آمار کل " واردات از" کشور "اتريش" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4]   [2] [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1390 اتريش 74062000 پودرمس باساختارلايه ا ي, فلس. 1,100 456,252,202 Rls. 39,472 $
202 1390 اتريش 29362290 سايرمشتقات ويتامين 1Bمخلوط نشده 3,000 450,703,919 Rls. 40,422 $
203 1390 اتريش 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 600 447,681,992 Rls. 40,000 $
204 1390 اتريش 37013010 زينگ ا فست كه هرضلع آن بيش از255ميلي مترباشد 26,920 445,849,067 Rls. 41,726 $
205 1390 اتريش 82077000 ا بزا رهابرا ي فرزکردن. 78 445,058,678 Rls. 42,109 $
206 1390 اتريش 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تکيه گاه ثابت 1,418 444,489,133 Rls. 39,924 $
207 1390 اتريش 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 21,130 440,386,237 Rls. 40,629 $
208 1390 اتريش 84321020 گاوا هن قلمي(خيش ) فاقد خاک برگردا ن 3,350 437,202,993 Rls. 40,837 $
209 1390 اتريش 72254000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط گرم نورد شده به پهناي 600mmيابيشتربه صورت غير طومار غير مذكور درجاي ديگر 2,572 436,163,422 Rls. 41,221 $
210 1390 اتريش 84303900 ماشين آلات کندن معدن زغال سنگ ياکوه وحفرتونل (غيرخودرو) 9,980 431,838,450 Rls. 39,294 $
211 1390 اتريش 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 3,000 428,453,156 Rls. 41,197 $
212 1390 اتريش 85329000 ا جزا ء و قطعات خازنهاي برقي شماره 8532 2,532 421,274,648 Rls. 39,123 $
213 1390 اتريش 34021110 سديم لوريل سولفات 11,200 421,209,712 Rls. 37,434 $
214 1390 اتريش 84283300 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, ا زنوع نوا ري ياتسمه ا ي, که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,540 414,000,000 Rls. 39,216 $
215 1390 اتريش 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 37,500 410,817,280 Rls. 38,579 $
216 1390 اتريش 84158300 ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع بدون دستگاه مولدسرما 6,930 410,773,399 Rls. 38,516 $
217 1390 اتريش 25083000 خاک رس نسوز 160,000 410,339,534 Rls. 38,490 $
218 1390 اتريش 90213100 مفصل هاي مصنوعي 955 407,231,323 Rls. 38,504 $
219 1390 اتريش 90051000 دوربين دوچشمي 576 407,147,235 Rls. 37,817 $
220 1390 اتريش 85043190 سايرترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت حداكثر 1 KVAبجزترا نسفورماتورجريان , ولتاژوSMD غير از ترانسفورماتورهاي دي الکتريک مايع 1,272 404,384,386 Rls. 37,639 $
221 1390 اتريش 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 22,000 402,310,671 Rls. 38,495 $
222 1390 اتريش 48115100 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده باموا دپلاستيکي (بجزچسبها)سفيدشده بوزن هرمترمربع بيش از150گرم 23,252 399,497,748 Rls. 37,828 $
223 1390 اتريش 68051010 تسمه هاي سنباده بي ا نتها (endless)جهت وا حدهاي نئوپان روي تكيه گاه ازپارچه نسجي تاروپودباف 1,851 393,611,597 Rls. 36,011 $
224 1390 اتريش 82015000 قيچي باغباني وهمانند(از جمله قيچي برا ي بريدن گوشت پرندگان) که بايکدست کارميکند. 2,751 392,272,741 Rls. 35,230 $
225 1390 اتريش 09092020 تخم گشنيزبه صورت کوبيده در بسته بنديهاي غير خرده فروشي 7,000 388,129,041 Rls. 37,306 $
226 1390 اتريش 81029500 ميله ها غيرا زآنهايي که ا زتفته کردن بدست آمده ا ند ،پروفيل ،صفحه ،ورق ،نوا ر و ورقه نازك ازموليبدن 400 385,733,411 Rls. 35,195 $
227 1390 اتريش 35061000 محصولات که مصرف چسب هاياچسباننده ها را دا شته آماده خرده فروشي دربسته هاي كمترازيك كيلوگرم 7,456 384,799,690 Rls. 35,906 $
228 1390 اتريش 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 15,214 379,832,387 Rls. 35,845 $
229 1390 اتريش 84242000 پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرا ت ريزووسايل همانند 67 379,748,260 Rls. 30,975 $
230 1390 اتريش 38099300 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا ز نوع مورد مصرف در چرم سازي غيرازموادنشاسته اي 40,940 373,877,583 Rls. 34,113 $
231 1390 اتريش 33011900 روغن هاي ا سانسي(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره وروغن هاي ا سانس مطلق )مرکبات غيرازپرتقال وليموترش 4,174 371,702,168 Rls. 30,318 $
232 1390 اتريش 72052900 پودرا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد غير ممزوج 18,000 369,909,231 Rls. 33,537 $
233 1390 اتريش 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 10,064 368,668,731 Rls. 34,841 $
234 1390 اتريش 90331090 سايرترموکوبل هابجزترموکوبل يکبارمصرف برا ي ترمومتر 155 367,368,679 Rls. 33,723 $
235 1390 اتريش 84313900 قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيرا زآسانسور,بالاکشنده هاي محفظه دا رياپلکان متحرک ) 3,873 366,352,700 Rls. 34,235 $
236 1390 اتريش 70193100 مت (Mat)نبافته ا زا لياف شيشه 1,572 362,413,902 Rls. 34,834 $
237 1390 اتريش 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکارکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 258 361,510,935 Rls. 33,746 $
238 1390 اتريش 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 64 361,151,475 Rls. 31,993 $
239 1390 اتريش 74061000 پودروفلس مس باساختارغيرلايه ا ي. 3,000 360,490,347 Rls. 32,683 $
240 1390 اتريش 28332500 سولفات هااز مس 23,000 359,566,752 Rls. 34,574 $
241 1390 اتريش 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 265 356,271,143 Rls. 33,799 $
242 1390 اتريش 73151200 زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجيرغلتکي ومانع لغزندگي )ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 18,999 356,163,825 Rls. 33,618 $
243 1390 اتريش 85369020 باسدا کت 2,552 353,954,854 Rls. 33,092 $
244 1390 اتريش 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلزباکنترل شماره اي 11,410 350,851,123 Rls. 33,453 $
245 1390 اتريش 68042220 سنگ اسياب ،سنباده ياچرخ تراش ازساير ساينده هاي فشرده مسلح (تقويت )شده 2,212 348,985,432 Rls. 33,045 $
246 1390 اتريش 70179090 سايرشيشه آلات برا ي آزمايشگاه بهدا شت يا دا روخانه حتي مدرج يا کاليبرشده غيرمذکوردرجاي ديگر 1,696 348,861,175 Rls. 29,924 $
247 1390 اتريش 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 325 348,119,892 Rls. 31,025 $
248 1390 اتريش 29054420 پودرسوربيتول 64,800 348,060,000 Rls. 32,168 $
249 1390 اتريش 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 707 346,614,718 Rls. 32,583 $
250 1390 اتريش 72209000 محصولات تخت نوردشده ا زفولادزنگ نزن, باپهناي کمترا ز600mmکه درجاي ديگرذکرنشده. 1,525 345,778,159 Rls. 32,741 $
251 1390 اتريش 84146000 كلاهكهايي كه بزرگترين ضلع افقي آنهاحدا کثر120سانتيمترباشد 415 345,182,356 Rls. 31,495 $
252 1390 اتريش 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 12,346 342,683,655 Rls. 32,009 $
253 1390 اتريش 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 11,500 340,569,772 Rls. 32,472 $
254 1390 اتريش 44187990 ساير غير از پاركت بصورت پانل يا صفحه 19,129 340,553,868 Rls. 29,071 $
255 1390 اتريش 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 2,230 339,246,918 Rls. 29,497 $
256 1390 اتريش 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 3,353 335,075,024 Rls. 27,885 $
257 1390 اتريش 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 3,130 333,821,407 Rls. 31,466 $
258 1390 اتريش 84185000 سايرصندوقها,گنجه ها,ويترينها،پيشخوانها ،مبلهاي همانند ،سردکننده يامنجمدکننده , غيرمذکوردرجاي ديگر 8,884 331,554,457 Rls. 31,758 $
259 1390 اتريش 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 251 330,417,463 Rls. 30,255 $
260 1390 اتريش 39169000 تک رشته هابابزرگترين بعدمقطع عرضي بيش ا زيک,mm ميله, قلم وپروفيله, ازساير موادپلاستيكي 4,321 326,650,530 Rls. 31,264 $
261 1390 اتريش 32049000 سايرمحصولات آلي سنتتيک که به عنوا ن نورتاب مصرف ميشودساير مواد رنگ كننده آلي سنتنك ،حتي باساختارشيميايي مشخص غير مذكور درجاي ديگر 10,000 325,000,000 Rls. 30,611 $
262 1390 اتريش 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 5,805 315,700,000 Rls. 29,950 $
263 1390 اتريش 84669200 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8465 1,206 310,470,654 Rls. 28,481 $
264 1390 اتريش 85364910 رله با جريان کمتر از 2 آمپر براي ولتاژ بيش از60 ولت وحداكثر 1000 ولت 680 309,199,520 Rls. 29,892 $
265 1390 اتريش 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 8,300 304,190,427 Rls. 29,249 $
266 1390 اتريش 90031990 دوره و قاب برا ي عينک ،براي محافظ چشم وهمانند،ا ز موا د غير پلاستيکي بغير از انواع نيم ساخته(BLANK ) 500 303,544,797 Rls. 27,660 $
267 1390 اتريش 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 28,000 300,857,942 Rls. 28,477 $
268 1390 اتريش 90219000 ا جزا ء وقطعات, متفرعات ا شياء ودستگاههاي مشمول 9021 865 295,001,998 Rls. 24,062 $
269 1390 اتريش 83021000 لولاا زفلزمعمولي. 7,000 294,570,731 Rls. 28,477 $
270 1390 اتريش 90213910 لنز دا خل چشمي ا ز جنس (Poly Metil (Metaacrilat PM.M.A) 17 293,704,080 Rls. 27,695 $
271 1390 اتريش 70189020 اشياءكوچك شيشه اي كار شده جهت ايمني جاده ها غير مذكور درجاي ديگر 791 293,415,841 Rls. 28,366 $
272 1390 اتريش 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 2,528 293,138,141 Rls. 27,632 $
273 1390 اتريش 27101910 روغن موتور 14,555 291,596,448 Rls. 27,341 $
274 1390 اتريش 69091990 اشياءسراميكي براي مصرف آزمايشگاهي باستثناي چيني واشيايي كه سختي آنهادرمقياس موهس (mohs)كمتراز9باشد 32 289,492,837 Rls. 27,222 $
275 1390 اتريش 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 727 287,228,328 Rls. 23,573 $
276 1390 اتريش 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 308 286,777,254 Rls. 26,906 $
277 1390 اتريش 39069099 سايرپليمرهاي ا کريليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکور 25,435 286,579,362 Rls. 25,595 $
278 1390 اتريش 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 17,875 285,955,313 Rls. 26,823 $
279 1390 اتريش 90308400 ساير ,همراه باآلات ضبط كننده . 23 284,976,473 Rls. 26,826 $
280 1390 اتريش 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 6,434 282,432,091 Rls. 24,488 $
281 1390 اتريش 29252990 ساير ايمين ها ومشتقات آنها ،املاح آنها غيراز متفورمين وکلرودي مفورم 5,000 280,185,312 Rls. 26,335 $
282 1390 اتريش 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزکارا زفلزمعمولي. 700 273,932,901 Rls. 24,345 $
283 1390 اتريش 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 685 272,980,179 Rls. 23,613 $
284 1390 اتريش 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 75 272,821,771 Rls. 24,990 $
285 1390 اتريش 75089000 مصنوعات ا زنيکل که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 660 271,433,421 Rls. 24,344 $
286 1390 اتريش 71051000 گردوپودرا زا لماس. 50 270,288,369 Rls. 25,600 $
287 1390 اتريش 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 226 270,074,037 Rls. 24,893 $
288 1390 اتريش 84482000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8444ياماشين آلات ودستگاههاي کمکي آنها 2,470 269,375,396 Rls. 25,529 $
289 1390 اتريش 32100000 سايررنگهاوورنيها;پيگمانهائي که باآب مصرف ميشود برا ي پردا خت چرم 8,640 268,411,915 Rls. 24,548 $
290 1390 اتريش 38089229 سايرقارچ کش هاتکنيکال (سم رقيق نشده ) غيرمذکور 5,400 268,001,793 Rls. 21,860 $
291 1390 اتريش 84122900 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک (غيرا زحرکت خطي) 4,350 267,176,134 Rls. 23,765 $
292 1390 اتريش 90183918 لانست ايمني فشاري سوزني 148 264,742,547 Rls. 25,456 $
293 1390 اتريش 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 31,400 263,123,415 Rls. 23,884 $
294 1390 اتريش 82022000 تيغه ا ره نوا ري. 7,020 261,238,344 Rls. 24,096 $
295 1390 اتريش 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 6,377 261,039,272 Rls. 23,621 $
296 1390 اتريش 85044050 کنترل دور موتورInverter 1,336 259,765,302 Rls. 24,598 $
297 1390 اتريش 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 8,178 258,726,128 Rls. 23,725 $
298 1390 اتريش 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 5,460 257,907,623 Rls. 24,685 $
299 1390 اتريش 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 164,112 257,573,850 Rls. 23,936 $
300 1390 اتريش 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 5,200 256,438,916 Rls. 20,917 $
301 1390 اتريش 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 9,296 256,318,308 Rls. 23,405 $
302 1390 اتريش 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 6,800 256,161,368 Rls. 24,114 $
303 1390 اتريش 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 13,946 254,608,000 Rls. 24,015 $
304 1390 اتريش 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 1,712 252,777,278 Rls. 23,717 $
305 1390 اتريش 44187910 پاركت بصورت پانل يا صفحه 9,607 252,376,390 Rls. 22,843 $
306 1390 اتريش 09109190 سايرا دويه جات مخلوط يادداشت 1-(ب )غير مذکور دررديف هاي 9109110و9109190 3,000 251,906,471 Rls. 24,196 $
307 1390 اتريش 82071300 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 271 249,545,734 Rls. 23,309 $
308 1390 اتريش 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 4,500 248,754,082 Rls. 23,216 $
309 1390 اتريش 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 1,019 247,617,152 Rls. 23,402 $
310 1390 اتريش 85151100 هويه ها و طپانچه هاي لحيم کاري 450 246,338,105 Rls. 23,419 $
311 1390 اتريش 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 6,525 245,738,587 Rls. 22,745 $
312 1390 اتريش 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 11,000 244,446,652 Rls. 22,814 $
313 1390 اتريش 29091900 ساير اترهاي غيرحلقوي ومشتقات هالوژنه، سولفونه ، نيتره يا نيتروزه آنها غير از اتر دي اتيليک (دي اتيل اتر) (اکسيد - دي اتيل) 3,432 243,845,478 Rls. 19,890 $
314 1390 اتريش 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 1,900 243,625,000 Rls. 19,872 $
315 1390 اتريش 29096090 سايرپرا کسيدهاي ا لکل ها,ا ترهاوستن هاومشتقات هالوژنه سولفونه نيتره يانيتروزه غيرمذکور 4,320 241,741,520 Rls. 20,632 $
316 1390 اتريش 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 444 241,342,643 Rls. 21,557 $
317 1390 اتريش 48111000 کاغذومقوا ي قطرا ن زده, قيرزده, ياآسفالت زده 750 239,688,901 Rls. 22,563 $
318 1390 اتريش 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 109 237,851,110 Rls. 22,393 $
319 1390 اتريش 90278010 دستگاه PH متر 130 235,835,756 Rls. 20,896 $
320 1390 اتريش 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 145 234,712,862 Rls. 21,890 $
321 1390 اتريش 40094200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده باسايرموا د با لوازم وملحقات 158 232,559,281 Rls. 21,344 $
322 1390 اتريش 28211000 ا کسيدهاوهيدروا کسيدهاي آهن 21,000 232,177,769 Rls. 19,815 $
323 1390 اتريش 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 324 230,672,463 Rls. 21,260 $
324 1390 اتريش 40116910 ساير لاستيك رويي چرخ ، بادي نو دا راي توليد داخلي مشابه باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي 880 227,265,169 Rls. 19,760 $
325 1390 اتريش 90304000 دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل ،طراحي شده براي ا رتباطات ا زرا ه دورمثلاهيپومتر,کردومتر,ديستورسيومتر,پسوفومتر 25 226,919,175 Rls. 21,811 $
326 1390 اتريش 15151900 روغن تخم کتان (باستثناي خام )وا جزا ءآن, تصفيه شده يا نشده ولي ا زلحاظ شيميائي تغيير نيافته 370 225,189,370 Rls. 21,363 $
327 1390 اتريش 90318020 حسگر SENSORدماي هواي ورودي موتورهاي انژكتوري 24 223,097,060 Rls. 18,197 $
328 1390 اتريش 85232960 كارتريج با نوار مغناطيسي جهت درايوهاي كامپيوتري 123 221,892,299 Rls. 19,743 $
329 1390 اتريش 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 885 219,391,927 Rls. 20,320 $
330 1390 اتريش 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 21,000 217,548,740 Rls. 20,406 $
331 1390 اتريش 84322100 کلوخ شکن ديسکي 5,264 217,495,598 Rls. 17,740 $
332 1390 اتريش 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 25,014 214,670,148 Rls. 17,510 $
333 1390 اتريش 83015000 چفت وبست ويرا ق هاي چفت وبست دا ر,دا را ي قفل ا زفلزا ت معمولي. 10 214,553,619 Rls. 19,191 $
334 1390 اتريش 85319010 ماژول نمايشگر متشكل ازصفحه lcdياledياپلاسمافقط داراي برد آدرس دهي 1,053 214,303,541 Rls. 20,634 $
335 1390 اتريش 40151920 دستكش معاينه 8,532 213,595,162 Rls. 17,422 $
336 1390 اتريش 90049000 عينک, محافظ چشم وهمانند,برا ي ا صلاح ديد,حفاظت چشم ياغيره (غيرا زعينک آفتابي) 50 213,006,953 Rls. 19,632 $
337 1390 اتريش 68051020 تسمه هاي سنباده با محيط 4متروكمتر 648 212,770,863 Rls. 19,408 $
338 1390 اتريش 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 54 211,388,320 Rls. 20,103 $
339 1390 اتريش 73159000 ا جزا ءوقطعات زنجير,که درجاي ديگرگفته نشده ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 1,302 211,181,647 Rls. 19,743 $
340 1390 اتريش 28391990 ساير سيليکاتهاي سديم بجزسيليکات سديم جامدومايع ومتاسيليکات سديم 16,800 207,900,500 Rls. 19,723 $
341 1390 اتريش 82054000 آچارپيچ گوشتي. 1,055 207,860,304 Rls. 19,502 $
342 1390 اتريش 85359000 ساير دستگاهها براي قطع ووصل وتغييروحفاظت مدارهاي برقي،همچنين دوشاخه اتصال وجعبه تقسيم، براي ولتاژ بيشتر از V1000,غيرمذکوردرجاي ديگر 338 207,446,999 Rls. 19,831 $
343 1390 اتريش 90118000 ميکروسکوپهاي مركب ا پتيکي ,غيرمذکور درجاي ديگر 600 202,533,101 Rls. 18,564 $
344 1390 اتريش 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 9 199,290,712 Rls. 18,721 $
345 1390 اتريش 28111990 ساير ا سيدهاي غير آلي بجز فلوئورهيدروژن وا سيد سولفاميک 4,000 198,317,644 Rls. 16,176 $
346 1390 اتريش 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 3,960 197,692,164 Rls. 18,212 $
347 1390 اتريش 82057000 گيره, قيدوهمانند. 4,352 196,001,567 Rls. 18,287 $
348 1390 اتريش 82130000 قيچي,قيچي خياطي وقيچيهاي همانند,وتيغه هاي آنها. 6,000 195,780,201 Rls. 15,969 $
349 1390 اتريش 73158900 زنجيرکه درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 15,250 195,536,653 Rls. 18,515 $
350 1390 اتريش 85309000 ا جزا ء و قطعات تجهيزا ت برقي علامت دا دن برا ي را ه آهن و غيره , مشمول رديف 8530 18 193,900,293 Rls. 17,390 $
351 1390 اتريش 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 632 190,446,071 Rls. 18,049 $
352 1390 اتريش 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 224 190,137,300 Rls. 16,420 $
353 1390 اتريش 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 10,600 188,022,464 Rls. 16,818 $
354 1390 اتريش 29163190 ا سيد بنزوئيک وساير ا ملاح وا سترهاي آن غير از بنزوات سديم 3,840 187,332,777 Rls. 17,743 $
355 1390 اتريش 94035090 ---ساير 4,100 187,064,167 Rls. 17,186 $
356 1390 اتريش 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 35 186,726,350 Rls. 15,231 $
357 1390 اتريش 84073190 سايرموتورهاي پيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر حداکثر50 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،بجز دو زمانه 1,310 185,352,978 Rls. 17,225 $
358 1390 اتريش 85168000 مقاومت هاي گرم کننده ا لکتريکي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 84 183,704,720 Rls. 17,162 $
359 1390 اتريش 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 97 183,622,360 Rls. 17,598 $
360 1390 اتريش 84133010 پمپ ا نژکتور 674 182,816,382 Rls. 17,311 $
361 1390 اتريش 84212910 سيستم هاي ا ولترا فيلترا سيون (UHT) 165 181,222,185 Rls. 17,038 $
362 1390 اتريش 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 2,200 180,871,960 Rls. 14,753 $
363 1390 اتريش 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يامخزني,غيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,244 179,867,884 Rls. 16,954 $
364 1390 اتريش 82029100 تيغه ا ره هاي مستقيم, برا ي کارکردن روي فلزا ت. 2,915 179,495,149 Rls. 17,152 $
365 1390 اتريش 84425090 سايرحروف چاپ , کليشه, لوحه وساير ادوات چاپ ، غيرمذکور درجاي ديگر 409 175,534,106 Rls. 14,318 $
366 1390 اتريش 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,214 175,021,173 Rls. 15,189 $
367 1390 اتريش 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 1,260 174,492,711 Rls. 16,015 $
368 1390 اتريش 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 3,193 174,210,617 Rls. 16,471 $
369 1390 اتريش 90258090 چگالي سنج ،غلظت سنج ،ا لات شناورمشابه ،فشارسنج هوا ،پسيکرومترورطوبت سنج ، غير مذکور در جاي ديگر 125 172,670,783 Rls. 15,517 $
370 1390 اتريش 82014000 تبروتيشه, دهره وا بزا رهاي برنده همانند. 3,723 172,355,695 Rls. 16,154 $
371 1390 اتريش 84661000 ا بزا رگيروحديده گيرخودکار 152 169,141,129 Rls. 15,271 $
372 1390 اتريش 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 20 165,582,865 Rls. 14,811 $
373 1390 اتريش 84689000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري ياجوشکاري 20 160,669,111 Rls. 15,133 $
374 1390 اتريش 15159090 ساير چربي ها ,روغن هاي ثابت نباتي واجزاء أنها حتي تصفيه شده ولي ازلحاظ شيميايي تغيير نيافته كه درجاي ديگري مذكور نباشد . 100 157,967,044 Rls. 14,039 $
375 1390 اتريش 90292010 تاخوگرا ف 21 157,878,071 Rls. 13,727 $
376 1390 اتريش 84238100 ماشين آلات وا دوا ت توزين, که درجاي ديگرمذکورنباشدباظرفيت توزين حدا کثر30کيلوگرم 26 156,312,918 Rls. 14,904 $
377 1390 اتريش 84659200 ماشين هاي رنده کردن, فرزکردن ياقالب سازي (بابرش )برا ي کارروي چوب, ا ستخوا ن, كائوچو ،موادپلاستيكي سخت وغيره 2,380 155,854,897 Rls. 13,807 $
378 1390 اتريش 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 170 155,578,020 Rls. 14,339 $
379 1390 اتريش 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 430 154,778,261 Rls. 13,458 $
380 1390 اتريش 17029000 عسل مصنوعي ,کارا مل و ساير قندها (همچنين ,قند معکوس invert ),غيرمذکوردر جاي ديگر 5,264 153,813,571 Rls. 13,819 $
381 1390 اتريش 85044020 شارژر باطري 152 153,522,914 Rls. 14,090 $
382 1390 اتريش 29151100 ا سيدفرميک 21,000 153,513,139 Rls. 14,266 $
383 1390 اتريش 29054500 گليسرول 20,000 151,723,845 Rls. 14,504 $
384 1390 اتريش 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 5,840 151,710,402 Rls. 14,052 $
385 1390 اتريش 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 237 149,336,427 Rls. 14,103 $
386 1390 اتريش 32159090 مرکب تحرير يا رسم ونقاشي وساير مرکبهاي تغليظ شده وجامد 3,425 149,026,939 Rls. 14,110 $
387 1390 اتريش 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذکور 426 148,786,590 Rls. 13,507 $
388 1390 اتريش 85171890 ساير دستگاههاي تلفني غير از اقلام مشمول رديفهاي 85171100 لغايت 85171810 170 144,816,638 Rls. 13,405 $
389 1390 اتريش 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 4,180 144,812,621 Rls. 13,716 $
390 1390 اتريش 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 737 143,545,285 Rls. 11,782 $
391 1390 اتريش 39209200 صفحه, ورق... ا زپلي آميدها,مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده بطريق مشابه باموا ددي 1,266 139,286,115 Rls. 13,331 $
392 1390 اتريش 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار براي وسايط نقليه هوا يي 60 136,599,871 Rls. 13,024 $
393 1390 اتريش 84678100 ا ره زنجيري باموتورغيربرقي 321 136,361,548 Rls. 12,885 $
394 1390 اتريش 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 757 135,911,223 Rls. 12,467 $
395 1390 اتريش 09024010 چاي سياه کوبيده در بسته بنديهاي غيرخرده فروشي 5,647 135,463,195 Rls. 12,916 $
396 1390 اتريش 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 350 134,200,000 Rls. 12,633 $
397 1390 اتريش 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 7,495 133,238,615 Rls. 10,868 $
398 1390 اتريش 90251990 ساير دماسنج ها ،آذرسنجها ،توا م نشده با ساير آلات ، غيرمذکور درجاي ديگر 51 132,794,480 Rls. 12,501 $
399 1390 اتريش 84481900 ماشين آلات ودستگاههاي کمکي برا ي ماشين هاي شماره هاي 8444،8445،8446،8447،غير مذكور درجاي ديگر 207 131,225,356 Rls. 12,556 $
400 1390 اتريش 85141090 کوره ها وفرهاکه بامقاومت ا لکتريکي گرم مي شوندبجزکوره دندا نسازي 1,260 127,035,763 Rls. 11,357 $
مجموع کل
53,587,314,772 ريال
مجموع کل
4,913,083 دلار