آمار کل " واردات از" کشور "سوئد" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 سوئد 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 19,460,844 2,303,821,750,202 Rls. 213,303,248 $
2 1390 سوئد 98870443 قطعات منفصله برا ي توليدکاميون و کاميونت ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر،بجزموتور،گيربکس ،ا کسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 11,908,131 1,500,694,725,280 Rls. 133,743,677 $
3 1390 سوئد 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديفهاي 84082010 و84082020 10,556,482 1,445,459,753,986 Rls. 129,463,256 $
4 1390 سوئد 98870230 قطعات برا ي توليدا توبوس وميني بوس ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 41%وبيشتر بجزموتور،گيربکس،اكسل ،جعبه فرمان وكولر 5,643,375 968,475,506,378 Rls. 89,766,021 $
5 1390 سوئد 85256030 دستگاههاي گيرنده فرستنده تلفن همراه به استثناي BTS 1,365,962 803,850,822,434 Rls. 73,915,437 $
6 1390 سوئد 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 492,234 401,590,246,088 Rls. 33,996,125 $
7 1390 سوئد 84111100 توربوجت هاباقدرت پرتاب حدا کثر25کيلونيوتن (KN) 550,574 373,325,532,698 Rls. 35,721,513 $
8 1390 سوئد 87042300 وسايط نقليه حمل ونقل کالا,باموتورپيستوني ترا کمي(ديزل يانيمه ديزل )به وزن بيش ا ز20تن 2,953,200 250,369,575,512 Rls. 23,078,690 $
9 1390 سوئد 87084090 جعبه دنده وقطعات مربوطه غير مذكور درجاي ديگر 1,397,935 233,972,783,718 Rls. 21,605,753 $
10 1390 سوئد 85256020 دستگاههاي گيرنده فرستنده از نوع SDH در حد STM1 به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه وبالاتر 361,156 192,257,869,469 Rls. 18,166,670 $
11 1390 سوئد 84295911 بيل مکانيکي نو،به قدرت 155ا سب بخاروکمتر،فاقد قابليت چرخش 360درجه 2,664,200 140,968,830,620 Rls. 13,235,732 $
12 1390 سوئد 84089000 سايرموتورهاي پيستوني درون سوزترا کمي-ا حترا قي که درجاي ديگرمذکورنباشد. 810,793 132,230,902,767 Rls. 12,173,392 $
13 1390 سوئد 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 3,076,960 109,491,974,735 Rls. 10,162,578 $
14 1390 سوئد 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 212,386 85,031,658,056 Rls. 7,764,204 $
15 1390 سوئد 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 7,367,269 77,836,521,571 Rls. 7,047,473 $
16 1390 سوئد 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 19,283 67,533,390,814 Rls. 5,882,024 $
17 1390 سوئد 85462021 مقره با قطعات فلزي ازسراميك ،مخصوص پستهاي فشار قوي ا ز 63کيلوولت به بالا ا ز نوع غيربشقابي 397,078 62,781,631,665 Rls. 5,826,523 $
18 1390 سوئد 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 221,382 58,210,668,736 Rls. 5,355,427 $
19 1390 سوئد 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 324,996 56,839,346,117 Rls. 4,851,685 $
20 1390 سوئد 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 1,541,940 52,936,893,046 Rls. 5,029,649 $
21 1390 سوئد 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 56,430 50,103,328,528 Rls. 4,446,581 $
22 1390 سوئد 85234090 ساير رسانه هاي نوري غير مذكور 18 43,629,889,680 Rls. 4,061,904 $
23 1390 سوئد 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 5,343 40,174,362,354 Rls. 3,845,173 $
24 1390 سوئد 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 4,755,547 39,160,000,002 Rls. 3,629,763 $
25 1390 سوئد 84118200 توربين هاي گازي که درجاي ديگرمشمول يامذکورنباشدباقدرت بيشترا ز5000کيلووا ت 209,652 35,877,144,497 Rls. 3,394,970 $
26 1390 سوئد 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 129,297 33,908,013,273 Rls. 3,100,038 $
27 1390 سوئد 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 155ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 517,300 28,366,721,452 Rls. 2,581,379 $
28 1390 سوئد 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 21,891 26,936,101,021 Rls. 2,509,383 $
29 1390 سوئد 86080000 ملحقات ومهارکننده هاي خط را ه آهن ياتراموا ; تجهيزا ت مکانيکي علامت دا دن ،ايمني ياكنترل ترافيك براي راه آهن ،تراموا،جاده وراههاي آبي داخلي 2,453 25,885,230,800 Rls. 2,438,093 $
30 1390 سوئد 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 1,938,702 25,672,167,990 Rls. 2,445,141 $
31 1390 سوئد 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 151,452 25,628,951,194 Rls. 2,411,610 $
32 1390 سوئد 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذکوردرجاي ديگر 113,026 25,543,253,601 Rls. 2,293,100 $
33 1390 سوئد 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي که توليد دا خلي ندا رد 9,564 21,891,461,365 Rls. 2,058,205 $
34 1390 سوئد 27101950 روغن ترا نسفورماتورکلاس (II) 793,474 19,969,622,002 Rls. 1,840,864 $
35 1390 سوئد 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 67,476 19,650,855,002 Rls. 1,849,715 $
36 1390 سوئد 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 36,391 19,335,376,810 Rls. 1,759,195 $
37 1390 سوئد 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 79,980 19,317,039,069 Rls. 1,746,009 $
38 1390 سوئد 72209000 محصولات تخت نوردشده ا زفولادزنگ نزن, باپهناي کمترا ز600mmکه درجاي ديگرذکرنشده. 473,900 17,374,985,118 Rls. 1,589,836 $
39 1390 سوئد 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 71,216 17,118,499,372 Rls. 1,535,409 $
40 1390 سوئد 29053900 دي ئول ها غير از اتيلن گليکول ، پروپيلن گليکول 621,600 14,761,172,266 Rls. 1,388,747 $
41 1390 سوئد 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش ا ز155 اسب بخار 229,088 14,424,144,922 Rls. 1,176,521 $
42 1390 سوئد 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 216,600 13,900,006,063 Rls. 1,304,019 $
43 1390 سوئد 84821000 بلبرينگ. 41,186 13,684,785,833 Rls. 1,255,969 $
44 1390 سوئد 72261900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي کمتراز600mm ،غيرازرديف 72261100 974,911 13,623,250,072 Rls. 1,265,554 $
45 1390 سوئد 84099910 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي صنعتي 32,451 13,344,373,434 Rls. 1,221,176 $
46 1390 سوئد 84282000 بالابرهاونقاله هاي پنوماتيک. 26,569 12,310,851,671 Rls. 1,184,191 $
47 1390 سوئد 21069020 ا مولسيفاير 428,525 11,944,374,479 Rls. 1,085,101 $
48 1390 سوئد 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 74,700 11,938,999,512 Rls. 1,095,653 $
49 1390 سوئد 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 87,345 11,343,583,135 Rls. 1,053,747 $
50 1390 سوئد 48042900 کاغذکرا فت برا ي کيسه هاي باظرفيت زياد(به ا ستثناي سفيدنشده ),قشرنزده, به شکل رول ياورق 903,388 11,327,297,205 Rls. 1,072,559 $
51 1390 سوئد 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 56,906 11,304,198,629 Rls. 1,000,600 $
52 1390 سوئد 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 7,839 10,430,320,522 Rls. 934,773 $
53 1390 سوئد 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 251,050 10,342,058,814 Rls. 958,396 $
54 1390 سوئد 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 1,245 9,913,822,139 Rls. 942,392 $
55 1390 سوئد 98870442 با ساخت دا خل 14%ا لي 30%بجز موتور،گيربکس ، ا کسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 154,335 9,883,844,590 Rls. 912,238 $
56 1390 سوئد 72189900 محصولات نيمه تمام ا زفولادزنگ نزن, غير ازرديف 72189100 239,228 9,787,885,706 Rls. 915,892 $
57 1390 سوئد 27101930 گريس 252,831 9,749,778,928 Rls. 889,673 $
58 1390 سوئد 29054200 پنتا ا ريتريتول ( پنتاا ريتريت ) 580,000 9,694,484,313 Rls. 916,676 $
59 1390 سوئد 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 2,531 9,649,337,363 Rls. 894,727 $
60 1390 سوئد 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 48,912 9,537,461,865 Rls. 890,543 $
61 1390 سوئد 87085019 محورهاي محرک باديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ري کار،وا نت وترا کتوركشاورزي 119,021 9,484,598,634 Rls. 897,505 $
62 1390 سوئد 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 28,772 9,172,973,676 Rls. 848,825 $
63 1390 سوئد 21069080 مكمل غذايي ،دارويي 29,636 9,095,245,083 Rls. 825,933 $
64 1390 سوئد 38021000 ذغال هاي ا کتيف شده 367,470 8,855,123,006 Rls. 803,766 $
65 1390 سوئد 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 14,614 8,851,856,022 Rls. 824,017 $
66 1390 سوئد 30059090 سايرباندها,ا وا ت, مشمعهاي طبي وضمادهااغشته به مواد دارويي يا خرده فروشي براي مصارف پزشکي غيرمذکور 23,989 8,752,008,712 Rls. 803,540 $
67 1390 سوئد 48083000 ساير کاغذکرا فت غيرا زکاغذکرا فت برا ي کيسه هاي باظرفيت زيادکرپ شده چين دا رشده بصورت رول ياورق 99,616 8,425,840,456 Rls. 761,997 $
68 1390 سوئد 29379000 ساير هورمونها،طبيعي ياساخته شده ازطريق سنتر،مشتقات آنهاومشابه هاي ساختاري آنها،غير مذكور درجاي ديگر . 1 8,372,061,756 Rls. 771,780 $
69 1390 سوئد 84082020 موتورهاي پيستوني درون سوز تراكمي -احتراقي كه برا ي ترا کتورهاي رديف 8701 به كارمي روند 36,000 8,079,357,218 Rls. 699,499 $
70 1390 سوئد 48043110 کاغذ کرا فت ABRASIVE BASE KRAFT PAPER بصورت رول و عرض 94 سانتيمترسفيد نشده 336,941 8,047,486,408 Rls. 750,284 $
71 1390 سوئد 87049000 وسايل نقليه موتوري, برا ي حمل ونقل کالا,که درجاي ديگري مذکورنباشد. 95,810 7,363,115,782 Rls. 655,856 $
72 1390 سوئد 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 854,279 7,343,271,810 Rls. 668,451 $
73 1390 سوئد 48053000 کاغذ سولفيت بشکل رول يا ورق براي لفاف 460,494 7,330,359,786 Rls. 665,620 $
74 1390 سوئد 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 59,177 6,774,193,395 Rls. 645,276 $
75 1390 سوئد 84735000 قطعات ومتفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472مناسب باشند 13,500 6,592,034,165 Rls. 609,245 $
76 1390 سوئد 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 28,807 6,442,253,799 Rls. 598,466 $
77 1390 سوئد 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 24,231 6,096,000,000 Rls. 574,174 $
78 1390 سوئد 98842700 قطعات منفصله برا ي توليدليفترا ک به ا ستثناي شاسي ،وزنه تعادلي ،کابين را ننده ، باطري ،رادياتور آب ،لاستيك ،دكل كامل ،اكسل فرمان ،رينگ وكپسول مخصوص ليفتراك گازي 36,964 5,514,225,736 Rls. 508,453 $
79 1390 سوئد 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 445,935 5,407,261,241 Rls. 519,729 $
80 1390 سوئد 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 4,041 5,317,165,224 Rls. 493,796 $
81 1390 سوئد 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 2,977 5,277,887,763 Rls. 462,866 $
82 1390 سوئد 72052900 پودرا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد غير ممزوج 200,000 5,274,004,303 Rls. 492,323 $
83 1390 سوئد 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 3,244 5,237,906,584 Rls. 475,734 $
84 1390 سوئد 15200000 گليسرول خام,آب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دا ر 983,860 5,229,490,071 Rls. 482,581 $
85 1390 سوئد 84099950 کيت کامل گازسوز غيرازرديف 84099110 13,671 5,135,100,370 Rls. 493,099 $
86 1390 سوئد 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 149,300 5,056,472,095 Rls. 481,726 $
87 1390 سوئد 84431100 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ا فست تغذيه شده باقرقره 70,780 4,931,217,323 Rls. 475,711 $
88 1390 سوئد 84295921 بيل مکانيکي نو،به قدرت بيش از 155سب بخار ،فاقد قابليت چرخش 360درجه 94,800 4,874,714,000 Rls. 453,019 $
89 1390 سوئد 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 77 4,804,925,448 Rls. 444,666 $
90 1390 سوئد 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 7,857 4,768,768,617 Rls. 421,851 $
91 1390 سوئد 85334020 مقاومت متغير( پتانسيومتروولوم )S.M.D 87 4,751,226,878 Rls. 423,511 $
92 1390 سوئد 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 219,400 4,728,362,239 Rls. 424,785 $
93 1390 سوئد 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوترا کتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 7,643 4,585,019,040 Rls. 432,467 $
94 1390 سوئد 39023091 انواع اميزه كوپليمرهاي پروپيلن برپايه پروپيلن 99,810 4,450,916,277 Rls. 418,092 $
95 1390 سوئد 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 460,371 4,249,601,558 Rls. 346,623 $
96 1390 سوئد 98870338 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 65% وبيشتر بجز لاستيک 24,824 4,211,980,000 Rls. 403,137 $
97 1390 سوئد 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 18,137 4,039,525,610 Rls. 375,589 $
98 1390 سوئد 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به ا شکال ا بتدا ئي 78,350 3,979,354,493 Rls. 361,398 $
99 1390 سوئد 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 8,410 3,610,665,340 Rls. 315,595 $
100 1390 سوئد 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 456,220 3,533,894,183 Rls. 337,816 $
101 1390 سوئد 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 6,895 3,341,168,085 Rls. 293,064 $
102 1390 سوئد 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 136,800 3,331,405,255 Rls. 308,118 $
103 1390 سوئد 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 6,800 3,328,228,823 Rls. 314,488 $
104 1390 سوئد 48043190 ساير کاغذهاومقوا هايکرا فت سفيد نشده به وزن مساوي ياکمترا ز 150 گرم برمترمربع 167,580 3,306,022,211 Rls. 287,291 $
105 1390 سوئد 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار براي وسايط نقليه هوا يي 3,000 3,304,440,000 Rls. 301,500 $
106 1390 سوئد 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 211,600 3,232,873,869 Rls. 310,290 $
107 1390 سوئد 84829900 ا جزا ءوقطعات بلبرينگ يارولربيرينگ (غيرا زگلوله, سوزن وغلتک ). 31,175 3,184,032,932 Rls. 298,041 $
108 1390 سوئد 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 6,341 3,165,245,154 Rls. 294,001 $
109 1390 سوئد 29291000 ا يزوسيانات ها 94,000 3,121,491,054 Rls. 291,565 $
110 1390 سوئد 84399900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن ياتکميل کردن کاغذ يامقواغير مذكور درجاي ديگر 7,726 3,055,026,672 Rls. 289,813 $
111 1390 سوئد 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 16,876 2,996,741,858 Rls. 286,595 $
112 1390 سوئد 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 1,739 2,938,923,481 Rls. 273,443 $
113 1390 سوئد 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 5,497 2,925,367,786 Rls. 270,701 $
114 1390 سوئد 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 2,003 2,866,371,480 Rls. 270,821 $
115 1390 سوئد 84791022 فنيشرمستعمل با سال ساخت پنج سال وكمتر،باقدرت بيش از 180اسب بخار 50,009 2,813,187,317 Rls. 266,375 $
116 1390 سوئد 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 136,173 2,788,245,622 Rls. 266,733 $
117 1390 سوئد 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 11,070 2,775,577,616 Rls. 253,842 $
118 1390 سوئد 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از يک سانتيمتر تا قطر 8 اينچ ،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 196,650 2,772,993,163 Rls. 254,496 $
119 1390 سوئد 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص بيماري تهيه شده برروي تکيه گاه (غيرازشماره هاي 3002يا3006)،موادرفرانس تاييد شده 11,185 2,654,162,344 Rls. 242,548 $
120 1390 سوئد 84279000 ارابه هاي کارگاهي ،غير خودرو ،مجهزبه وسايل بلندکردن يا جابجا کردن , که درجاي ديگرمذکورنباشد. 26,854 2,637,691,554 Rls. 228,037 $
121 1390 سوئد 29054100 ا تيل -2-(هيدروکسي متيل ) پروپان -1 و 3 دي ئول (تري متيلول پروپان ) 106,000 2,636,475,063 Rls. 249,203 $
122 1390 سوئد 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 3,782 2,587,658,973 Rls. 240,503 $
123 1390 سوئد 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 1,642 2,418,614,141 Rls. 227,251 $
124 1390 سوئد 82090000 صفحه كوچك ،قلم ،نوك واشياءهمانند برا ي ا بزا رها,سوا رنشده ا زياسرمت ها 1,020 2,415,560,645 Rls. 225,938 $
125 1390 سوئد 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 1,231 2,411,154,546 Rls. 222,815 $
126 1390 سوئد 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 82,000 2,386,101,150 Rls. 230,675 $
127 1390 سوئد 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 7,360 2,385,413,411 Rls. 218,504 $
128 1390 سوئد 76069299 ساير صفحه ها،ورق ها ،ونوارها ازآلياژ آلومينيوم غير مذكور درجاي ديگر 48,807 2,360,579,964 Rls. 222,113 $
129 1390 سوئد 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 1,343 2,306,020,683 Rls. 192,227 $
130 1390 سوئد 84222000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تميزکردن ياخشک کردن بطري ياسايرظروف 1,902 2,299,508,563 Rls. 217,127 $
131 1390 سوئد 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 35,500 2,286,748,423 Rls. 210,515 $
132 1390 سوئد 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 1,617 2,231,397,943 Rls. 206,451 $
133 1390 سوئد 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 6,711 2,229,683,880 Rls. 209,181 $
134 1390 سوئد 73029000 لوا زم را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد, که درجاي ديگرذکرنشده. 520 2,217,084,200 Rls. 214,605 $
135 1390 سوئد 47031100 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, سفيدنشده, تيره کاج 208,520 2,209,993,197 Rls. 207,103 $
136 1390 سوئد 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 825 2,204,565,891 Rls. 184,743 $
137 1390 سوئد 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 315,000 2,191,070,537 Rls. 210,675 $
138 1390 سوئد 38159000 موا دشروع کننده وموا دتسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتالتيک غيرمذکوروغيرمشمول د 3,000 2,187,540,000 Rls. 205,925 $
139 1390 سوئد 85340000 مدا رهاي چاپي 1,825 2,166,637,986 Rls. 201,874 $
140 1390 سوئد 84211100 خامه گيرا زنوع گريزا زمرکز 2,600 2,148,225,494 Rls. 202,224 $
141 1390 سوئد 38210000 كشت بوم هاي آماده برا ي رشد يانگهداري ازميكروارگانيسم هاياازسلولهاي گياهي ،انساني ياحيواني 664 2,121,778,901 Rls. 194,092 $
142 1390 سوئد 48025800 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن بيش ا ز150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10%ا زا لياف مکانيكي 215,024 2,119,500,169 Rls. 172,879 $
143 1390 سوئد 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 3,859 2,106,084,699 Rls. 199,248 $
144 1390 سوئد 84118100 توربين هاي گازي که درجاي ديگرمشمول يامذکورنباشدباقدرت حدا کثر5000کيلووا ت 3,350 2,072,018,859 Rls. 200,311 $
145 1390 سوئد 48192010 پاکت وقوطي چندلايه به هم فشرده برا ي بسته بندي موا د غذا يي 37,082 2,060,929,462 Rls. 188,041 $
146 1390 سوئد 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 47,831 2,037,873,578 Rls. 182,541 $
147 1390 سوئد 85334010 پتانسيومترجهت تنظيم هوا ي ورودي وسوخت درموتورهاي ا نژکتوري 31 2,011,198,464 Rls. 187,767 $
148 1390 سوئد 84303190 سايرماشين آلات خودروکندن معدن زغال سنگ ياکوه وحفرتونل غيرمذکوردرجاي ديگر 2,230 2,008,351,646 Rls. 192,168 $
149 1390 سوئد 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 762 1,918,037,890 Rls. 169,837 $
150 1390 سوئد 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 33,225 1,907,946,379 Rls. 171,619 $
151 1390 سوئد 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 7,343 1,895,316,077 Rls. 163,666 $
152 1390 سوئد 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 236,308 1,877,160,677 Rls. 179,667 $
153 1390 سوئد 72191300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3لغايت 75/4 mm. 27,491 1,850,885,917 Rls. 164,494 $
154 1390 سوئد 84212920 فيلترهاي مخصوص ماشين آلات دا روسازي ويا آزمايشگاهي وطبي 4,926 1,843,805,324 Rls. 167,453 $
155 1390 سوئد 48116000 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 69,665 1,828,160,367 Rls. 172,500 $
156 1390 سوئد 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 6,423 1,815,820,910 Rls. 170,546 $
157 1390 سوئد 73170000 ميخ, ميخ سرپهن, پونز,ميخ مسمار ،ميخ دوپا واشياءهمانند ,ا زچدن ،آهن ياازفولاد به استثناي آنهايي كه سرمسي دارند . 16,424 1,772,705,896 Rls. 168,900 $
158 1390 سوئد 87060020 شاسي موتور دا ر برا ي ا توبوس 13,500 1,765,547,200 Rls. 167,160 $
159 1390 سوئد 85286900 ساير پروژكتورها غير مذكور در جاي ديگر 203 1,740,876,839 Rls. 166,416 $
160 1390 سوئد 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 44,454 1,739,154,731 Rls. 159,819 $
161 1390 سوئد 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 110,210 1,738,350,380 Rls. 162,251 $
162 1390 سوئد 73202090 سايرفنر هاي مارپيچ ا زا هن يافولادبغيرا ز فنرپيچشي مخصوص نوا رکاست ويدئو 17,409 1,639,674,770 Rls. 135,994 $
163 1390 سوئد 29151200 ا ملاح ا سيدفرميک 215,905 1,632,720,127 Rls. 153,779 $
164 1390 سوئد 72202000 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده باپهناي کمترا ز600mm 25,596 1,579,700,000 Rls. 148,016 $
165 1390 سوئد 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 24,157 1,558,268,889 Rls. 146,717 $
166 1390 سوئد 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 205,730 1,515,000,001 Rls. 139,182 $
167 1390 سوئد 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 36,000 1,503,900,000 Rls. 137,782 $
168 1390 سوئد 85043320 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت بيش از 16تا500كيلوولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 4,086 1,480,963,757 Rls. 140,433 $
169 1390 سوئد 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 232 1,469,034,608 Rls. 136,652 $
170 1390 سوئد 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 673 1,425,863,015 Rls. 126,383 $
171 1390 سوئد 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 6,368 1,412,215,134 Rls. 130,577 $
172 1390 سوئد 29151100 ا سيدفرميک 116,580 1,388,331,558 Rls. 127,558 $
173 1390 سوئد 03034300 ماهي ليستائو يا بونيت با شکم را ه را ه , يخ زده (skipjack or strip - ...).باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 224,000 1,374,426,830 Rls. 127,723 $
174 1390 سوئد 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 39,923 1,371,705,208 Rls. 117,364 $
175 1390 سوئد 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 32,000 1,346,566,464 Rls. 128,352 $
176 1390 سوئد 84825000 رولربيرينگ ا ستوا نه ا ي (غيرا زنوع سوزني). 1,595 1,320,745,888 Rls. 123,165 $
177 1390 سوئد 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 4,418 1,287,167,930 Rls. 123,533 $
178 1390 سوئد 82071300 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 3,680 1,276,500,724 Rls. 120,762 $
179 1390 سوئد 84833000 پوسته ياتاقان, توام نشده بابلبيرينگ يارولبيرينگ ,ياتاقان ساده محور. 2,309 1,272,266,403 Rls. 106,688 $
180 1390 سوئد 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 1,952 1,243,620,000 Rls. 118,796 $
181 1390 سوئد 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 1,063 1,169,727,316 Rls. 112,312 $
182 1390 سوئد 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 2,451 1,161,973,141 Rls. 109,021 $
183 1390 سوئد 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 60,834 1,137,870,271 Rls. 92,812 $
184 1390 سوئد 39071000 پلي ا ستال ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 20,903 1,125,697,537 Rls. 105,125 $
185 1390 سوئد 72173010 مفتول بيدوا يرابكاري شده يااندود شده باساير فلزات معمولي 60,331 1,080,586,000 Rls. 101,321 $
186 1390 سوئد 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 14,537 1,079,660,000 Rls. 100,762 $
187 1390 سوئد 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه کاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچکش ها 33,400 1,064,957,824 Rls. 86,864 $
188 1390 سوئد 84661000 ا بزا رگيروحديده گيرخودکار 1,536 1,046,720,729 Rls. 97,353 $
189 1390 سوئد 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس ، ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 1,919 1,040,488,903 Rls. 99,717 $
190 1390 سوئد 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 2,570 1,030,459,841 Rls. 93,838 $
191 1390 سوئد 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 2,905 923,241,640 Rls. 87,227 $
192 1390 سوئد 84242000 پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرا ت ريزووسايل همانند 52 901,900,439 Rls. 85,272 $
193 1390 سوئد 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 488 894,982,608 Rls. 83,975 $
194 1390 سوئد 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 340 881,941,684 Rls. 82,246 $
195 1390 سوئد 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 341 844,948,293 Rls. 80,512 $
196 1390 سوئد 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 1,950 842,255,311 Rls. 78,605 $
197 1390 سوئد 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 12,688 840,030,433 Rls. 78,820 $
198 1390 سوئد 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 1,266 834,897,517 Rls. 75,727 $
199 1390 سوئد 87041010 دامپرهاي طراحي شده براي خارج ازشاهراههابا وزن ناخالص وسيله نقليه (وزن وسيله نقليه و محموله )حدا کثر30 تن 6,899 830,648,580 Rls. 74,498 $
200 1390 سوئد 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 319 829,548,162 Rls. 78,541 $
مجموع کل
10,533,878,825,448 ريال
مجموع کل
962,330,185 دلار