آمار کل " واردات از" کشور "ژاپن" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1390 ژاپن 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 2,270 865,687,579 Rls. 81,513 $
202 1390 ژاپن 84212910 سيستم هاي ا ولترا فيلترا سيون (UHT) 2,155 857,903,049 Rls. 81,248 $
203 1390 ژاپن 32121000 ورقه هاي دا غ زني 1,316 826,999,788 Rls. 77,260 $
204 1390 ژاپن 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 94 826,370,711 Rls. 77,196 $
205 1390 ژاپن 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 59,445 825,438,931 Rls. 79,105 $
206 1390 ژاپن 85101000 ريش ترا ش , توا م شده با موتوربرقي 3,090 824,453,586 Rls. 78,214 $
207 1390 ژاپن 29163190 ا سيد بنزوئيک وساير ا ملاح وا سترهاي آن غير از بنزوات سديم 10,000 824,000,000 Rls. 77,611 $
208 1390 ژاپن 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 9,565 820,268,700 Rls. 77,919 $
209 1390 ژاپن 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,135 813,293,028 Rls. 67,704 $
210 1390 ژاپن 21069080 مكمل غذايي ،دارويي 20,000 810,844,020 Rls. 66,137 $
211 1390 ژاپن 40169500 ا شياء قابل بادکردن , ا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي , که درجاي ديگر مذکور نباشد 376 808,875,541 Rls. 77,292 $
212 1390 ژاپن 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 5,251,982 803,028,467 Rls. 75,597 $
213 1390 ژاپن 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 419 781,963,443 Rls. 72,056 $
214 1390 ژاپن 84323010 دستگاه كاشت (planter) نشاء كار 2,031 780,896,928 Rls. 75,057 $
215 1390 ژاپن 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 20,160 780,000,000 Rls. 63,622 $
216 1390 ژاپن 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 31,000 778,838,016 Rls. 73,614 $
217 1390 ژاپن 85059090 ساير ابزارهاي مغناطيسي والكترومغناطيسي واجزاء وقطعات غير از اشياء مشمول رديف 85051100 لغايت 85059010 2,800 764,050,720 Rls. 73,466 $
218 1390 ژاپن 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 17,518 747,869,453 Rls. 66,345 $
219 1390 ژاپن 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 16,000 747,071,716 Rls. 70,049 $
220 1390 ژاپن 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 4,356 741,337,049 Rls. 68,562 $
221 1390 ژاپن 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 700 738,286,916 Rls. 67,906 $
222 1390 ژاپن 48026900 سايرکاغذومقوا هابابيش ا ز10%ا لياف مکانيکي يا شيميايي - مکانيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 57,400 725,793,850 Rls. 63,660 $
223 1390 ژاپن 84485100 پلاتين (platines),سوزن وسايرا شيائي که درتشکيل چشمه هاي پارچه بکارميروند 661 725,207,603 Rls. 65,190 $
224 1390 ژاپن 85111000 شمع هاي جرقه زن 12,516 711,406,355 Rls. 66,178 $
225 1390 ژاپن 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 169 705,770,276 Rls. 60,812 $
226 1390 ژاپن 29096090 سايرپرا کسيدهاي ا لکل ها,ا ترهاوستن هاومشتقات هالوژنه سولفونه نيتره يانيتروزه غيرمذکور 15,000 699,203,264 Rls. 62,709 $
227 1390 ژاپن 25132010 ريگ سنباده, سنگ سنباده طبيعي کارنشده يا به صورت قطعات نامنظم 18,000 698,002,500 Rls. 66,218 $
228 1390 ژاپن 96170000 فلاسک وسايرظروف عايق حرا رت بامحفظه, عايق خلاء,وهمچنين اجزاء وقطعات آنها(غيرا زشيشه يدکي داخلي) 35,136 693,268,314 Rls. 64,606 $
229 1390 ژاپن 29369000 ساير پروويتامين هاوويتامين طبيعي يادوباره توليد به وسيله نشر )ازجمله كنسانتره هاي طبيعي (....درهرنوع حلال همچنين کنسانتره هاي طبيعي 10 692,086,680 Rls. 65,279 $
230 1390 ژاپن 90183210 سرسوزن سرنگ و سرسوزن دندا نپزشکي 8,484 690,575,662 Rls. 64,942 $
231 1390 ژاپن 82081000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي کارکردن روي فلز. 211 685,864,806 Rls. 64,857 $
232 1390 ژاپن 90291000 کنتور دورسنج, کنتورتوليد,تاکسيمتر,کيلومترشمار,گام سنج وهمانند 2,531 680,277,008 Rls. 64,240 $
233 1390 ژاپن 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 5,880 678,574,225 Rls. 55,886 $
234 1390 ژاپن 85011010 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات 1,542 676,346,922 Rls. 60,746 $
235 1390 ژاپن 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 2,576 675,745,049 Rls. 62,942 $
236 1390 ژاپن 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 8,405 674,641,044 Rls. 58,855 $
237 1390 ژاپن 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 2,220 672,503,808 Rls. 61,540 $
238 1390 ژاپن 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 18,000 671,486,002 Rls. 63,467 $
239 1390 ژاپن 32071020 رنگ هاي چيني وسراميكي ورولعابي (750-850درجه سانتي گراد )وداخل لعابي (1180-1280درجه سانتي گراد ) 624 669,039,138 Rls. 62,557 $
240 1390 ژاپن 84251900 قرقره هاي طناب دا ربالاکشنده وچرخهاي بالاکشنده, غيرمذکوردرجاي ديگر 12,633 667,250,040 Rls. 55,321 $
241 1390 ژاپن 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 1,303 666,517,973 Rls. 56,885 $
242 1390 ژاپن 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 1,192 661,912,127 Rls. 59,988 $
243 1390 ژاپن 85462013 ساير مقره هاي عايق برق ا ز سرا ميک ، بدون قطعات فلزي ،بجز موا رد مذکور 22,134 659,412,225 Rls. 63,405 $
244 1390 ژاپن 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 3,772 658,942,013 Rls. 61,266 $
245 1390 ژاپن 34029040 مواد تعاون نساجي 18,000 634,484,889 Rls. 61,149 $
246 1390 ژاپن 84229010 ا جزا وقطعات تعرفه 84221100 381 622,898,730 Rls. 56,608 $
247 1390 ژاپن 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 680 622,332,171 Rls. 58,286 $
248 1390 ژاپن 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 56,182 620,000,021 Rls. 58,881 $
249 1390 ژاپن 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 1,000 611,972,581 Rls. 56,061 $
250 1390 ژاپن 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,227 608,956,140 Rls. 57,237 $
251 1390 ژاپن 32074020 شيشه بصورت ورقه ورقهglassflakefباطول ا ز0/1 ميليمترلغايت 3/5ميليمتروضخامت 10 ميكرون وكمتر از ان. 11,200 600,325,626 Rls. 56,027 $
252 1390 ژاپن 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 6,541 595,656,390 Rls. 53,259 $
253 1390 ژاپن 87112010 موتورسيكلت ا ز نوع دوزمانه ،باحجم سيلندر 50تا250سانتيمتر مكعب 5,459 593,165,202 Rls. 55,573 $
254 1390 ژاپن 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 9,640 590,911,882 Rls. 54,296 $
255 1390 ژاپن 87085039 اجزاءوقطعات محورهاي محرك وغير محرك ،به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 8,378 589,934,937 Rls. 56,464 $
256 1390 ژاپن 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 1,321 581,521,026 Rls. 54,547 $
257 1390 ژاپن 84671100 ا بزا رپنوماتيک, نوع دوا ر,برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 972 572,594,079 Rls. 54,385 $
258 1390 ژاپن 55039000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, که درجاي ديگرگفته نشده, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 12,960 571,298,987 Rls. 54,911 $
259 1390 ژاپن 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 78,400 570,978,032 Rls. 54,065 $
260 1390 ژاپن 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 187 568,330,187 Rls. 53,264 $
261 1390 ژاپن 85064030 قوه هاي دکمه اي(round cell) بااكسيد نقره 420 562,861,627 Rls. 45,910 $
262 1390 ژاپن 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 755 548,841,270 Rls. 51,934 $
263 1390 ژاپن 85234090 ساير رسانه هاي نوري غير مذكور 1 548,700,085 Rls. 51,857 $
264 1390 ژاپن 85392940 لامپ خودرو براي ولتاژ حداكثر 100 ولت 1,185 546,795,215 Rls. 51,488 $
265 1390 ژاپن 84159012 قسمت خارجي دستگاهاي تعرفه84151020 6,422 542,156,585 Rls. 49,298 $
266 1390 ژاپن 40029900 سايرمحصولات کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که درجاي ديگرمذکورنباشد(غيرا زشيره يا لاتکس ) 5,600 541,200,000 Rls. 49,720 $
267 1390 ژاپن 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 308 536,889,647 Rls. 49,412 $
268 1390 ژاپن 84312090 اجزاء وقطعات رديف تعرفه 8427 غير از اشياء مشمول رديف 84312010 5,248 534,569,708 Rls. 49,417 $
269 1390 ژاپن 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 1,316 534,156,518 Rls. 47,927 $
270 1390 ژاپن 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 740 521,892,845 Rls. 48,499 $
271 1390 ژاپن 84832000 پوسته ياتاقان, توا م شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ. 2,066 520,060,525 Rls. 48,338 $
272 1390 ژاپن 40091100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده بدون لوا زم وملحقات مستحکم نشده ياجورنشده باساير 482 517,028,118 Rls. 48,006 $
273 1390 ژاپن 84135020 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع ديافرا گمي 177 506,995,055 Rls. 46,071 $
274 1390 ژاپن 33079090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديفهاي 33071000 لغايت 33079010 62,866 502,534,061 Rls. 47,234 $
275 1390 ژاپن 49081000 عکس برگردا ن شفاف 224 498,330,777 Rls. 46,049 $
276 1390 ژاپن 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا کسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 300 481,318,317 Rls. 44,411 $
277 1390 ژاپن 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 28 481,031,999 Rls. 44,860 $
278 1390 ژاپن 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 240 479,225,457 Rls. 42,075 $
279 1390 ژاپن 73181900 سايرا شياءحديده شده, که درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 4,200 476,034,940 Rls. 43,996 $
280 1390 ژاپن 84242000 پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرا ت ريزووسايل همانند 71 468,577,680 Rls. 44,678 $
281 1390 ژاپن 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 2,992 454,946,242 Rls. 42,167 $
282 1390 ژاپن 87089929 ا جزا وقطعات كمك فنر ،بغيرا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 20,025 454,000,000 Rls. 41,959 $
283 1390 ژاپن 39071000 پلي ا ستال ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 17,000 453,200,000 Rls. 42,662 $
284 1390 ژاپن 29339100 آلپرا زولام (inn) کامازپام (inn) کلرديازپوکسيد(inn) و ...ا ملاح ا ين محصولات 250 451,333,953 Rls. 40,478 $
285 1390 ژاپن 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 111 450,491,145 Rls. 42,043 $
286 1390 ژاپن 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 389 445,153,873 Rls. 40,927 $
287 1390 ژاپن 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 11,520 444,053,066 Rls. 41,559 $
288 1390 ژاپن 38190010 مايع ترمز آماده 2,346 443,549,936 Rls. 41,576 $
289 1390 ژاپن 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 17,170 441,678,150 Rls. 41,268 $
290 1390 ژاپن 84101300 توربين هاوچرخهاي هيدروليک باقدرت بيشترا ز 10000كيلو وات 1,404 436,000,007 Rls. 41,254 $
291 1390 ژاپن 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 1,859 433,518,140 Rls. 40,559 $
292 1390 ژاپن 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 964 432,123,389 Rls. 41,006 $
293 1390 ژاپن 87081090 سايرسپرهاوا جزا وقطعات آنهابغيرا زا نوا ع مورد ا ستفاده در سوا ري و سوا ري کار و وا نت 1,584 428,664,111 Rls. 39,429 $
294 1390 ژاپن 84521000 چرخ دوزندگي از نوع خانگي 4,110 428,442,260 Rls. 39,372 $
295 1390 ژاپن 84314100 سطل, بيل, چنگک وگيره مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430 6,500 427,153,341 Rls. 39,899 $
296 1390 ژاپن 40091200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم نشده ياجونشده باسايرمواد بالوازم و ملحقات 746 425,145,917 Rls. 41,101 $
297 1390 ژاپن 87091100 ا را به هاي کارگاهي,وتراكتورهاي ايستگاه راه آهن برقي، مجهزنشده به تجهيزات بلندکردن وجابجاکردن 17,965 420,828,400 Rls. 38,661 $
298 1390 ژاپن 85443010 مجموعه هاي سيم برا ي شمع هاي جرقه زن 237 420,764,076 Rls. 40,261 $
299 1390 ژاپن 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 2,200 416,300,000 Rls. 40,013 $
300 1390 ژاپن 84159011 قسمت داخلي دستگاه تهويه مطبوع 3,736 415,226,646 Rls. 38,601 $
301 1390 ژاپن 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذکور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذکوردرجاي ديگر 22 410,788,610 Rls. 38,532 $
302 1390 ژاپن 29339999 سايرترکيبات هتروسيکليک منحصرا دا ري هتروا تم ا زت غيرمذکوردرجاي ديگر 250 409,642,825 Rls. 38,638 $
303 1390 ژاپن 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 621 407,352,553 Rls. 39,104 $
304 1390 ژاپن 84123100 موتورهاوماشين هاي محرک پنوماتيک, باحرکت خطي(سيلندرها) 730 399,937,820 Rls. 35,429 $
305 1390 ژاپن 73072100 فلانج ا زفولادزنگ نزن 80 399,395,229 Rls. 38,216 $
306 1390 ژاپن 84253900 ساير (چرخهاي بدون موتور برقي ). 4,934 398,769,964 Rls. 34,565 $
307 1390 ژاپن 92011000 پيانو با سيم يازه عمودي 2,245 397,535,675 Rls. 32,425 $
308 1390 ژاپن 85102090 ساير ماشينهاي موزني بجزماشين موزني حيوا ن 3,618 397,252,050 Rls. 36,246 $
309 1390 ژاپن 84623900 ماشين هاي قيچي کردن (ا زجمله پرس ها),که درجاي ديگرمذکورنباشد 4,810 395,576,909 Rls. 35,383 $
310 1390 ژاپن 85333900 مقاومت هاي متغير سيم پيچي شده با ظرفيت تحمل قدرت بيشتر ا ز 20 وا ت 2,680 388,840,001 Rls. 37,075 $
311 1390 ژاپن 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 20,260 387,795,910 Rls. 33,667 $
312 1390 ژاپن 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 870 387,618,607 Rls. 37,158 $
313 1390 ژاپن 84295119 لودرمستعمل ،هاباقدرت270اسب بخاروکمتر,بيل دار با بارگيري از جلو، باسال ساخت بيش ا ز5سال 16,000 385,536,522 Rls. 38,767 $
314 1390 ژاپن 28322090 ساير سولفيت ها بجز سولفيت سرب 10 384,321,016 Rls. 34,376 $
315 1390 ژاپن 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 710 383,362,993 Rls. 36,287 $
316 1390 ژاپن 40081190 صفحه ورق ونوا ر ا زکائوچوي ا سفنجي بجزپوشش برا ي کف 690 382,080,598 Rls. 35,750 $
317 1390 ژاپن 73090000 مخزن, منبع... (غيرا زبرا ي گاز),ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش بيش ا ز300ليتر بدون دستگاههاي مكانيكي ياحرارتي 1,420 381,606,516 Rls. 36,055 $
318 1390 ژاپن 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 17 380,234,633 Rls. 41,075 $
319 1390 ژاپن 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 11 379,481,938 Rls. 35,582 $
320 1390 ژاپن 39069099 سايرپليمرهاي ا کريليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکور 8,136 378,587,422 Rls. 35,768 $
321 1390 ژاپن 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 7,617 376,897,447 Rls. 34,958 $
322 1390 ژاپن 39075010 رزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 10,240 376,313,677 Rls. 33,810 $
323 1390 ژاپن 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 142 371,035,091 Rls. 35,125 $
324 1390 ژاپن 29156000 ا سيد هاي بوتانوئيک, ا سيدهاي پنتانوئيک , ا ملاح و ا سترهاي آنها 14,440 368,641,875 Rls. 33,867 $
325 1390 ژاپن 29161200 ا سترهاي ا سيدا کريليک 1,400 367,436,242 Rls. 33,312 $
326 1390 ژاپن 85044060 ا نوا ع UPS 39 366,170,464 Rls. 35,526 $
327 1390 ژاپن 85394900 لامپهاي ماورا ء بنفش يا مادون قرمز 3,040 362,408,506 Rls. 33,066 $
328 1390 ژاپن 90251920 دماسنج هاي ترموکوپل دا ر 75 361,734,093 Rls. 34,134 $
329 1390 ژاپن 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 3,470 360,158,369 Rls. 33,641 $
330 1390 ژاپن 81019900 مصنوعات ا زتنگستن, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 14 359,647,210 Rls. 33,659 $
331 1390 ژاپن 90160010 ترا زو با حساسيت 5سانتي گرم وياکمتر با يابدون وزنه 240 358,304,764 Rls. 32,485 $
332 1390 ژاپن 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 13,490 356,994,238 Rls. 33,641 $
333 1390 ژاپن 82057000 گيره, قيدوهمانند. 5,828 352,929,839 Rls. 32,732 $
334 1390 ژاپن 39094020 مورد مصرف درصنايع تايرسازي(رزين فنوليك ) 10,000 343,043,923 Rls. 31,483 $
335 1390 ژاپن 85367000 اتصال دهنده ها براي فيبرهاي نوري ، كابل ها يا كلاف هاي فيبرنوري 33 342,453,801 Rls. 32,711 $
336 1390 ژاپن 85113090 کويل هاي روشن کردن 487 339,895,456 Rls. 32,520 $
337 1390 ژاپن 90275010 دستگاه فلوسايتومتري 197 339,600,242 Rls. 32,283 $
338 1390 ژاپن 85061090 ساير قوه ها وباطريهاي بابي اکسيد منگنز بجز قوه هاي نيم قلمي، قلمي، متوسط، بزرگ ودکمه اي 43 333,948,800 Rls. 31,600 $
339 1390 ژاپن 21041000 فرآورده ها برا ي سوپ, آش يا آبگوشت, سوپ, آش يا آبگوشت آماده 1,026 331,286,087 Rls. 31,699 $
340 1390 ژاپن 84261900 جرثقيل هاي جابجاکننده, دروا زه ا ي وجرثقيل هاي پلي ،جرثقيل هاي سقفي ريلي وشاسي دار متحرك كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد. 54,000 330,073,730 Rls. 29,524 $
341 1390 ژاپن 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 619 330,030,471 Rls. 26,988 $
342 1390 ژاپن 85021390 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني ترا کمي - احتراقي به قدرت بيش از 1500 kva 2,210 326,973,196 Rls. 30,047 $
343 1390 ژاپن 73201090 سايرفنرتيغه ا ي وتيغه برا ي آن ا زا هن يافولادغيرا زفنرصفحه اي نگهدا رنده ريل نوا رکاست ويدئو 457 325,853,360 Rls. 30,735 $
344 1390 ژاپن 87113090 موتورسيکلت باحجم سيلندرا ز250تا500CC،بجزنوع دوزمانه 1,747 325,797,963 Rls. 30,922 $
345 1390 ژاپن 84152090 سايردستگاههاي تهويه مطبوع براي وسايل نقليه موتوري زميني بجز خودروهاي سواري,سواري کارووا نت 1,518 325,442,174 Rls. 31,280 $
346 1390 ژاپن 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 244 323,885,644 Rls. 30,604 $
347 1390 ژاپن 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 541 322,746,436 Rls. 30,618 $
348 1390 ژاپن 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 26,480 320,831,730 Rls. 28,682 $
349 1390 ژاپن 84729030 ماشين پرفرا ژ 4,835 319,944,070 Rls. 28,156 $
350 1390 ژاپن 85340000 مدا رهاي چاپي 52 319,582,406 Rls. 30,193 $
351 1390 ژاپن 84818015 شيرفلکه کشويي( gate valve)ا ز جنس برنج لغايت سه ا ينچ 9,863 319,519,660 Rls. 29,845 $
352 1390 ژاپن 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردر جاي ديگر 600 319,236,567 Rls. 30,690 $
353 1390 ژاپن 48025800 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن بيش ا ز150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10%ا زا لياف مکانيكي 38,492 319,200,000 Rls. 27,754 $
354 1390 ژاپن 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 1,945 315,000,000 Rls. 28,750 $
355 1390 ژاپن 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 3,000 308,600,000 Rls. 29,276 $
356 1390 ژاپن 84592100 ماشينهاي سوراخ کردن بابردا شتن فلز,باکنترل شماره اي 17,000 307,677,211 Rls. 29,851 $
357 1390 ژاپن 68138100 لنتها وبالشتكها ي ترمز فاقد پنبه نسوز سوار نشده . 2,400 305,551,851 Rls. 27,702 $
358 1390 ژاپن 84313190 سايرقطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار يا پلکان متحرک غيرمذکور 520 304,389,576 Rls. 28,432 $
359 1390 ژاپن 85413000 تيريستورها ,دي آکها و تري آکها ,غيرا ز وسايل حساس دربرا بر نور 1,030 303,674,140 Rls. 28,644 $
360 1390 ژاپن 84271012 ارابه هاي صفاف خودرو ،مستعمل ، دا را ي موتوربرقي ،باظرفيت 5 تن وبالاتر 8,000 301,646,176 Rls. 26,981 $
361 1390 ژاپن 87114090 موتورسيکلت باحجم سيلندرا ز500تا800CC،بجزنوع دوزمانه 1,180 298,649,558 Rls. 28,022 $
362 1390 ژاپن 85256030 دستگاههاي گيرنده فرستنده تلفن همراه به استثناي BTS 6 297,770,377 Rls. 27,364 $
363 1390 ژاپن 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 251 297,656,907 Rls. 27,646 $
364 1390 ژاپن 90292022 پانل نشانگر دا را ي ا دوا ت سنجش ازقبيل سرعت سنج ،كيلومتر شمار ،دورسنج موتور گيج حرارت سنج وآب ،گيج بنزين وغيره برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 1,021 296,415,001 Rls. 28,052 $
365 1390 ژاپن 84522100 چرخهاي دوزندگي اتوماتيک غير خانگي 3,360 294,000,000 Rls. 27,010 $
366 1390 ژاپن 85151100 هويه ها و طپانچه هاي لحيم کاري 795 293,480,757 Rls. 26,740 $
367 1390 ژاپن 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 2,000 291,896,011 Rls. 26,179 $
368 1390 ژاپن 84515000 ماشين هاي پيچيدن, بازکردن, تاکردن, برش دا دن ياكنگره داركردن منسوجات 2,042 290,134,093 Rls. 27,465 $
369 1390 ژاپن 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 648 289,167,703 Rls. 26,010 $
370 1390 ژاپن 84483100 نوا رخاردا رماشين کاردينگ 623 287,367,001 Rls. 26,402 $
371 1390 ژاپن 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 361 285,759,865 Rls. 24,713 $
372 1390 ژاپن 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 650 284,830,320 Rls. 26,563 $
373 1390 ژاپن 32071090 سايرپيگمانها.کدرکننده و رنگهاي آماده وفرآورده هاي همانندغيرمذکور 85 283,680,000 Rls. 26,805 $
374 1390 ژاپن 25199090 ا کسيدهاي منيزيم حتي خالص 6,000 283,630,820 Rls. 26,545 $
375 1390 ژاپن 82034000 لوله بر,پيچ بر,منگنه سورا خ کن وا بزا رهاي همانند. 9,000 283,147,558 Rls. 26,287 $
376 1390 ژاپن 73182100 وا شرفنري وسايروا شرهاي خاردا رفنري حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 3,333 282,314,363 Rls. 26,416 $
377 1390 ژاپن 84138110 تلمبه هاي هرمتيک وا مولوسيوني 400 275,800,002 Rls. 24,511 $
378 1390 ژاپن 73043100 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ،بدون درزا زآهن ياا ز فولاد غيرممزوج باسطح مقطع , مدور, سرد كشيده شده يا سرد نورد شده 18,185 274,784,478 Rls. 25,666 $
379 1390 ژاپن 40059900 کائوچوي مخلوط شده, ولکانيزه نشده به اشکال ابتدا ئي 442 269,205,205 Rls. 25,209 $
380 1390 ژاپن 84423000 ماشين آلات ودستگاههاوتجهيزات براي تهيه يا ساخت صفحات ، سيلندرها يا ساير اجزاي چاپي 1,150 267,827,508 Rls. 25,312 $
381 1390 ژاپن 84335940 ماشين بردا شت بلال دا نه ا ي( ذرت دا نه ا ي)Picker sheller 4,164 264,786,345 Rls. 25,450 $
382 1390 ژاپن 39093099 سايررزينهاي ا مينيک غير پودر قالبگيري به اشکال ابتدا يي غيرمذکور 6,200 260,254,079 Rls. 22,640 $
383 1390 ژاپن 87111090 موتورسيکلت باحجم سيلندرحداكثر سي سي 50،بجز نوع دوزمانه 895 256,500,355 Rls. 24,517 $
384 1390 ژاپن 38101010 ترکيبات برا ي پاک کردن وپردا خت سطح فلزا ت 470 248,972,807 Rls. 21,248 $
385 1390 ژاپن 85071090 سايرانباره هاي برقي با سرب -ا سيدبرا ي به را ه اندا ختن موتورهاي پيستوني بجز نوع سربسته 566 245,749,918 Rls. 22,684 $
386 1390 ژاپن 95066210 توپ فوتبال , بسکتبال , وا ليبال, هندبال 4,202 242,120,000 Rls. 19,749 $
387 1390 ژاپن 32159090 مرکب تحرير يا رسم ونقاشي وساير مرکبهاي تغليظ شده وجامد 284 241,260,591 Rls. 22,828 $
388 1390 ژاپن 84879000 ساير اجزاءياقطعات بجز اجزاءوقطعات كشتي ،قايق وپره ها ي آن . 210 236,473,580 Rls. 22,351 $
389 1390 ژاپن 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 248 236,218,447 Rls. 22,329 $
390 1390 ژاپن 39076090 سايرپلي ا تيلن ترفتالات بجزگريد نساجي وبطري 4,400 227,000,000 Rls. 21,449 $
391 1390 ژاپن 82054000 آچارپيچ گوشتي. 4,600 226,791,257 Rls. 21,192 $
392 1390 ژاپن 48189090 سايرا وا ت هاي سلولزياورقه هاي ا لياف سلولزي غيرمذكور درجاي ديگر 8,379 226,429,729 Rls. 21,799 $
393 1390 ژاپن 68052090 سايرپودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زکاغذيامقوا غيرمذکوردر جاي ديگر 1,567 225,879,411 Rls. 20,762 $
394 1390 ژاپن 84141090 سايرتلمبه هاي خلا بجزتلمبه هاي ساکشن پزشکي 213 223,733,211 Rls. 21,388 $
395 1390 ژاپن 84314200 تيغه هاي بولدوزرياا نگلدوزرمشمول شماره 8429 39 218,740,400 Rls. 17,842 $
396 1390 ژاپن 87119000 موتورسيکلت گازي وچرخهاي پائي ،با موتورکمکي ،با يا بدون سايدکارباسايد كار . 355 218,061,571 Rls. 18,768 $
397 1390 ژاپن 87087011 چرخ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 2,525 215,563,320 Rls. 19,993 $
398 1390 ژاپن 84529000 ا جزا ءوقطعات چرخهاي دوزندگي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 457 215,544,321 Rls. 19,880 $
399 1390 ژاپن 84099910 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي صنعتي 6 215,158,520 Rls. 20,294 $
400 1390 ژاپن 84831010 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي سوا ري، سوا رکار و وا نت 1,765 213,896,148 Rls. 18,653 $
مجموع کل
92,801,364,298 ريال
مجموع کل
8,572,768 دلار