپانيا 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 17,957 551,633,332 Rls. 51,474 $
336 1390 اسپانيا 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 19,810 546,484,638 Rls. 50,507 $
337 1390 اسپانيا 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 32,000 544,137,235 Rls. 51,262 $
338 1390 اسپانيا 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 12,800 543,608,130 Rls. 51,468 $
339 1390 اسپانيا 33053000 فيکساتور مو hair lacquers 10,680 542,217,574 Rls. 47,145 $
340 1390 اسپانيا 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 1,432 538,924,613 Rls. 50,640 $
341 1390 اسپانيا 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 999 529,314,610 Rls. 49,047 $
342 1390 اسپانيا 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 381 527,059,817 Rls. 46,577 $
343 1390 اسپانيا 84641000 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارکردن روي سنگ, سرا ميک, بتون, پنبه نسوز ،سيمان ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 3,743 527,046,607 Rls. 47,542 $
344 1390 اسپانيا 28080010 ا سيد نيتريک 16,587 525,721,244 Rls. 49,874 $
345 1390 اسپانيا 38123030 پايدا رکننده هايUV 12,800 524,658,826 Rls. 49,674 $
346 1390 اسپانيا 09109120 سايرا دويه جات مخلوط ياددا شت 1-ب فصل به صورت کوبيده دربسته هاي غيرخرده فروشي 14,000 521,878,380 Rls. 49,978 $
347 1390 اسپانيا 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 5,167 520,540,686 Rls. 49,289 $
348 1390 اسپانيا 29121900 ساير آلدئيدهاي غيرحلقوي، بدون عوامل اکسيژنه ، غير از متانال ، اتانال 5,075 519,926,942 Rls. 42,471 $
349 1390 اسپانيا 29339999 سايرترکيبات هتروسيکليک منحصرا دا ري هتروا تم ا زت غيرمذکوردرجاي ديگر 60 512,509,000 Rls. 46,079 $
350 1390 اسپانيا 64041190 سايرکفش هاي ورزشي باتخت بيروني كائوچو ياپلاستيك ورويه ازموادنسجي غيرمذكور درجاي ديگر 4,184 510,171,253 Rls. 47,715 $
351 1390 اسپانيا 32041290 موا درنگي ا سيدي حتي متاليزه وفرآورده هابراساس اين مواد ،فرآورده هاي موادرنگي دندانه ،غير مذكور درجاي ديگر 4,470 507,547,666 Rls. 48,266 $
352 1390 اسپانيا 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 582 496,955,784 Rls. 45,738 $
353 1390 اسپانيا 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 4,700 490,568,640 Rls. 46,354 $
354 1390 اسپانيا 72123090 سايرمحصولات غير مذكور تخت نوردشده ا زآهن يافولادغيرممزوج باپهناي كمتراز 600ميلي متر که به نحوديگري آبکاري شده ياا ندودشده باروي 6,059 490,453,818 Rls. 45,328 $
355 1390 اسپانيا 32074090 سايرشيشه ها بصورت پودردا نه تيغه وفلس 24,130 490,090,238 Rls. 43,881 $
356 1390 اسپانيا 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 1,595 488,256,021 Rls. 41,770 $
357 1390 اسپانيا 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 4,700 487,159,680 Rls. 46,146 $
358 1390 اسپانيا 40169960 L.R.B تكيه گاه سربي لاستيكي فولادي ک جهت ايمن سازي ساختمان هادربرابر زلزله 3,718 487,159,151 Rls. 45,519 $
359 1390 اسپانيا 40081190 صفحه ورق ونوا ر ا زکائوچوي ا سفنجي بجزپوشش برا ي کف 14,356 485,836,956 Rls. 45,760 $
360 1390 اسپانيا 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تکيه گاه ثابت 296 483,372,382 Rls. 45,947 $
361 1390 اسپانيا 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 1,704 482,680,460 Rls. 45,222 $
362 1390 اسپانيا 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 41,869 481,229,065 Rls. 42,549 $
363 1390 اسپانيا 35021900 آلبومين تخم پرندگان (باستثناءآلبومين تخم پرندگان , خشک کرده ) 3,000 480,975,192 Rls. 39,231 $
364 1390 اسپانيا 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 11,375 480,478,980 Rls. 45,709 $
365 1390 اسپانيا 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 297 480,352,208 Rls. 44,764 $
366 1390 اسپانيا 84836000 کلاچ وکوپلينگ محور(هم چنين قفل گاردا ن ). 2,589 477,970,281 Rls. 43,907 $
367 1390 اسپانيا 96032100 مسوا ک دندا ن همچينين مسواك دندان عاريه 5,000 477,844,503 Rls. 41,848 $
368 1390 اسپانيا 84253900 ساير (چرخهاي بدون موتور برقي ). 1,235 476,200,071 Rls. 42,963 $
369 1390 اسپانيا 39069020 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموپلاست محلول درآب 21,280 475,226,643 Rls. 45,248 $
370 1390 اسپانيا 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 31,300 473,152,582 Rls. 44,263 $
371 1390 اسپانيا 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 2,510 468,687,379 Rls. 42,974 $
372 1390 اسپانيا 84832000 پوسته ياتاقان, توا م شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ. 455 466,568,750 Rls. 43,932 $
373 1390 اسپانيا 87081090 سايرسپرهاوا جزا وقطعات آنهابغيرا زا نوا ع مورد ا ستفاده در سوا ري و سوا ري کار و وا نت 8,100 465,605,700 Rls. 44,100 $
374 1390 اسپانيا 76051900 مفتول ا زآلومييوم, غيرممزوج بابزرگترين سطح مقطع عرضي7ميليمترياکمتر. 9,408 464,975,599 Rls. 43,771 $
375 1390 اسپانيا 85044050 کنترل دور موتورInverter 2,330 464,900,752 Rls. 42,623 $
376 1390 اسپانيا 73182400 خاروميخ ا شپيل حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 1,018 456,023,244 Rls. 42,852 $
377 1390 اسپانيا 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 4,900 455,394,942 Rls. 44,170 $
378 1390 اسپانيا 87089210 صداخفه كن ها(انباره هاي اگزوز)، لوله هاي اگزوز وقطعات مربوطه ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 3,408 454,443,169 Rls. 42,953 $
379 1390 اسپانيا 94012000 نشيمنهاا زا نواعي که برا ي وسايط نقليه موتوري زميني مورد استفاده قرا رميگيرند 34,688 454,003,922 Rls. 42,175 $
380 1390 اسپانيا 90223000 تيوبهاي ا شعه ا يکس 8 452,659,588 Rls. 43,517 $
381 1390 اسپانيا 83024900 يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه درجاي ديگري گفته نشده است 3,816 450,487,269 Rls. 41,991 $
382 1390 اسپانيا 38245000 ملاطها و بتون هاي غيرنسوز 93,752 447,859,504 Rls. 41,103 $
383 1390 اسپانيا 84849010 مجموعه ياجورشده هايي ازدرزگيرهاوواشر هاي همانند باتركيبات مختلف مربوط به خودروهاي سوا ري ،سوا ري کار و وانت 3,483 446,490,450 Rls. 41,019 $
384 1390 اسپانيا 89079000 ا دوا ت شناورمثلا کلک (غيرا زکلک قابل بادکردن )مخزن, صندوق زيرآبي,سکوي تخليه وبادگيري بوئه وبرج علائم (فانوس دريايي ) 590 446,250,330 Rls. 38,801 $
385 1390 اسپانيا 69010090 سايرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسايرمحصولات سرا ميکي از آرد فسيل سيليي ياخاكهاي سيليسي همانند غيرمذکوردرجاي ديگر 54,864 445,000,807 Rls. 39,770 $
386 1390 اسپانيا 39069030 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموپلاست محلول درحلالهاي آلي 23,500 444,407,400 Rls. 42,092 $
387 1390 اسپانيا 39069099 سايرپليمرهاي ا کريليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکور 14,100 443,634,797 Rls. 42,344 $
388 1390 اسپانيا 40024900 کائوچوي کلروپرن (کلروبوتادين )(به ا ستثناي لاتکس ) 12,155 443,422,151 Rls. 38,555 $
389 1390 اسپانيا 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 50,584 442,027,205 Rls. 40,643 $
390 1390 اسپانيا 29309000 ساير ترکيبات آلي- گوگردي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 22 440,206,160 Rls. 42,328 $
391 1390 اسپانيا 39173200 سايرلوله هاکه باموا دديگرمستحکم نشده وباسايرموا دجورنشده بدون لوا زم وملحقات 8,601 438,780,600 Rls. 39,247 $
392 1390 اسپانيا 38089929 ضدجوندگان ومحصولات همانند بصورت تکنيکال عرضه شده بصورت خرده فروشي يابه شكل اشياءيافرآورده هاي غيرمذكور 30,250 437,234,100 Rls. 41,097 $
393 1390 اسپانيا 87089921 ا جزا وقطعات كمك فنر ، برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت وترا کتور کشاورزي 4,610 431,325,552 Rls. 35,182 $
394 1390 اسپانيا 28230000 ا کسيدهاي تيتان 22,000 430,090,080 Rls. 39,512 $
395 1390 اسپانيا 84099910 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي صنعتي 2,552 427,167,540 Rls. 40,463 $
396 1390 اسپانيا 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 25 426,172,863 Rls. 39,839 $
397 1390 اسپانيا 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 3,652 424,200,604 Rls. 37,962 $
398 1390 اسپانيا 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 642 418,147,949 Rls. 40,424 $
399 1390 اسپانيا 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 5,973 409,212,243 Rls. 39,017 $
400 1390 اسپانيا 85472000 قطعات عايق ا زموا دپلاستيکي 8 408,598,969 Rls. 38,620 $
مجموع کل
139,388,992,975 ريال
مجموع کل
12,836,089 دلار