آمار کل " واردات از" کشور "اسپانيا" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1390 اسپانيا 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 19,039 3,561,321,705 Rls. 334,450 $
102 1390 اسپانيا 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 121,559 3,561,061,454 Rls. 332,935 $
103 1390 اسپانيا 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 62,402 3,554,271,457 Rls. 320,096 $
104 1390 اسپانيا 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 273,575 3,458,595,965 Rls. 312,821 $
105 1390 اسپانيا 21069020 ا مولسيفاير 125,600 3,456,076,039 Rls. 311,192 $
106 1390 اسپانيا 48119000 ساير کاغذهاومقواها, قشرزده, ا ندوده, آغشته بشکل رول ياورق اوات سلولزي ونطع ازالياف سلولزي غيرمذکوردرجاي ديگر 72,889 3,429,232,641 Rls. 310,901 $
107 1390 اسپانيا 34021290 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 196,000 3,400,750,720 Rls. 307,519 $
108 1390 اسپانيا 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 109,480 3,400,009,515 Rls. 312,250 $
109 1390 اسپانيا 70172020 لوله خونگير ا زشيشه باضريب ا نبساط خطي دردماي صفر300درجه تا000005 /0برکلوين 43,143 3,389,874,886 Rls. 314,422 $
110 1390 اسپانيا 03034100 ماهي تن سفيد يا ژرمون , يخ زده (tunas longfinned or albacore) باسثناي جگر ، تخم و مني ان 140,000 3,379,945,473 Rls. 275,689 $
111 1390 اسپانيا 31056000 کودهاي معدني يا شيميائي دا را ي دوعنصر حاصلخيزكننده فسفر و پتاسيم که در جاي ديگري مذکور نباشد 68,892 3,372,804,527 Rls. 286,195 $
112 1390 اسپانيا 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 789 3,337,613,824 Rls. 306,401 $
113 1390 اسپانيا 72107000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmرنگ شده , ورني زده ,ياا ندودشده باموا دپلاستيک. 145,603 3,307,732,197 Rls. 311,991 $
114 1390 اسپانيا 18050090 ساير بغير از انواع در بسته بندي هاي كمتر از ده كيلوگرم 153,750 3,256,151,988 Rls. 291,955 $
115 1390 اسپانيا 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 423,802 3,239,375,021 Rls. 286,366 $
116 1390 اسپانيا 28365000 کربنات کلسيم 525,300 3,177,951,502 Rls. 287,610 $
117 1390 اسپانيا 49119990 ساير محصولات چاپي همچنين تصاوير چاپي ، گراورها وعكسها غير از موارد مشمول 49111000 لغايت 49119930 74,952 3,149,070,405 Rls. 296,975 $
118 1390 اسپانيا 29269000 ساير ترکيبات داراي عامل نيتريل غير از رديفهاي 29261000 لغايت 29263000 8,430 3,091,580,682 Rls. 294,833 $
119 1390 اسپانيا 33069000 ساير فرآورده هابراي بهداشت دهان يادندان غيراز مواد پاك كننده دندان ونخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دندانها 29,619 3,079,320,820 Rls. 288,637 $
120 1390 اسپانيا 84193100 خشک کننده هابرا ي محصولات کشاورزي 3,922 3,075,133,246 Rls. 293,205 $
121 1390 اسپانيا 69022020 آجر-بلوكه -چهارگوش نسوز سراميكي که به لحاظ وزني داراي بيش از50 درصد الومين و10 درصد وزني يا بيشتر زيرکونيا باشد غيرمذكور درجاي ديگر 546,171 3,069,340,453 Rls. 286,334 $
122 1390 اسپانيا 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 58,943 3,024,079,714 Rls. 281,298 $
123 1390 اسپانيا 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 380,270 3,017,732,870 Rls. 278,485 $
124 1390 اسپانيا 84413000 ماشين هابرا ي ساختن کارتن, جعبه, وغيره ا زکاغذيامقوا (غيراز ساختن به طريق قالب گيري ) 13,370 2,969,125,000 Rls. 259,329 $
125 1390 اسپانيا 39261000 لوا زم برا ي دفترکار و مدا رس ا ز موا د پلاستيکي 115,535 2,953,080,875 Rls. 273,679 $
126 1390 اسپانيا 84351090 ساير ماشين آلات پرس وفشردن وله کردن ميوه, دستگاهها براي ساخت آب ميوه يانوشابه هاي همانند بجز شرا ب و شراب سيب 22,575 2,952,372,325 Rls. 273,540 $
127 1390 اسپانيا 37019920 زينک ا فست كه هرضلع آن كمتراز255ميلي مترباشد 37,410 2,951,203,637 Rls. 270,852 $
128 1390 اسپانيا 03034200 تن زردبال , يخ زده ( tunas yellowfin)به اسثناي جگر ، تخم و مني آن 187,803 2,951,000,000 Rls. 282,095 $
129 1390 اسپانيا 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 25,700 2,938,037,530 Rls. 281,745 $
130 1390 اسپانيا 72191100 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز10.mm 53,674 2,904,000,000 Rls. 273,524 $
131 1390 اسپانيا 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 30,778 2,897,849,640 Rls. 268,022 $
132 1390 اسپانيا 84171000 کوره هاوتنورهابرا ي گدا ختن, ذوب کردن ياتحت حرارت قراردادن کلوخه هاي معدني ياسولفورهاي طبيعي آهن ومس يافلزا ت ،غيربرقي 23,540 2,885,234,412 Rls. 235,337 $
133 1390 اسپانيا 20052000 سيب زميني,محفوظ شده به جز در سرکه يا جوهرسرکه , يادرقند يخ نزده 168,300 2,821,224,904 Rls. 258,792 $
134 1390 اسپانيا 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 63,126 2,818,313,617 Rls. 267,368 $
135 1390 اسپانيا 84431100 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ا فست تغذيه شده باقرقره 46,430 2,814,629,934 Rls. 260,344 $
136 1390 اسپانيا 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 93,500 2,781,715,678 Rls. 267,370 $
137 1390 اسپانيا 48042900 کاغذکرا فت برا ي کيسه هاي باظرفيت زياد(به ا ستثناي سفيدنشده ),قشرنزده, به شکل رول ياورق 194,731 2,735,000,001 Rls. 261,697 $
138 1390 اسپانيا 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 3,835 2,732,871,766 Rls. 255,122 $
139 1390 اسپانيا 40029900 سايرمحصولات کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که درجاي ديگرمذکورنباشد(غيرا زشيره يا لاتکس ) 153,800 2,732,290,706 Rls. 259,818 $
140 1390 اسپانيا 73182100 وا شرفنري وسايروا شرهاي خاردا رفنري حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 52,560 2,708,814,704 Rls. 240,482 $
141 1390 اسپانيا 44111399 ---ساير 240,859 2,688,540,380 Rls. 257,113 $
142 1390 اسپانيا 38210000 كشت بوم هاي آماده برا ي رشد يانگهداري ازميكروارگانيسم هاياازسلولهاي گياهي ،انساني ياحيواني 8,515 2,672,466,428 Rls. 236,932 $
143 1390 اسپانيا 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 86,214 2,671,047,332 Rls. 247,327 $
144 1390 اسپانيا 69089010 کاشي يا سرا ميک باجذب آب کمترا زيک درصد(کاشي پرسلاني ) ورني يالعاب زده 945,432 2,628,445,301 Rls. 247,130 $
145 1390 اسپانيا 29151100 ا سيدفرميک 24,404 2,620,095,225 Rls. 223,365 $
146 1390 اسپانيا 98870338 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 65% وبيشتر بجز لاستيک 15,754 2,607,240,001 Rls. 243,531 $
147 1390 اسپانيا 39204330 ورق از الياژ ABS / PVC 41,591 2,591,140,754 Rls. 237,500 $
148 1390 اسپانيا 90321000 ترموستات 26,587 2,585,716,202 Rls. 237,057 $
149 1390 اسپانيا 38089211 قارچ کشها آماده برا ي خرده فروشيي 54,752 2,559,404,219 Rls. 238,595 $
150 1390 اسپانيا 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 18,895 2,517,719,628 Rls. 228,424 $
151 1390 اسپانيا 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 6,776 2,515,749,554 Rls. 232,145 $
152 1390 اسپانيا 84485900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8447ماشينهاي كمكي آنهاکه درجاي ديگرمذکورنباشد 30,315 2,511,967,958 Rls. 233,103 $
153 1390 اسپانيا 90328100 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکار هيدروليکي يا پنوماتيکي 9,217 2,510,249,204 Rls. 237,322 $
154 1390 اسپانيا 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 18,402 2,504,650,787 Rls. 235,446 $
155 1390 اسپانيا 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 221,780 2,478,260,697 Rls. 233,992 $
156 1390 اسپانيا 40101200 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط با موا دنسجي 43,120 2,447,533,935 Rls. 225,650 $
157 1390 اسپانيا 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 42,957 2,442,187,423 Rls. 221,654 $
158 1390 اسپانيا 35069100 چسباننده ها برا ساس کائوچو يا پليمرهاي مشمول شماره 3901لغايت 3913 23,960 2,438,869,624 Rls. 232,834 $
159 1390 اسپانيا 20084000 گلابي,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنهاکه مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 155,066 2,430,000,000 Rls. 235,762 $
160 1390 اسپانيا 90211010 پيچ وميله وپلاک درون ا ستخوا ني 156 2,416,447,739 Rls. 207,940 $
161 1390 اسپانيا 13019000 گم لاك ,صمغ ها ,رزين ها ,صمغ هاي رزيني اولئورزين هابصورت طبيعي غبراز صمغ عربي 12,000 2,412,884,527 Rls. 211,751 $
162 1390 اسپانيا 76052100 مفتول ا زآلياژه هاي آلومينيوم, بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي بيش ا ز7ميليمتر. 45,144 2,405,534,525 Rls. 225,956 $
163 1390 اسپانيا 73129000 نوا رهاي گيس باف, طناب بار (sling)واشياءهمانند ا زآهن ياا زفولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق. 249,279 2,401,199,057 Rls. 218,489 $
164 1390 اسپانيا 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 632 2,361,261,142 Rls. 194,518 $
165 1390 اسپانيا 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 36,512 2,301,892,982 Rls. 213,233 $
166 1390 اسپانيا 29221990 سايرآمينوا لکلهابجزآنهاييکه بيش ا زيک نوع عامل ا کسيژن دا رندا ترهاواسترهاآنها،املاح اين محصولات ...غيرمذکوردرجاي ديگر 3,075 2,301,695,403 Rls. 206,825 $
167 1390 اسپانيا 40082190 صفحه ورق ونوا ر ا زکائوچوي غيرا سفنجي بجزپوشش برا ي کف 58,214 2,299,594,206 Rls. 217,896 $
168 1390 اسپانيا 83091000 طشتک ا زفلزمعمولي. 61,562 2,282,850,332 Rls. 214,612 $
169 1390 اسپانيا 62059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 6,604 2,252,391,550 Rls. 209,139 $
170 1390 اسپانيا 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 55,585 2,251,868,749 Rls. 211,740 $
171 1390 اسپانيا 31010000 کودحيوا ني يانباتي,حتي مخلوط شده بايكديگريا عمل آورده شده از لحاظ شيميائي 68,175 2,233,505,386 Rls. 203,754 $
172 1390 اسپانيا 15200000 گليسرول خام,آب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دا ر 521,140 2,223,170,560 Rls. 209,397 $
173 1390 اسپانيا 84822000 رولبيرينگ مخروطي,هم چنين رولبيرينگ هاي جفت وجورشده مخروطي وغلتک مخروطي. 19,059 2,222,367,627 Rls. 213,402 $
174 1390 اسپانيا 72223000 ميله هاا زفولادزنگ نزن, که درجاي ديگرذکرنشده. 81,132 2,191,214,554 Rls. 208,348 $
175 1390 اسپانيا 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 44,128 2,174,562,061 Rls. 196,253 $
176 1390 اسپانيا 27101950 روغن ترا نسفورماتورکلاس (II) 65,490 2,156,949,576 Rls. 206,190 $
177 1390 اسپانيا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 39,071 2,152,031,631 Rls. 201,626 $
178 1390 اسپانيا 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 7,475 2,132,580,713 Rls. 202,907 $
179 1390 اسپانيا 29172000 ا سيدهاي پلي کربوکسيليک سيکلانيک, سيکلوترپنيک, ا نيدريدها,هالوژنورهاومشتقات ا نها 120,000 2,123,452,760 Rls. 204,139 $
180 1390 اسپانيا 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن ) 6,575 2,114,929,397 Rls. 189,562 $
181 1390 اسپانيا 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 266,217 2,104,873,141 Rls. 202,692 $
182 1390 اسپانيا 73083010 --- درب اتوماتيك طبقات آسانسور 31,359 2,104,864,909 Rls. 192,963 $
183 1390 اسپانيا 29215900 سايرپلي آميدهاي بودا رومشتقات آنها,غيرمذکوردرجاي ديگر;ا ملاح ا ين محصولات 198 2,094,309,723 Rls. 170,825 $
184 1390 اسپانيا 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 28,333 2,074,209,450 Rls. 191,820 $
185 1390 اسپانيا 84671100 ا بزا رپنوماتيک, نوع دوا ر,برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 525 2,069,316,878 Rls. 198,023 $
186 1390 اسپانيا 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 72,060 2,054,603,671 Rls. 184,111 $
187 1390 اسپانيا 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 1,459 2,037,999,983 Rls. 188,712 $
188 1390 اسپانيا 32049000 سايرمحصولات آلي سنتتيک که به عنوا ن نورتاب مصرف ميشودساير مواد رنگ كننده آلي سنتنك ،حتي باساختارشيميايي مشخص غير مذكور درجاي ديگر 20,175 2,037,318,590 Rls. 182,089 $
189 1390 اسپانيا 69079020 کاشي يا سرا ميک با جذب آب بين يک ا لي 6 درصد (کاشي کف )ورني يالعاب نزده 545,305 2,031,337,162 Rls. 183,047 $
190 1390 اسپانيا 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 146,036 2,029,770,005 Rls. 194,355 $
191 1390 اسپانيا 61013000 پالتوونيم پالتو ،ردا ، شنل وشنل باشلق دار انورا ک وژاکت اسکي,بادگير,همانندمردا نه ياپسرا نه, کشباف ياقلاب باف ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي به استثناي اشياء مشمول شماره 6103 7,000 2,019,000,000 Rls. 164,682 $
192 1390 اسپانيا 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 38,544 2,010,937,942 Rls. 188,177 $
193 1390 اسپانيا 28049000 سلينيوم 925 1,998,004,372 Rls. 185,671 $
194 1390 اسپانيا 32061900 پيگمان هاوفراورده هابراساس دي اكسيدتيتان غيرازرديف 32061100 37,500 1,992,867,372 Rls. 184,493 $
195 1390 اسپانيا 72299030 مفتول هاي ممزوج سردكشيده شده ،آتيل وفسفاته شده بصورت كلاف به قطر 5تا35ميلمتر 149,030 1,983,823,280 Rls. 180,842 $
196 1390 اسپانيا 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 110,000 1,978,188,830 Rls. 183,884 $
197 1390 اسپانيا 29321100 تترا هيدروفورا ن 95,200 1,977,281,720 Rls. 186,841 $
198 1390 اسپانيا 29415030 كلاريترو مايسين 500 1,964,230,365 Rls. 188,796 $
199 1390 اسپانيا 84459000 ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 20,000 1,962,267,525 Rls. 177,903 $
200 1390 اسپانيا 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 1,060 1,961,879,560 Rls. 186,972 $
201 1390 اسپانيا 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 7,660 1,933,754,098 Rls. 182,203 $
202 1390 اسپانيا 72139120 مفتول فولادي جهت ساخت الكترود جوشكاري 186,460 1,931,090,610 Rls. 181,136 $
203 1390 اسپانيا 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 20,471 1,927,349,162 Rls. 170,345 $
204 1390 اسپانيا 21069080 مكمل غذايي ،دارويي 22,488 1,914,676,778 Rls. 180,963 $
205 1390 اسپانيا 21069010 ا ستابيلايزر 20,000 1,901,000,000 Rls. 174,644 $
206 1390 اسپانيا 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 17,856 1,874,639,965 Rls. 176,421 $
207 1390 اسپانيا 69079090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن ا جاق ياديوا ربدون ورني ولعاب ا زسرا ميک غيرمذکوردرجاي ديگر 470,797 1,873,545,670 Rls. 174,580 $
208 1390 اسپانيا 40092100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوازم و ملحقات 19,006 1,840,933,903 Rls. 167,780 $
209 1390 اسپانيا 85030010 ا نوا ع کلکتور 9,448 1,813,180,000 Rls. 157,654 $
210 1390 اسپانيا 32091090 سايررنگهابرا ساس پليمرهاي ا کريليک يا وينيل غيرمذکور 12,680 1,796,491,838 Rls. 169,770 $
211 1390 اسپانيا 72224000 پروفيل ا رفولادزنگ نزن. 42,468 1,779,219,135 Rls. 166,734 $
212 1390 اسپانيا 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 53,508 1,776,133,849 Rls. 158,835 $
213 1390 اسپانيا 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 7,151 1,767,102,438 Rls. 155,276 $
214 1390 اسپانيا 25070090 خاکهاي رس کائوليني حتي تکليس شده 663,500 1,767,047,788 Rls. 160,608 $
215 1390 اسپانيا 73072300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشکاري لب به لب از فولاد زنگ نزن. 38,367 1,757,204,359 Rls. 170,343 $
216 1390 اسپانيا 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 27,100 1,756,254,108 Rls. 160,952 $
217 1390 اسپانيا 44129900 تخته چند لا ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده غير مذكور بالايه هاي به ضخامت بيش از 6ميلي متر. 31,110 1,755,797,524 Rls. 162,040 $
218 1390 اسپانيا 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 318,878 1,749,000,001 Rls. 154,943 $
219 1390 اسپانيا 20041000 سيب زميني,محفوظ شده به جزدرسرکه ياجوهرسرکه, يخ زده (باستثناي محصولات شماره 2006) 74,800 1,723,482,865 Rls. 162,900 $
220 1390 اسپانيا 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 15,998 1,714,392,161 Rls. 164,088 $
221 1390 اسپانيا 29173700 ترفتالا ت دي متيل. 80,000 1,709,778,000 Rls. 159,375 $
222 1390 اسپانيا 28391990 ساير سيليکاتهاي سديم بجزسيليکات سديم جامدومايع ومتاسيليکات سديم 92,800 1,706,481,422 Rls. 157,320 $
223 1390 اسپانيا 82072010 حديده کشش مفتول به صورت خام (نيمه ساخته يا کارنشده ) 69 1,705,026,637 Rls. 139,403 $
224 1390 اسپانيا 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 7,987 1,686,153,465 Rls. 147,935 $
225 1390 اسپانيا 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 28,784 1,667,134,247 Rls. 156,854 $
226 1390 اسپانيا 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 7,659 1,664,611,008 Rls. 153,956 $
227 1390 اسپانيا 44111299 ---ساير 185,459 1,651,232,314 Rls. 134,685 $
228 1390 اسپانيا 84833000 پوسته ياتاقان, توام نشده بابلبيرينگ يارولبيرينگ ,ياتاقان ساده محور. 3,662 1,651,020,101 Rls. 150,284 $
229 1390 اسپانيا 38123050 پايدا رکننده ها برپايه فسفيت سرب 36,000 1,644,384,037 Rls. 145,675 $
230 1390 اسپانيا 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 350 1,631,200,218 Rls. 133,051 $
231 1390 اسپانيا 84629100 پرس هاي هيدروليک برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 20,954 1,631,145,554 Rls. 153,548 $
232 1390 اسپانيا 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 43,560 1,619,172,892 Rls. 153,692 $
233 1390 اسپانيا 82076000 ا بزارهاي براي صيقلي کردن جدار داخلي يا بر قو زدن. 497 1,618,740,297 Rls. 147,652 $
234 1390 اسپانيا 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 207,850 1,602,588,772 Rls. 147,164 $
235 1390 اسپانيا 32061100 پيگمان هاوفراورده هابراساس دي اكسيدتيتان ازلحاظ وزني 80درصد يابيشتر اكسيد تيتانيوم محاسبه شده برحسب ماده خشك 17,790 1,583,349,484 Rls. 138,748 $
236 1390 اسپانيا 85364910 رله با جريان کمتر از 2 آمپر براي ولتاژ بيش از60 ولت وحداكثر 1000 ولت 3,965 1,582,384,973 Rls. 147,711 $
237 1390 اسپانيا 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 96,000 1,568,848,792 Rls. 142,235 $
238 1390 اسپانيا 12092910 ساير تخم چمن 40,700 1,563,980,307 Rls. 139,035 $
239 1390 اسپانيا 84795000 رباتهاي صنعتي,(industrial robots ) که درجاي ديگر مذکورنباشد 27,210 1,563,857,944 Rls. 151,449 $
240 1390 اسپانيا 84281010 آسانسورهاي باسيستم محرکه گيربکس (gearbox ) 27,369 1,558,445,572 Rls. 145,394 $
241 1390 اسپانيا 72052900 پودرا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد غير ممزوج 83,000 1,555,533,095 Rls. 142,992 $
242 1390 اسپانيا 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص بيماري تهيه شده برروي تکيه گاه (غيرازشماره هاي 3002يا3006)،موادرفرانس تاييد شده 3,239 1,546,156,352 Rls. 141,386 $
243 1390 اسپانيا 81110000 منگنزومصنوعات ا زمنگنز(هم چنين قرا ضه وضايعات ). 41,467 1,545,978,461 Rls. 126,099 $
244 1390 اسپانيا 84303130 ا نوا ع دريل وا گن تاشش ا ينچ 57,364 1,518,203,372 Rls. 143,533 $
245 1390 اسپانيا 29379000 ساير هورمونها،طبيعي ياساخته شده ازطريق سنتر،مشتقات آنهاومشابه هاي ساختاري آنها،غير مذكور درجاي ديگر . 150 1,510,953,494 Rls. 142,772 $
246 1390 اسپانيا 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده. 138,816 1,507,795,571 Rls. 122,985 $
247 1390 اسپانيا 90212100 دندا نهاي مصنوعي 720 1,501,240,321 Rls. 137,956 $
248 1390 اسپانيا 72151000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج تراشكاري (خوش تراش )تندبر,فقطسردشکل دا ده شده, ياسردتمام شده. 108,396 1,500,938,256 Rls. 137,053 $
249 1390 اسپانيا 56039200 پارچه هاي نبافته عيرا زرشته هاي سنتتيک يامصنوعي بوزن هرمترمربع بيش ا ز25گرم وحدا کثر70گرم 19,822 1,496,100,000 Rls. 127,683 $
250 1390 اسپانيا 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 33,965 1,488,157,780 Rls. 137,246 $
251 1390 اسپانيا 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مرکزي 34,705 1,486,784,894 Rls. 139,959 $
252 1390 اسپانيا 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 44,889 1,481,795,900 Rls. 136,169 $
253 1390 اسپانيا 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 3,426 1,479,204,476 Rls. 137,038 $
254 1390 اسپانيا 84425010 ا ستوانه هاي فلزي (سيلندر) داراي سطوح نقش دارشده به صورت برجسته يا گودتهيه شده براي صنعت چاپ 2,794 1,475,121,223 Rls. 137,832 $
255 1390 اسپانيا 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 2,720 1,467,123,270 Rls. 138,186 $
256 1390 اسپانيا 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 24,100 1,452,808,152 Rls. 135,211 $
257 1390 اسپانيا 29415090 سايرا ريترومايسين ومشتقات وا ملاح مربوط غيرمذکور درجاي ديگر 200 1,439,102,852 Rls. 130,472 $
258 1390 اسپانيا 72191400 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز3.mm 42,952 1,425,333,418 Rls. 137,527 $
259 1390 اسپانيا 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 7,080 1,420,977,393 Rls. 130,717 $
260 1390 اسپانيا 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 8,130 1,408,606,458 Rls. 125,187 $
261 1390 اسپانيا 42021200 رختدا ن, چمدا ن, کيف (برزک, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيک يانسجي 36,260 1,400,714,831 Rls. 131,864 $
262 1390 اسپانيا 11031300 بلغور و زبره ذرت 45,808 1,400,380,802 Rls. 119,517 $
263 1390 اسپانيا 32041990 سايرموا درنگ کننده آلي سنتيک ومخلوطهايي ا ز چندين موا درنگ کننده مشمول شماره 320411لغايت 320419غير مذكور درجاي ديگر 13,662 1,398,595,465 Rls. 132,097 $
264 1390 اسپانيا 15099000 روغن زيتون و ا جزا ء آن (باستثناي بکر) 39,991 1,396,670,778 Rls. 125,538 $
265 1390 اسپانيا 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 27,000 1,394,100,000 Rls. 132,009 $
266 1390 اسپانيا 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 2,768 1,393,106,845 Rls. 127,053 $
267 1390 اسپانيا 33051000 شامپوها 25,413 1,387,573,047 Rls. 119,824 $
268 1390 اسپانيا 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 8,461 1,381,946,995 Rls. 127,891 $
269 1390 اسپانيا 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 35,871 1,370,827,516 Rls. 120,532 $
270 1390 اسپانيا 82034000 لوله بر,پيچ بر,منگنه سورا خ کن وا بزا رهاي همانند. 8,809 1,367,465,331 Rls. 121,155 $
271 1390 اسپانيا 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 86,098 1,357,320,347 Rls. 121,056 $
272 1390 اسپانيا 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 58,820 1,351,360,928 Rls. 125,831 $
273 1390 اسپانيا 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 95,168 1,328,481,997 Rls. 127,315 $
274 1390 اسپانيا 72192200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4لغايت 10mm. 15,662 1,327,533,632 Rls. 125,476 $
275 1390 اسپانيا 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 24,401 1,326,884,546 Rls. 120,293 $
276 1390 اسپانيا 84431200 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ا فست, تغذيه شده باورق, ا زنوع دفتري به قطع حداكثر 22در 36سانتي متر 20,411 1,324,140,817 Rls. 126,579 $
277 1390 اسپانيا 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,713 1,307,924,496 Rls. 121,625 $
278 1390 اسپانيا 32081060 ورني ويژه مرکب چاپ فلکسوبراساس پلي استرها 30,002 1,306,420,644 Rls. 120,438 $
279 1390 اسپانيا 84313190 سايرقطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار يا پلکان متحرک غيرمذکور 22,404 1,276,156,327 Rls. 118,262 $
280 1390 اسپانيا 72269100 محصولات تخت نوردشده ا زفولادممزوج, فقطگرم نوردشده, باپهناي کمترا ز600mm غيرمذکوردرجاي ديگر 114,740 1,275,799,906 Rls. 121,958 $
281 1390 اسپانيا 29321900 سايرترکيباتي كه ساختارآنهاداراي يك حلقه فوران (حتي هيدروژنه شده )،متراكم نشده باشد ، که درجاي ديگري مذکورنباشند 575 1,268,496,054 Rls. 122,941 $
282 1390 اسپانيا 31049000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي ،پتاسه که در جاي ديگري مذکور نباشد 56,641 1,260,839,701 Rls. 118,788 $
283 1390 اسپانيا 84169000 ا جزا ءوقطعات مشعل هاي کوره ،بشكه هاي مكانيكي ،تخليه كننده هاي مكانيكي خاكستر ووسايل همانند 1,260 1,255,306,622 Rls. 102,390 $
284 1390 اسپانيا 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 3,361 1,250,870,813 Rls. 115,284 $
285 1390 اسپانيا 04070013 تخم مرغ نطفه دار اجداد گوشتي 18,480 1,235,513,216 Rls. 118,220 $
286 1390 اسپانيا 32064900 ساير موادرنگ كننده ،فرآورده هاغيرازلاجورد وفرآورده هاآن ،ليتوپون وساير پيگمانهاوفرآورده هاي آن 23,840 1,219,464,503 Rls. 114,690 $
287 1390 اسپانيا 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 60,000 1,216,055,814 Rls. 114,539 $
288 1390 اسپانيا 85041010 متعادل كننده هاي القايي جريان براي لامپ ها ولوله هاي تخليه 78,142 1,211,109,659 Rls. 115,481 $
289 1390 اسپانيا 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 298,200 1,209,284,102 Rls. 108,841 $
290 1390 اسپانيا 70193990 نطع ماتريس تخته ومحصولات نبافته همانند به غيرا ز پشم شيشه 39,000 1,205,241,939 Rls. 114,122 $
291 1390 اسپانيا 28100010 ا سيد بريک 105,000 1,202,040,551 Rls. 114,035 $
292 1390 اسپانيا 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 1,015 1,194,819,202 Rls. 111,032 $
293 1390 اسپانيا 44111310 تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي بيش از5ميلمترليكن نه بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 309,015 1,170,395,904 Rls. 104,968 $
294 1390 اسپانيا 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لکلي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 71,898 1,167,038,523 Rls. 109,724 $
295 1390 اسپانيا 74122000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از آلياژهاي مس. 12,955 1,153,809,531 Rls. 104,038 $
296 1390 اسپانيا 94019020 اجزاء وقطعات نشيمنهاي وسايل نقليه زميني 43,166 1,151,287,643 Rls. 106,884 $
297 1390 اسپانيا 84144010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 34,500 1,149,955,236 Rls. 107,099 $
298 1390 اسپانيا 40091100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده بدون لوا زم وملحقات مستحکم نشده ياجورنشده باساير 19,847 1,148,296,809 Rls. 101,810 $
299 1390 اسپانيا 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 296,533 1,146,502,799 Rls. 105,470 $
300 1390 اسپانيا 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 4,120 1,143,038,108 Rls. 104,210 $
مجموع کل
410,359,064,445 ريال
مجموع کل
37,687,396 دلار