آمار کل " واردات از" کشور "کانادا" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1390 کانادا 84413000 ماشين هابرا ي ساختن کارتن, جعبه, وغيره ا زکاغذيامقوا (غيراز ساختن به طريق قالب گيري ) 10,500 402,668,526 Rls. 37,662 $
102 1390 کانادا 40169200 مدا د پاک کن ا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 18,724 399,573,343 Rls. 37,635 $
103 1390 کانادا 32091010 رنگ رويه وآستري ا تومبيل براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 7,650 379,167,873 Rls. 30,927 $
104 1390 کانادا 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 6,117 376,000,000 Rls. 30,669 $
105 1390 کانادا 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذکور درجاي ديگر 79 375,614,210 Rls. 35,427 $
106 1390 کانادا 96039020 پيگ تميز كننده لوله هاي نفت وگاز داراي برس 1,880 363,050,904 Rls. 34,390 $
107 1390 کانادا 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 8443321و84433220 9,072 347,500,000 Rls. 32,116 $
108 1390 کانادا 84431500 ماشين آلات چاپ تيپوگرا فيک, (غيرا زماشين آلات ودستگاههاي فلکسوگرا فيک )،غير مذكور درجاي ديگر . 7,705 347,500,000 Rls. 32,116 $
109 1390 کانادا 87011000 تراكتورهاي كوچك قابل هدايت بوسيله انسان پياده (pedestyain controlled) 18,237 340,105,989 Rls. 32,696 $
110 1390 کانادا 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 2,570 331,726,837 Rls. 30,860 $
111 1390 کانادا 31051020 کودهاي ميکرومعدني دربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 11,400 329,589,948 Rls. 31,026 $
112 1390 کانادا 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 160 329,177,658 Rls. 30,631 $
113 1390 کانادا 04062000 پنير رنده شده يا پودر شده از هر نوع 11,025 319,160,000 Rls. 30,201 $
114 1390 کانادا 47062000 خميرا زا لياف بدست آمده ا زکاغذومقوا ي بازيافتي (ا زآخال وخرده ريز کاغذومقوا ) 43,500 314,360,101 Rls. 29,763 $
115 1390 کانادا 29362920 نيکوتينيک ا سيد (نياسين) 3,000 309,559,969 Rls. 25,250 $
116 1390 کانادا 73144910 ساير تور،شبكه ،پرچين ازآهن يافولاد تورمخصوص ،نوارنقاله كوره هاي زينتر 617 309,389,687 Rls. 25,236 $
117 1390 کانادا 30063000 فرآورده هاي کدرکننده برا ي آزمايش هاي را ديوگرا في,معرفهاي تشخيص مرض دربيمار. 15 289,966,656 Rls. 27,876 $
118 1390 کانادا 84602900 ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت, غيراز سطوح تخت ، بادقت تا0/01 (يك صدم) ميليمتر 4,100 285,421,099 Rls. 24,817 $
119 1390 کانادا 84144010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 7,500 280,606,050 Rls. 25,753 $
120 1390 کانادا 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 102 278,622,546 Rls. 25,836 $
121 1390 کانادا 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 336 277,502,501 Rls. 24,518 $
122 1390 کانادا 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 11,680 271,210,726 Rls. 23,581 $
123 1390 کانادا 12119090 سايرنباتات وا جزا ي آنهاا زنوع موردا ستفاده درعطرسازي ودا روسازي تازه ياخشک کرده غيرمذکور. 999 269,276,979 Rls. 25,076 $
124 1390 کانادا 84818055 دريچه اكسيژن (outlet). بيهوشي , کيوم هوا ي فشرده( شيرهاي پانل بالاي تخت بيمار) برا ي کنترل وتوزيع گازهاي طبي مورد استفاده دربيمارستان 999 268,535,198 Rls. 24,822 $
125 1390 کانادا 85171100 دستگاههاي تلفني باسيم مجهز به گوشي بيسيم (cordless) 150 268,386,333 Rls. 23,336 $
126 1390 کانادا 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 36,544 263,453,427 Rls. 23,987 $
127 1390 کانادا 48045900 سايرکاغذومقواها ي کرا فت به وزن هرمترمربع حدا قل 225 گرم که درجاي ديگرمذکور نباشد 50,180 263,206,000 Rls. 24,875 $
128 1390 کانادا 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 582 261,201,162 Rls. 24,588 $
129 1390 کانادا 29335990 ساير ترکيبات داراي ساختار يک حلقه پريميدين هيدروژنه شده يانشده ياپيپرا زين 260 255,793,755 Rls. 24,170 $
130 1390 کانادا 17026000 ساير فروکتوزها و شربت هاي فروکتوز ,که حاوي بيش از 50% وزني فروکتوز باشد به استثناي قندمعكوس 19,600 246,654,298 Rls. 23,127 $
131 1390 کانادا 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 410 244,400,000 Rls. 23,627 $
132 1390 کانادا 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 16,000 238,927,904 Rls. 22,021 $
133 1390 کانادا 34029040 مواد تعاون نساجي 8,000 230,782,437 Rls. 21,535 $
134 1390 کانادا 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 210 226,300,000 Rls. 21,886 $
135 1390 کانادا 34031100 فرآورده هابرا ي عمل آوردن موادنسجي ،چرم ،پوستهاي نرم ياساير مواد دا را ي کمتر ا ز 70% روغن نفتي ياروغن موادمعدني قيري به عنوان موادمتشكله اساسي 15,700 222,872,392 Rls. 21,057 $
136 1390 کانادا 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 712 220,582,565 Rls. 20,265 $
137 1390 کانادا 27030010 پيت ماس 78,283 216,028,099 Rls. 20,263 $
138 1390 کانادا 29231020 کولين کلرايد 60% پودر 25,000 211,882,950 Rls. 19,210 $
139 1390 کانادا 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 734 203,408,341 Rls. 18,668 $
140 1390 کانادا 71159000 مصنوعات ا زفلزا ت گرانبها يافلزات دا را ي روکش ياپوشش ا زفلزا ت گرا نبها,که درجاي ديگرذکرنشده. 1,070 201,073,624 Rls. 17,161 $
141 1390 کانادا 68141000 صفحه, ورق ونوا را زميکاي فشرده يادوباره ساخته شده،حتي روي تكيه گاه ازكاغذ ،مقوا ياساير مواد . 80 200,326,118 Rls. 16,340 $
142 1390 کانادا 21069085 ---ادامس بدون قند 628 199,068,500 Rls. 17,806 $
143 1390 کانادا 84822000 رولبيرينگ مخروطي,هم چنين رولبيرينگ هاي جفت وجورشده مخروطي وغلتک مخروطي. 312 198,834,950 Rls. 19,025 $
144 1390 کانادا 90183918 لانست ايمني فشاري سوزني 3,324 197,841,851 Rls. 18,864 $
145 1390 کانادا 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 2,404 194,624,373 Rls. 18,822 $
146 1390 کانادا 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 4,500 194,494,032 Rls. 17,850 $
147 1390 کانادا 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 616 193,093,888 Rls. 18,177 $
148 1390 کانادا 25084090 سايرخاك رس ها، غير از خاك رس رنگ زدا وگل سر شور 74,880 191,618,847 Rls. 16,229 $
149 1390 کانادا 82074000 ا بزا ر برا ي قلاويزکردن ياحديده کردن. 700 183,835,744 Rls. 17,414 $
150 1390 کانادا 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 90 177,849,468 Rls. 16,527 $
151 1390 کانادا 82071300 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 530 177,419,851 Rls. 16,981 $
152 1390 کانادا 07133200 لويبا قرمز كوچك (adzuki)يا(vinga anguiaris) غلاف کنده ، خشک کرده 19,958 175,874,240 Rls. 17,009 $
153 1390 کانادا 84601900 ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت برا ي فلزا ت, با دقت 0/01 (يك صدم) ميليمترکه درجاي ديگرمذکورنباشد 4,000 171,252,659 Rls. 14,890 $
154 1390 کانادا 04031090 ماست بجز فرآورده هاي تغذيه کودکان شيرخوا ر 8,780 171,249,093 Rls. 16,048 $
155 1390 کانادا 84303190 سايرماشين آلات خودروکندن معدن زغال سنگ ياکوه وحفرتونل غيرمذکوردرجاي ديگر 5,500 168,363,630 Rls. 15,452 $
156 1390 کانادا 84136030 تلمبه هاي حلزوني 200 168,294,655 Rls. 15,780 $
157 1390 کانادا 28261900 فلوئورورهابغيراز الومينيوم 22,000 167,204,000 Rls. 14,538 $
158 1390 کانادا 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 270 166,412,644 Rls. 15,266 $
159 1390 کانادا 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 1,350 162,961,091 Rls. 15,202 $
160 1390 کانادا 90191090 سايردستگاههاي مکانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج ودستگاه هيدروترا پي 380 161,825,803 Rls. 15,527 $
161 1390 کانادا 34059000 ساير جلاها,واكس ها و فرآورده هاي مشابه که در جاي ديگري مذکور نباشد 24 161,103,522 Rls. 14,869 $
162 1390 کانادا 90302000 نوسان نمادها (oscilloscopes)ونوسان نگارها (oscillograpds) 60 160,953,644 Rls. 14,876 $
163 1390 کانادا 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 15 154,200,000 Rls. 14,403 $
164 1390 کانادا 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 91 153,218,173 Rls. 13,411 $
165 1390 کانادا 94035090 ---ساير 2,211 151,313,093 Rls. 13,547 $
166 1390 کانادا 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 163 149,896,250 Rls. 14,164 $
167 1390 کانادا 84311000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 3,608 141,005,422 Rls. 11,501 $
168 1390 کانادا 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 58 138,801,599 Rls. 11,322 $
169 1390 کانادا 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 594 137,541,509 Rls. 11,219 $
170 1390 کانادا 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 45 136,538,204 Rls. 12,904 $
171 1390 کانادا 85318000 دستگاههاي برقي علامت دا دن سمعي يا بصري , که درجاي ديگر مذکور نباشد 420 135,045,602 Rls. 12,481 $
172 1390 کانادا 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 632 133,340,360 Rls. 12,494 $
173 1390 کانادا 84419000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 261 131,966,000 Rls. 12,111 $
174 1390 کانادا 84169000 ا جزا ءوقطعات مشعل هاي کوره ،بشكه هاي مكانيكي ،تخليه كننده هاي مكانيكي خاكستر ووسايل همانند 400 126,225,264 Rls. 10,975 $
175 1390 کانادا 82072090 سايرحديده ها برا ي کشيدن ياا کسترودکردن فلزا ت بجزحديده کشش مفتول به صورت خام 450 126,217,956 Rls. 11,962 $
176 1390 کانادا 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 28 123,641,298 Rls. 11,089 $
177 1390 کانادا 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 740 120,878,363 Rls. 11,446 $
178 1390 کانادا 84243000 ماشين هاي پاشنده فوراني بخارياماسه وماشين هاي پاشنده فوراني همانند 5,440 120,248,735 Rls. 11,275 $
179 1390 کانادا 63079090 ساير ا شيادوخته و مهيا وهمچنين ا لگوي لباس غيرمذکور درجاي ديگر 3,050 120,026,301 Rls. 11,341 $
180 1390 کانادا 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 78 118,040,951 Rls. 11,177 $
181 1390 کانادا 25041010 گرا فيت طبيعي بصورت فلس کريستالين (بجزگردفلس ) 1,755 116,647,535 Rls. 11,025 $
182 1390 کانادا 95089090 چرخ وفلك ،تاب ،سيرك سيار ،تئاتر سيار ،باغ وحش سيار 3,300 113,428,226 Rls. 9,868 $
183 1390 کانادا 73042200 لوله هاي حفاري ازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 2,800 112,428,640 Rls. 10,666 $
184 1390 کانادا 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 3,640 110,000,000 Rls. 10,314 $
185 1390 کانادا 90303100 مولتي مترها فاقد وسيله ثبت (recording devicc) 610 103,737,830 Rls. 9,731 $
186 1390 کانادا 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 62 101,034,000 Rls. 8,241 $
187 1390 کانادا 73182400 خاروميخ ا شپيل حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 1,598 100,595,363 Rls. 8,299 $
188 1390 کانادا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 199 100,231,524 Rls. 8,978 $
189 1390 کانادا 82090000 صفحه كوچك ،قلم ،نوك واشياءهمانند برا ي ا بزا رها,سوا رنشده ا زياسرمت ها 420 99,879,482 Rls. 9,088 $
190 1390 کانادا 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 18 99,610,240 Rls. 8,934 $
191 1390 کانادا 85177090 ---ساير 142 96,241,457 Rls. 8,333 $
192 1390 کانادا 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 1 92,892,830 Rls. 8,534 $
193 1390 کانادا 90251990 ساير دماسنج ها ،آذرسنجها ،توا م نشده با ساير آلات ، غيرمذکور درجاي ديگر 44 91,381,036 Rls. 8,338 $
194 1390 کانادا 29329990 ساير ترکيبات هتروسيکليک که فقط داراي اتمهاي اکسيژن هستند غير از رديفهاي 29321100 لغايت 29329920 75 90,832,829 Rls. 8,691 $
195 1390 کانادا 38089113 مواد جلب كننده حشرات (متيل اوژنول ، پروتئين هيدروليزات - سراترپ ) صرفاً براي كنترل آفات كشاورزي 500 89,425,697 Rls. 7,922 $
196 1390 کانادا 90314100 ا لات ووسايل ا پتيکي براي کنترل ورقه هاي نازك (wafers) ،ادوات نيمه هادي, فتوماسکهاياشبکه هابرا ي ساخت ادوات نيمه هادي 37 88,230,638 Rls. 8,370 $
197 1390 کانادا 85352990 سايرقطع کننده هاي خودکارمدار براي ولتاژ 72.5 كيلو ولت وبالاتربجز سکسيونرودژنکتور 951 87,544,143 Rls. 8,241 $
198 1390 کانادا 29181600 ا سيد گلوکنيک, ا ملاح و ا سترهاي آن 1,650 85,867,200 Rls. 8,256 $
199 1390 کانادا 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذکور در جاي ديگر 385 82,703,346 Rls. 7,525 $
200 1390 کانادا 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 404 81,020,327 Rls. 7,236 $
201 1390 کانادا 84159011 قسمت داخلي دستگاه تهويه مطبوع 80 79,926,763 Rls. 7,552 $
202 1390 کانادا 28211000 ا کسيدهاوهيدروا کسيدهاي آهن 4,000 78,011,759 Rls. 7,287 $
203 1390 کانادا 44130000 چوب هاي مترا کم شده به شکل بلوک , صفحه , باريکه يا پروفيل 1,005 77,566,000 Rls. 7,276 $
204 1390 کانادا 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 5,700 75,896,112 Rls. 7,296 $
205 1390 کانادا 29031300 کلروفرم (تري کلرومتان ) 264 75,107,925 Rls. 6,980 $
206 1390 کانادا 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 532 74,541,213 Rls. 7,021 $
207 1390 کانادا 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 2,070 71,740,918 Rls. 6,346 $
208 1390 کانادا 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا کسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 93 71,348,512 Rls. 6,204 $
209 1390 کانادا 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 146 70,932,663 Rls. 6,362 $
210 1390 کانادا 85182100 تک بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 2,314 70,489,362 Rls. 6,663 $
211 1390 کانادا 71031010 فيروزه طبيعي کارنشده يابه طورساده ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده 125 70,267,164 Rls. 6,061 $
212 1390 کانادا 73211110 ا جاق گازفردا رمبله 2,700 69,818,998 Rls. 6,613 $
213 1390 کانادا 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 1,566 69,281,405 Rls. 6,403 $
214 1390 کانادا 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 191 69,170,818 Rls. 6,070 $
215 1390 کانادا 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 400 67,616,553 Rls. 6,562 $
216 1390 کانادا 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 120 65,773,770 Rls. 6,322 $
217 1390 کانادا 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 143 64,132,387 Rls. 6,016 $
218 1390 کانادا 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 2,768 62,521,870 Rls. 6,009 $
219 1390 کانادا 38029010 خاک رنگبر 21,000 60,700,617 Rls. 5,181 $
220 1390 کانادا 44187910 پاركت بصورت پانل يا صفحه 4,452 59,527,759 Rls. 5,696 $
221 1390 کانادا 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 10,269 59,427,772 Rls. 5,713 $
222 1390 کانادا 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 574 58,737,797 Rls. 5,011 $
223 1390 کانادا 15043000 چربي وروغن پستاندا را ن دريايي وا جزا ء ا نها 20 58,467,286 Rls. 5,461 $
224 1390 کانادا 85409900 اجزاء وقطعات لامپ ها ولوله ها و وا لوهاي رديف 8540 غيرا زقطعات لامپ هاو لوله هاي ا شعه کاتدي 1 57,601,555 Rls. 5,433 $
225 1390 کانادا 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 12 57,160,367 Rls. 5,381 $
226 1390 کانادا 31010000 کودحيوا ني يانباتي,حتي مخلوط شده بايكديگريا عمل آورده شده از لحاظ شيميائي 100 56,735,040 Rls. 5,341 $
227 1390 کانادا 38140000 حلال هاورقيق کننده هاي آلي مرکب غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 335 54,973,487 Rls. 4,484 $
228 1390 کانادا 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 180 54,004,984 Rls. 5,084 $
229 1390 کانادا 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 945 53,907,147 Rls. 4,397 $
230 1390 کانادا 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 1,500 51,500,000 Rls. 4,727 $
231 1390 کانادا 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 720 51,355,612 Rls. 4,749 $
232 1390 کانادا 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 9 51,060,892 Rls. 4,685 $
233 1390 کانادا 69141000 ساير ا شياءکه درجاي ديگرذکرنشده, ا زچيني. 2,636 50,897,782 Rls. 4,704 $
234 1390 کانادا 72285000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط سردشکل دا ده شده ياسردتمام شده. 150 50,156,784 Rls. 4,498 $
235 1390 کانادا 29215900 سايرپلي آميدهاي بودا رومشتقات آنها,غيرمذکوردرجاي ديگر;ا ملاح ا ين محصولات 100 49,444,170 Rls. 4,731 $
236 1390 کانادا 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 4,100 49,198,770 Rls. 4,667 $
237 1390 کانادا 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 1,232 47,432,762 Rls. 4,384 $
238 1390 کانادا 90273010 ا سپکتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 54 46,600,000 Rls. 4,204 $
239 1390 کانادا 84238990 سايرماشين ا لات توزين باظرفيت بيش از kg 5000بجزباسکولهاي ا لکترونيکي سيار 1,022 45,521,716 Rls. 4,301 $
240 1390 کانادا 30021000 ا نتي سرمها، سايرا جزاء خون ومحصولات تغييريافته مصونيت بخش حتي بدست آمده ازطريق فراورده هاي بيوتكنولوژيك 145 41,766,092 Rls. 3,887 $
241 1390 کانادا 40116290 لاستيک رويي چرخ بادي, نو,ا ستخوا ن شاه ماهي برا ي نوا قل ساختماني باقطرطوقه حدا کثر61 سانتيمتربدون توليد داخل 200 39,899,018 Rls. 3,546 $
242 1390 کانادا 92089000 ا رکستريون, ارگ مکانيکي دسته دار، پرندگان مکانيکي خواننده ،اره هاي موسيقي وسايرآلات موسيقي تيپچه ،سوت ،بوق صدازدن وساير آلات صوتي دميدني بادهان . 658 39,580,163 Rls. 3,745 $
243 1390 کانادا 38151100 کاتاليزورهاي تقويت شده بانيکل ياترکيبات نيکل به عنوا ن ماده فعال 181 39,143,200 Rls. 3,742 $
244 1390 کانادا 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 150 35,986,187 Rls. 3,071 $
245 1390 کانادا 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 130 35,215,200 Rls. 3,150 $
246 1390 کانادا 84314100 سطل, بيل, چنگک وگيره مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430 68 34,829,973 Rls. 3,237 $
247 1390 کانادا 84718090 سايروا حدهاي مربوط به ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي بجزرديف 84718010غير مذكور درجاي ديگر 109 33,705,000 Rls. 3,225 $
248 1390 کانادا 90261020 سطح سنج به طريق ا ولترا سونيک 25 33,198,694 Rls. 3,138 $
249 1390 کانادا 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 1,000 32,574,060 Rls. 3,132 $
250 1390 کانادا 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 151 32,550,817 Rls. 3,042 $
251 1390 کانادا 95065100 را کت تنيس, حتي زه دار 33 31,880,428 Rls. 3,065 $
252 1390 کانادا 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 760 31,832,370 Rls. 3,015 $
253 1390 کانادا 85198900 ساير ماشين هاي ضبط به جز آنهاكه بااستفاده ازرسانه هاي مغناطيسي ،نوري يانيمه رسانا كار مي كند . 45 31,434,206 Rls. 2,860 $
254 1390 کانادا 82159900 قاشق, چنگال, ملاقه, کفگير...ياا شياءسرميزهمانند,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 584 31,364,270 Rls. 2,899 $
255 1390 کانادا 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 44 31,363,418 Rls. 2,862 $
256 1390 کانادا 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 450 29,601,247 Rls. 2,845 $
257 1390 کانادا 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 50 28,280,425 Rls. 2,673 $
258 1390 کانادا 73143900 شبکه توري , پرچين, ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده درنقاطتقاطع, که درجاي ديگرگفته نشده. 50 27,866,165 Rls. 2,623 $
259 1390 کانادا 44199090 اشياءچوبي براي سرويس ميز ياآشپزخانه بجز مصنوعات صنايع دستي 358 26,830,775 Rls. 2,466 $
260 1390 کانادا 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار براي وسايط نقليه هوا يي 817 26,376,000 Rls. 2,400 $
261 1390 کانادا 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 644 25,832,127 Rls. 2,107 $
262 1390 کانادا 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 72 24,796,406 Rls. 2,334 $
263 1390 کانادا 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 140 24,618,582 Rls. 2,312 $
264 1390 کانادا 95072000 قلابهاي ماهيگيري, حتي متصل به زه کوتاه ماهيگيري. 30 24,600,000 Rls. 2,329 $
265 1390 کانادا 48142000 کاغذديوا ري وپوشش هاي ديوا ري همانندمتشکل ا زکاغذبارويه قشرزده, ا ندوده بالايه ا ي ا ز.پلاستيك 550 23,999,400 Rls. 2,277 $
266 1390 کانادا 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 1,100 23,450,000 Rls. 2,077 $
267 1390 کانادا 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 22 23,125,518 Rls. 2,177 $
268 1390 کانادا 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لکلي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 350 22,726,784 Rls. 2,020 $
269 1390 کانادا 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 1 22,329,090 Rls. 2,111 $
270 1390 کانادا 83062900 مجسمه هاي کوچک وسايرا شياءتزئيني از فلز معمولي غيراز رديف 83062100 133 21,224,472 Rls. 1,924 $
271 1390 کانادا 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 90 20,998,605 Rls. 1,935 $
272 1390 کانادا 84138200 بالابرهاي آبگونها 93 19,314,195 Rls. 1,732 $
273 1390 کانادا 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 248 18,857,043 Rls. 1,640 $
274 1390 کانادا 84146000 كلاهكهايي كه بزرگترين ضلع افقي آنهاحدا کثر120سانتيمترباشد 540 18,462,775 Rls. 1,749 $
275 1390 کانادا 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 10 18,144,920 Rls. 1,649 $
276 1390 کانادا 73102910 قوطي ا سپري باگنجايش كمتراز 50ليتر 300 17,069,185 Rls. 1,600 $
277 1390 کانادا 90321000 ترموستات 27 16,014,172 Rls. 1,508 $
278 1390 کانادا 85269100 دستگاههاي کمک ناوبري را ديوئي 3 15,534,314 Rls. 1,486 $
279 1390 کانادا 73072990 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه درجاي ديگر ذكرنشده 90 14,391,278 Rls. 1,174 $
280 1390 کانادا 85176210 دستگاههاي قطع و وصل وتغيير ارتباط تلفني يا تلگرا في 220 14,052,847 Rls. 1,222 $
281 1390 کانادا 95030090 سه چرخه ها,روروئك ها ,اتومبيلهاي ركاب زني باپاواسباب بازيهاي چرخدارمشابه ,كالسكه هاي عروسك ,عروسكها ,ساير اسباب بازيها,مدلهاي كوچك اندازه شده ومدلهاي تفريحي مشابه ,خواه كاركند يانكند ,پازل هايي ازكليه انواع . 31 13,904,083 Rls. 1,262 $
282 1390 کانادا 28402000 ساير برات ها غير از تترا برات دي سديم (براكس تصفيه شده) 20 13,870,518 Rls. 1,278 $
283 1390 کانادا 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 20 13,439,844 Rls. 1,147 $
284 1390 کانادا 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 23 13,185,844 Rls. 1,212 $
285 1390 کانادا 39262090 سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستکش )به غيرا ز مصارف پزشکي 247 12,753,363 Rls. 1,190 $
286 1390 کانادا 44123900 تخته چند لايه ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 802 12,174,609 Rls. 1,141 $
287 1390 کانادا 39181000 پوشش کف, ديوا رياسقف ا زپليمرهاي کلروروينيل به شکل رول يا به شکل چهارگوش 1,000 11,999,700 Rls. 1,138 $
288 1390 کانادا 12112000 ريشه جنسن, ا زنوع موردا ستفاده درعطريات, دا رو ... وغيره تازه ياخشك كرده 90 11,545,122 Rls. 1,101 $
289 1390 کانادا 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 1 11,542,697 Rls. 1,060 $
290 1390 کانادا 85168000 مقاومت هاي گرم کننده ا لکتريکي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 3 10,883,486 Rls. 1,025 $
291 1390 کانادا 85182920 مجموعه سينماي خانگي 250 10,638,298 Rls. 1,006 $
292 1390 کانادا 73239290 سايرا شيا سرميزآشپزخانه خانه دا ري... ا زچدن لعاب دا ده شده 355 10,496,040 Rls. 856 $
293 1390 کانادا 95069910 چوب هاکي 35 10,409,242 Rls. 959 $
294 1390 کانادا 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 248 10,101,823 Rls. 824 $
295 1390 کانادا 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 55 9,896,993 Rls. 885 $
296 1390 کانادا 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 65 9,876,998 Rls. 883 $
297 1390 کانادا 85394900 لامپهاي ماورا ء بنفش يا مادون قرمز 12 9,818,347 Rls. 905 $
298 1390 کانادا 85162900 دستگاههاي برقي گرم کردن فضاي ا ماکن و گرم کردن زمين , که درجاي ديگر مذکور نباشد 6 9,510,728 Rls. 812 $
299 1390 کانادا 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 40 8,956,002 Rls. 861 $
300 1390 کانادا 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 105 8,953,040 Rls. 793 $
مجموع کل
23,613,952,803 ريال
مجموع کل
2,161,762 دلار