آمار کل " واردات از" کشور "ايتاليا" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1390 ايتاليا 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين... 175,557 5,710,158,345 Rls. 529,291 $
202 1390 ايتاليا 85158010 ماشين جوشکاري ا لقايي 18,589 5,705,029,755 Rls. 527,835 $
203 1390 ايتاليا 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 16,695 5,681,549,089 Rls. 533,249 $
204 1390 ايتاليا 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 14,500 5,665,338,070 Rls. 523,941 $
205 1390 ايتاليا 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 17,115 5,620,202,144 Rls. 527,970 $
206 1390 ايتاليا 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 63,383 5,533,432,536 Rls. 503,881 $
207 1390 ايتاليا 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غيرمذکور درجاي ديگر 186,426 5,519,848,205 Rls. 525,604 $
208 1390 ايتاليا 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 69,838 5,515,773,067 Rls. 499,562 $
209 1390 ايتاليا 31010000 کودحيوا ني يانباتي,حتي مخلوط شده بايكديگريا عمل آورده شده از لحاظ شيميائي 329,509 5,502,007,394 Rls. 519,632 $
210 1390 ايتاليا 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 430,312 5,494,730,069 Rls. 486,029 $
211 1390 ايتاليا 87083021 ترمزها وترمزها خودروهاغيرازلنت هاي ترمزسوارشده مورداستفاده درسواري ،سواري كار،وانت وتراكتور كشاورزي 43,752 5,481,235,749 Rls. 507,557 $
212 1390 ايتاليا 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 91,440 5,441,212,948 Rls. 512,166 $
213 1390 ايتاليا 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 38,227 5,413,009,618 Rls. 511,900 $
214 1390 ايتاليا 39206990 سايرصفحه, ورق, ..غيرمذکورا زپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غيرمذكور . 28,508 5,410,470,656 Rls. 488,812 $
215 1390 ايتاليا 39169000 تک رشته هابابزرگترين بعدمقطع عرضي بيش ا زيک,mm ميله, قلم وپروفيله, ازساير موادپلاستيكي 117,182 5,406,892,660 Rls. 502,006 $
216 1390 ايتاليا 85359000 ساير دستگاهها براي قطع ووصل وتغييروحفاظت مدارهاي برقي،همچنين دوشاخه اتصال وجعبه تقسيم، براي ولتاژ بيشتر از V1000,غيرمذکوردرجاي ديگر 37,477 5,406,764,185 Rls. 494,009 $
217 1390 ايتاليا 84419000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 6,524 5,400,500,771 Rls. 477,381 $
218 1390 ايتاليا 84593900 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد 54,971 5,394,091,205 Rls. 497,095 $
219 1390 ايتاليا 85015210 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous)باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات،باجريان متناوب ،چند فاز 34,285 5,367,273,996 Rls. 502,678 $
220 1390 ايتاليا 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 34,840 5,364,593,647 Rls. 489,214 $
221 1390 ايتاليا 71069200 نقره نيمه ساخته (ا زجمله نقره آبکاري شده باطلاياباپلاتين ) 988 5,340,046,514 Rls. 476,342 $
222 1390 ايتاليا 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا موادپلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 1,532 5,333,331,980 Rls. 510,891 $
223 1390 ايتاليا 84451300 ماشين هاي کشش يافتيله كني الياف (ِِdrawing and roving machines) 25,784 5,330,024,715 Rls. 510,764 $
224 1390 ايتاليا 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 9,709 5,325,812,461 Rls. 493,898 $
225 1390 ايتاليا 84282000 بالابرهاونقاله هاي پنوماتيک. 9,100 5,316,311,034 Rls. 499,588 $
226 1390 ايتاليا 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 9,884 5,293,336,187 Rls. 491,724 $
227 1390 ايتاليا 84209100 غلتک هابرا ي ماشين هاي تخت کردن ياماشين هاي نوردکردن 58,580 5,278,980,061 Rls. 493,171 $
228 1390 ايتاليا 87085029 محورهاي غير محرك به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وترلكتور كشاورزي 18,998 5,278,477,161 Rls. 504,010 $
229 1390 ايتاليا 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 147,676 5,264,684,412 Rls. 484,673 $
230 1390 ايتاليا 73043100 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ،بدون درزا زآهن ياا ز فولاد غيرممزوج باسطح مقطع , مدور, سرد كشيده شده يا سرد نورد شده 209,690 5,256,486,511 Rls. 480,215 $
231 1390 ايتاليا 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 13,225 5,240,812,620 Rls. 486,677 $
232 1390 ايتاليا 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 3,435 5,188,381,817 Rls. 486,752 $
233 1390 ايتاليا 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 5,240 5,176,160,958 Rls. 479,403 $
234 1390 ايتاليا 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 196,808 5,174,724,324 Rls. 470,115 $
235 1390 ايتاليا 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 102,123 5,126,033,608 Rls. 461,773 $
236 1390 ايتاليا 85014010 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون (asynchronous)باجريان متناوب ،تك فاز 45,434 5,092,662,376 Rls. 476,718 $
237 1390 ايتاليا 48053000 کاغذ سولفيت بشکل رول يا ورق براي لفاف 268,196 5,078,462,462 Rls. 476,583 $
238 1390 ايتاليا 32071010 پيگمانهاي آماده محتوي حدا قل 7 درصد فلزطلا يا پلاتينوم يانقره ياپالاديوم 255 5,071,548,129 Rls. 472,490 $
239 1390 ايتاليا 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 63,503 5,061,404,653 Rls. 457,220 $
240 1390 ايتاليا 34070010 فرآورده هاي دندا نسازي 107,289 5,053,531,751 Rls. 453,999 $
241 1390 ايتاليا 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 17,400 4,998,390,194 Rls. 463,201 $
242 1390 ايتاليا 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 17,674 4,991,052,423 Rls. 469,853 $
243 1390 ايتاليا 90223000 تيوبهاي ا شعه ا يکس 7,035 4,976,901,144 Rls. 457,968 $
244 1390 ايتاليا 38123010 آنتي ا کسيدا نها 87,295 4,970,880,518 Rls. 474,918 $
245 1390 ايتاليا 90261010 فلومتر 25,309 4,957,335,871 Rls. 455,224 $
246 1390 ايتاليا 61099000 تي شرت وزيرپوش چسبان وهمانند,کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 14,610 4,955,828,194 Rls. 450,856 $
247 1390 ايتاليا 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 6,518 4,948,529,212 Rls. 456,885 $
248 1390 ايتاليا 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 78,146 4,946,913,349 Rls. 458,319 $
249 1390 ايتاليا 84669100 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8464 26,106 4,914,842,288 Rls. 411,944 $
250 1390 ايتاليا 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 72,439 4,888,210,279 Rls. 419,007 $
251 1390 ايتاليا 74111020 لوله هاي مسي باقطردا خلي 2ميلي متر وکمتر ازمس تصفيه شده 34,160 4,885,792,925 Rls. 440,891 $
252 1390 ايتاليا 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 203,410 4,884,569,910 Rls. 441,331 $
253 1390 ايتاليا 84284000 پلکان هاي متحرک ورا هروهاي متحرک 19,673 4,870,020,343 Rls. 444,150 $
254 1390 ايتاليا 84425010 ا ستوانه هاي فلزي (سيلندر) داراي سطوح نقش دارشده به صورت برجسته يا گودتهيه شده براي صنعت چاپ 7,540 4,866,151,489 Rls. 448,938 $
255 1390 ايتاليا 40101200 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط با موا دنسجي 90,525 4,857,381,514 Rls. 455,352 $
256 1390 ايتاليا 84212920 فيلترهاي مخصوص ماشين آلات دا روسازي ويا آزمايشگاهي وطبي 6,102 4,836,081,761 Rls. 448,357 $
257 1390 ايتاليا 84321020 گاوا هن قلمي(خيش ) فاقد خاک برگردا ن 94,064 4,822,027,412 Rls. 448,022 $
258 1390 ايتاليا 85168000 مقاومت هاي گرم کننده ا لکتريکي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 28,917 4,819,641,746 Rls. 448,484 $
259 1390 ايتاليا 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 61,496 4,807,050,791 Rls. 447,651 $
260 1390 ايتاليا 85043220 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت بيش از يك وحداكثر 16 كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 51,137 4,801,747,404 Rls. 443,415 $
261 1390 ايتاليا 73044900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولاد زنگ نزن غيرازرديف 73044100 103,531 4,796,612,815 Rls. 450,705 $
262 1390 ايتاليا 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 18,693 4,787,123,558 Rls. 449,282 $
263 1390 ايتاليا 18050090 ساير بغير از انواع در بسته بندي هاي كمتر از ده كيلوگرم 72,600 4,782,862,011 Rls. 440,294 $
264 1390 ايتاليا 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 13,358 4,779,635,492 Rls. 440,045 $
265 1390 ايتاليا 84752100 ماشين هابرا ي ساخت ا لياف ا پتيکي وطرحهاي اوليه آنها. 5,352 4,753,700,361 Rls. 449,310 $
266 1390 ايتاليا 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 62,679 4,750,292,503 Rls. 411,107 $
267 1390 ايتاليا 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 195,395 4,732,166,111 Rls. 450,294 $
268 1390 ايتاليا 84198910 دستگاههاي آبگرم کن وآبسردکن توا م 29,150 4,730,706,774 Rls. 417,799 $
269 1390 ايتاليا 84515000 ماشين هاي پيچيدن, بازکردن, تاکردن, برش دا دن ياكنگره داركردن منسوجات 20,620 4,684,035,827 Rls. 406,930 $
270 1390 ايتاليا 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 54,035 4,647,834,360 Rls. 412,728 $
271 1390 ايتاليا 32091010 رنگ رويه وآستري ا تومبيل براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 36,230 4,638,406,152 Rls. 433,078 $
272 1390 ايتاليا 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 86,801 4,618,584,512 Rls. 419,347 $
273 1390 ايتاليا 73211110 ا جاق گازفردا رمبله 106,259 4,581,326,741 Rls. 431,399 $
274 1390 ايتاليا 85141090 کوره ها وفرهاکه بامقاومت ا لکتريکي گرم مي شوندبجزکوره دندا نسازي 32,090 4,570,082,722 Rls. 427,642 $
275 1390 ايتاليا 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 19,412 4,563,242,184 Rls. 423,937 $
276 1390 ايتاليا 84512900 ماشين هاي خشک کردن باظرفيت بيشترا ز10کيلوگرم شستني خشک 26,326 4,530,808,159 Rls. 426,716 $
277 1390 ايتاليا 98870368 با ساخت داخل 14% (full c.k.d) به استثناي لاستيك 13,200 4,525,451,360 Rls. 423,533 $
278 1390 ايتاليا 90029000 عدسي,منشور,آئينه وسايرعناصرا پتيکي,ا زهرماده, سوا رشده, که درجاي ديگري مذکورنباشند. 200 4,492,024,447 Rls. 419,228 $
279 1390 ايتاليا 84322900 کلوخ شکن غيرا زکلوخ شکن ديسکي,دستگاه شيارزن, دستگاه کشت وزرع, دستگاه ريشه کني ودستگاه کج بيل غير مذكور درجاي ديگر 70,432 4,438,522,777 Rls. 393,081 $
280 1390 ايتاليا 33011900 روغن هاي ا سانسي(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره وروغن هاي ا سانس مطلق )مرکبات غيرازپرتقال وليموترش 24,320 4,420,004,313 Rls. 410,234 $
281 1390 ايتاليا 56031290 ساير بغير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 66,072 4,414,003,330 Rls. 417,872 $
282 1390 ايتاليا 84128000 موتورهاوماشين هاي محرک که درجاي ديگرمشمول يامذکورنباشد 14,792 4,393,364,818 Rls. 413,569 $
283 1390 ايتاليا 29051690 ساير منوالکل هاي اشباع شده غير از متانول ، الکل پروپيليک ، الکل ايزو پروپيليک ، بوتان -1- ئول ، بوتانولها ، دواتيل هگزا نول 3,762 4,360,781,236 Rls. 412,914 $
284 1390 ايتاليا 84805000 قالب برا ي شيشه. 36,487 4,311,799,989 Rls. 389,780 $
285 1390 ايتاليا 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 223,741 4,309,853,233 Rls. 377,189 $
286 1390 ايتاليا 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 26,254 4,308,319,275 Rls. 385,714 $
287 1390 ايتاليا 29161100 ا سيدهاي ا کريليک و ا ملاح آن 262,350 4,301,762,822 Rls. 381,532 $
288 1390 ايتاليا 90221910 دستگاه X-RAY موبايل برا ي بازرسي کالا( به ا ستثناي دستگاههاي رديف 8705 ) 7,490 4,293,790,218 Rls. 412,706 $
289 1390 ايتاليا 89079000 ا دوا ت شناورمثلا کلک (غيرا زکلک قابل بادکردن )مخزن, صندوق زيرآبي,سکوي تخليه وبادگيري بوئه وبرج علائم (فانوس دريايي ) 13,128 4,283,970,668 Rls. 400,308 $
290 1390 ايتاليا 85318000 دستگاههاي برقي علامت دا دن سمعي يا بصري , که درجاي ديگر مذکور نباشد 3,467 4,275,366,255 Rls. 368,181 $
291 1390 ايتاليا 84351090 ساير ماشين آلات پرس وفشردن وله کردن ميوه, دستگاهها براي ساخت آب ميوه يانوشابه هاي همانند بجز شرا ب و شراب سيب 10,505 4,267,769,001 Rls. 407,845 $
292 1390 ايتاليا 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 14,284 4,260,321,546 Rls. 393,426 $
293 1390 ايتاليا 29309000 ساير ترکيبات آلي- گوگردي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 6,545 4,235,387,220 Rls. 381,620 $
294 1390 ايتاليا 84281010 آسانسورهاي باسيستم محرکه گيربکس (gearbox ) 18,135 4,229,021,559 Rls. 344,945 $
295 1390 ايتاليا 39204930 ورق از آلياژ PVC/ABC 111,462 4,192,000,000 Rls. 400,783 $
296 1390 ايتاليا 84146000 كلاهكهايي كه بزرگترين ضلع افقي آنهاحدا کثر120سانتيمترباشد 80,705 4,188,844,757 Rls. 364,884 $
297 1390 ايتاليا 84659500 ماشين هاي سورا خ کردن ياا سکنه کردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچو ،مواد پلاستيكي سخت وغيره 14,678 4,169,812,042 Rls. 377,493 $
298 1390 ايتاليا 28332790 ساير سولفاتهاي باريم بجز گريد دا رويي 576,000 4,154,750,459 Rls. 373,645 $
299 1390 ايتاليا 15159010 سايرروغن جلا ( Tang oil)(Abrasin),واجزاء أن 244,600 4,135,957,587 Rls. 363,326 $
300 1390 ايتاليا 70101090 سايرآمپولها ا ز شيشه 35,923 4,132,236,964 Rls. 384,326 $
301 1390 ايتاليا 59111000 پارچه هاي نسجي، نمد ، پارچه هاي تار وپود باف داراي مستر نمدي ا ندودشده ياقشرزده, پوشانده شده يامطبق شده باکائوچو,چرم ياسايرمواد ديگر كه براي ساير مصارف فني به كار مي رود از جمله پارچه هاي كم عرض ساخته شده از مخمل اغشته به كائوچو كه براي پوشش ميله هاي ماشي 26,023 4,121,450,904 Rls. 373,567 $
302 1390 ايتاليا 84303900 ماشين آلات کندن معدن زغال سنگ ياکوه وحفرتونل (غيرخودرو) 109,790 4,121,200,140 Rls. 371,079 $
303 1390 ايتاليا 69039090 سايرا شياسرا ميکي نسوز غيرمذکور در جاي ديگر 74,216 4,107,691,790 Rls. 378,919 $
304 1390 ايتاليا 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذکور 967 4,102,120,244 Rls. 358,556 $
305 1390 ايتاليا 32041990 سايرموا درنگ کننده آلي سنتيک ومخلوطهايي ا ز چندين موا درنگ کننده مشمول شماره 320411لغايت 320419غير مذكور درجاي ديگر 12,600 4,078,748,400 Rls. 364,825 $
306 1390 ايتاليا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 56,434 4,073,433,415 Rls. 377,354 $
307 1390 ايتاليا 48089000 سايرکاغذهاومقواهاي موج دا رشده, کرپ شده, چين دا ر,دا غ زده, نقش برجسته ياسورا خ شده, بصورت رول.ياورق 111,611 4,066,963,002 Rls. 378,476 $
308 1390 ايتاليا 84804100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي. 20,571 4,047,992,575 Rls. 365,163 $
309 1390 ايتاليا 48239090 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 48232000 لغايت 48239010 290,798 4,038,651,076 Rls. 348,990 $
310 1390 ايتاليا 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 14,969 4,034,991,280 Rls. 368,216 $
311 1390 ايتاليا 28492090 سايرکربورها از سيليسيم كه اندازه ذرات آن كمتر ومساوي 10 ميليمتر به خلوص كمتر از 98 درصد نباشد 160,175 4,012,381,308 Rls. 366,780 $
312 1390 ايتاليا 73151200 زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجيرغلتکي ومانع لغزندگي )ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 38,335 3,981,546,771 Rls. 363,085 $
313 1390 ايتاليا 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها ،غيرمذکور درجاي ديگر 12,200 3,960,786,120 Rls. 374,224 $
314 1390 ايتاليا 20098090 سايرآب ميوه هاوسبزيجات تخمير نشده بدون افزودن الكل که درجاي ديگرمذکور يا مشمول نباشد 167,102 3,950,845,477 Rls. 366,273 $
315 1390 ايتاليا 39206200 صفحه, ورق, ...ا زپلي ا تيلن ترفتالات, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 2,970 3,933,287,552 Rls. 344,962 $
316 1390 ايتاليا 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 211,980 3,856,830,105 Rls. 362,623 $
317 1390 ايتاليا 39207300 صفحه, ورق, ...ا زا ستات سلولز,مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 116,718 3,836,899,980 Rls. 357,580 $
318 1390 ايتاليا 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 46,523 3,825,484,687 Rls. 356,643 $
319 1390 ايتاليا 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن ) 4,897 3,823,034,680 Rls. 354,055 $
320 1390 ايتاليا 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 22,000 3,821,182,488 Rls. 332,248 $
321 1390 ايتاليا 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , که در جاي ديگري مذکور نباشد 74,857 3,809,295,981 Rls. 344,815 $
322 1390 ايتاليا 84569000 ساير (ماشين ابزارها بجز باتخليه الكتريكي، ماوراء صوت، اشعه نوري ، وفوتوني كارمي كند ).براي کار کردن روي هر نوع موادازطريق برداشتن آنها 5,360 3,808,142,538 Rls. 360,923 $
323 1390 ايتاليا 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 29,571 3,785,996,902 Rls. 344,513 $
324 1390 ايتاليا 59100000 تسمه نقاله ياتسمه ا نتقال نيروا زموا دنسجي پوشانده شده يا مطبق شده با مواد پلاستيكي يا مستحكم شده با فلز يا با مواد ديگر 5,812 3,780,227,797 Rls. 342,670 $
325 1390 ايتاليا 85322590 سايرخازنهاثابت بادي ا لکتريک ا زکاغذ ياا زموا د پلاستيکي بجزخازنSMD 18,474 3,762,236,206 Rls. 361,753 $
326 1390 ايتاليا 84423000 ماشين آلات ودستگاههاوتجهيزات براي تهيه يا ساخت صفحات ، سيلندرها يا ساير اجزاي چاپي 8,668 3,753,518,104 Rls. 338,462 $
327 1390 ايتاليا 90072000 پروژکتورهاي سينماتوگرا في 7,690 3,738,678,473 Rls. 311,480 $
328 1390 ايتاليا 68061000 پشم بدست آمده تفاله مذاب فلزات ا زجوش,ا زصخره, وپشمهاي معدني همانند حتي مخلوط شده باهم بصورت توده, ورق يارول. 42,659 3,733,106,264 Rls. 347,442 $
329 1390 ايتاليا 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 48,860 3,725,582,764 Rls. 353,090 $
330 1390 ايتاليا 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 69,804 3,724,809,227 Rls. 352,861 $
331 1390 ايتاليا 84211100 خامه گيرا زنوع گريزا زمرکز 4,550 3,723,619,366 Rls. 353,299 $
332 1390 ايتاليا 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليک )برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 69,838 3,718,165,293 Rls. 349,664 $
333 1390 ايتاليا 84433900 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس ،غيرقابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه 3,323 3,709,960,762 Rls. 336,438 $
334 1390 ايتاليا 27101930 گريس 163,939 3,707,762,579 Rls. 350,849 $
335 1390 ايتاليا 38123060 پايدا رکننده هابرپايه سيليکون 37,360 3,704,249,743 Rls. 347,416 $
336 1390 ايتاليا 98870230 قطعات برا ي توليدا توبوس وميني بوس ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 41%وبيشتر بجزموتور،گيربکس،اكسل ،جعبه فرمان وكولر 35,652 3,696,671,139 Rls. 339,779 $
337 1390 ايتاليا 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 27,284 3,687,672,907 Rls. 317,174 $
338 1390 ايتاليا 85016490 ساير ژنرا تورهاي جريان متناوب (آلتر ناتورها ) به قدرت بيش از1500 kva 27,625 3,672,172,362 Rls. 342,293 $
339 1390 ايتاليا 74122000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از آلياژهاي مس. 21,810 3,663,268,340 Rls. 342,950 $
340 1390 ايتاليا 85044050 کنترل دور موتورInverter 42,185 3,661,014,833 Rls. 336,423 $
341 1390 ايتاليا 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 79,129 3,655,401,517 Rls. 343,088 $
342 1390 ايتاليا 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 107,627 3,653,483,961 Rls. 306,635 $
343 1390 ايتاليا 28334000 پرا کسوسولفات ها (پرسولفات ها) 101,951 3,612,056,989 Rls. 339,892 $
344 1390 ايتاليا 84642000 ماشين هاي سنگ زني ياصيقل کردن, برا ي کارروي سنگ, سرا ميک ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 29,050 3,606,168,640 Rls. 343,154 $
345 1390 ايتاليا 62046900 شلوار حتي داراي بند وپيش بند،نيم شلوار،شلوارکوتاه، زنانه يا دخترانه، از ساير موادنسجي غير مذکور در جاي ديگر 11,390 3,598,167,104 Rls. 342,035 $
346 1390 ايتاليا 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکارکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 6,111 3,585,832,963 Rls. 325,661 $
347 1390 ايتاليا 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 36,420 3,509,219,340 Rls. 320,269 $
348 1390 ايتاليا 29333999 سايرترکيبات هتروسيکليک دا ري يک حلقه پيريدين مترا کم نشده غيرمذکور 945 3,501,620,935 Rls. 312,237 $
349 1390 ايتاليا 84332000 ماشين هاي علف زني(همچنين ميله هاي برش برا ي سوا رکردن روي ترا کتور),غيرمذکوردرجاي ديگر 63,396 3,481,494,429 Rls. 314,416 $
350 1390 ايتاليا 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 15,158 3,447,551,657 Rls. 326,616 $
351 1390 ايتاليا 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 40,767 3,442,629,157 Rls. 312,901 $
352 1390 ايتاليا 38123020 آنتي ا زونانتها 143,800 3,407,040,262 Rls. 295,939 $
353 1390 ايتاليا 84141090 سايرتلمبه هاي خلا بجزتلمبه هاي ساکشن پزشکي 9,835 3,394,195,395 Rls. 312,104 $
354 1390 ايتاليا 84123100 موتورهاوماشين هاي محرک پنوماتيک, باحرکت خطي(سيلندرها) 25,611 3,349,483,210 Rls. 303,231 $
355 1390 ايتاليا 85371010 پانلهاي ا لکتريکي باعناوين Power Box ,Power Blok,Basic panel و...،براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 4,729 3,346,168,563 Rls. 307,355 $
356 1390 ايتاليا 64069910 سرپنجه فولادي 67,407 3,343,691,012 Rls. 308,896 $
357 1390 ايتاليا 90282000 کنتورمايعات 15,085 3,339,060,381 Rls. 300,982 $
358 1390 ايتاليا 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 10,673 3,324,911,929 Rls. 311,255 $
359 1390 ايتاليا 82023900 تيغه ا ره مدور(ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگرد بر به غير ازرديف 82023100،به انضمام ا جزا ء وقطعات. 10,231 3,317,465,270 Rls. 302,411 $
360 1390 ايتاليا 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 11,251 3,314,497,171 Rls. 308,936 $
361 1390 ايتاليا 90211010 پيچ وميله وپلاک درون ا ستخوا ني 314 3,290,827,993 Rls. 309,034 $
362 1390 ايتاليا 84792000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا ستخرا ج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتي ثابت ياحيوا ني. 20,279 3,287,308,227 Rls. 305,369 $
363 1390 ايتاليا 76169920 رادياتور حرارتي شوفاژ ازجنس آلومينيوم . 82,531 3,286,275,172 Rls. 296,869 $
364 1390 ايتاليا 84622100 ماشين هاي خم کردن, تاکردن،راست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها),باکنترل شماره ا ي 6,840 3,285,229,963 Rls. 299,179 $
365 1390 ايتاليا 84232000 باسکول برا ي توزين ا ستمرا ري کالاروي نقاله 11,290 3,257,961,816 Rls. 308,578 $
366 1390 ايتاليا 85042200 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتر از650 کيلوولت آمپروحداكثر 10000كيلو ولت آمپر 38,308 3,254,520,105 Rls. 308,107 $
367 1390 ايتاليا 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 162,970 3,232,409,131 Rls. 295,609 $
368 1390 ايتاليا 95043000 ا سباب بازيهائيکه باسکه پول يا ژتون کارميکند,غيرا زا دوا ت برا ي بازي بولينگ 34,840 3,229,852,909 Rls. 308,752 $
369 1390 ايتاليا 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 12,313 3,225,259,312 Rls. 293,791 $
370 1390 ايتاليا 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 4,954 3,222,942,107 Rls. 300,218 $
371 1390 ايتاليا 90221420 دستگاه را ديولوژي موبايل به ا ستثناي رديف 8705 3,013 3,222,118,162 Rls. 304,990 $
372 1390 ايتاليا 90329000 اجزاء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9032 13,121 3,203,793,101 Rls. 297,470 $
373 1390 ايتاليا 38249030 موا دآبکاري 72,452 3,191,827,584 Rls. 294,533 $
374 1390 ايتاليا 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 105,333 3,183,303,313 Rls. 300,255 $
375 1390 ايتاليا 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي 121,368 3,174,677,926 Rls. 300,713 $
376 1390 ايتاليا 84659400 ماشين هاي خم کردن ياجفت وجورکردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچو ،مواد پلاستيكي سخت وغيره 24,388 3,154,957,866 Rls. 278,307 $
377 1390 ايتاليا 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 35,240 3,131,695,283 Rls. 289,887 $
378 1390 ايتاليا 84651000 ماشين هائي که ا نوا ع مختلف عمليات ماشين کاري را بدون تعويض ا بزا رهاا نجام ميدهند براي كار روي چوب ،استخوان ،موادپلاستيكي سخت وغيره 15,218 3,131,493,885 Rls. 293,308 $
379 1390 ايتاليا 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 22,340 3,127,394,637 Rls. 285,857 $
380 1390 ايتاليا 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 8,263 3,126,641,710 Rls. 287,506 $
381 1390 ايتاليا 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 152,110 3,112,344,768 Rls. 285,060 $
382 1390 ايتاليا 73269030 مفتول فنري مارپيچ مستحکم شده با نخ وا يرکريرموردمصرف درساخت نوا ردوردربهاي خودرو 58,614 3,111,723,511 Rls. 284,967 $
383 1390 ايتاليا 91070000 کليد قطع ووصل ساعتي داراي انواع محرک ساعت يا داراي موتورسنکرون. 7,491 3,111,262,470 Rls. 287,063 $
384 1390 ايتاليا 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 76,289 3,105,822,393 Rls. 289,047 $
385 1390 ايتاليا 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 57,544 3,099,137,874 Rls. 293,417 $
386 1390 ايتاليا 84789000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن وتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو. 192 3,076,597,463 Rls. 285,576 $
387 1390 ايتاليا 29332990 سايرترکيبات هتروسيليک که ساختاردا را ي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغيرمذکور 1,158 3,062,269,109 Rls. 271,783 $
388 1390 ايتاليا 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 8,247 3,051,315,383 Rls. 285,167 $
389 1390 ايتاليا 85011020 ا لکتروموتورهاي جريان متناوب به قدرت حداكثر 37.5 وات 107,988 3,045,903,355 Rls. 280,872 $
390 1390 ايتاليا 06029010 هاگ مولد قارچ 112,200 3,032,293,911 Rls. 273,744 $
391 1390 ايتاليا 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 45,303 3,026,707,574 Rls. 283,059 $
392 1390 ايتاليا 83021000 لولاا زفلزمعمولي. 83,612 3,026,122,323 Rls. 262,772 $
393 1390 ايتاليا 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 31,019 3,022,837,912 Rls. 280,473 $
394 1390 ايتاليا 76101000 در,پنجره وچهارچوب آنها،دوره وآستانه در , ا زآلومينيوم. 14,961 3,015,851,278 Rls. 283,289 $
395 1390 ايتاليا 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 54,037 3,005,715,969 Rls. 252,173 $
396 1390 ايتاليا 73045190 سايرلوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زفولادممزوج سردکشيده ياسردنورشده باسطح مقطع مدور 30,921 2,996,293,142 Rls. 273,040 $
397 1390 ايتاليا 39123190 کربوکسي متيل سلولزوا ملاح آن بغيرا ز گريد خورا کي 62,615 2,979,727,288 Rls. 274,287 $
398 1390 ايتاليا 76081000 لوله ا زآلومينيوم غيرممزوج. 54,843 2,977,648,349 Rls. 284,121 $
399 1390 ايتاليا 95069110 دستگاه TRAD MILL 17,718 2,974,258,707 Rls. 275,919 $
400 1390 ايتاليا 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 2,414 2,970,292,005 Rls. 260,666 $
مجموع کل
838,973,641,211 ريال
مجموع کل
77,101,081 دلار