آمار کل " واردات از" کشور "سوئد" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1390 سوئد 68129900 ساير الياف پنبه نسوز كارشده غيراز كروسيدوليت ،مخلوطها براساس پنبه نسوز غيراز پنبه نسوز كروسيدوليت وكربنات منيزيم واشياء ساخته شده ازانهاکه در جاي ديگرگفته نشده ا ست 250 126,419,620 Rls. 11,944 $
202 1390 سوئد 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 936 126,255,064 Rls. 11,657 $
203 1390 سوئد 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 3,100 126,163,680 Rls. 11,285 $
204 1390 سوئد 82081000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي کارکردن روي فلز. 20 117,966,982 Rls. 11,097 $
205 1390 سوئد 85162900 دستگاههاي برقي گرم کردن فضاي ا ماکن و گرم کردن زمين , که درجاي ديگر مذکور نباشد 5 107,847,303 Rls. 10,231 $
206 1390 سوئد 28309090 ساير سولفورها غير از سولفور سديم وسولفور باريم ؛ پلي سولفورها ؛ با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 500 105,644,805 Rls. 9,389 $
207 1390 سوئد 84122100 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک باحرکت خطي(سيلندرها) 98 105,117,697 Rls. 9,657 $
208 1390 سوئد 84311000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 335 103,332,758 Rls. 9,048 $
209 1390 سوئد 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 14 102,977,491 Rls. 8,789 $
210 1390 سوئد 84158300 ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع بدون دستگاه مولدسرما 1,079 100,904,256 Rls. 9,326 $
211 1390 سوئد 90066900 دستگاههاي توليدنورآذرخشي ولامپ توليدنورآذرخشي درعکاسي که درجاي ديگري مذکورنباشد. 486 100,391,492 Rls. 9,389 $
212 1390 سوئد 84294012 غلتک را ه سازي مستعمل , باسال ساخت 5سال وکمتر,باقدرت 150اسب بخار وكمتر . 10,000 98,218,805 Rls. 8,540 $
213 1390 سوئد 70171090 سايرشيشه آلات غير مذكور برا ي آزمايشگاه بهدا شت يا دا روخانه حتي مدرج ياکاليبرشده ازکوارتزذوب شده يااز سايرسيليسهاي ذوب شده 10 92,270,325 Rls. 8,721 $
214 1390 سوئد 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 816 89,461,837 Rls. 8,455 $
215 1390 سوئد 74122000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از آلياژهاي مس. 788 86,736,881 Rls. 7,764 $
216 1390 سوئد 72099000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت وسردنوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmروکش, آبکاري ياا ندودنشده, غير مذكور درجاي ديگر 2,900 86,149,732 Rls. 8,073 $
217 1390 سوئد 82021000 ا ره دستي. 1,121 85,882,321 Rls. 8,147 $
218 1390 سوئد 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 175 85,112,596 Rls. 7,697 $
219 1390 سوئد 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 3,203 84,492,308 Rls. 7,557 $
220 1390 سوئد 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,672 84,444,385 Rls. 7,234 $
221 1390 سوئد 28042900 گازهاي کمياب (باستثناي آرگون) 292 84,400,050 Rls. 8,078 $
222 1390 سوئد 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 29 84,308,854 Rls. 8,039 $
223 1390 سوئد 40112000 تايربادي نوا زکائوچو برا ي ا توبوس ووسايل نقليه باري 1,521 83,029,517 Rls. 7,947 $
224 1390 سوئد 85352190 ساير قطع کننده هاي خودکارمدا ربراي ولتاژ کمتر از72.5 كيلوولت بجزسکسيونرودژنکتور 146 82,812,172 Rls. 7,856 $
225 1390 سوئد 84419000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 175 79,845,801 Rls. 7,268 $
226 1390 سوئد 90303100 مولتي مترها فاقد وسيله ثبت (recording devicc) 54 79,616,296 Rls. 7,358 $
227 1390 سوئد 85118010 هيتربرقي جهت نصب روي دريچه هوا ي موتورهاي ا نژکتوري برا ي گرم کردن بدنه ا ن 150 79,588,215 Rls. 7,335 $
228 1390 سوئد 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 440 78,525,593 Rls. 6,405 $
229 1390 سوئد 72201200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, باپهناي کمترا ز600mmبه ضخامت کمترا ز75/4 mm. 757 78,409,822 Rls. 6,396 $
230 1390 سوئد 84123900 موتورهاوماشين هاي محرک پنوماتيک (غيرا زحرکت خطي) 94 75,956,324 Rls. 6,978 $
231 1390 سوئد 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 310 75,623,436 Rls. 7,236 $
232 1390 سوئد 98870330 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 49% ا لي 50% بجز لاستيک 180 74,955,397 Rls. 6,607 $
233 1390 سوئد 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 5 72,191,903 Rls. 6,632 $
234 1390 سوئد 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 30 71,484,377 Rls. 6,699 $
235 1390 سوئد 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 99 71,278,484 Rls. 6,625 $
236 1390 سوئد 59111000 پارچه هاي نسجي، نمد ، پارچه هاي تار وپود باف داراي مستر نمدي ا ندودشده ياقشرزده, پوشانده شده يامطبق شده باکائوچو,چرم ياسايرمواد ديگر كه براي ساير مصارف فني به كار مي رود از جمله پارچه هاي كم عرض ساخته شده از مخمل اغشته به كائوچو كه براي پوشش ميله هاي ماشي 1,027 71,126,035 Rls. 6,362 $
237 1390 سوئد 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 287 71,094,433 Rls. 6,669 $
238 1390 سوئد 73211120 ا جاق گازروميزي توکار 1,000 70,886,810 Rls. 6,533 $
239 1390 سوئد 85044050 کنترل دور موتورInverter 60 70,292,126 Rls. 6,247 $
240 1390 سوئد 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 166 64,703,666 Rls. 5,985 $
241 1390 سوئد 39140000 مبادله کننده هاي يون برا ساس پليمرهاي مشمول شماره هاي 3901لغايت 3913به ا شکال ا بتدا يي 68 63,504,432 Rls. 6,013 $
242 1390 سوئد 85114020 ا ستارترودينام جهت خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ،کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات را هسازي و کشاورزي 80 63,108,257 Rls. 5,890 $
243 1390 سوئد 84512900 ماشين هاي خشک کردن باظرفيت بيشترا ز10کيلوگرم شستني خشک 300 62,192,466 Rls. 5,877 $
244 1390 سوئد 85016490 ساير ژنرا تورهاي جريان متناوب (آلتر ناتورها ) به قدرت بيش از1500 kva 25 61,999,124 Rls. 5,813 $
245 1390 سوئد 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 8 61,282,220 Rls. 5,695 $
246 1390 سوئد 39079999 سايرپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرمذکور 1,000 58,943,026 Rls. 5,592 $
247 1390 سوئد 84513000 ماشين هاوپرسهاي ا توکردن ( ا ز جمله پرسهاي دا غ ) برا ي ثابت نگه دا شتن 240 58,045,216 Rls. 5,556 $
248 1390 سوئد 83017000 کليدهائيکه به تنهائي عرضه ميشوندا زفلزمعمولي 400 57,671,554 Rls. 5,167 $
249 1390 سوئد 83014000 قفل مغزي وکلوني از فلزمعمولي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 260 56,818,736 Rls. 5,330 $
250 1390 سوئد 61043300 ژا کت, ژا کت ورزشي زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زا لياف سنتتيک. 100 55,500,030 Rls. 5,225 $
251 1390 سوئد 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 212 55,389,136 Rls. 5,119 $
252 1390 سوئد 54079400 پارچه هاي تاروپودباف, چاپ شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, که درجاي ديگرگفته نشده. 1,227 54,502,847 Rls. 5,239 $
253 1390 سوئد 83026000 دربندهاي خودکارا زفلزمعمولي. 114 52,976,592 Rls. 5,089 $
254 1390 سوئد 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 49 52,541,264 Rls. 4,949 $
255 1390 سوئد 84379000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پاك كردن ،جوركردن ،درجه بندي ،عمل اوردن ياآسياب کردن, غلات ،دانه هاياسبزيجات غلافدار خشك كرده 850 51,691,941 Rls. 4,749 $
256 1390 سوئد 85198900 ساير ماشين هاي ضبط به جز آنهاكه بااستفاده ازرسانه هاي مغناطيسي ،نوري يانيمه رسانا كار مي كند . 365 51,530,582 Rls. 4,998 $
257 1390 سوئد 82078000 ا بزارهابراي خراطي کردن. 1 50,679,145 Rls. 4,899 $
258 1390 سوئد 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 298 49,843,814 Rls. 4,688 $
259 1390 سوئد 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 18 48,698,432 Rls. 4,568 $
260 1390 سوئد 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 83 47,167,846 Rls. 4,443 $
261 1390 سوئد 85013300 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز75کيلووا ت و حدا کثر 375 کيلووا ت 720 44,855,000 Rls. 4,255 $
262 1390 سوئد 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 17 43,013,505 Rls. 4,116 $
263 1390 سوئد 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل 2,550 42,918,986 Rls. 3,939 $
264 1390 سوئد 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 270 42,406,228 Rls. 3,869 $
265 1390 سوئد 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 688 41,763,278 Rls. 3,849 $
266 1390 سوئد 85168000 مقاومت هاي گرم کننده ا لکتريکي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 10 41,077,867 Rls. 3,775 $
267 1390 سوئد 84439190 ---ساير 34 40,950,800 Rls. 3,875 $
268 1390 سوئد 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 109 37,880,438 Rls. 3,569 $
269 1390 سوئد 84359000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي تهيه شرا ب, شرا ب سيب, آب ميوه, ونوشابه هاي همانند 30 37,862,851 Rls. 3,552 $
270 1390 سوئد 44187200 پانل هاي سوارشده ،چند لايه براي پوشش كف ازچوب . 1,373 37,763,588 Rls. 3,583 $
271 1390 سوئد 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 378 37,227,618 Rls. 3,517 $
272 1390 سوئد 82023900 تيغه ا ره مدور(ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگرد بر به غير ازرديف 82023100،به انضمام ا جزا ء وقطعات. 60 37,017,024 Rls. 3,543 $
273 1390 سوئد 82060000 ا بزا رهاي مشمول دوياچندشماره 8202 لغايت 8205آماده شده بصورت مجموعه برا ي خرده فروشي. 120 36,211,406 Rls. 3,481 $
274 1390 سوئد 83113000 ميله هاي ا ندودشده ومفتول پرشده ا زفلزمعمولي برا ي لحيم کاري ياجوشكاري باشعله 204 35,750,388 Rls. 3,378 $
275 1390 سوئد 84251900 قرقره هاي طناب دا ربالاکشنده وچرخهاي بالاکشنده, غيرمذکوردرجاي ديگر 345 35,684,295 Rls. 3,256 $
276 1390 سوئد 87085029 محورهاي غير محرك به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وترلكتور كشاورزي 140 35,474,001 Rls. 3,173 $
277 1390 سوئد 90158090 ساير غير از الات ودستگاههاي لرزه نگاري 20 34,853,257 Rls. 3,160 $
278 1390 سوئد 70091000 آينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني,ا زشيشه. 400 33,931,738 Rls. 3,043 $
279 1390 سوئد 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 80 33,785,889 Rls. 3,236 $
280 1390 سوئد 85158090 ماشينهاودستگاههاي براي داغ افشاني فلزات ياسرمت ها ، غيرمذکوردرجاي ديگر 19 33,658,598 Rls. 3,170 $
281 1390 سوئد 84243000 ماشين هاي پاشنده فوراني بخارياماسه وماشين هاي پاشنده فوراني همانند 204 33,351,343 Rls. 3,164 $
282 1390 سوئد 90261020 سطح سنج به طريق ا ولترا سونيک 0 33,051,338 Rls. 3,124 $
283 1390 سوئد 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 170 33,048,695 Rls. 3,093 $
284 1390 سوئد 85021100 مجموعه مولدهاباموتورهاي ترا کمي-ا حترا قي ,به قدرت حدا کثر 75 kva 19 32,566,307 Rls. 3,113 $
285 1390 سوئد 28261900 فلوئورورهابغيراز الومينيوم 261 31,621,672 Rls. 2,989 $
286 1390 سوئد 90321000 ترموستات 55 31,315,383 Rls. 2,974 $
287 1390 سوئد 87089931 ا جزا وقطعات غير مذكور مورداستفاده در سوا ري ، سوا ري کار، وا نت وترا کتور کشاورزي 434 31,199,877 Rls. 2,949 $
288 1390 سوئد 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 30 31,047,000 Rls. 2,935 $
289 1390 سوئد 84312090 اجزاء وقطعات رديف تعرفه 8427 غير از اشياء مشمول رديف 84312010 75 30,881,300 Rls. 2,955 $
290 1390 سوئد 73182990 ساير ا شياء حديده نشده که درجاي ديگرگفته نشده ا ز ا هن يافولاد 255 30,801,564 Rls. 2,680 $
291 1390 سوئد 87089939 ا جزا وقطعات غيرمذكور بغيرازا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار، وا نت و ترا کتوركشاورزي 75 30,513,934 Rls. 2,820 $
292 1390 سوئد 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,کابينت وسايرتکيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 59 30,376,590 Rls. 2,877 $
293 1390 سوئد 83052000 سوزن هاي دوخت عرضه شده بصورت نوا ر,ا زفلزمعمولي. 1,115 30,322,719 Rls. 2,473 $
294 1390 سوئد 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 22 28,493,000 Rls. 2,555 $
295 1390 سوئد 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 40 27,788,132 Rls. 2,624 $
296 1390 سوئد 90079100 ا جزا ء و قطعات و متفرعات برا ي دوربين 156 27,543,633 Rls. 2,613 $
297 1390 سوئد 85318000 دستگاههاي برقي علامت دا دن سمعي يا بصري , که درجاي ديگر مذکور نباشد 75 26,629,884 Rls. 2,444 $
298 1390 سوئد 63039900 پشت دري, پرده وپرده کرکره ا ي دروني,وا لان پرده ياتختخوا ب ا زسايرموا دنسجي. 260 25,908,565 Rls. 2,458 $
299 1390 سوئد 84313190 سايرقطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار يا پلکان متحرک غيرمذکور 38 23,903,467 Rls. 2,167 $
300 1390 سوئد 90014090 ساير عدسي هاي عينک ا ز شيشه بغيرا ز نوع تک کانون 5 23,542,597 Rls. 2,163 $
301 1390 سوئد 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 1,380 23,270,443 Rls. 2,225 $
302 1390 سوئد 84239010 قطعات ماشين آلات وا دوا ت توزين 2 22,038,649 Rls. 2,091 $
303 1390 سوئد 65061010 كلاه ضدآتش فاقد پنبه نسوز 18 21,640,315 Rls. 1,882 $
304 1390 سوئد 65069100 کلاه وسايرپوشش هاي سر,ا زکائوچوياا زموا دپلاستيک. 37 21,491,273 Rls. 2,018 $
305 1390 سوئد 85153900 ماشين هاي جوشکاري فلزا ت باقوس ا لکتريکي (ا زجمله قوس پلاسمائي) ,غيرخودکار 180 21,406,179 Rls. 2,058 $
306 1390 سوئد 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 865 21,200,000 Rls. 2,011 $
307 1390 سوئد 85232110 كارتهاي توام شده باباريكه مغناطيسي ضبط نشده . 32 21,038,574 Rls. 1,980 $
308 1390 سوئد 85339000 ا جزا ء و قطعات مقاومت هاي برقي ,رئوستاها و پتانسيومترها 3 20,592,731 Rls. 1,950 $
309 1390 سوئد 64041110 کفش هاي دوميدا ني زيرپيچ دا ر و ميخ دا ربارويه ازمواد نسجي وتخت بيروني كائوچو ياپلاستيك 760 19,571,933 Rls. 1,809 $
310 1390 سوئد 40069090 سايرا شکال (مثلاميله يا ترکه و000)وا شياغيرمذکورا زکائوچوي ولکانيزه نشده 5 19,424,150 Rls. 1,584 $
311 1390 سوئد 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 370 18,823,901 Rls. 1,786 $
312 1390 سوئد 82072090 سايرحديده ها برا ي کشيدن ياا کسترودکردن فلزا ت بجزحديده کشش مفتول به صورت خام 2 18,753,368 Rls. 1,776 $
313 1390 سوئد 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 62 18,721,414 Rls. 1,628 $
314 1390 سوئد 48234000 رول ها ,ا ورا ق وصفحات مدرج (Dial)چاپ شده برا ي دستگاههاي خود ثبت 720 18,141,518 Rls. 1,612 $
315 1390 سوئد 68129100 پوشاك ،متفرغات پوشاك ،پاي پوش وپوشش سر ساخته شده از مخلوطها براساس پنبه نسوز يابراساس پنبه نسوز غيرازپنبه نسوز كروسيدوليت . 60 17,443,339 Rls. 1,677 $
316 1390 سوئد 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 1,134 16,912,566 Rls. 1,618 $
317 1390 سوئد 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 370 16,586,625 Rls. 1,568 $
318 1390 سوئد 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 39 15,883,000 Rls. 1,520 $
319 1390 سوئد 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 78 15,742,963 Rls. 1,501 $
320 1390 سوئد 85353090 کليدهاي جدا کننده مدا را زمنبع تغذيه وسوئيچهاي قطع ووصل براي ولتاژ72.5 كيلوولت وبالاتر 33 15,527,447 Rls. 1,459 $
321 1390 سوئد 72288000 ميله هاي توخالي براي حفاري, ا زفولادممزوج يا از فولاد غير ممزوج. 615 15,351,592 Rls. 1,461 $
322 1390 سوئد 84836000 کلاچ وکوپلينگ محور(هم چنين قفل گاردا ن ). 7 15,266,814 Rls. 1,461 $
323 1390 سوئد 40091200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم نشده ياجونشده باسايرمواد بالوازم و ملحقات 2 14,992,272 Rls. 1,223 $
324 1390 سوئد 85165000 فر (oven) ميکروويو 500 14,678,950 Rls. 1,357 $
325 1390 سوئد 85043390 ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 16 تا500 kva بجزترا نسفورماتورجريان وولتاژ وترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 7 14,583,920 Rls. 1,394 $
326 1390 سوئد 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 3 14,343,566 Rls. 1,319 $
327 1390 سوئد 84849020 مجموعه ياجورشده هايي ازدرزگيرها واشرهاي همانند باتركيبات مختلف ،مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ، ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 67 14,114,682 Rls. 1,250 $
328 1390 سوئد 90051000 دوربين دوچشمي 8 13,701,216 Rls. 1,229 $
329 1390 سوئد 87089929 ا جزا وقطعات كمك فنر ،بغيرا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 400 13,650,312 Rls. 1,307 $
330 1390 سوئد 40169200 مدا د پاک کن ا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 470 13,149,651 Rls. 1,143 $
331 1390 سوئد 38109010 فلاكس جهت محافظت وتسهيل جوشكاري 352 13,087,565 Rls. 1,237 $
332 1390 سوئد 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, درجاي ديگرمذکورنباشد 16 12,552,367 Rls. 1,123 $
333 1390 سوئد 39221000 وا ن , دوش و دستشوئي ا ز موا د پلاستيکي 50 11,334,096 Rls. 1,014 $
334 1390 سوئد 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 300 11,317,104 Rls. 1,046 $
335 1390 سوئد 90292029 پانلهاي نشانگر دا را ي ا دوا ت سنجش براي خودروهاي غير مذكور 1 10,921,895 Rls. 994 $
336 1390 سوئد 84803000 مدل هاي قالب. 550 10,756,223 Rls. 1,020 $
337 1390 سوئد 82055900 ا بزا رهاي دستي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 8 10,520,915 Rls. 992 $
338 1390 سوئد 90309000 ا جزا ءوقطعات و متفرعات آلات و دستگاههاي مشمول 9030 1 10,296,516 Rls. 966 $
339 1390 سوئد 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزکارا زفلزمعمولي. 123 9,674,686 Rls. 889 $
340 1390 سوئد 85152900 سايرماشينهاودستگاههاي زرد جوشكاري يالحيم کاري که در جاي ديگرمذکور نباشد 40 9,664,420 Rls. 925 $
341 1390 سوئد 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 5 9,652,465 Rls. 887 $
342 1390 سوئد 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 2 9,165,202 Rls. 815 $
343 1390 سوئد 73182100 وا شرفنري وسايروا شرهاي خاردا رفنري حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 3 7,925,002 Rls. 750 $
344 1390 سوئد 82032000 مقاش, ا نبردست, گازا نبروا بزا رهاي همانند. 15 7,465,002 Rls. 706 $
345 1390 سوئد 40159000 ملبوس ومضافات لباس ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده, برا ي هرنوع مصرف غيرمذکوردرجاي ديگر 25 6,878,417 Rls. 634 $
346 1390 سوئد 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 100 6,402,213 Rls. 603 $
347 1390 سوئد 76101000 در,پنجره وچهارچوب آنها،دوره وآستانه در , ا زآلومينيوم. 108 5,788,878 Rls. 525 $
348 1390 سوئد 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 25 5,657,851 Rls. 461 $
349 1390 سوئد 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 121 5,444,864 Rls. 517 $
350 1390 سوئد 82042000 آچاربکس، حتي داراي دسته 100 5,066,967 Rls. 487 $
351 1390 سوئد 98842940 قطعات منفصله برا ي توليدماشين آلات را هسازي ، به ا ستثناي لاستيک ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر 8 3,402,530 Rls. 278 $
352 1390 سوئد 95066920 توپ ا سکوا ش و هاکي 30 3,190,452 Rls. 307 $
353 1390 سوئد 84678100 ا ره زنجيري باموتورغيربرقي 17 3,105,137 Rls. 278 $
354 1390 سوئد 85291020 آنتن مخابرا تي 20 2,979,013 Rls. 289 $
355 1390 سوئد 96084000 مدا دهاي خودکار يا نوكي 10 2,299,393 Rls. 200 $
356 1390 سوئد 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 1 1,605,533 Rls. 153 $
357 1390 سوئد 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 28 1,286,184 Rls. 119 $
358 1390 سوئد 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 40 841,650 Rls. 78 $
359 1390 سوئد 34029020 پاك كننده هاي صنعتي . 45 834,371 Rls. 76 $
360 1390 سوئد 90251920 دماسنج هاي ترموکوپل دا ر 0 30,792 Rls. 3 $
مجموع کل
6,735,191,131 ريال
مجموع کل
621,927 دلار