آمار کل " واردات از" کشور "امارات متحده عربي" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1390 امارات متحده عربي 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 177,577 55,018,044,704 Rls. 5,059,325 $
202 1390 امارات متحده عربي 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 932,185 54,692,219,378 Rls. 4,932,771 $
203 1390 امارات متحده عربي 84295229 بيلهاي مکانيکي مستعمل ،باقابليت چرخش 360 درجه ،قدرت بيش ا ز155 اسب بخار، باسال ساخت بيش ا ز5سال 1,109,816 54,668,465,477 Rls. 5,092,760 $
204 1390 امارات متحده عربي 59021010 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيک چرخ ا زپلي آميد 6آغشته شده 901,192 54,646,615,823 Rls. 4,962,267 $
205 1390 امارات متحده عربي 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,619,018 54,391,500,514 Rls. 5,023,406 $
206 1390 امارات متحده عربي 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 5,366,352 54,378,026,738 Rls. 4,985,435 $
207 1390 امارات متحده عربي 84295212 بيل مکانيکي مستعمل ، با سال ساخت پنج سال وکمتر،به قدرت 155اسب بخار وكمتر .قابليت چرخش 360درجه 840,240 54,343,950,049 Rls. 5,150,814 $
208 1390 امارات متحده عربي 55159900 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زا لياف غيريکسره سنتتيک, که درجاي ديگرگفته نشده. 1,143,687 54,189,809,006 Rls. 5,094,597 $
209 1390 امارات متحده عربي 29031200 دي کلرومتان (کلرور متيلن ) 5,016,520 54,146,613,841 Rls. 4,822,179 $
210 1390 امارات متحده عربي 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 1,277,702 54,140,090,946 Rls. 4,969,683 $
211 1390 امارات متحده عربي 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 4,071,550 54,017,439,371 Rls. 4,915,752 $
212 1390 امارات متحده عربي 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 1,937,249 53,993,166,370 Rls. 4,923,795 $
213 1390 امارات متحده عربي 02023030 گوشت سردست و سينه از نوع گاو بي ا ستخوا ن يخ زده 924,101 53,790,425,812 Rls. 5,135,500 $
214 1390 امارات متحده عربي 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 2,707,459 53,701,123,683 Rls. 4,918,940 $
215 1390 امارات متحده عربي 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 84,675 53,570,633,937 Rls. 4,930,962 $
216 1390 امارات متحده عربي 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 274,210 53,518,140,130 Rls. 4,846,360 $
217 1390 امارات متحده عربي 85401100 لامپ ولوله هاي تصويرتلويزيون باا شعه کاتدي, رنگي (هم چنين مونيتور ويديوئي) 1,029,702 53,491,514,257 Rls. 4,823,899 $
218 1390 امارات متحده عربي 84552200 ماشين هاي نوردسردفلزا ت 202,210 53,460,969,164 Rls. 5,067,264 $
219 1390 امارات متحده عربي 72164000 پروفيل بامقطعL ياTا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 5,312,566 53,398,570,812 Rls. 4,915,251 $
220 1390 امارات متحده عربي 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 137,134 53,271,315,078 Rls. 4,984,467 $
221 1390 امارات متحده عربي 24022000 سيگار حاوي توتون 943,635 53,075,516,940 Rls. 4,711,464 $
222 1390 امارات متحده عربي 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 125,223 52,929,500,050 Rls. 4,871,122 $
223 1390 امارات متحده عربي 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 2,022,105 52,791,301,173 Rls. 4,700,570 $
224 1390 امارات متحده عربي 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 2,693,000 52,273,673,567 Rls. 4,636,691 $
225 1390 امارات متحده عربي 37013010 زينگ ا فست كه هرضلع آن بيش از255ميلي مترباشد 920,312 52,224,014,694 Rls. 4,768,369 $
226 1390 امارات متحده عربي 29025000 ا ستيرن 3,045,735 52,172,906,404 Rls. 4,926,027 $
227 1390 امارات متحده عربي 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 3,537,456 52,058,744,471 Rls. 4,864,795 $
228 1390 امارات متحده عربي 85158090 ماشينهاودستگاههاي براي داغ افشاني فلزات ياسرمت ها ، غيرمذکوردرجاي ديگر 185,139 51,999,627,512 Rls. 4,724,501 $
229 1390 امارات متحده عربي 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 1,022,672 51,853,184,297 Rls. 4,753,937 $
230 1390 امارات متحده عربي 84272022 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باظرفيت کمترا ز10تن 3,117,269 51,664,284,427 Rls. 4,760,492 $
231 1390 امارات متحده عربي 72222000 ميله هاا زفولادزنگ نزن, سردشکل دا ده شده ياسردتمام شده. 696,498 51,658,813,998 Rls. 4,689,173 $
232 1390 امارات متحده عربي 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 850,258 51,637,313,773 Rls. 4,717,878 $
233 1390 امارات متحده عربي 84774000 ماشين هاي قالب گيري باتخليه هوا وسايرماشين هاي شکل دا دن باحرا رت برا ي کائوچويامواد پلاستيكي . 84,410 51,267,821,548 Rls. 4,651,566 $
234 1390 امارات متحده عربي 34022020 پودر،مايع ،گرانول ،قرص ،ژل ،كنسانتره وساير فرآورده هاي همانند بابسته بندي 5 كيلوگرم وكمترمناسب استفاده درماشين هاي شستشو 799,107 51,100,299,027 Rls. 4,728,254 $
235 1390 امارات متحده عربي 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 730,496 50,966,440,242 Rls. 4,652,219 $
236 1390 امارات متحده عربي 84713090 ماشين خودکاردا ده پردا زي عددي پرتابل وزن تا10kgباوا حدپردا زش, صفحه کليدومونتيورغيرمذکوردرجاي ديگر 12,546 50,955,047,329 Rls. 4,320,866 $
237 1390 امارات متحده عربي 48026100 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بصورت رول بيش ا ز10%محتوا ي کل ا لياف ا زيک فرآيندمکانيکي 4,060,752 50,869,855,062 Rls. 4,454,505 $
238 1390 امارات متحده عربي 85234010 ديسك فشرده ليزري قابل ضبط R/CD,R/DVD 1,160,278 50,828,736,719 Rls. 4,687,748 $
239 1390 امارات متحده عربي 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 2,985,425 50,185,858,602 Rls. 4,654,545 $
240 1390 امارات متحده عربي 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 1,222,268 50,128,061,783 Rls. 4,618,524 $
241 1390 امارات متحده عربي 84551090 سايرماشينهاي نوردبرا ي ساخت لوله به قطر بيش از 3 اينچ 316,686 49,620,441,053 Rls. 4,585,354 $
242 1390 امارات متحده عربي 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 5,414,706 49,524,153,907 Rls. 4,571,717 $
243 1390 امارات متحده عربي 40012200 کائوچوي طبيعي خاص ا زلحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابشکل صفحه, ورق 947,520 49,394,419,743 Rls. 4,398,872 $
244 1390 امارات متحده عربي 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي 600mmيابيشترغيراز رديف 72251100 1,538,144 49,334,034,041 Rls. 4,389,879 $
245 1390 امارات متحده عربي 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 1,581,206 49,017,190,615 Rls. 4,426,870 $
246 1390 امارات متحده عربي 90213100 مفصل هاي مصنوعي 3,075 48,949,109,655 Rls. 4,504,110 $
247 1390 امارات متحده عربي 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 293,989 48,907,716,474 Rls. 4,613,204 $
248 1390 امارات متحده عربي 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 2,061,761 48,839,393,834 Rls. 4,416,190 $
249 1390 امارات متحده عربي 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 4,029,275 48,783,121,410 Rls. 4,512,064 $
250 1390 امارات متحده عربي 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 2,305,659 48,737,066,280 Rls. 4,384,126 $
251 1390 امارات متحده عربي 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 2,235,807 48,439,017,141 Rls. 4,427,234 $
252 1390 امارات متحده عربي 38089129 ساير حشره کش ها تکنيکال (سم رقيق نشده ) 220,391 48,199,848,700 Rls. 4,413,622 $
253 1390 امارات متحده عربي 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 3,727,725 48,061,898,529 Rls. 4,393,311 $
254 1390 امارات متحده عربي 90158090 ساير غير از الات ودستگاههاي لرزه نگاري 10,302 48,022,689,734 Rls. 4,339,028 $
255 1390 امارات متحده عربي 52010010 پنبه با طول تاربلند حلاجي نشده ياشانه نزده 1,063,418 47,628,712,087 Rls. 4,400,003 $
256 1390 امارات متحده عربي 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 3,197,814 47,553,787,981 Rls. 4,442,849 $
257 1390 امارات متحده عربي 02023010 گوشت را ن ازنوع گاو بي ا ستخوا ن يخ زده 801,142 47,533,550,925 Rls. 4,045,631 $
258 1390 امارات متحده عربي 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 4,841,682 46,841,026,640 Rls. 4,276,199 $
259 1390 امارات متحده عربي 15132910 پالم کرنل ياروغن باباسو واجزاءآن ها بدون بو تصفيه شده بيرنگ (RBO) 2,683,408 46,668,594,708 Rls. 4,263,594 $
260 1390 امارات متحده عربي 84392000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن کاغذيامقوا 543,332 46,619,921,336 Rls. 4,214,021 $
261 1390 امارات متحده عربي 85022090 مجموعه مولدهاي داراي موتور پيستوني جرقه اي-احتراقي بجزمولدگازي توليد همزمان برق وگرما 1,656,191 46,605,356,535 Rls. 4,309,129 $
262 1390 امارات متحده عربي 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 1,222,217 46,342,545,727 Rls. 4,275,527 $
263 1390 امارات متحده عربي 85272100 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , توا م شده با دستگاه ضبط وپخش وصوت 296,985 46,136,507,624 Rls. 4,290,952 $
264 1390 امارات متحده عربي 72085410 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ،به شكل غير طومار باپهناي 600mmيابيشترباعرض بيش از 1850mmوضخامت 5/2تا3ميلي متر 3,983,839 46,102,946,939 Rls. 4,167,688 $
265 1390 امارات متحده عربي 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 392,503 45,973,254,369 Rls. 4,337,376 $
266 1390 امارات متحده عربي 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 2,384,051 45,963,993,453 Rls. 4,310,503 $
267 1390 امارات متحده عربي 84829100 گلوله ( ساچمه )سوزن و غلتک ،مربوط به بلبرينگ يارولبيرينگ 1,263,782 45,400,895,629 Rls. 3,938,716 $
268 1390 امارات متحده عربي 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 240,369 44,812,055,199 Rls. 4,172,888 $
269 1390 امارات متحده عربي 44111210 تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي نه بيش از5ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 10,531,780 44,601,368,968 Rls. 3,921,911 $
270 1390 امارات متحده عربي 84272012 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باظرفيت 10تن وبالاتر 1,693,905 44,506,783,263 Rls. 4,132,666 $
271 1390 امارات متحده عربي 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 1,218,216 44,459,051,417 Rls. 4,079,356 $
272 1390 امارات متحده عربي 09011190 قهوه بوندا ده کافئين نگرفته بجز رديفهاي 09011110 و 0901120 1,518,104 44,415,770,262 Rls. 3,857,180 $
273 1390 امارات متحده عربي 90049000 عينک, محافظ چشم وهمانند,برا ي ا صلاح ديد,حفاظت چشم ياغيره (غيرا زعينک آفتابي) 70,355 44,310,152,233 Rls. 4,036,489 $
274 1390 امارات متحده عربي 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايک دستگاه مولد سرما 964,139 44,219,125,146 Rls. 4,045,979 $
275 1390 امارات متحده عربي 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 369,386 44,167,164,234 Rls. 4,136,386 $
276 1390 امارات متحده عربي 87089410 غربيلك فرمان (رل )ولوله فرمان وجعبه فرمان ،برا ي سوا ري,سوا ري کار ,وا نت وترا کتورکشاورزي 837,184 44,113,454,470 Rls. 4,091,138 $
277 1390 امارات متحده عربي 71103900 روديوم به ا شکال نيمه ساخته. 3,960 44,038,247,315 Rls. 4,195,940 $
278 1390 امارات متحده عربي 39039000 پليمرهاي ا ستيرن که درجاي ديگر گفته نشده, به ا شکال ا بتدا ئي 1,509,564 43,817,092,556 Rls. 3,926,296 $
279 1390 امارات متحده عربي 85182100 تک بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 594,199 43,754,953,786 Rls. 4,025,966 $
280 1390 امارات متحده عربي 38231100 اسيدهاي استئاريک 2,780,284 43,697,831,983 Rls. 3,883,767 $
281 1390 امارات متحده عربي 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 107,735 43,560,380,435 Rls. 4,102,984 $
282 1390 امارات متحده عربي 84295119 لودرمستعمل ،هاباقدرت270اسب بخاروکمتر,بيل دار با بارگيري از جلو، باسال ساخت بيش ا ز5سال 810,535 43,042,920,996 Rls. 4,030,830 $
283 1390 امارات متحده عربي 87089921 ا جزا وقطعات كمك فنر ، برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت وترا کتور کشاورزي 4,520,840 42,883,468,636 Rls. 3,985,064 $
284 1390 امارات متحده عربي 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 4,634,714 42,847,681,054 Rls. 4,044,620 $
285 1390 امارات متحده عربي 84832000 پوسته ياتاقان, توا م شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ. 1,115,002 42,833,503,130 Rls. 3,915,629 $
286 1390 امارات متحده عربي 40103990 سايرتسمه ومجموعه تسمه هاي ا نتقال نيروغيرمذکوردرجاي ديگر 1,532,324 42,173,860,835 Rls. 3,832,183 $
287 1390 امارات متحده عربي 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 131,126 41,961,080,892 Rls. 3,761,347 $
288 1390 امارات متحده عربي 87089931 ا جزا وقطعات غير مذكور مورداستفاده در سوا ري ، سوا ري کار، وا نت وترا کتور کشاورزي 2,222,055 41,945,154,968 Rls. 3,872,065 $
289 1390 امارات متحده عربي 40023100 کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل ) 734,400 41,861,859,676 Rls. 3,735,237 $
290 1390 امارات متحده عربي 12021000 بادا م زميني (آرا شيد) ,با پوست ,تفت دا ده نشده يا به نحو ديگر پخته نشده 5,056,125 41,827,690,305 Rls. 3,808,580 $
291 1390 امارات متحده عربي 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 3,335,393 41,788,059,612 Rls. 3,802,570 $
292 1390 امارات متحده عربي 44123900 تخته چند لايه ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 5,634,980 41,719,475,576 Rls. 3,802,027 $
293 1390 امارات متحده عربي 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به ا شکال ا بتدا ئي 519,805 41,609,574,507 Rls. 3,732,249 $
294 1390 امارات متحده عربي 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,047,335 41,476,879,479 Rls. 3,811,066 $
295 1390 امارات متحده عربي 25081000 بنتونيت 157,200 41,431,834,817 Rls. 3,866,713 $
296 1390 امارات متحده عربي 84201000 ماشين هاي تخت کردن ياسايرماشينهاي نوردکردن (غيرا زآنهائيکه برا ي فلزا ت ياشيشه ميباشند) 91,210 41,220,200,068 Rls. 3,944,125 $
297 1390 امارات متحده عربي 85393140 لامپ کم مصرف بدون بالاست 603,123 41,191,194,671 Rls. 3,752,103 $
298 1390 امارات متحده عربي 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 3,790,964 40,872,473,498 Rls. 3,798,478 $
299 1390 امارات متحده عربي 10059010 ذرت بسته بندي شده به هرشكل .حالت وميزان . 12,198,490 40,741,342,866 Rls. 3,665,970 $
300 1390 امارات متحده عربي 84144010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 766,680 40,562,097,992 Rls. 3,739,601 $
301 1390 امارات متحده عربي 70191200 خامه ا زا لياف شيشه. 3,144,988 40,317,547,855 Rls. 3,599,671 $
302 1390 امارات متحده عربي 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيک) 1,315,193 39,962,217,426 Rls. 3,589,777 $
303 1390 امارات متحده عربي 28053000 فلزا ت خاکي کمياب, ا سکانديم وايتريوم، حتي مخلوط يا الياژشده يانشده باهم 57,474 39,835,218,264 Rls. 3,671,354 $
304 1390 امارات متحده عربي 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 2,554,530 39,813,238,291 Rls. 3,733,708 $
305 1390 امارات متحده عربي 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 2,060,000 39,704,134,681 Rls. 3,687,594 $
306 1390 امارات متحده عربي 29173200 ا ورتوفتالات هاي دي ا کتيل 1,737,730 39,320,247,370 Rls. 3,619,339 $
307 1390 امارات متحده عربي 76081000 لوله ا زآلومينيوم غيرممزوج. 951,390 39,234,874,713 Rls. 3,593,876 $
308 1390 امارات متحده عربي 84831010 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي سوا ري، سوا رکار و وا نت 654,323 39,183,837,226 Rls. 3,271,021 $
309 1390 امارات متحده عربي 39076090 سايرپلي ا تيلن ترفتالات بجزگريد نساجي وبطري 1,957,400 39,159,329,807 Rls. 3,597,014 $
310 1390 امارات متحده عربي 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 2,219,304 39,132,960,557 Rls. 3,527,709 $
311 1390 امارات متحده عربي 85171890 ساير دستگاههاي تلفني غير از اقلام مشمول رديفهاي 85171100 لغايت 85171810 1,643,755 38,898,267,292 Rls. 3,548,684 $
312 1390 امارات متحده عربي 84271022 ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باموتوربرقي وظرفيت کمترا ز5تن 1,811,273 38,793,721,202 Rls. 3,589,765 $
313 1390 امارات متحده عربي 38159000 موا دشروع کننده وموا دتسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتالتيک غيرمذکوروغيرمشمول د 1,148,427 38,684,890,149 Rls. 3,616,059 $
314 1390 امارات متحده عربي 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 853,047 38,503,941,111 Rls. 3,593,487 $
315 1390 امارات متحده عربي 17019900 ساير غير از رديف هاي 17011100 لغايت 17019100 5,323,467 38,456,172,254 Rls. 3,627,569 $
316 1390 امارات متحده عربي 12079990 ساير دا نه ها و ميوه هاي روغني حتي خرد شده که در جاي ديگر مذکور نباشد. 4,156,197 38,396,428,251 Rls. 3,514,091 $
317 1390 امارات متحده عربي 25070010 کائولن 16,001,680 38,370,990,164 Rls. 3,456,440 $
318 1390 امارات متحده عربي 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 3,405,500 38,241,077,273 Rls. 3,642,784 $
319 1390 امارات متحده عربي 02041000 لاشه و شقه بره , تازه يا سرد کرده 442,070 38,195,986,265 Rls. 3,552,644 $
320 1390 امارات متحده عربي 72191200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتر,به ضخامت 75/4لغايت 10mm 820,319 38,072,451,386 Rls. 3,327,360 $
321 1390 امارات متحده عربي 84413000 ماشين هابرا ي ساختن کارتن, جعبه, وغيره ا زکاغذيامقوا (غيراز ساختن به طريق قالب گيري ) 358,034 38,068,451,607 Rls. 3,130,698 $
322 1390 امارات متحده عربي 74031900 مس تصفيه شده, که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 509,430 37,938,261,141 Rls. 3,433,203 $
323 1390 امارات متحده عربي 39204910 نوا رلبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپلي كلروروينيل باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 1,407,638 37,875,442,141 Rls. 3,520,939 $
324 1390 امارات متحده عربي 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 2,439,000 37,862,479,155 Rls. 3,447,371 $
325 1390 امارات متحده عربي 84672920 دستگاه سنگ زني دستي مجهز به موتوربرقي 380,846 37,814,488,834 Rls. 3,481,622 $
326 1390 امارات متحده عربي 39169000 تک رشته هابابزرگترين بعدمقطع عرضي بيش ا زيک,mm ميله, قلم وپروفيله, ازساير موادپلاستيكي 2,872,790 37,803,069,675 Rls. 3,476,459 $
327 1390 امارات متحده عربي 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 197,477 37,752,823,128 Rls. 3,463,022 $
328 1390 امارات متحده عربي 84833000 پوسته ياتاقان, توام نشده بابلبيرينگ يارولبيرينگ ,ياتاقان ساده محور. 872,675 37,747,443,458 Rls. 3,473,343 $
329 1390 امارات متحده عربي 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 158,990 37,676,261,846 Rls. 3,397,962 $
330 1390 امارات متحده عربي 84272021 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باظرفيت کمترا ز10تن 1,121,615 37,656,643,707 Rls. 3,464,686 $
331 1390 امارات متحده عربي 76069230 ورق ونوار آلومينيوم تاعرض 150ميليمتر بصورت دورويه لاک خورده از آلياژهاي 5182H48وباضخامت بيش از 0.2 ميليمتر لغايت 0.5 ميلي متر 623,129 37,632,272,408 Rls. 3,437,974 $
332 1390 امارات متحده عربي 73041910 ساير لوله هاي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ،غيراز فولادزنگ نزن ،اندودشده (Coating) 3,403,558 37,609,285,755 Rls. 3,227,347 $
333 1390 امارات متحده عربي 40029900 سايرمحصولات کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که درجاي ديگرمذکورنباشد(غيرا زشيره يا لاتکس ) 876,391 37,606,426,195 Rls. 3,395,786 $
334 1390 امارات متحده عربي 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 751,615 37,576,373,027 Rls. 3,420,839 $
335 1390 امارات متحده عربي 29053200 پروپيلن گليکول (پروپان 1,2-دي ئول ) 1,896,860 37,566,182,679 Rls. 3,423,801 $
336 1390 امارات متحده عربي 39011031 پلي اتيلن گريد فيلم به صورت پودرباچگالي كمتراز94% 1,920,000 37,502,962,028 Rls. 3,227,829 $
337 1390 امارات متحده عربي 87141930 کمک فنر براي موتورسيكلتها 2,207,458 37,315,320,896 Rls. 3,446,221 $
338 1390 امارات متحده عربي 76082000 لوله ا زآلياژهاي آلومينيوم 502,274 37,044,958,269 Rls. 3,417,817 $
339 1390 امارات متحده عربي 85041020 متعادل كننده هاي الکترونيکي جريان براي لامپ ها ولوله هاي تخليه 240,998 36,924,707,944 Rls. 3,403,348 $
340 1390 امارات متحده عربي 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 196,039 36,814,273,293 Rls. 3,406,779 $
341 1390 امارات متحده عربي 84623900 ماشين هاي قيچي کردن (ا زجمله پرس ها),که درجاي ديگرمذکورنباشد 68,694 36,738,361,250 Rls. 3,423,573 $
342 1390 امارات متحده عربي 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 2,859,945 36,695,139,154 Rls. 3,326,269 $
343 1390 امارات متحده عربي 84431200 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ا فست, تغذيه شده باورق, ا زنوع دفتري به قطع حداكثر 22در 36سانتي متر 99,378 36,658,997,976 Rls. 3,445,673 $
344 1390 امارات متحده عربي 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 958,013 36,582,975,037 Rls. 3,373,601 $
345 1390 امارات متحده عربي 03034200 تن زردبال , يخ زده ( tunas yellowfin)به اسثناي جگر ، تخم و مني آن 2,094,166 36,529,215,810 Rls. 3,043,642 $
346 1390 امارات متحده عربي 90152000 تئودوليتها(زاويه ياب ها) و تاکي مترها وتاكئو مترها 14,513 36,317,096,666 Rls. 3,310,623 $
347 1390 امارات متحده عربي 85182200 چند بلندگو ,تعبيه شده دريک محفظه 304,487 36,208,511,142 Rls. 3,277,673 $
348 1390 امارات متحده عربي 71069100 نقره خام (ا زجمله نقره آبکاري شده باطلاياپلاتين ). 2,585 36,025,150,534 Rls. 3,070,315 $
349 1390 امارات متحده عربي 73041100 لوله هاي بدون درز مورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ازفولاد زنگ نزن (stainless steel) 584,741 36,008,044,998 Rls. 3,405,930 $
350 1390 امارات متحده عربي 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 1,715,395 35,972,565,045 Rls. 3,260,744 $
351 1390 امارات متحده عربي 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 233,212 35,927,049,080 Rls. 3,381,363 $
352 1390 امارات متحده عربي 73064010 لوله, جوش دا ده شده باسطح مقطع , مدور, ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي تا 8 اينچ . 1,252,925 35,860,308,410 Rls. 3,286,526 $
353 1390 امارات متحده عربي 39219070 ورق پلي ا تيلن با ا لياف شيشه ومنسوج نبافته 457,601 35,744,549,866 Rls. 3,282,921 $
354 1390 امارات متحده عربي 40116290 لاستيک رويي چرخ بادي, نو,ا ستخوا ن شاه ماهي برا ي نوا قل ساختماني باقطرطوقه حدا کثر61 سانتيمتربدون توليد داخل 1,371,639 35,682,740,948 Rls. 3,291,669 $
355 1390 امارات متحده عربي 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 1,955,000 35,584,607,382 Rls. 3,384,189 $
356 1390 امارات متحده عربي 72123090 سايرمحصولات غير مذكور تخت نوردشده ا زآهن يافولادغيرممزوج باپهناي كمتراز 600ميلي متر که به نحوديگري آبکاري شده ياا ندودشده باروي 3,445,124 35,573,138,928 Rls. 3,283,355 $
357 1390 امارات متحده عربي 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 1,920,025 35,548,254,830 Rls. 3,304,102 $
358 1390 امارات متحده عربي 85012000 موتورهاي اونيورسال باجريان متناوب و مستقيم به قدرت بيشترا ز37.5 وا ت 1,693,955 35,516,274,136 Rls. 3,268,632 $
359 1390 امارات متحده عربي 84072100 موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار ،خارج ا زبدنه (outboard motors )برا ي وسايط نقليه آبي 53,140 35,364,000,183 Rls. 3,272,664 $
360 1390 امارات متحده عربي 85285900 ساير مانيتورها غير مذكور در جاي ديگر 157,882 35,321,161,841 Rls. 3,288,572 $
361 1390 امارات متحده عربي 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 121,646 35,267,240,816 Rls. 3,266,883 $
362 1390 امارات متحده عربي 39011061 کامپاد پلي ا تلين ويژه روکش سيم و کابل به صورت پودرباچگالي كمتراز94% 1,087,770 35,244,625,153 Rls. 3,258,015 $
363 1390 امارات متحده عربي 84304100 ماشين آلات خودروسورا خ کردن زمين ياکندن چاه 158,172 35,155,296,957 Rls. 3,192,264 $
364 1390 امارات متحده عربي 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, درجاي ديگرمذکورنباشد 184,813 35,140,629,161 Rls. 3,086,549 $
365 1390 امارات متحده عربي 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 2,859,993 35,108,419,619 Rls. 3,199,541 $
366 1390 امارات متحده عربي 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 22,697 34,975,049,400 Rls. 3,269,220 $
367 1390 امارات متحده عربي 85271310 دستگاه پخش را ديويي دا را ي ضبط وپخش صوت ديجيتالي باقابليتهاي MP3 وغيره 148,480 34,935,545,764 Rls. 3,251,681 $
368 1390 امارات متحده عربي 85081100 جاروهاي برقي ,با موتور برقي ،باقدرت نه بيش از 1500وات ،يك كيسه خاكروبه يامخزن ديگري باظرفيت نه بيش از 20ليتر . 701,915 34,784,987,115 Rls. 3,288,945 $
369 1390 امارات متحده عربي 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 15,071 34,767,415,627 Rls. 3,254,140 $
370 1390 امارات متحده عربي 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 1,906,973 34,731,164,474 Rls. 3,204,766 $
371 1390 امارات متحده عربي 31052000 کودهاي معدني يا شيميائي دا را ي سه عنصر حاصلخيز کننده ا زت , فسفر و پتاسيم 2,307,225 34,702,123,232 Rls. 3,220,745 $
372 1390 امارات متحده عربي 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 1,051,750 34,650,893,875 Rls. 3,153,561 $
373 1390 امارات متحده عربي 39069091 رزين هاي ترموست حلالي ويژه رنگ ا تومبيل ازپليمرهاي اكريليك 676,946 34,626,072,419 Rls. 3,260,306 $
374 1390 امارات متحده عربي 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 887,556 34,566,661,963 Rls. 3,294,674 $
375 1390 امارات متحده عربي 87149110 تنه و دوشاخه برا ي دوچرخه 2,810,896 34,560,016,335 Rls. 3,169,345 $
376 1390 امارات متحده عربي 84733030 بردکامل مونتاژشده جهت وا حدهاي ورودي وخروجي را يانه (صفحه نمايش, کيبورد,چاپگروموشوا ره ) 279,944 34,319,636,316 Rls. 3,133,290 $
377 1390 امارات متحده عربي 40116390 لاستيک رويي چرخ بادي نودر وسايل نقليه ساختماني باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي قطر طوقه بيش ا ز61 سانتيمتر بدون توليد داخل 573,602 34,267,713,608 Rls. 3,214,164 $
378 1390 امارات متحده عربي 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 114,334 34,248,896,447 Rls. 3,167,118 $
379 1390 امارات متحده عربي 29181400 ا سيدسيتريک 3,575,000 34,052,565,856 Rls. 3,085,856 $
380 1390 امارات متحده عربي 72085210 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيش از1850ميلي متر 3,437,485 33,825,152,615 Rls. 2,898,141 $
381 1390 امارات متحده عربي 19041000 فرآورده هاي غلات که با عمل پف کردن يا تفت دا دن بدست آمده باشند 986,039 33,768,820,911 Rls. 3,145,769 $
382 1390 امارات متحده عربي 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 38,710 33,725,904,417 Rls. 3,080,132 $
383 1390 امارات متحده عربي 83024900 يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه درجاي ديگري گفته نشده است 2,007,964 33,685,526,633 Rls. 3,035,040 $
384 1390 امارات متحده عربي 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 1,879,225 33,673,560,224 Rls. 3,067,644 $
385 1390 امارات متحده عربي 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 1,412,818 33,663,037,326 Rls. 3,082,942 $
386 1390 امارات متحده عربي 84184000 فريزرهاا زنوع ا يستاده, به گنجايش حدا کثر900ليتر 1,184,756 33,640,104,484 Rls. 3,071,492 $
387 1390 امارات متحده عربي 28261200 فلوئورورهااز آلومينيوم 2,585,168 33,492,683,413 Rls. 3,140,506 $
388 1390 امارات متحده عربي 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 897,290 33,405,946,474 Rls. 3,052,590 $
389 1390 امارات متحده عربي 87087011 چرخ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,470,846 33,352,180,105 Rls. 3,082,998 $
390 1390 امارات متحده عربي 79011100 روي, غيرممزوج, باخلوص 99/99%يابيشتر،به صورت كارنشده 1,468,312 33,300,846,294 Rls. 3,112,361 $
391 1390 امارات متحده عربي 98870443 قطعات منفصله برا ي توليدکاميون و کاميونت ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر،بجزموتور،گيربکس ،ا کسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 639,558 33,275,876,620 Rls. 2,873,676 $
392 1390 امارات متحده عربي 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 45,425 33,256,788,171 Rls. 3,094,117 $
393 1390 امارات متحده عربي 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 1,238,206 33,254,547,054 Rls. 3,025,770 $
394 1390 امارات متحده عربي 85044060 ا نوا ع UPS 452,506 33,217,237,172 Rls. 3,083,637 $
395 1390 امارات متحده عربي 85235200 كارت هاي هوشمند (ٍٍSmart Cards) 42,838 33,051,748,715 Rls. 3,110,780 $
396 1390 امارات متحده عربي 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 161,407 33,007,890,977 Rls. 3,051,323 $
397 1390 امارات متحده عربي 91022100 ساعت مچي,غيربرقي حتي توا م بايک زمان شمار,باکوک خودکارغيرا زرديف 91012100 13,604 32,774,000,334 Rls. 2,997,533 $
398 1390 امارات متحده عربي 90222100 دستگاههايي که ا شعه آلفا,بتاياگامابه کارميبرند ،برا ي مصارف پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي يا دامپزشکي 22,183 32,732,824,453 Rls. 3,025,215 $
399 1390 امارات متحده عربي 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 2,203,322 32,639,820,838 Rls. 3,041,612 $
400 1390 امارات متحده عربي 40091100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده بدون لوا زم وملحقات مستحکم نشده ياجورنشده باساير 1,292,068 32,534,902,952 Rls. 2,987,881 $
مجموع کل
8,426,442,772,878 ريال
مجموع کل
771,077,088 دلار