آمار کل " واردات از" کشور "ترکيه" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1390 ترکيه 21069085 ---ادامس بدون قند 841,624 29,242,187,027 Rls. 2,685,798 $
102 1390 ترکيه 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 281,533 29,138,054,904 Rls. 2,697,018 $
103 1390 ترکيه 87089931 ا جزا وقطعات غير مذكور مورداستفاده در سوا ري ، سوا ري کار، وا نت وترا کتور کشاورزي 565,448 29,080,763,600 Rls. 2,682,390 $
104 1390 ترکيه 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 1,308,150 28,831,554,914 Rls. 2,631,857 $
105 1390 ترکيه 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 38,718 28,170,746,090 Rls. 2,306,670 $
106 1390 ترکيه 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,248,495 28,087,122,875 Rls. 2,548,122 $
107 1390 ترکيه 40082900 ميله , ترکه يا پروفيله ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده ا ز کائوچوي غيرا سفنجي 892,399 27,888,741,589 Rls. 2,554,813 $
108 1390 ترکيه 84831010 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي سوا ري، سوا رکار و وا نت 311,046 27,717,527,069 Rls. 2,481,983 $
109 1390 ترکيه 83014000 قفل مغزي وکلوني از فلزمعمولي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 951,425 27,683,155,701 Rls. 2,544,286 $
110 1390 ترکيه 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 913,697 27,587,870,013 Rls. 2,462,127 $
111 1390 ترکيه 85353090 کليدهاي جدا کننده مدا را زمنبع تغذيه وسوئيچهاي قطع ووصل براي ولتاژ72.5 كيلوولت وبالاتر 236,911 27,387,552,268 Rls. 2,556,361 $
112 1390 ترکيه 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 612,455 27,355,547,725 Rls. 2,491,938 $
113 1390 ترکيه 75062000 صفحه, ورق, نوا روورقه هاي نازک ا زآلياژه هاي نيکل 120,863 27,353,778,384 Rls. 2,536,723 $
114 1390 ترکيه 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 429,562 27,283,157,093 Rls. 2,505,785 $
115 1390 ترکيه 18062000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو به صورت بلوک, تخته, ميله يا قلم بوزن بيش ا ز 2 کيلوگرم 1,349,850 27,098,907,921 Rls. 2,493,312 $
116 1390 ترکيه 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 27,184 26,995,146,044 Rls. 2,428,886 $
117 1390 ترکيه 84361000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه عليق يانوا له برا ي حيوا نات 452,003 26,965,611,038 Rls. 2,523,247 $
118 1390 ترکيه 72111400 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده باپهناي کمترا ز600mmبضخامت حدا قل 75/4 mmروکش ياآبکاري نشد 2,713,439 26,951,049,312 Rls. 2,478,447 $
119 1390 ترکيه 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 404,196 26,864,243,543 Rls. 2,480,319 $
120 1390 ترکيه 84629100 پرس هاي هيدروليک برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 305,509 26,578,437,700 Rls. 2,329,387 $
121 1390 ترکيه 28444000 عناصر وايزوتوپها وترکيبات راديواکتيو غير از آنهايي که مشمول شماره هاي فرعي 284410 ، 284420 يا 284430 مي شوند؛ آلياژها ، ديسپرسيون ها (همچنين سرمت ها ) محصولات سراميکي ومخلوطهاي داراي اين عناصر ، ايزوتوپ ها يا ترکيبات آنها؛ فضولات راديو اکتيو 29,701 26,573,470,399 Rls. 2,453,202 $
122 1390 ترکيه 63053300 جوال وکيسه براي بسته بندي کالا,از نوار پلي اتيلن ياپلي پروپيلن ياهمانندغيرمذکوردرجاي ديگر 852,924 26,423,737,926 Rls. 2,449,171 $
123 1390 ترکيه 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 706,298 26,385,772,819 Rls. 2,456,833 $
124 1390 ترکيه 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 290,114 26,270,908,191 Rls. 2,425,742 $
125 1390 ترکيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 990,369 26,236,262,886 Rls. 2,368,800 $
126 1390 ترکيه 84513000 ماشين هاوپرسهاي ا توکردن ( ا ز جمله پرسهاي دا غ ) برا ي ثابت نگه دا شتن 324,449 26,097,805,465 Rls. 2,414,533 $
127 1390 ترکيه 35069100 چسباننده ها برا ساس کائوچو يا پليمرهاي مشمول شماره 3901لغايت 3913 801,805 25,802,460,364 Rls. 2,394,792 $
128 1390 ترکيه 85079010 پليت باطري( Grid-Cast) 691,885 25,676,869,234 Rls. 2,323,373 $
129 1390 ترکيه 87089490 غربيلك فرمان ولوله وجعبه فرمان ،بجزبانواع مورداستفاده در سواري , سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 216,387 25,477,213,374 Rls. 2,363,838 $
130 1390 ترکيه 98870442 با ساخت دا خل 14%ا لي 30%بجز موتور،گيربکس ، ا کسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 185,363 25,435,301,688 Rls. 2,238,185 $
131 1390 ترکيه 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 701,795 25,401,822,775 Rls. 2,307,503 $
132 1390 ترکيه 84313110 ا نوا ع درا توماتيک آسانسور (درب كابين) 1,347,173 25,155,405,519 Rls. 2,319,604 $
133 1390 ترکيه 84313190 سايرقطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار يا پلکان متحرک غيرمذکور 1,295,465 24,952,255,304 Rls. 2,248,631 $
134 1390 ترکيه 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 346,826 24,596,330,051 Rls. 2,267,937 $
135 1390 ترکيه 87085039 اجزاءوقطعات محورهاي محرك وغير محرك ،به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 513,824 24,526,651,637 Rls. 2,137,193 $
136 1390 ترکيه 40082190 صفحه ورق ونوا ر ا زکائوچوي غيرا سفنجي بجزپوشش برا ي کف 897,891 24,149,031,864 Rls. 2,164,099 $
137 1390 ترکيه 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 516,856 23,882,205,955 Rls. 2,223,484 $
138 1390 ترکيه 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 1,056,948 23,648,730,619 Rls. 2,165,001 $
139 1390 ترکيه 87089921 ا جزا وقطعات كمك فنر ، برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت وترا کتور کشاورزي 368,228 23,391,937,398 Rls. 2,143,009 $
140 1390 ترکيه 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 3,156,016 23,330,156,361 Rls. 2,069,647 $
141 1390 ترکيه 39079910 رنگ پودرهاي ا ماده ونيمه ا ماده به شکل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر 568,280 23,198,135,784 Rls. 2,072,221 $
142 1390 ترکيه 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 768,437 22,949,488,015 Rls. 2,114,294 $
143 1390 ترکيه 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 2,851,248 22,925,422,817 Rls. 2,102,608 $
144 1390 ترکيه 84821000 بلبرينگ. 304,318 22,875,327,584 Rls. 2,118,079 $
145 1390 ترکيه 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 124,003 22,854,591,136 Rls. 2,022,079 $
146 1390 ترکيه 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدکردن يارنگ کردن, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 251,461 22,608,034,886 Rls. 2,028,238 $
147 1390 ترکيه 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,969,119 22,518,590,748 Rls. 2,025,401 $
148 1390 ترکيه 29304000 متيونين 344,000 22,500,803,361 Rls. 2,107,804 $
149 1390 ترکيه 85176910 مودم بي سيم 22,425 22,483,092,968 Rls. 1,912,501 $
150 1390 ترکيه 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 591,773 22,357,711,422 Rls. 1,989,761 $
151 1390 ترکيه 44109090 ساير مواد بارزين ياساير موادچسباننده كارشده 3,853,137 22,281,631,910 Rls. 2,101,184 $
152 1390 ترکيه 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 1,174,271 22,163,556,929 Rls. 2,015,662 $
153 1390 ترکيه 08052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 3,409,184 22,134,095,676 Rls. 1,930,350 $
154 1390 ترکيه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 92,843 22,124,474,050 Rls. 2,029,703 $
155 1390 ترکيه 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 664,240 22,028,663,540 Rls. 2,047,395 $
156 1390 ترکيه 85043120 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت حداكثر 1كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 190,513 22,013,694,140 Rls. 2,014,126 $
157 1390 ترکيه 28470000 پرا کسيد هيدروژن (آب اکسيژنه ) حتي جامد شده با اوره 3,140,855 21,973,791,186 Rls. 2,018,838 $
158 1390 ترکيه 38123030 پايدا رکننده هايUV 572,185 21,911,720,724 Rls. 2,010,733 $
159 1390 ترکيه 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 679,623 21,823,459,103 Rls. 2,046,056 $
160 1390 ترکيه 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 533,728 21,612,140,410 Rls. 1,963,293 $
161 1390 ترکيه 84551010 ماشينهاي نورد برا ي ساخت لوله به قطرتاسه (3) ا ينچ 188,173 21,537,771,301 Rls. 2,060,143 $
162 1390 ترکيه 73130000 سيم خاردا ر،تسمه تابيده يامفتول تخت يك لا،خاردار يابدون خار،سيم دولاي شل تاب ،ازنوع مورداستفاده در حصارکشي,ا زآهن ياا زفولاد. 780,886 21,257,910,375 Rls. 1,923,771 $
163 1390 ترکيه 54026200 نخ ا زپلي استرها,چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 964,311 21,216,694,592 Rls. 1,935,249 $
164 1390 ترکيه 84118200 توربين هاي گازي که درجاي ديگرمشمول يامذکورنباشدباقدرت بيشترا ز5000کيلووا ت 529,413 21,091,787,735 Rls. 1,977,308 $
165 1390 ترکيه 84794000 ماشين هاي طناب سازي ياکابل سازي. 96,304 21,034,421,971 Rls. 1,891,089 $
166 1390 ترکيه 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 2,397,152 21,024,627,951 Rls. 1,842,033 $
167 1390 ترکيه 84122100 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک باحرکت خطي(سيلندرها) 1,274,732 20,988,417,901 Rls. 1,925,791 $
168 1390 ترکيه 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 2,373,450 20,889,646,052 Rls. 1,849,818 $
169 1390 ترکيه 44111210 تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي نه بيش از5ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 3,082,343 20,855,074,481 Rls. 1,812,614 $
170 1390 ترکيه 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 1,102 20,710,582,531 Rls. 1,942,985 $
171 1390 ترکيه 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 765,561 20,692,959,202 Rls. 1,916,018 $
172 1390 ترکيه 85041020 متعادل كننده هاي الکترونيکي جريان براي لامپ ها ولوله هاي تخليه 81,943 20,636,019,930 Rls. 1,915,298 $
173 1390 ترکيه 94042900 تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند 835,062 20,472,221,283 Rls. 1,869,899 $
174 1390 ترکيه 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 899,053 20,230,988,543 Rls. 1,901,564 $
175 1390 ترکيه 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 421,530 20,195,879,712 Rls. 1,868,375 $
176 1390 ترکيه 27131200 کک نفت تکليس شده 6,985,000 19,954,984,073 Rls. 1,896,413 $
177 1390 ترکيه 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي 600mmيابيشترغيراز رديف 72251100 1,495,062 19,911,915,703 Rls. 1,766,847 $
178 1390 ترکيه 84253120 سيستم محركه بدون جعبه دنده (gearless)برا ي آسانسورشامل ا لکتروموتور،پولي ،ترمزوسيستم محرکه بامغناطيس دا ئم باموتوربرقي 337,572 19,787,411,564 Rls. 1,806,354 $
179 1390 ترکيه 44111299 ---ساير 2,391,582 19,759,007,259 Rls. 1,841,254 $
180 1390 ترکيه 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 773,500 19,738,404,913 Rls. 1,849,069 $
181 1390 ترکيه 39206990 سايرصفحه, ورق, ..غيرمذکورا زپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غيرمذكور . 251,985 19,659,381,787 Rls. 1,786,550 $
182 1390 ترکيه 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 1,113,747 19,549,270,999 Rls. 1,774,539 $
183 1390 ترکيه 85287200 ساير تلويزيون هاي رنگي . 95,140 19,434,978,511 Rls. 1,815,536 $
184 1390 ترکيه 84138200 بالابرهاي آبگونها 591,698 19,399,555,828 Rls. 1,792,959 $
185 1390 ترکيه 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 396,723 19,385,591,688 Rls. 1,768,350 $
186 1390 ترکيه 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 478,066 19,295,420,440 Rls. 1,755,068 $
187 1390 ترکيه 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 829,516 19,159,886,815 Rls. 1,762,357 $
188 1390 ترکيه 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از يک سانتيمتر تا قطر 8 اينچ ،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 924,276 19,145,865,646 Rls. 1,750,826 $
189 1390 ترکيه 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 545,858 19,092,555,742 Rls. 1,705,933 $
190 1390 ترکيه 39039000 پليمرهاي ا ستيرن که درجاي ديگر گفته نشده, به ا شکال ا بتدا ئي 652,770 19,040,231,045 Rls. 1,762,236 $
191 1390 ترکيه 39204340 فيلم ا سترچ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 764,720 19,035,856,845 Rls. 1,710,122 $
192 1390 ترکيه 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 155ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 334,750 18,954,819,066 Rls. 1,693,087 $
193 1390 ترکيه 40024900 کائوچوي کلروپرن (کلروبوتادين )(به ا ستثناي لاتکس ) 411,630 18,804,785,466 Rls. 1,736,841 $
194 1390 ترکيه 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 229,770 18,700,542,981 Rls. 1,735,355 $
195 1390 ترکيه 27101920 روغن صنعتي 289,995 18,528,919,594 Rls. 1,716,621 $
196 1390 ترکيه 28012000 يد 39,636 18,491,523,567 Rls. 1,712,025 $
197 1390 ترکيه 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 118,978 18,463,049,665 Rls. 1,685,016 $
198 1390 ترکيه 04070018 تخم مرع نطفه دار جوجه يکروزه گوشتي 237,340 18,428,561,222 Rls. 1,709,167 $
199 1390 ترکيه 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 79,450 18,409,398,072 Rls. 1,757,211 $
200 1390 ترکيه 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 107,628 18,377,821,500 Rls. 1,694,445 $
201 1390 ترکيه 32041600 موادرنگي راكتيف وفرآورده هابراساس اين مواد 237,130 18,361,335,642 Rls. 1,684,014 $
202 1390 ترکيه 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 594,719 18,308,419,084 Rls. 1,676,872 $
203 1390 ترکيه 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 764,160 18,294,922,834 Rls. 1,734,859 $
204 1390 ترکيه 72285000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط سردشکل دا ده شده ياسردتمام شده. 1,425,194 18,278,724,005 Rls. 1,577,967 $
205 1390 ترکيه 72149100 ميله هاي ازآهن يافولاد غير ممزوج , گرم نوردشده... باسطح مقطع عرضي مستطيل (غيرا زمربع ). 2,049,658 18,182,778,834 Rls. 1,698,752 $
206 1390 ترکيه 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 725,965 18,021,964,831 Rls. 1,672,644 $
207 1390 ترکيه 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 79,321 17,984,703,661 Rls. 1,527,400 $
208 1390 ترکيه 84099140 شاتون ا هنگري شده بدون عمليات ماشينکاري براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 432,459 17,933,052,960 Rls. 1,638,825 $
209 1390 ترکيه 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 41,939 17,924,145,255 Rls. 1,668,337 $
210 1390 ترکيه 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 462,260 17,841,755,676 Rls. 1,648,651 $
211 1390 ترکيه 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 456,103 17,768,242,689 Rls. 1,640,538 $
212 1390 ترکيه 87088090 سيستم فنربندي وقطعات مربوطه (شامل کمک فنرها) بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورز 507,827 17,671,921,672 Rls. 1,622,639 $
213 1390 ترکيه 07133300 لوبياي رسمي ,همچنين لوبياي سفيد ,غلاف کنده ,خشک کرده 2,232,795 17,473,012,166 Rls. 1,603,752 $
214 1390 ترکيه 44111391 ---پروفيل روكش شده 2,104,731 17,251,283,350 Rls. 1,554,468 $
215 1390 ترکيه 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 140,207 17,234,002,029 Rls. 1,553,726 $
216 1390 ترکيه 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 467,398 16,967,087,246 Rls. 1,561,358 $
217 1390 ترکيه 18031000 خميرکاکائوچربي نگرفته 330,000 16,956,628,166 Rls. 1,547,135 $
218 1390 ترکيه 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 40,999 16,918,630,979 Rls. 1,523,041 $
219 1390 ترکيه 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 1,023,936 16,900,255,731 Rls. 1,527,746 $
220 1390 ترکيه 84612000 ماشين هاي شکل دا دن ياشکافدا رکردن برا ي کارکردن برروي فلزا ت ياسرمت ها 108,260 16,884,399,539 Rls. 1,442,017 $
221 1390 ترکيه 08081000 سيب , تازه 1,454,640 16,852,883,357 Rls. 1,623,389 $
222 1390 ترکيه 84678100 ا ره زنجيري باموتورغيربرقي 39,467 16,835,137,466 Rls. 1,499,483 $
223 1390 ترکيه 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 714,451 16,817,690,753 Rls. 1,515,883 $
224 1390 ترکيه 72299030 مفتول هاي ممزوج سردكشيده شده ،آتيل وفسفاته شده بصورت كلاف به قطر 5تا35ميلمتر 1,436,290 16,796,332,393 Rls. 1,559,176 $
225 1390 ترکيه 84659100 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, وغيره 350,075 16,755,199,525 Rls. 1,545,640 $
226 1390 ترکيه 76061110 ورق کامپوزيتي 576,604 16,714,016,920 Rls. 1,551,030 $
227 1390 ترکيه 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 321,686 16,656,838,885 Rls. 1,530,625 $
228 1390 ترکيه 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 232,152 16,640,290,292 Rls. 1,582,675 $
229 1390 ترکيه 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 233,058 16,582,965,668 Rls. 1,518,919 $
230 1390 ترکيه 10051010 دا نه ذرت بذري . 500,331 16,388,147,300 Rls. 1,578,680 $
231 1390 ترکيه 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 358,137 16,373,670,985 Rls. 1,481,742 $
232 1390 ترکيه 87085031 اجزاء وقطعات محورهاي محرك وغير محرك براي سواري ، سواري كار ، وانت وتراكتور كشاورزي 382,493 16,368,950,549 Rls. 1,529,631 $
233 1390 ترکيه 84134000 تلمبه هاي بتون 515,680 16,339,479,223 Rls. 1,495,048 $
234 1390 ترکيه 40116190 لاستيک رويي چرخ بادي نو, براي وسايل نقليه کشاورزي به شکل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخل 602,857 16,203,623,244 Rls. 1,449,583 $
235 1390 ترکيه 85079090 اجزاء وقطعات انباره هاي برقي (همچنين جدا كننده هاي آنها)به جز پليت باطري 235,339 16,200,901,477 Rls. 1,505,549 $
236 1390 ترکيه 85015110 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون asynchronous به قدرت حداكثر 750 وات باجريان متناوب ،چند فاز 104,750 16,123,997,097 Rls. 1,477,170 $
237 1390 ترکيه 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 592,625 16,092,980,614 Rls. 1,389,097 $
238 1390 ترکيه 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 169,886 15,946,625,444 Rls. 1,484,095 $
239 1390 ترکيه 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه, تور,دا نتل, پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي, علاقه بندي ،قيطان ،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي 394,058 15,901,073,767 Rls. 1,469,385 $
240 1390 ترکيه 60049000 سايرپارچه کشباف پهناي بيش ا ز30cmا دا را ي كمتراز 5%وزني نخ کشش پذيريانخ کائوچوئي غيرا زشماره 6001 367,262 15,805,249,531 Rls. 1,456,314 $
241 1390 ترکيه 38099200 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا زنوع موردمصرف درصنعت کاغذ سازي غيرازموادنشاسته اي . 667,764 15,742,291,545 Rls. 1,445,426 $
242 1390 ترکيه 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 781,832 15,741,155,944 Rls. 1,456,218 $
243 1390 ترکيه 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 459,981 15,664,649,518 Rls. 1,447,259 $
244 1390 ترکيه 48189010 کاغذتيشوبرا ي مصرف دروا حدهاي توليدي 1,074,697 15,562,421,760 Rls. 1,399,964 $
245 1390 ترکيه 21041000 فرآورده ها برا ي سوپ, آش يا آبگوشت, سوپ, آش يا آبگوشت آماده 456,563 15,432,255,028 Rls. 1,386,458 $
246 1390 ترکيه 56060000 نخ گيپه, نوا رگيپه, نخ شنيل, نخ گردباف (حلقه دا ر)موسوم به.loop" Wale "Yarn غير از نخ هاي گيپه از موي يال ودم 364,578 15,314,798,300 Rls. 1,381,361 $
247 1390 ترکيه 40029100 لاتکس کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که درجاي ديگر مذکور نباشد 383,200 15,281,120,966 Rls. 1,410,090 $
248 1390 ترکيه 39201060 ورق عايق پلي ا تيلني باخاصيت تبادل يون 309,755 15,266,342,699 Rls. 1,351,557 $
249 1390 ترکيه 84072100 موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار ،خارج ا زبدنه (outboard motors )برا ي وسايط نقليه آبي 16,200 15,261,024,768 Rls. 1,356,558 $
250 1390 ترکيه 59029000 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيک چرخ ا زنخ بامقاومت بالاا زريون ويسکوز. 240,000 15,212,209,110 Rls. 1,443,073 $
251 1390 ترکيه 87087029 قطعات ومتفرعات چرخ ها،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتور 825,703 15,194,446,079 Rls. 1,413,632 $
252 1390 ترکيه 84243000 ماشين هاي پاشنده فوراني بخارياماسه وماشين هاي پاشنده فوراني همانند 112,646 15,180,644,945 Rls. 1,388,836 $
253 1390 ترکيه 73211120 ا جاق گازروميزي توکار 262,738 15,167,346,641 Rls. 1,394,563 $
254 1390 ترکيه 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 506,265 15,075,611,713 Rls. 1,345,367 $
255 1390 ترکيه 72021930 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصدوزني کربن صورت پودرزيريك ميلي متر 750,000 15,057,218,897 Rls. 1,410,850 $
256 1390 ترکيه 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 196,684 15,014,561,336 Rls. 1,351,740 $
257 1390 ترکيه 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 372,709 14,937,155,547 Rls. 1,383,221 $
258 1390 ترکيه 37019930 کليشه چاپ كه هرضلع آن كمتراز 255ميلي متر باشد 86,600 14,867,498,032 Rls. 1,355,366 $
259 1390 ترکيه 55111000 نخ , داراي 85%وزني يابيشترا لياف غيريکسره سنتتيک آماده شده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 469,518 14,852,516,934 Rls. 1,357,795 $
260 1390 ترکيه 27131100 کک نفت تکليس نشده 4,517,472 14,599,819,826 Rls. 1,190,850 $
261 1390 ترکيه 40116110 لاستيک رويي چرخ بادي باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشين الات کشاورزي يا جنگلدا ري داراي توليد داخلي 381,465 14,526,839,769 Rls. 1,305,061 $
262 1390 ترکيه 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 333,816 14,440,301,396 Rls. 1,360,176 $
263 1390 ترکيه 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 86,609 14,424,847,744 Rls. 1,339,814 $
264 1390 ترکيه 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 533,232 14,361,075,745 Rls. 1,315,104 $
265 1390 ترکيه 84453000 ماشين هاي دولاکردن ياتابيدن نخ نسجي 218,870 14,257,395,349 Rls. 1,329,610 $
266 1390 ترکيه 34022010 دترجنت قالبي پودر،مايع ،گرانول ،قرص ،ژل ،كنسانتره وساير فرآورده هاي همانند بابسته بندي 5 كيلوگرم وكمترمناسب براي شستشو وپاكيزگي دستي 1,109,193 14,167,804,144 Rls. 1,300,383 $
267 1390 ترکيه 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 288,771 14,138,180,387 Rls. 1,310,307 $
268 1390 ترکيه 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 455,733 14,128,410,420 Rls. 1,300,583 $
269 1390 ترکيه 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 212,929 13,993,432,415 Rls. 1,286,451 $
270 1390 ترکيه 73090000 مخزن, منبع... (غيرا زبرا ي گاز),ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش بيش ا ز300ليتر بدون دستگاههاي مكانيكي ياحرارتي 311,608 13,982,422,242 Rls. 1,290,857 $
271 1390 ترکيه 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 868,225 13,896,339,304 Rls. 1,237,626 $
272 1390 ترکيه 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 355,620 13,879,164,923 Rls. 1,238,109 $
273 1390 ترکيه 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 905,781 13,875,004,860 Rls. 1,247,356 $
274 1390 ترکيه 38112100 ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن کننده دا را ي روغن هاي نفتي ياروغنهاي حاصل ازموادمعدني قيري 184,120 13,850,376,964 Rls. 1,310,021 $
275 1390 ترکيه 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 76,296 13,704,331,723 Rls. 1,210,557 $
276 1390 ترکيه 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 409,970 13,630,778,436 Rls. 1,169,668 $
277 1390 ترکيه 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 180,531 13,547,878,517 Rls. 1,240,146 $
278 1390 ترکيه 84041000 دستگاههاي کمکي برا ي ديگهاي شماره 8402يا8403 514,257 13,532,636,494 Rls. 1,163,503 $
279 1390 ترکيه 56029000 نمد,که درجاي ديگرگفته نشده. 592,521 13,520,775,869 Rls. 1,237,892 $
280 1390 ترکيه 72015000 چدن خام, ممزوج, چدن ا شپيگل, بشکل لخته, بلوک ياسايرا شکال ا وليه. 1,694,014 13,503,457,405 Rls. 1,266,147 $
281 1390 ترکيه 39181000 پوشش کف, ديوا رياسقف ا زپليمرهاي کلروروينيل به شکل رول يا به شکل چهارگوش 988,591 13,452,420,882 Rls. 1,217,429 $
282 1390 ترکيه 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 897,454 13,432,121,691 Rls. 1,249,342 $
283 1390 ترکيه 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 486,827 13,395,798,898 Rls. 1,231,590 $
284 1390 ترکيه 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 541,632 13,394,554,574 Rls. 1,204,085 $
285 1390 ترکيه 55099900 سايرنخها, از الياف غيريکسره سنتتيک,مخلوط باالياف غيرمذكوردرجاي ديگرغيرخرده فروشي غير از نخ دوخت 156,220 13,248,697,353 Rls. 1,116,865 $
286 1390 ترکيه 83021000 لولاا زفلزمعمولي. 355,773 13,178,005,762 Rls. 1,198,558 $
287 1390 ترکيه 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 70,425 13,031,049,459 Rls. 1,223,851 $
288 1390 ترکيه 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 333,282 12,981,399,101 Rls. 1,179,218 $
289 1390 ترکيه 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 241,600 12,703,249,977 Rls. 1,053,641 $
290 1390 ترکيه 15091000 روغن زيتون بکر 620,223 12,608,293,039 Rls. 1,151,685 $
291 1390 ترکيه 84269100 ارابه هاي كارگاهي مجهز به جرثقيل ,طراحي شده براي نصب کردن روي وسايط نقليه جاده اي 148,847 12,584,816,358 Rls. 1,176,447 $
292 1390 ترکيه 84551090 سايرماشينهاي نوردبرا ي ساخت لوله به قطر بيش از 3 اينچ 74,539 12,476,567,137 Rls. 1,092,554 $
293 1390 ترکيه 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرک رديفهاي 841210ا لي841280 572,576 12,458,710,111 Rls. 1,156,151 $
294 1390 ترکيه 56031290 ساير بغير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 276,426 12,356,020,952 Rls. 1,149,276 $
295 1390 ترکيه 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 335,409 12,298,130,132 Rls. 1,108,285 $
296 1390 ترکيه 84734000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول رديف 8472. 255,844 12,242,765,662 Rls. 1,154,714 $
297 1390 ترکيه 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 10,143 12,202,703,939 Rls. 1,097,876 $
298 1390 ترکيه 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 102,271 12,190,108,053 Rls. 1,123,414 $
299 1390 ترکيه 83024200 يرا ق ها , اتصالات واشياء همانند برا ي مبلمان ا زفلزمعمولي 522,976 12,177,476,304 Rls. 1,082,443 $
300 1390 ترکيه 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 84,900 12,159,655,832 Rls. 999,998 $
مجموع کل
3,816,271,064,325 ريال
مجموع کل
348,085,329 دلار