آمار کل " واردات از" کشور "بلژيک" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4]   [2] [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1390 بلژيک 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 740 542,694,826 Rls. 51,401 $
202 1390 بلژيک 33061000 موا د پاک کننده دندا ن 5,300 539,232,750 Rls. 50,861 $
203 1390 بلژيک 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 538 538,921,129 Rls. 50,551 $
204 1390 بلژيک 84453000 ماشين هاي دولاکردن ياتابيدن نخ نسجي 22,500 534,200,000 Rls. 50,477 $
205 1390 بلژيک 40121300 لاستيک رويي روکش شده ا زا نوا ع موردا ستفاده در وسايل نقليه هوا يي 1,615 525,891,746 Rls. 42,895 $
206 1390 بلژيک 84138200 بالابرهاي آبگونها 8,870 525,054,204 Rls. 47,632 $
207 1390 بلژيک 20096100 آب ا نگور بايک مقياس بريکس که ا ز 30تجاوز نکند 70,560 521,958,976 Rls. 49,184 $
208 1390 بلژيک 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 798 514,202,894 Rls. 48,703 $
209 1390 بلژيک 83112000 مفتول پرشده ا زفلزمعمولي,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي. 9,790 507,754,082 Rls. 47,253 $
210 1390 بلژيک 35061000 محصولات که مصرف چسب هاياچسباننده ها را دا شته آماده خرده فروشي دربسته هاي كمترازيك كيلوگرم 4,350 504,203,804 Rls. 47,965 $
211 1390 بلژيک 87091900 ا را به هاي کارگاهي,وتراكتورهاي ايستگاه راه آهن (غيربرقي),مجهز نشده به تجهيزا ت بلند کردن و جابه جاکردن 15,875 503,067,495 Rls. 47,653 $
212 1390 بلژيک 31052000 کودهاي معدني يا شيميائي دا را ي سه عنصر حاصلخيز کننده ا زت , فسفر و پتاسيم 48,000 501,594,600 Rls. 47,585 $
213 1390 بلژيک 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 11,000 499,597,088 Rls. 47,319 $
214 1390 بلژيک 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليک )برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 42 493,308,871 Rls. 46,530 $
215 1390 بلژيک 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 148 492,202,479 Rls. 45,209 $
216 1390 بلژيک 25061090 شن وماسه هاي کوا رتز غير مذكور درتعرفه 25061010 20,000 490,653,982 Rls. 45,089 $
217 1390 بلژيک 42029900 جعبه ها و محفظه هائي غيرمذکوردرجاي ديگرباسطح خارجي ا زموا دي که درجاي ديگرمذکورنباش 2,119 485,739,940 Rls. 45,965 $
218 1390 بلژيک 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 185 485,036,575 Rls. 43,394 $
219 1390 بلژيک 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 2,787 480,747,526 Rls. 44,757 $
220 1390 بلژيک 73221900 ساير را دياتور,باگرم کننده غيربرقي وا جزا ءوقطعات آنها,از آهن ياا زفولاد غير مذكور درجاي ديگر . 21,206 480,449,765 Rls. 45,809 $
221 1390 بلژيک 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 500 478,508,633 Rls. 44,884 $
222 1390 بلژيک 25070010 کائولن 44,100 478,377,818 Rls. 45,989 $
223 1390 بلژيک 38061000 کولوفان ها و ا سيدهاي رزيني 10,000 477,556,975 Rls. 44,606 $
224 1390 بلژيک 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 9,787 477,528,984 Rls. 39,109 $
225 1390 بلژيک 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب 1,500 474,220,000 Rls. 45,761 $
226 1390 بلژيک 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردر جاي ديگر 16,000 470,799,110 Rls. 44,441 $
227 1390 بلژيک 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 257 440,531,000 Rls. 38,304 $
228 1390 بلژيک 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 6,600 438,000,000 Rls. 39,015 $
229 1390 بلژيک 90183917 سه راهي انژيوكت 912 436,890,285 Rls. 40,372 $
230 1390 بلژيک 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 6,595 433,442,881 Rls. 40,303 $
231 1390 بلژيک 73209000 فنر,که درجاي ديگرگفته نشده, ا زآهن ياا زفولاد. 2,256 427,141,321 Rls. 40,522 $
232 1390 بلژيک 34011190 صابون ومحصولات وفرآورده هاي آلي تاانسيواكتيف به شكل شمش ،ميله ،چونه ،تكه يابه اشكال قالبي وكاغذ براي مصارف پاكيزگي وطبي غير از رديفهاي10 340111 لغايت 34011150 9,106 426,114,720 Rls. 40,957 $
233 1390 بلژيک 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 1,005 421,326,913 Rls. 39,549 $
234 1390 بلژيک 85114020 ا ستارترودينام جهت خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ،کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات را هسازي و کشاورزي 368 421,283,748 Rls. 37,842 $
235 1390 بلژيک 55095300 ساير نخها از الياف غيريکسره پلي استر , مخلوطباپنبه, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 8,427 420,770,197 Rls. 39,770 $
236 1390 بلژيک 84411000 ماشينهاي برش 7,350 416,801,353 Rls. 39,410 $
237 1390 بلژيک 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذکور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذکوردرجاي ديگر 2,538 416,739,391 Rls. 36,082 $
238 1390 بلژيک 73158900 زنجيرکه درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 2,175 412,205,439 Rls. 39,042 $
239 1390 بلژيک 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 108,000 408,231,066 Rls. 35,495 $
240 1390 بلژيک 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 63 405,272,269 Rls. 34,066 $
241 1390 بلژيک 25051090 ساير شن وماسه هاي سيليسي وکوا رتزي غير مذكور درتعرفه 25051010 54,000 402,272,115 Rls. 37,382 $
242 1390 بلژيک 84836000 کلاچ وکوپلينگ محور(هم چنين قفل گاردا ن ). 259 395,412,389 Rls. 33,274 $
243 1390 بلژيک 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيک) 296 394,657,367 Rls. 37,596 $
244 1390 بلژيک 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 26,857 392,257,276 Rls. 35,862 $
245 1390 بلژيک 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 538 388,352,829 Rls. 37,012 $
246 1390 بلژيک 20071010 پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري(اناناس ، موز، انبه و ...)هموژنيزه 8,425 386,827,959 Rls. 36,691 $
247 1390 بلژيک 25084090 سايرخاك رس ها، غير از خاك رس رنگ زدا وگل سر شور 104,000 385,879,934 Rls. 36,593 $
248 1390 بلژيک 38123010 آنتي ا کسيدا نها 10,080 377,914,200 Rls. 34,301 $
249 1390 بلژيک 21069060 سايرفراوردهاي غذايي تلغيظ شده مواد پروتئيني بهبود دهنده 6,900 376,445,588 Rls. 35,713 $
250 1390 بلژيک 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 773 374,378,832 Rls. 35,920 $
251 1390 بلژيک 73182990 ساير ا شياء حديده نشده که درجاي ديگرگفته نشده ا ز ا هن يافولاد 1,559 374,209,566 Rls. 33,498 $
252 1390 بلژيک 90278060 دستگاه الايزاوگروه بندي خون تمام اتوماتيك 62 373,076,576 Rls. 32,439 $
253 1390 بلژيک 70111030 حباب لامپ شمعي(B-25) 17,612 370,000,000 Rls. 34,830 $
254 1390 بلژيک 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 12,000 367,800,000 Rls. 30,000 $
255 1390 بلژيک 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 2,400 358,715,523 Rls. 33,335 $
256 1390 بلژيک 73182400 خاروميخ ا شپيل حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 2,088 357,710,444 Rls. 33,113 $
257 1390 بلژيک 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 1,503 350,053,735 Rls. 31,648 $
258 1390 بلژيک 29239000 ا ملاح و هيدروکسيدهاي آمونيوم چهارتايي 16,000 349,975,231 Rls. 32,120 $
259 1390 بلژيک 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 7,000 345,506,576 Rls. 33,060 $
260 1390 بلژيک 90268090 ساير آلات ودستگاههابرا ي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها ،غيرمذکور در جاي ديگر 31 344,964,496 Rls. 31,475 $
261 1390 بلژيک 76169990 ساير مصنوعات آلومينيومي غيرمذکور 8,156 339,896,635 Rls. 31,042 $
262 1390 بلژيک 17023090 گلوکز وشربت گلوکز خشک کمترا ز20درصد وزني فروکتوز يابدون آن غيرمذکور درجاي ديگر 21,000 339,156,566 Rls. 31,904 $
263 1390 بلژيک 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 30 338,218,728 Rls. 27,587 $
264 1390 بلژيک 84144010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 4,000 335,346,021 Rls. 31,444 $
265 1390 بلژيک 15141900 روغن غير خام كلزاياكانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسبك 32,746 333,795,805 Rls. 31,567 $
266 1390 بلژيک 84593100 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, باکنترل شماره ا ي 19,000 328,444,581 Rls. 31,041 $
267 1390 بلژيک 94051000 لوستروسايروسايل روشنائي برقي براي آويختن يانصب کردن به سقف ياديوا ر،غيراز انواعي كه براي فضاهاي باز عمومي يامعابر استفاده مي شود . 1,021 326,573,315 Rls. 31,675 $
268 1390 بلژيک 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 24,750 326,155,088 Rls. 30,828 $
269 1390 بلژيک 38089229 سايرقارچ کش هاتکنيکال (سم رقيق نشده ) غيرمذکور 2,370 325,948,229 Rls. 30,683 $
270 1390 بلژيک 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکارکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 71 324,781,653 Rls. 27,365 $
271 1390 بلژيک 39171000 روده هاي مصنوعي(پوشش سوسيس )ا زپروتئين سفت شده ياا زموا د پلاستيكي سلولزي 1,850 322,716,650 Rls. 28,060 $
272 1390 بلژيک 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 220 321,459,371 Rls. 30,341 $
273 1390 بلژيک 84672920 دستگاه سنگ زني دستي مجهز به موتوربرقي 2,150 318,136,072 Rls. 29,806 $
274 1390 بلژيک 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 186 317,772,048 Rls. 30,058 $
275 1390 بلژيک 29110000 ا ستال ها و همي ا ستال ها و مشتقات هالوژنه .. آنها 13,600 313,128,526 Rls. 29,962 $
276 1390 بلژيک 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 5,400 313,000,000 Rls. 28,848 $
277 1390 بلژيک 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 1,181 311,229,999 Rls. 27,067 $
278 1390 بلژيک 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 2,150 308,048,580 Rls. 28,626 $
279 1390 بلژيک 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 180 305,409,980 Rls. 28,930 $
280 1390 بلژيک 09109120 سايرا دويه جات مخلوط ياددا شت 1-ب فصل به صورت کوبيده دربسته هاي غيرخرده فروشي 3,208 301,205,488 Rls. 29,215 $
281 1390 بلژيک 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 4,530 300,701,615 Rls. 25,663 $
282 1390 بلژيک 84359000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي تهيه شرا ب, شرا ب سيب, آب ميوه, ونوشابه هاي همانند 116 297,902,734 Rls. 27,008 $
283 1390 بلژيک 39209200 صفحه, ورق... ا زپلي آميدها,مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده بطريق مشابه باموا ددي 478 297,101,772 Rls. 28,185 $
284 1390 بلژيک 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 643 294,828,100 Rls. 28,389 $
285 1390 بلژيک 84825000 رولربيرينگ ا ستوا نه ا ي (غيرا زنوع سوزني). 388 293,297,225 Rls. 27,753 $
286 1390 بلژيک 54041990 ساير تک رشته هاي سنتتيک از ساير مواد سنتتيک 67 دسي تکس يا بيشتر غير مذکور در جاي ديگر 2,200 289,841,888 Rls. 26,788 $
287 1390 بلژيک 28323000 تيوسولفات ها 34,357 288,700,001 Rls. 27,539 $
288 1390 بلژيک 68043000 سنگ برا ي تيزکردن ياصيقلي کردن بادست. 361 285,626,949 Rls. 27,130 $
289 1390 بلژيک 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 5,335 280,087,369 Rls. 24,058 $
290 1390 بلژيک 30062000 معرفهايي که در تشخيص گروه هاي خون و عوا مل خوني مصرف ميشود 194 277,787,371 Rls. 26,314 $
291 1390 بلژيک 35069100 چسباننده ها برا ساس کائوچو يا پليمرهاي مشمول شماره 3901لغايت 3913 4,000 276,433,667 Rls. 26,271 $
292 1390 بلژيک 28369900 ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غيراز موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000 10,000 272,216,620 Rls. 25,671 $
293 1390 بلژيک 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار براي وسايط نقليه هوا يي 516 263,925,000 Rls. 25,000 $
294 1390 بلژيک 28152000 هيدروکسيدپتاسيم (پتاس سوزآور) 20,000 263,848,294 Rls. 24,246 $
295 1390 بلژيک 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 165 261,200,987 Rls. 21,305 $
296 1390 بلژيک 59039010 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيک غيرا زآنهايي که مشمول شماره 5902 ميشوند (Bead Tape) 1,000 261,012,013 Rls. 24,663 $
297 1390 بلژيک 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 82 257,384,016 Rls. 23,314 $
298 1390 بلژيک 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلزباکنترل شماره اي 18,860 255,779,370 Rls. 24,481 $
299 1390 بلژيک 70060090 سايرشيشه هاي مشمول شماره 3007/4007/5007 خم شده, لبه کارشده, کنده کاري شده سوراخ شده ، لعاب يا مينا كاري شده يا بنحوديگر كارشده ليكن تاب نشده يا جور نشده با مواد ديگر بجز شيشه اپتيکي 21,573 254,663,604 Rls. 24,114 $
300 1390 بلژيک 29329990 ساير ترکيبات هتروسيکليک که فقط داراي اتمهاي اکسيژن هستند غير از رديفهاي 29321100 لغايت 29329920 345 254,308,666 Rls. 22,663 $
301 1390 بلژيک 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 16,400 253,021,954 Rls. 23,970 $
302 1390 بلژيک 12040000 دا نه کتان , حتي خرد شده 17,250 251,710,451 Rls. 23,825 $
303 1390 بلژيک 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 364 251,084,293 Rls. 23,497 $
304 1390 بلژيک 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,415 249,281,766 Rls. 23,460 $
305 1390 بلژيک 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 84 248,015,571 Rls. 21,782 $
306 1390 بلژيک 61046900 شلوار حتي دا را ي بندوپيش بند,نيم شلوا ر,زنانه يا دخترا نه, کشباف ياقلاب باف ا زسايرموا دنسجي غيرمذکور 716 247,886,161 Rls. 23,335 $
307 1390 بلژيک 29181590 ساير ا ملاح و ا سترهاي ا سيدسيتريک غير مذکور 5,000 245,661,365 Rls. 23,219 $
308 1390 بلژيک 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 4,357 243,823,417 Rls. 22,355 $
309 1390 بلژيک 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 7,262 241,428,824 Rls. 22,625 $
310 1390 بلژيک 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 18,000 239,279,438 Rls. 22,614 $
311 1390 بلژيک 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 5,798 238,023,043 Rls. 22,195 $
312 1390 بلژيک 11021000 آرد چاودا ر 27,000 234,287,029 Rls. 20,910 $
313 1390 بلژيک 84718090 سايروا حدهاي مربوط به ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي بجزرديف 84718010غير مذكور درجاي ديگر 1,100 233,491,087 Rls. 21,451 $
314 1390 بلژيک 84485900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8447ماشينهاي كمكي آنهاکه درجاي ديگرمذکورنباشد 441 232,589,345 Rls. 21,715 $
315 1390 بلژيک 29310000 ترکيبات آلي ، غيرآلي 3,260 228,440,000 Rls. 18,633 $
316 1390 بلژيک 84242000 پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرا ت ريزووسايل همانند 1,223 227,369,172 Rls. 20,549 $
317 1390 بلژيک 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 4,691 225,294,646 Rls. 20,185 $
318 1390 بلژيک 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 6,800 224,118,006 Rls. 20,046 $
319 1390 بلژيک 23099020 فرآورده هاي غذائي ساير ا بزيان پرورشي 10,300 223,144,373 Rls. 21,453 $
320 1390 بلژيک 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,که درجاي ديگرمذکورنباشد 2,500 222,028,776 Rls. 21,021 $
321 1390 بلژيک 85176210 دستگاههاي قطع و وصل وتغيير ارتباط تلفني يا تلگرا في 105 219,517,114 Rls. 20,353 $
322 1390 بلژيک 39181000 پوشش کف, ديوا رياسقف ا زپليمرهاي کلروروينيل به شکل رول يا به شکل چهارگوش 8,023 219,149,971 Rls. 20,790 $
323 1390 بلژيک 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 18,060 218,875,360 Rls. 20,730 $
324 1390 بلژيک 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 1,382 215,784,311 Rls. 19,622 $
325 1390 بلژيک 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 1,587 215,503,828 Rls. 20,202 $
326 1390 بلژيک 29372100 کورتيزون , هيدروکورتيزون ..., و پردنيزولون (دي هيدروکورتيزون ) 20 214,995,391 Rls. 19,563 $
327 1390 بلژيک 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 11,933 213,898,025 Rls. 19,651 $
328 1390 بلژيک 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 4,330 212,981,018 Rls. 20,060 $
329 1390 بلژيک 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 251 211,177,534 Rls. 20,120 $
330 1390 بلژيک 90184930 مته فرز ا لماسه (دياموند) 34 209,281,424 Rls. 18,194 $
331 1390 بلژيک 29215900 سايرپلي آميدهاي بودا رومشتقات آنها,غيرمذکوردرجاي ديگر;ا ملاح ا ين محصولات 800 207,742,563 Rls. 19,676 $
332 1390 بلژيک 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل 3,660 206,487,896 Rls. 19,189 $
333 1390 بلژيک 64021210 کفش برا ي ا سکي روي برف و کفش برا ي تخته برف سوا ريsnowbord بارويه وتخت بيروني از كائوچو ياپلاستيك 1,206 205,843,183 Rls. 18,722 $
334 1390 بلژيک 29350099 سايرسولفون اميدها غير از سيلدنافيل سيترات ، استازولاميد، سولفامتوکسازول ، فاموتيدين ، گليبنکلاميد 625 204,440,537 Rls. 19,364 $
335 1390 بلژيک 84592100 ماشينهاي سوراخ کردن بابردا شتن فلز,باکنترل شماره اي 11,980 203,458,128 Rls. 19,473 $
336 1390 بلژيک 29054500 گليسرول 20,000 202,504,600 Rls. 19,611 $
337 1390 بلژيک 73144990 ساير غير از تورهاي مخصوص نوار نقاله كوره هاي زينتر 327 201,558,570 Rls. 18,730 $
338 1390 بلژيک 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 62,700 201,353,807 Rls. 19,166 $
339 1390 بلژيک 90222900 دستگاههايي که ا شعه آلفا, بتا يا گاما را به کارميبرند ،به غيراز مصارف پزشكي ،جراحي ،دندانپزشكي يادامپزشكي 120 199,783,306 Rls. 17,870 $
340 1390 بلژيک 96071100 زيپ بادندا نه ا زفلزا ت معمولي. 317 199,052,120 Rls. 18,112 $
341 1390 بلژيک 64021220 کفش هاي اسکي بارويه وتخت بيروني از كائوچو يا پلاستيك 1,285 197,911,307 Rls. 18,182 $
342 1390 بلژيک 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 1,178 195,532,635 Rls. 17,396 $
343 1390 بلژيک 29222990 ساير امينو -نفتل ها وسايرامينو فنلها ,غيرا زا نهاييکه بيش ا زيک نوع عامل ا کسيژن دا رند,ا ترهاوا سترهاي آنها،املاح اين محصولات غيرمذکوردرجاي ديگر 300 195,285,891 Rls. 18,131 $
344 1390 بلژيک 38160000 سيمان ها وملاطها وبتون ها وترکيبات همانندنسوز(غيرا زمحصولات شماره 3801) 6,940 194,381,698 Rls. 18,039 $
345 1390 بلژيک 73141400 ساير تورهاي بدون سر وانتهاي تاروپودباف ازفولاد زنگ نزن (غيرازبراي ماشين آلات ) 2,420 194,214,000 Rls. 18,282 $
346 1390 بلژيک 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 644 192,768,303 Rls. 18,243 $
347 1390 بلژيک 29231090 کولين واملاح آن غير از کولين کلرايد 75% مايع وکولين کلرايد 60% پودر 5,000 192,046,010 Rls. 18,152 $
348 1390 بلژيک 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 8,050 190,485,719 Rls. 17,748 $
349 1390 بلژيک 30041090 ساير داراي پني سيلين ها يا مشتقات اين محصولات با ساختار اسيد پني سيلانيک يا استريتومايسينها يا مشتقات اين محصولات غير نذكور درجاي ديگر 200 188,200,000 Rls. 15,351 $
350 1390 بلژيک 39079910 رنگ پودرهاي ا ماده ونيمه ا ماده به شکل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر 700 186,577,999 Rls. 17,672 $
351 1390 بلژيک 84733090 ساير ا جزا وقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471غيرمذکور 33 185,740,131 Rls. 17,422 $
352 1390 بلژيک 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 10,710 185,664,803 Rls. 17,846 $
353 1390 بلژيک 84519000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي شماره 8451 72 180,330,175 Rls. 16,318 $
354 1390 بلژيک 59114000 پارچه هاي صافي ومنسوجات ضخيم از نوع مورد استفاده برا ي منگنه هاي روغن کشي ياهمانندبه انضمام موارد تهيه شده از موي انسان 2,374 179,840,542 Rls. 17,029 $
355 1390 بلژيک 39059190 ساير کوپليمرها بغير از کوپليمر وينيل کلرايد / وينيل ايزو بوتيل اتر 960 179,678,127 Rls. 16,924 $
356 1390 بلژيک 84659200 ماشين هاي رنده کردن, فرزکردن ياقالب سازي (بابرش )برا ي کارروي چوب, ا ستخوا ن, كائوچو ،موادپلاستيكي سخت وغيره 3,000 179,067,238 Rls. 16,890 $
357 1390 بلژيک 28211000 ا کسيدهاوهيدروا کسيدهاي آهن 1,500 176,866,982 Rls. 16,619 $
358 1390 بلژيک 87089921 ا جزا وقطعات كمك فنر ، برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت وترا کتور کشاورزي 8,380 176,103,999 Rls. 16,000 $
359 1390 بلژيک 68042230 سنگ اسياب ،سنباده ياچرخ تراش ا ز سرا ميک يا سيليکاتها 241 175,237,968 Rls. 16,361 $
360 1390 بلژيک 37013090 سايرصفحات وفيلم هاي عکاسي تخت غيرمذکورحساس شده عکسبردا ري نشده که هرضلع بيش ا ز255mmباشد 207 175,182,194 Rls. 15,074 $
361 1390 بلژيک 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 17 173,354,219 Rls. 16,571 $
362 1390 بلژيک 84118200 توربين هاي گازي که درجاي ديگرمشمول يامذکورنباشدباقدرت بيشترا ز5000کيلووا ت 190 172,779,996 Rls. 16,265 $
363 1390 بلژيک 28274900 ا کسي کلرورهاوهيدروکسي کلرورهاغيرا زمس 5,500 170,025,045 Rls. 15,111 $
364 1390 بلژيک 11082000 ا ينولين 3,102 169,794,712 Rls. 16,334 $
365 1390 بلژيک 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 719 168,399,202 Rls. 15,532 $
366 1390 بلژيک 84272012 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باظرفيت 10تن وبالاتر 14,500 168,232,513 Rls. 15,837 $
367 1390 بلژيک 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 2,037 167,844,948 Rls. 14,023 $
368 1390 بلژيک 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 11,079 166,221,119 Rls. 15,368 $
369 1390 بلژيک 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 163 165,170,865 Rls. 13,472 $
370 1390 بلژيک 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 2,000 164,302,376 Rls. 15,904 $
371 1390 بلژيک 11072000 مالت بو دا ده 8,250 163,431,018 Rls. 14,708 $
372 1390 بلژيک 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 2,450 162,170,914 Rls. 13,228 $
373 1390 بلژيک 61043900 ژا کت, ژا کت ورزشي زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 955 161,443,035 Rls. 14,832 $
374 1390 بلژيک 29224100 ليزين وا سترهاي آن ; ا ملاح ا ين ترکيبات 240 159,822,850 Rls. 14,687 $
375 1390 بلژيک 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 2,143 157,875,196 Rls. 14,949 $
376 1390 بلژيک 90251990 ساير دماسنج ها ،آذرسنجها ،توا م نشده با ساير آلات ، غيرمذکور درجاي ديگر 37 156,945,816 Rls. 14,834 $
377 1390 بلژيک 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 3,675 156,127,074 Rls. 14,274 $
378 1390 بلژيک 84522100 چرخهاي دوزندگي اتوماتيک غير خانگي 455 155,685,400 Rls. 14,740 $
379 1390 بلژيک 38099200 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا زنوع موردمصرف درصنعت کاغذ سازي غيرازموادنشاسته اي . 2,340 153,878,156 Rls. 14,465 $
380 1390 بلژيک 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 9,920 153,446,226 Rls. 14,888 $
381 1390 بلژيک 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 3,086 152,791,700 Rls. 12,463 $
382 1390 بلژيک 59112000 پارچه برا ي ا لک, حتي دوخته ومهيا. 280 152,181,011 Rls. 14,410 $
383 1390 بلژيک 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 1,500 149,935,950 Rls. 14,122 $
384 1390 بلژيک 40169950 کاتس ريسندگي ازكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي به قطر داخلي18 الي 51mmو قطر خارجي ا ز28ا لي 90mmبامغزي آلومينيوم يابدون آن 65 149,292,000 Rls. 14,355 $
385 1390 بلژيک 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 550 148,760,816 Rls. 14,301 $
386 1390 بلژيک 27109900 ساير آخال روغنهابغيرا زموا ردذکرشده دررديف 27109100 12,160 147,174,895 Rls. 13,973 $
387 1390 بلژيک 84209900 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي تخت کردن ياسايرماشينهاي نوردکردن, به جز غلتك 18 146,067,226 Rls. 11,914 $
388 1390 بلژيک 84733030 بردکامل مونتاژشده جهت وا حدهاي ورودي وخروجي را يانه (صفحه نمايش, کيبورد,چاپگروموشوا ره ) 8 145,369,444 Rls. 13,342 $
389 1390 بلژيک 70023900 لوله ا زشيشه, کارنشده, که درجاي ديگرذکرنشده باشد. 5,625 144,748,399 Rls. 11,807 $
390 1390 بلژيک 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 200 143,332,860 Rls. 13,519 $
391 1390 بلژيک 82055900 ا بزا رهاي دستي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 242 139,780,269 Rls. 13,158 $
392 1390 بلژيک 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 88 139,600,000 Rls. 12,829 $
393 1390 بلژيک 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 2 138,848,401 Rls. 12,759 $
394 1390 بلژيک 32141000 بتانه هاي شيشه برهاو پيوند زني,سيمانهاي رزيني ,ترکيبات درزگيري وساير بتانه ها،اندودهاي نقاشي 1,713 138,627,386 Rls. 12,051 $
395 1390 بلژيک 29049000 ساير مشتقات نيتره يا نيتروزه هيدروکربورها حتي هالوژنه غير از مشتقاتي که فقط نيتره يا نيتروزه هستند 1,605 138,600,670 Rls. 13,100 $
396 1390 بلژيک 85471090 ساير قطعات عايق ا ز سرا ميک ،محتوي كمتراز 80درصد وزني ا کسيدهاي فلزي 149 137,522,080 Rls. 12,900 $
397 1390 بلژيک 84271011 ارابه هاي صفاف خودرو داراي موتوربرقي ،نو ، باظرفيت 5 تن وبالاتر 1,354 133,976,123 Rls. 12,662 $
398 1390 بلژيک 90183230 سوزن بخيه بانخ ،تك سوزنه باسايزنخ صفر تا0/5ازنوع كات گوت پلين ،كات گوت كروميك ،نايلون ،سيلك ،پلي پروپيلن ،.... 270 131,556,155 Rls. 11,990 $
399 1390 بلژيک 74199910 تور (از جمله نوارهاي بدون سر وانتها ) شبكه وپرچين از مفتول مس ، ورق ونوارها ، مشبك شده به وسيله (expanded) از مس 191 131,538,229 Rls. 12,190 $
400 1390 بلژيک 85113090 کويل هاي روشن کردن 30 131,004,306 Rls. 10,686 $
مجموع کل
57,163,877,788 ريال
مجموع کل
5,274,487 دلار