آمار کل " واردات از" کشور "تايوان" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1390 تايوان 84596900 ماشين هاي فرزکردن برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد 17,140 1,446,131,932 Rls. 136,547 $
202 1390 تايوان 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 5,598 1,445,123,879 Rls. 137,782 $
203 1390 تايوان 83052000 سوزن هاي دوخت عرضه شده بصورت نوا ر,ا زفلزمعمولي. 79,036 1,441,617,668 Rls. 135,130 $
204 1390 تايوان 73158900 زنجيرکه درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 42,799 1,438,157,401 Rls. 138,895 $
205 1390 تايوان 67021000 گل, برگ وميوه مصنوعي واشياء مربوطبه آن ازپلاستيک 45,219 1,437,480,204 Rls. 134,151 $
206 1390 تايوان 40132000 لاستيک توئي ا زکائوچو ا زا نوا عي که برا ي دوچرخه بکار ميرود 61,396 1,433,661,662 Rls. 133,763 $
207 1390 تايوان 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 3,086 1,421,803,151 Rls. 125,198 $
208 1390 تايوان 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 24,473 1,411,099,998 Rls. 131,634 $
209 1390 تايوان 72112990 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت نوردشده فقط سردنورد شده با پهناي حدا قل 600mmوضخامت 5/0ميلي متر وبيشتر 67,802 1,401,547,023 Rls. 132,303 $
210 1390 تايوان 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 5,985 1,399,552,291 Rls. 127,467 $
211 1390 تايوان 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 14,757 1,391,511,507 Rls. 128,362 $
212 1390 تايوان 72171090 سايرمفتولهاا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري نشده ياا ندودنشده حتي صيقل شده غير مذكور درجاي ديگر 97,296 1,386,356,100 Rls. 130,764 $
213 1390 تايوان 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 132,000 1,379,600,860 Rls. 132,641 $
214 1390 تايوان 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 18,875 1,379,064,516 Rls. 129,139 $
215 1390 تايوان 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 2,005 1,366,530,449 Rls. 127,987 $
216 1390 تايوان 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 37,589 1,364,932,393 Rls. 123,667 $
217 1390 تايوان 29213000 منوآمين هاوپلي آمين هاي سيکلانيک..., ياسيکلوترپنيک , و غيره , ا ملاح آنها 32,035 1,360,519,391 Rls. 125,614 $
218 1390 تايوان 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 11,670 1,353,925,210 Rls. 120,940 $
219 1390 تايوان 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 101,055 1,351,617,785 Rls. 125,992 $
220 1390 تايوان 76069230 ورق ونوار آلومينيوم تاعرض 150ميليمتر بصورت دورويه لاک خورده از آلياژهاي 5182H48وباضخامت بيش از 0.2 ميليمتر لغايت 0.5 ميلي متر 46,197 1,350,145,537 Rls. 122,973 $
221 1390 تايوان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 144,329 1,329,236,190 Rls. 120,963 $
222 1390 تايوان 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 37,300 1,320,951,750 Rls. 123,998 $
223 1390 تايوان 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 36,700 1,319,221,906 Rls. 118,503 $
224 1390 تايوان 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 52,300 1,318,663,015 Rls. 121,321 $
225 1390 تايوان 90049000 عينک, محافظ چشم وهمانند,برا ي ا صلاح ديد,حفاظت چشم ياغيره (غيرا زعينک آفتابي) 10,540 1,311,054,104 Rls. 120,343 $
226 1390 تايوان 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 7,821 1,301,213,769 Rls. 122,333 $
227 1390 تايوان 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب 18,000 1,293,770,000 Rls. 122,737 $
228 1390 تايوان 84659500 ماشين هاي سورا خ کردن ياا سکنه کردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچو ،مواد پلاستيكي سخت وغيره 12,800 1,285,397,196 Rls. 120,561 $
229 1390 تايوان 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب . 1,797 1,280,978,696 Rls. 116,589 $
230 1390 تايوان 72261900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي کمتراز600mm ،غيرازرديف 72261100 120,353 1,280,050,674 Rls. 115,316 $
231 1390 تايوان 90303100 مولتي مترها فاقد وسيله ثبت (recording devicc) 6,327 1,278,391,203 Rls. 115,755 $
232 1390 تايوان 59019000 پارچه هاي ا لگوبردا ي ياشفاف برا ي ترسيم, کرباسهاي آماده برا ي نقاشي ،قدك وپارچه هاي اهارداربراي كلاه سازي 50,276 1,275,622,508 Rls. 118,388 $
233 1390 تايوان 72259900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادممزوج, باپهناي 600mmيابيشتر,که درجاي ديگرذکرنشده. 87,300 1,271,695,804 Rls. 118,298 $
234 1390 تايوان 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 69,548 1,265,017,277 Rls. 111,964 $
235 1390 تايوان 29141100 ا ستن 80,800 1,258,497,677 Rls. 108,093 $
236 1390 تايوان 84716020 موشوا ره (mouse) 6,308 1,255,189,490 Rls. 115,603 $
237 1390 تايوان 83022000 غلتک وچرخ ا زفلزمعمولي. 75,325 1,250,704,073 Rls. 111,648 $
238 1390 تايوان 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 2,319 1,250,166,099 Rls. 115,479 $
239 1390 تايوان 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 28,200 1,241,399,094 Rls. 117,073 $
240 1390 تايوان 85152190 سايرماشينهاي جوشکاري فلزا ت بامقاومت ا لکتريکي قسمتي خودکار 8,660 1,240,012,859 Rls. 112,505 $
241 1390 تايوان 55121100 پارچه هاي تاروپودباف سفيدشده يانشده, دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره پلي ا ستر. 460 1,239,573,090 Rls. 101,107 $
242 1390 تايوان 90219000 ا جزا ء وقطعات, متفرعات ا شياء ودستگاههاي مشمول 9021 1,334 1,236,918,475 Rls. 106,081 $
243 1390 تايوان 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غيرمذکور 4,500 1,222,283,434 Rls. 115,392 $
244 1390 تايوان 39204910 نوا رلبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپلي كلروروينيل باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 41,522 1,207,345,984 Rls. 103,350 $
245 1390 تايوان 39202040 نوا رفومي ويژه صنايع سيم وکابل ازپليمرهاي پروپيلن 43,700 1,202,602,697 Rls. 115,093 $
246 1390 تايوان 39189000 پوشش کف, ديوا رياسقف ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر,بشکل رول يا چهارگوش 60,959 1,201,974,706 Rls. 112,405 $
247 1390 تايوان 94019090 ا جزا وقطعات نشيمنهاغيراز نشيمنهاي وسايل نقليه هوا يي يازميني 73,903 1,193,707,607 Rls. 107,326 $
248 1390 تايوان 85271310 دستگاه پخش را ديويي دا را ي ضبط وپخش صوت ديجيتالي باقابليتهاي MP3 وغيره 660 1,174,831,034 Rls. 110,010 $
249 1390 تايوان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 69,822 1,162,740,504 Rls. 101,700 $
250 1390 تايوان 85158090 ماشينهاودستگاههاي براي داغ افشاني فلزات ياسرمت ها ، غيرمذکوردرجاي ديگر 8,313 1,161,090,575 Rls. 107,099 $
251 1390 تايوان 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 21,220 1,154,439,010 Rls. 102,922 $
252 1390 تايوان 85366910 کانکتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 3,734 1,153,192,606 Rls. 106,403 $
253 1390 تايوان 85441900 سيم برا ي سيم پيچي(غيرا زنوع مسي) 16,205 1,150,507,667 Rls. 105,579 $
254 1390 تايوان 73209000 فنر,که درجاي ديگرگفته نشده, ا زآهن ياا زفولاد. 1,007 1,146,599,369 Rls. 106,699 $
255 1390 تايوان 84833000 پوسته ياتاقان, توام نشده بابلبيرينگ يارولبيرينگ ,ياتاقان ساده محور. 5,287 1,142,640,379 Rls. 109,199 $
256 1390 تايوان 85452000 جاروبک هاي زغالي 264 1,131,844,883 Rls. 105,761 $
257 1390 تايوان 72109000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmبه نحوديگري روکش آبکاري ياا ندودشده غيرمذکوردرجاي ديگر 60,041 1,127,827,560 Rls. 106,209 $
258 1390 تايوان 84482000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8444ياماشين آلات ودستگاههاي کمکي آنها 2,476 1,124,522,399 Rls. 97,882 $
259 1390 تايوان 84593900 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد 34,000 1,107,384,568 Rls. 104,589 $
260 1390 تايوان 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 54,500 1,107,251,035 Rls. 102,430 $
261 1390 تايوان 87141940 چرخ کامل ، طوقه ، پره براي موتورسيكلتها 37,444 1,100,738,344 Rls. 100,692 $
262 1390 تايوان 96032100 مسوا ک دندا ن همچينين مسواك دندان عاريه 30,576 1,099,866,713 Rls. 103,903 $
263 1390 تايوان 39079920 رزينهاي پلي ا ستربه شکل گرا نول وفلس ( flake )وپودر درزجوش (گريد غذا يي ) 32,000 1,081,521,504 Rls. 98,410 $
264 1390 تايوان 82074000 ا بزا ر برا ي قلاويزکردن ياحديده کردن. 5,545 1,069,229,452 Rls. 91,626 $
265 1390 تايوان 29212900 سايرپلي آمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها؛ املاح اين محصولات غير مذكور دررديف هاي 29212100و29212200 16,000 1,060,690,000 Rls. 86,516 $
266 1390 تايوان 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 3,699 1,059,371,396 Rls. 99,007 $
267 1390 تايوان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 4,625 1,058,176,584 Rls. 100,407 $
268 1390 تايوان 85333900 مقاومت هاي متغير سيم پيچي شده با ظرفيت تحمل قدرت بيشتر ا ز 20 وا ت 642 1,054,978,510 Rls. 92,174 $
269 1390 تايوان 82077000 ا بزا رهابرا ي فرزکردن. 1,367 1,051,205,535 Rls. 91,839 $
270 1390 تايوان 84569000 ساير (ماشين ابزارها بجز باتخليه الكتريكي، ماوراء صوت، اشعه نوري ، وفوتوني كارمي كند ).براي کار کردن روي هر نوع موادازطريق برداشتن آنها 5,967 1,050,963,729 Rls. 94,607 $
271 1390 تايوان 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 28,784 1,050,942,472 Rls. 99,676 $
272 1390 تايوان 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 30,300 1,050,659,004 Rls. 99,576 $
273 1390 تايوان 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده 205,000 1,046,506,534 Rls. 99,280 $
274 1390 تايوان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 9,553 1,045,817,093 Rls. 99,094 $
275 1390 تايوان 85043120 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت حداكثر 1كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 53,367 1,043,712,185 Rls. 98,386 $
276 1390 تايوان 28352900 سايرفسفات ها غير از مونو يا دي سديم ، پتاسيم ، فسفات دي كلسيك ، دي كلسيم فسفات ، منوكلسيم فسفات ، فسفاتهاي دي كلسيم 24,000 1,040,646,738 Rls. 93,848 $
277 1390 تايوان 84191100 آبگرم کن هاي زودجوش گازي 19,062 1,040,000,000 Rls. 95,808 $
278 1390 تايوان 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 23,545 1,034,501,235 Rls. 97,282 $
279 1390 تايوان 84131100 تلمبه هاي توزيع سوخت ياموا د روا ن کننده مورد استفاده درجايگاه توزيع بنزين يادرتعميرگاه 25,563 1,034,443,466 Rls. 92,507 $
280 1390 تايوان 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 8,420 1,015,918,862 Rls. 95,881 $
281 1390 تايوان 72209000 محصولات تخت نوردشده ا زفولادزنگ نزن, باپهناي کمترا ز600mmکه درجاي ديگرذکرنشده. 42,577 1,008,187,505 Rls. 95,299 $
282 1390 تايوان 70191100 رشته هاي بريده شده (CHOPPED STRANDS)که درا زا ي ا ن ا ز 50 ميليمتربيشترنباشد ازالياف شيشه اي 72,000 999,688,560 Rls. 94,462 $
283 1390 تايوان 15180000 چربيهاوروغن هاي حيوا ني يانباتي...تغييريافته شيميائي غيرمذکوريادرجاي ديگر 37,800 995,874,369 Rls. 93,367 $
284 1390 تايوان 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 3,598 994,835,886 Rls. 92,099 $
285 1390 تايوان 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 1,951 994,333,402 Rls. 92,559 $
286 1390 تايوان 84615000 ماشين هاي ا ره کردن ياقطع کردن برا ي کاربرروي فلزا ت ياسرمت ها 33,390 990,199,748 Rls. 93,284 $
287 1390 تايوان 03037500 ا ره ماهي و ساير کوسه ماهيها(sharks and dogfish) ,يخ زده 75,000 982,565,887 Rls. 91,958 $
288 1390 تايوان 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه کاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچکش ها 16,245 981,849,086 Rls. 93,647 $
289 1390 تايوان 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 10,532 981,166,742 Rls. 91,417 $
290 1390 تايوان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 17,293 975,010,725 Rls. 88,193 $
291 1390 تايوان 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 24,273 974,137,352 Rls. 89,228 $
292 1390 تايوان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 46,548 972,302,389 Rls. 87,751 $
293 1390 تايوان 74082100 مفتول از آلياژ مس براساس مس وروي (برنج brass) 8,937 971,141,407 Rls. 87,944 $
294 1390 تايوان 39094020 مورد مصرف درصنايع تايرسازي(رزين فنوليك ) 32,000 970,926,000 Rls. 92,141 $
295 1390 تايوان 85432000 مولدهاي علائم (signal generators ) 3,462 963,558,779 Rls. 81,212 $
296 1390 تايوان 64062000 تخت بيروني وپاشنه ازکائوچوياپلاستيک. 90,671 958,762,819 Rls. 91,124 $
297 1390 تايوان 73202090 سايرفنر هاي مارپيچ ا زا هن يافولادبغيرا ز فنرپيچشي مخصوص نوا رکاست ويدئو 24,756 956,704,255 Rls. 86,444 $
298 1390 تايوان 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 42,153 953,312,076 Rls. 84,891 $
299 1390 تايوان 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 9,424 949,311,000 Rls. 91,262 $
300 1390 تايوان 72124000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600,mmرنگ, ورني يا اندودشده باموا دپلاستيک. 47,635 945,225,751 Rls. 86,671 $
301 1390 تايوان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 111,932 943,613,402 Rls. 85,814 $
302 1390 تايوان 90303300 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ،جريان ،مقاومت ياقدرت فاقد وسيله ثبت . 1,086 938,573,118 Rls. 80,564 $
303 1390 تايوان 90183918 لانست ايمني فشاري سوزني 2,763 937,455,060 Rls. 88,251 $
304 1390 تايوان 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 12,713 934,965,177 Rls. 85,245 $
305 1390 تايوان 76041000 ميله, پروفيل ا زآلومينيوم غيرممزوج. 15,551 929,360,441 Rls. 87,659 $
306 1390 تايوان 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 82,443 925,849,650 Rls. 83,819 $
307 1390 تايوان 59061000 نوا رچسب باعرض حدا کثر20 سانتيمتر از پارچه هاي نسجي كائوچو زده 8,352 917,713,254 Rls. 85,884 $
308 1390 تايوان 39191020 شبرنگ به صورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر 22,177 913,039,845 Rls. 86,773 $
309 1390 تايوان 84662000 قطعه کارگيربرا ي ماشين هاي ا بزا ر 2,809 912,843,617 Rls. 81,947 $
310 1390 تايوان 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 12,315 912,173,709 Rls. 85,845 $
311 1390 تايوان 87149500 زين , برا ي چرخهاي پائي 47,111 906,643,314 Rls. 84,630 $
312 1390 تايوان 74102100 ورق ونوارهاي نازک مسي، ملصق بر روي کاغذ مقوا، مواد پلاستيك ياروي تكيه گاه ازمواد همانندازمس تصفيه شده, به ضخامت حداكثر 0.15 ميلي متر 36,278 905,658,136 Rls. 84,295 $
313 1390 تايوان 29157019 ساير ا ستئارات هاي فلزي غير از استئارات منيزيم گريد دارويي 52,400 901,551,901 Rls. 82,510 $
314 1390 تايوان 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 12,602 894,368,401 Rls. 81,785 $
315 1390 تايوان 73182100 وا شرفنري وسايروا شرهاي خاردا رفنري حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 45,343 892,659,580 Rls. 83,361 $
316 1390 تايوان 84439110 ---كارتريج ليزري چاپگر 3,678 888,207,128 Rls. 82,675 $
317 1390 تايوان 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 1,017 888,103,348 Rls. 81,864 $
318 1390 تايوان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 36,175 887,850,073 Rls. 81,235 $
319 1390 تايوان 72149900 ميله هاي ازآهن يافولادغير ممزوج , گرم نورد,گرم کشيده ياگرم ا کسترودشده که درجاي ديگرذکرنشده. 86,469 882,509,137 Rls. 85,316 $
320 1390 تايوان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 111,428 880,071,615 Rls. 83,363 $
321 1390 تايوان 27101920 روغن صنعتي 6,814 875,911,754 Rls. 80,346 $
322 1390 تايوان 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 12,383 873,424,316 Rls. 75,870 $
323 1390 تايوان 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 20,395 870,169,232 Rls. 76,520 $
324 1390 تايوان 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 39,324 867,234,476 Rls. 79,776 $
325 1390 تايوان 84819020 مکانيزم شير ا زنوع پلاستيکي برا ي شيرا لات بهدا شتي ا هرمي 17,615 866,207,778 Rls. 82,047 $
326 1390 تايوان 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 16,890 864,486,496 Rls. 81,857 $
327 1390 تايوان 85369030 ترمينال ريلي 4,096 862,808,911 Rls. 80,126 $
328 1390 تايوان 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 6,693 862,427,336 Rls. 79,285 $
329 1390 تايوان 76081000 لوله ا زآلومينيوم غيرممزوج. 17,213 847,728,072 Rls. 81,138 $
330 1390 تايوان 84661000 ا بزا رگيروحديده گيرخودکار 8,407 847,096,148 Rls. 77,777 $
331 1390 تايوان 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 22,697 844,743,886 Rls. 80,302 $
332 1390 تايوان 48054000 کاغذ و مقوا ي صافي ,به شکل رول يا ورق 6,959 840,800,434 Rls. 80,228 $
333 1390 تايوان 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 18,890 835,440,003 Rls. 76,554 $
334 1390 تايوان 32082040 موا د ا فزودني رنگ براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 13,785 832,256,517 Rls. 76,390 $
335 1390 تايوان 74031900 مس تصفيه شده, که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 10,000 829,294,218 Rls. 79,275 $
336 1390 تايوان 82019000 دا س وداسغاله ،يونجه بر وعلف بر، گوه (قلم هيزم شکني)وا بزا رهاي دستي ديگر براي کشاورزي ياجنگلدا ري. 20,778 823,249,210 Rls. 75,910 $
337 1390 تايوان 73072100 فلانج ا زفولادزنگ نزن 16,036 818,692,362 Rls. 73,192 $
338 1390 تايوان 90184910 دستگاه پليمريزا سيون کامپوزيت دندا ني با توليد نورلايت کيور(Curing Light Unit) 1,052 806,414,984 Rls. 74,337 $
339 1390 تايوان 84705090 ماشين هاي صندوق ثبات غير از دستگاههاي كارت خوان 5,526 805,324,475 Rls. 72,803 $
340 1390 تايوان 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 2,070 803,902,149 Rls. 75,357 $
341 1390 تايوان 95067000 ا سکيت روي يخ وا سکيت روي زمين, کفشهاي ا سکيتينگ دا را ي ملحقات ا سکيت. 16,268 803,686,986 Rls. 76,018 $
342 1390 تايوان 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 24,620 802,390,000 Rls. 74,766 $
343 1390 تايوان 85312000 تابلوهاي شاخص مجهزبه نشان دهنده هاي باکريستال مايع (LCD)ياباديودهاي ساطع نور(LED) 1,208 802,258,398 Rls. 76,608 $
344 1390 تايوان 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 76,538 800,894,418 Rls. 72,407 $
345 1390 تايوان 29051200 پروپان- 1-ئول (ا لکل پروپيليک )وپروپان 2-ئول (ا لکل ا يزوپروپيليک ) 51,200 800,623,888 Rls. 76,320 $
346 1390 تايوان 85183000 هدفون وگوشي ( Earphone-headphone ) حتي توام شده بايك ميکروفون 5,955 799,767,968 Rls. 72,871 $
347 1390 تايوان 68118200 ساير ورقها ،پانل ها وسوفالها واقلام همانند فاقد پنبه نسوز ساخته شده ازسيمان وسلولز وهمانند . 244,090 799,764,891 Rls. 75,673 $
348 1390 تايوان 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 21,627 799,418,265 Rls. 65,205 $
349 1390 تايوان 82083000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي وسائل آشپزخانه يابراي ماشين هاي صنايع غذايي 2,520 796,847,587 Rls. 74,238 $
350 1390 تايوان 84311000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 32,175 794,000,000 Rls. 73,454 $
351 1390 تايوان 39204350 فيلم شبرينك ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 43,953 793,781,504 Rls. 73,857 $
352 1390 تايوان 40103400 تسمه ا نتقال نيروبي ا نتهابامقطع ذوزنقه غيرشياردا ر دا را ي محيط خارجي بيش ا ز180وحدا کثر240 26,726 790,043,012 Rls. 73,545 $
353 1390 تايوان 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذکور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذکوردرجاي ديگر 2,200 789,666,677 Rls. 76,592 $
354 1390 تايوان 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 7,900 784,825,678 Rls. 67,254 $
355 1390 تايوان 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 7,891 782,711,030 Rls. 73,316 $
356 1390 تايوان 84368000 ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي،باغباني ،گلكاري ، جنگل دا ري ياپرورش زنبورعسل, غيرمذکوردرجاي ديگر 18,114 777,733,541 Rls. 71,688 $
357 1390 تايوان 85211000 دستگاه ضبط ياپخش ويدئو,بايابدون ويدئو تيونر (video tuner) از نوع نوار مغناطيسي 2,207 764,121,989 Rls. 71,592 $
358 1390 تايوان 29054100 ا تيل -2-(هيدروکسي متيل ) پروپان -1 و 3 دي ئول (تري متيلول پروپان ) 31,000 763,056,763 Rls. 70,438 $
359 1390 تايوان 72286000 ميله هاا زفولادممزوج که درجاي ديگرذکرنشده. 64,131 760,551,321 Rls. 71,723 $
360 1390 تايوان 84039020 ا جزا وقطعات وپره (ديواره )جهت پکيج دو منظوره (آبگرمکن بهدا شتي وگرمايشي ) 12,034 752,106,417 Rls. 68,275 $
361 1390 تايوان 85182100 تک بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 10,751 749,862,752 Rls. 69,565 $
362 1390 تايوان 40115000 تايربادي نو ا ز کائوچو برا ي دوچرخه 51,789 746,532,999 Rls. 71,059 $
363 1390 تايوان 48026900 سايرکاغذومقوا هابابيش ا ز10%ا لياف مکانيکي يا شيميايي - مکانيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 68,275 734,762,915 Rls. 67,687 $
364 1390 تايوان 84272021 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باظرفيت کمترا ز10تن 13,710 732,709,084 Rls. 65,714 $
365 1390 تايوان 72191300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3لغايت 75/4 mm. 20,214 729,357,977 Rls. 68,388 $
366 1390 تايوان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 51,000 726,465,456 Rls. 68,742 $
367 1390 تايوان 55092100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره, از پلي ا ستر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 19,595 721,257,330 Rls. 58,830 $
368 1390 تايوان 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 1,131 720,983,835 Rls. 66,450 $
369 1390 تايوان 84213910 فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(catalist convertor)به صورت كامل 44,100 720,814,900 Rls. 67,612 $
370 1390 تايوان 87141970 ترمزها وا جزا وقطعات آنها ،براي موتورسيكلتها 25,979 717,206,415 Rls. 66,381 $
371 1390 تايوان 70193100 مت (Mat)نبافته ا زا لياف شيشه 42,240 716,136,721 Rls. 69,232 $
372 1390 تايوان 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 25,099 710,917,804 Rls. 66,212 $
373 1390 تايوان 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 9,868 702,770,648 Rls. 64,422 $
374 1390 تايوان 72224000 پروفيل ا رفولادزنگ نزن. 28,846 702,133,324 Rls. 57,270 $
375 1390 تايوان 72123090 سايرمحصولات غير مذكور تخت نوردشده ا زآهن يافولادغيرممزوج باپهناي كمتراز 600ميلي متر که به نحوديگري آبکاري شده ياا ندودشده باروي 44,441 692,772,175 Rls. 65,622 $
376 1390 تايوان 85182910 انواع بلندگوي خودرو 37,805 692,001,926 Rls. 65,025 $
377 1390 تايوان 84795000 رباتهاي صنعتي,(industrial robots ) که درجاي ديگر مذکورنباشد 618 689,738,267 Rls. 59,068 $
378 1390 تايوان 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 6,286 678,164,433 Rls. 63,841 $
379 1390 تايوان 54024600 نخ هاي يک لاا زپلي ا سترها,باالياف حدوداجهت دارشده غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي ,بدون تاب ياباتابي كه از50دور درمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 36,951 673,694,399 Rls. 62,329 $
380 1390 تايوان 94033000 مبلهاي چوبي ا ز انواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرار ميگيرند 30,055 673,462,996 Rls. 64,004 $
381 1390 تايوان 21069070 جلبک کلرلاولگارس (ALGOMED ) به عنوا ن مکمل غذا يي 2,000 673,180,635 Rls. 63,736 $
382 1390 تايوان 90183914 ست سرم وخون (blood set&infusion set 63,019 672,421,958 Rls. 62,765 $
383 1390 تايوان 39093091 رزين ا مينيک گريد غذا يي /بهدا شتي 16,000 669,274,459 Rls. 63,396 $
384 1390 تايوان 29171400 ا نيدريد مالئيک 40,000 668,646,198 Rls. 63,918 $
385 1390 تايوان 48114100 کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده خودچسب ( self-adhesive ) 26,817 666,283,373 Rls. 60,013 $
386 1390 تايوان 40139020 تيوپ براي موتورسيکلت 28,460 662,721,517 Rls. 60,203 $
387 1390 تايوان 84614000 ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زني ياپردا خت کردن چرخ دنده 1,230 659,746,017 Rls. 62,257 $
388 1390 تايوان 39206200 صفحه, ورق, ...ا زپلي ا تيلن ترفتالات, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 30,031 659,147,400 Rls. 58,789 $
389 1390 تايوان 84515000 ماشين هاي پيچيدن, بازکردن, تاکردن, برش دا دن ياكنگره داركردن منسوجات 13,452 657,510,317 Rls. 56,591 $
390 1390 تايوان 32064900 ساير موادرنگ كننده ،فرآورده هاغيرازلاجورد وفرآورده هاآن ،ليتوپون وساير پيگمانهاوفرآورده هاي آن 48,000 656,384,789 Rls. 61,430 $
391 1390 تايوان 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 12,024 651,046,005 Rls. 60,858 $
392 1390 تايوان 84604000 ماشين هاي هموا رکردن ياصاف کردن, برا ي کاربرروي فلز0 2,620 648,657,852 Rls. 61,310 $
393 1390 تايوان 29372100 کورتيزون , هيدروکورتيزون ..., و پردنيزولون (دي هيدروکورتيزون ) 0 648,500,169 Rls. 58,161 $
394 1390 تايوان 96110000 مهرهاي تاريخ زني,لاک ومهرکردن ياشماره زني,وهمانند(همچنين وسايل برا ي چاپ )،ورساد ومجموعه هاي چاپ دستي ،براي كاركردن بادست 38,413 647,937,829 Rls. 59,649 $
395 1390 تايوان 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 23,500 644,521,228 Rls. 58,860 $
396 1390 تايوان 87079010 بدنه برا ي وا نت 21,351 644,393,048 Rls. 56,581 $
397 1390 تايوان 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 8,627 642,917,608 Rls. 58,216 $
398 1390 تايوان 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 40,231 642,192,022 Rls. 60,661 $
399 1390 تايوان 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 19,179 634,408,651 Rls. 58,445 $
400 1390 تايوان 38111900 فرآورده هاي ضدا نفجاربرا ساس سايرموا د-غيرازتركيبات سرب 13,000 626,877,471 Rls. 57,041 $
مجموع کل
195,683,460,916 ريال
مجموع کل
18,019,224 دلار