آمار کل " واردات از" کشور "ازبکستان" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 ازبکستان 52010010 پنبه با طول تاربلند حلاجي نشده ياشانه نزده 31,525,041 965,228,016,687 Rls. 88,117,537 $
2 1390 ازبکستان 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 1,227,218 114,956,930,913 Rls. 9,772,652 $
3 1390 ازبکستان 52051300 نخ از پنبه يک لا، از الياف شانه نزده باحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره بيش ا ز43وحدا کثر52درسيستم متريک (غير از نخ دوخت) 3,376,341 103,370,059,420 Rls. 9,396,828 $
4 1390 ازبکستان 27131200 کک نفت تکليس شده 20,614,897 70,021,243,437 Rls. 6,478,652 $
5 1390 ازبکستان 31042000 کلرور پتاسيم 12,963,900 55,124,587,968 Rls. 5,126,750 $
6 1390 ازبکستان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 2,737,049 47,643,221,098 Rls. 4,376,928 $
7 1390 ازبکستان 50020000 ا بريشم خام ( نتابيده ) 273,337 30,159,014,165 Rls. 2,684,298 $
8 1390 ازبکستان 31022100 سولفات آمونيوم 13,648,001 26,649,394,195 Rls. 2,438,832 $
9 1390 ازبکستان 52010090 سايرپنبه حلاجي نشده ياشانه نزده بجزپنبه باطول تاربلند 698,912 22,861,716,797 Rls. 2,126,881 $
10 1390 ازبکستان 07139000 سبزيجات غلافدا ر,غلاف کنده , خشک کرده , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,627,339 10,202,983,905 Rls. 952,330 $
11 1390 ازبکستان 31054000 دي هيدروژنوا ورتوفسفات آمونيوم (فسفات منوآمونيك ) حتي بصورت مخلوط باهيدروژنوا ورتوفسفات دي آمونيك . 1,800,500 9,058,256,473 Rls. 863,091 $
12 1390 ازبکستان 14042000 لنتر پنبه 1,274,661 8,761,451,038 Rls. 813,415 $
13 1390 ازبکستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 983,669 8,596,034,636 Rls. 810,641 $
14 1390 ازبکستان 23064100 از دانه هاي کلزا يا کانولا داراي مقدار کمي اسيد اروسيک 1,888,860 6,189,231,339 Rls. 568,602 $
15 1390 ازبکستان 52030000 پنبه حلاجي شده يا شانه زده 194,503 6,073,595,299 Rls. 574,010 $
16 1390 ازبکستان 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 24,230 5,529,680,800 Rls. 480,800 $
17 1390 ازبکستان 07133900 لوبياي غلاف کنده , خشک کرده , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 661,588 5,022,317,711 Rls. 462,904 $
18 1390 ازبکستان 07133200 لويبا قرمز كوچك (adzuki)يا(vinga anguiaris) غلاف کنده ، خشک کرده 558,500 4,205,064,898 Rls. 392,914 $
19 1390 ازبکستان 79011100 روي, غيرممزوج, باخلوص 99/99%يابيشتر،به صورت كارنشده 161,000 3,618,393,402 Rls. 295,138 $
20 1390 ازبکستان 25070010 کائولن 3,537,750 2,713,316,454 Rls. 250,033 $
21 1390 ازبکستان 28332500 سولفات هااز مس 161,000 2,557,707,668 Rls. 234,426 $
22 1390 ازبکستان 12074000 تخم کنجد 115,970 1,379,754,220 Rls. 126,697 $
23 1390 ازبکستان 52051200 نخ از پنبه يک لا، از الياف شانه نزده باحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره بيش ا ز14وحدا کثر43درسيستم متريک (غير از نخ دوخت) 62,785 1,091,811,703 Rls. 102,873 $
24 1390 ازبکستان 50010000 پيله کرم ا بريشم مناسب برا ي بازکردن. 43,376 1,065,309,069 Rls. 101,233 $
25 1390 ازبکستان 29261000 ا کريلو نيتريل 28,750 963,085,679 Rls. 91,184 $
26 1390 ازبکستان 25030010 گوگرد خام يا تصفيه نشده 427,498 565,548,629 Rls. 51,780 $
27 1390 ازبکستان 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 69,000 428,843,349 Rls. 41,607 $
28 1390 ازبکستان 87059090 ساير وسايل نقليه موتوري بامصارف خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 32,000 416,080,000 Rls. 40,000 $
29 1390 ازبکستان 52042000 نخ ا زپنبه برا ي دوخت, آماده شده برا ي خرده فروشي. 19,050 343,597,887 Rls. 32,547 $
30 1390 ازبکستان 84144010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 8,368 182,996,720 Rls. 17,515 $
31 1390 ازبکستان 07133300 لوبياي رسمي ,همچنين لوبياي سفيد ,غلاف کنده ,خشک کرده 23,000 176,302,728 Rls. 16,181 $
32 1390 ازبکستان 39201050 صفحه ،ورق ياتيغه ا سترچ ازپليمرهاي اتيلن 2,932 136,857,835 Rls. 12,487 $
33 1390 ازبکستان 72042900 قرا ضه وضايعات ا زفولادممزوج (غيرا زفولادزنگ نزن ). 60,000 123,636,466 Rls. 11,819 $
34 1390 ازبکستان 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 36,800 68,056,477 Rls. 5,917 $
مجموع کل
1,515,484,099,066 ريال
مجموع کل
137,869,499 دلار