آمار کل " واردات از" کشور "اتريش" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1390 اتريش 68043000 سنگ برا ي تيزکردن ياصيقلي کردن بادست. 15,411 2,528,888,455 Rls. 231,321 $
102 1390 اتريش 85364120 رله smd (قابل نصب سطحي روي بردمدا رچاپي ) براي ولتاژ حداكثر 60ولت 149 2,527,572,221 Rls. 239,331 $
103 1390 اتريش 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 22,894 2,481,702,413 Rls. 227,250 $
104 1390 اتريش 48116000 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 101,060 2,425,362,190 Rls. 227,773 $
105 1390 اتريش 39012011 پلي اتيلن گريدلوله به صورت پودر باچگالي 94%يابيشتر 132,000 2,360,730,000 Rls. 226,950 $
106 1390 اتريش 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 141,032 2,334,808,600 Rls. 219,005 $
107 1390 اتريش 32129000 پيگمانهاا زنوع موردمصرف درساخت رنگها,ديسپرسه درمحيط غيرآبي به شكل مايع ياخمير ،موا درنگي وسايرموا درنگ کننده دربسته هاي خرده فروشي 17,526 2,324,602,429 Rls. 215,364 $
108 1390 اتريش 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 4,523 2,316,132,636 Rls. 220,836 $
109 1390 اتريش 28439000 ساير ترکيبات , ملغمه ها (Amaljames) 1,160 2,293,825,398 Rls. 211,368 $
110 1390 اتريش 29211900 ساير مونوآمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها,که درجاي ديگري مذکور نباشند ,ا ملاح ا ين ترکيبات 39,626 2,291,635,474 Rls. 218,057 $
111 1390 اتريش 29181100 ا سيدلاکتيک , ا ملاح و ا سترهاي آن 3,240 2,275,051,798 Rls. 212,503 $
112 1390 اتريش 37011000 صفحه ها و فيلم هاي تخت حساس شده , برا ي ا شعه ا يکس , عکسبردا ري نشده 16,993 2,270,531,229 Rls. 204,722 $
113 1390 اتريش 84485900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8447ماشينهاي كمكي آنهاکه درجاي ديگرمذکورنباشد 4,892 2,265,334,524 Rls. 209,983 $
114 1390 اتريش 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زسايرموا دغيرمذکوردرجاي ديگر 9,094 2,255,536,193 Rls. 209,423 $
115 1390 اتريش 39203000 صفحه, ورق... ا زپليمرهاي ا ستيرن, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 51,947 2,212,114,961 Rls. 206,105 $
116 1390 اتريش 86071200 بوژي وبوژي را هنماي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن غيرازرديف 86071100 2,000 2,205,986,994 Rls. 219,917 $
117 1390 اتريش 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 21,493 2,121,779,786 Rls. 195,481 $
118 1390 اتريش 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 5,740 2,115,348,558 Rls. 190,637 $
119 1390 اتريش 74072900 ميله وپروفيل ا زآلياژهاي مس, که درجاي ديگرگفته نشده. 9,984 2,092,000,948 Rls. 200,230 $
120 1390 اتريش 29212900 سايرپلي آمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها؛ املاح اين محصولات غير مذكور دررديف هاي 29212100و29212200 52,800 2,086,425,457 Rls. 196,801 $
121 1390 اتريش 48053000 کاغذ سولفيت بشکل رول يا ورق براي لفاف 147,966 2,059,318,794 Rls. 193,970 $
122 1390 اتريش 39219060 tee-shirt transferازپلي اميد 750 2,045,185,564 Rls. 193,710 $
123 1390 اتريش 68051090 پودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زپارچه نسجي تاروپودباف غيرمذکوردرجاي ديگر 7,885 2,037,078,919 Rls. 190,999 $
124 1390 اتريش 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 4,867 2,023,286,617 Rls. 191,594 $
125 1390 اتريش 29337100 6-هگزا ن لاکتام (ا پسيلون - کاپرولاکتام ) 53,000 2,013,050,343 Rls. 181,791 $
126 1390 اتريش 30043110 دا روهاي داراي هورمونها ياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك حاوي انسولين داراي توليد داخلي مشابه 6,549 1,979,242,062 Rls. 185,236 $
127 1390 اتريش 38210000 كشت بوم هاي آماده برا ي رشد يانگهداري ازميكروارگانيسم هاياازسلولهاي گياهي ،انساني ياحيواني 4,095 1,963,257,497 Rls. 182,842 $
128 1390 اتريش 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 548 1,962,846,749 Rls. 181,496 $
129 1390 اتريش 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 2,205 1,951,434,310 Rls. 184,702 $
130 1390 اتريش 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 12,753 1,947,436,849 Rls. 176,667 $
131 1390 اتريش 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 39,980 1,896,720,567 Rls. 177,789 $
132 1390 اتريش 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 91,952 1,872,511,759 Rls. 177,641 $
133 1390 اتريش 15119090 ساير روغن نخل (باستثناي خام )حتي تصفيه شده (RBD)غيرمذکور در جاي ديگر 253,500 1,848,600,767 Rls. 171,179 $
134 1390 اتريش 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 2,228 1,811,683,616 Rls. 168,926 $
135 1390 اتريش 84169000 ا جزا ءوقطعات مشعل هاي کوره ،بشكه هاي مكانيكي ،تخليه كننده هاي مكانيكي خاكستر ووسايل همانند 497 1,785,594,146 Rls. 165,169 $
136 1390 اتريش 15050090 چربي پشم وموا دچرب مشتق ا زآنهاغير ا ز لانولين 5,935 1,764,303,738 Rls. 165,392 $
137 1390 اتريش 32082060 ورني ويژه مرکب چاپ فلکسوبراساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 55,820 1,740,544,072 Rls. 166,394 $
138 1390 اتريش 48026200 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودشده بصورت ورق بحالت تانشده يک ضلع ا ز435وضلع ديگرا ز297mmبيشترنباشد 144,624 1,725,441,086 Rls. 165,876 $
139 1390 اتريش 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, درجاي ديگرمذکورنباشد 29,911 1,711,091,940 Rls. 146,281 $
140 1390 اتريش 84211900 ماشينهاي گريزا زمرکز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,535 1,700,750,966 Rls. 160,386 $
141 1390 اتريش 39123110 كربوكسي متيل سلولزواملاح ان گريد خوركي 25,000 1,682,019,910 Rls. 157,010 $
142 1390 اتريش 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 3,520 1,663,971,618 Rls. 154,771 $
143 1390 اتريش 84331100 ماشين هاي چمن زني براي چمن زار ،پارك يازمين ورزشي ،دا را ي موتور,که آلت برش دريک سطح ا فقي ميچرخد 13,053 1,653,601,519 Rls. 152,990 $
144 1390 اتريش 29309000 ساير ترکيبات آلي- گوگردي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 30,180 1,644,758,106 Rls. 150,583 $
145 1390 اتريش 39204930 ورق از آلياژ PVC/ABC 61,564 1,635,859,091 Rls. 154,603 $
146 1390 اتريش 04022120 مواد اوليه شيرخشك اطفال (پايه) حاوي چربي گياهي 60,800 1,629,764,523 Rls. 153,389 $
147 1390 اتريش 56031290 ساير بغير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 63,690 1,624,091,874 Rls. 153,120 $
148 1390 اتريش 37013020 فيلم هاي موردمصرف درتصويربرداري پزشكي كه هرضلع آن از255ميلمتر بيشتر باشد 11,795 1,618,484,051 Rls. 138,131 $
149 1390 اتريش 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 11,486 1,586,564,602 Rls. 146,856 $
150 1390 اتريش 28351090 سايرفسفينات هاوفسفيت ها بجزفسفيت سرب 491 1,575,846,604 Rls. 134,907 $
151 1390 اتريش 70182010 دا نه هاي ريزکروي ا زشيشه که قطرا ن ا ز يک ميليمتربيشترنباشد جهت ا يمني جاده ها 252,000 1,569,959,651 Rls. 146,034 $
152 1390 اتريش 95061100 ا سکي روي برف 3,645 1,523,063,468 Rls. 137,947 $
153 1390 اتريش 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 79,761 1,522,046,700 Rls. 139,637 $
154 1390 اتريش 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 14,696 1,518,015,114 Rls. 142,896 $
155 1390 اتريش 26100000 سنگ کروم وکنسانتره هاي آن 201,000 1,517,453,718 Rls. 145,909 $
156 1390 اتريش 30043210 داروها ي حاوي هورمون هاي كورتي كوستروئيد ي داراي توليد داخلي مشابه 1,017 1,506,092,323 Rls. 143,921 $
157 1390 اتريش 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 856 1,492,999,952 Rls. 136,253 $
158 1390 اتريش 72288000 ميله هاي توخالي براي حفاري, ا زفولادممزوج يا از فولاد غير ممزوج. 59,440 1,440,744,602 Rls. 131,906 $
159 1390 اتريش 49011000 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 1,162 1,433,721,292 Rls. 133,233 $
160 1390 اتريش 28352900 سايرفسفات ها غير از مونو يا دي سديم ، پتاسيم ، فسفات دي كلسيك ، دي كلسيم فسفات ، منوكلسيم فسفات ، فسفاتهاي دي كلسيم 40,000 1,400,487,168 Rls. 125,267 $
161 1390 اتريش 84212930 فيلترا ماده شده جهت ا ستفاده درست هاي تزريق خون وسرم 700 1,394,076,312 Rls. 127,197 $
162 1390 اتريش 39204330 ورق از الياژ ABS / PVC 37,154 1,373,907,545 Rls. 129,504 $
163 1390 اتريش 21069020 ا مولسيفاير 38,404 1,353,052,381 Rls. 122,971 $
164 1390 اتريش 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياکنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذکوردرجاي ديگر. 1,341 1,351,499,355 Rls. 129,518 $
165 1390 اتريش 39171000 روده هاي مصنوعي(پوشش سوسيس )ا زپروتئين سفت شده ياا زموا د پلاستيكي سلولزي 8,692 1,349,592,985 Rls. 123,236 $
166 1390 اتريش 84490000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتکميل کردن نمديانبافته ها به صورت توپ باشكل معين 32,740 1,324,000,000 Rls. 121,971 $
167 1390 اتريش 82023100 تيغه ا ره مدور(ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگردبر)دا را ي قسمت عامل ا زفولاد. 8,523 1,262,229,172 Rls. 116,644 $
168 1390 اتريش 48026900 سايرکاغذومقوا هابابيش ا ز10%ا لياف مکانيکي يا شيميايي - مکانيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 98,512 1,259,108,676 Rls. 117,994 $
169 1390 اتريش 76032000 پودرباساختارلايه ا ي با فلس آلومينيوم. 6,405 1,246,867,132 Rls. 111,205 $
170 1390 اتريش 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 28,790 1,242,961,807 Rls. 106,941 $
171 1390 اتريش 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 58,000 1,239,364,984 Rls. 119,124 $
172 1390 اتريش 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 4,787 1,225,397,734 Rls. 118,422 $
173 1390 اتريش 29054410 سوربيتول محلول درآب (D-گلوسيتول) 196,000 1,221,163,734 Rls. 117,860 $
174 1390 اتريش 29163200 پرا کسيد بنزوئيل و کلروبنزوئيل 13,666 1,202,310,310 Rls. 113,852 $
175 1390 اتريش 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 4,103 1,176,658,890 Rls. 97,072 $
176 1390 اتريش 29251100 ساكارين و ا ملاح آن 7,500 1,159,170,995 Rls. 110,060 $
177 1390 اتريش 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 2,762 1,151,240,613 Rls. 108,389 $
178 1390 اتريش 39219020 ورق HPL ( highpressureiamimsted) با ضخامت بيشترا ز2/1ميکرون وکمترا ز2مليمتر، و 114,078 1,150,872,257 Rls. 108,155 $
179 1390 اتريش 84253120 سيستم محركه بدون جعبه دنده (gearless)برا ي آسانسورشامل ا لکتروموتور،پولي ،ترمزوسيستم محرکه بامغناطيس دا ئم باموتوربرقي 38,610 1,132,860,496 Rls. 108,908 $
180 1390 اتريش 37024300 فيلم, بصورت رول, سورا خ نشده, باپهنائي بيش ا ز 610ميليمتروطوليکه ا ز200متربيشترنباشد 21,011 1,125,411,118 Rls. 101,930 $
181 1390 اتريش 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 65 1,122,625,216 Rls. 107,924 $
182 1390 اتريش 95069930 تخته برف سوا ريSNOWBOARD 10,568 1,095,597,822 Rls. 99,970 $
183 1390 اتريش 84821000 بلبرينگ. 2,598 1,095,438,000 Rls. 100,597 $
184 1390 اتريش 38101010 ترکيبات برا ي پاک کردن وپردا خت سطح فلزا ت 11,051 1,087,306,000 Rls. 102,842 $
185 1390 اتريش 28334000 پرا کسوسولفات ها (پرسولفات ها) 23,800 1,072,921,077 Rls. 99,201 $
186 1390 اتريش 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذکوردرجاي ديگر 3,863 1,069,146,423 Rls. 101,333 $
187 1390 اتريش 09109929 ساير ادويه جات به صورت كوبيده دربسته بندي هاي غير خرده فروشي به غيراز آويشن وبرگ غار. 10,000 1,066,530,225 Rls. 102,512 $
188 1390 اتريش 82012000 چنگک براي كارهاي كشاورزي 9,687 1,057,112,419 Rls. 91,915 $
189 1390 اتريش 84248910 پاشنده مخصوص ظروف ا سپري 1,115 1,052,303,377 Rls. 93,521 $
190 1390 اتريش 85014010 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون (asynchronous)باجريان متناوب ،تك فاز 35,429 1,040,845,563 Rls. 98,204 $
191 1390 اتريش 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 52,920 1,021,106,023 Rls. 96,476 $
192 1390 اتريش 59100000 تسمه نقاله ياتسمه ا نتقال نيروا زموا دنسجي پوشانده شده يا مطبق شده با مواد پلاستيكي يا مستحكم شده با فلز يا با مواد ديگر 3,181 1,011,120,133 Rls. 97,436 $
193 1390 اتريش 84322900 کلوخ شکن غيرا زکلوخ شکن ديسکي,دستگاه شيارزن, دستگاه کشت وزرع, دستگاه ريشه کني ودستگاه کج بيل غير مذكور درجاي ديگر 13,083 978,918,189 Rls. 90,450 $
194 1390 اتريش 72269200 محصولات تخت نوردشده ا زفولادممزوج, فقطسردنوردشده, باپهناي کمترا ز600mm غيرمذکودرجاي ديگر 20,008 939,701,108 Rls. 88,251 $
195 1390 اتريش 28415000 ساير کرمات ها و دي کرمات ها ، پراكسو كرمات ها به جز دي كرومات سديم . 13,949 933,169,100 Rls. 86,460 $
196 1390 اتريش 44189000 مصنوعات نجاري و قطعات چوب بست برا ي ساختمان ا زچوب غيرمذکوردرجاي ديگر 56,439 930,577,110 Rls. 86,251 $
197 1390 اتريش 83089000 سايرچفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگک،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 1,878 928,815,906 Rls. 83,302 $
198 1390 اتريش 28181000 کوروندوم مصنوعي ,حتي باساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 50,000 926,822,703 Rls. 85,540 $
199 1390 اتريش 84313190 سايرقطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار يا پلکان متحرک غيرمذکور 4,468 925,061,806 Rls. 89,200 $
200 1390 اتريش 91122000 قابها و قفسه ها براي ساعت ديوا ري ياروميزي وهمانند وبرا ي سايرکالاهاي مشمول ا ين فصل 260 919,053,405 Rls. 86,207 $
201 1390 اتريش 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 21,360 918,332,002 Rls. 85,158 $
202 1390 اتريش 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 420 913,554,554 Rls. 85,691 $
203 1390 اتريش 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 13,907 911,691,751 Rls. 79,279 $
204 1390 اتريش 85144000 دستگاههاي گرمازا ي ا لقائي يا دي ا لکتريک صنعتي يا آزمايشگاهي 140 911,227,218 Rls. 86,446 $
205 1390 اتريش 39207900 صفحه, ورق, ...ا زسايرمشتقات سلولز,مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 5,607 910,664,624 Rls. 74,279 $
206 1390 اتريش 29211100 مونو-دي -ياتري متيل امين واملاح ان ها 26,400 907,815,350 Rls. 74,047 $
207 1390 اتريش 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 158,920 907,568,122 Rls. 82,282 $
208 1390 اتريش 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 3,445 896,875,107 Rls. 78,746 $
209 1390 اتريش 85043120 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت حداكثر 1كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 607 896,589,546 Rls. 86,677 $
210 1390 اتريش 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 23,375 894,273,615 Rls. 85,971 $
211 1390 اتريش 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 3,650 891,940,000 Rls. 72,752 $
212 1390 اتريش 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 11,792 872,039,732 Rls. 71,760 $
213 1390 اتريش 28332920 سولفات کبالت، تيتانيوم 2,020 866,780,189 Rls. 81,455 $
214 1390 اتريش 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 9,564 854,849,620 Rls. 81,395 $
215 1390 اتريش 63053300 جوال وکيسه براي بسته بندي کالا,از نوار پلي اتيلن ياپلي پروپيلن ياهمانندغيرمذکوردرجاي ديگر 23,692 845,466,300 Rls. 68,961 $
216 1390 اتريش 38112100 ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن کننده دا را ي روغن هاي نفتي ياروغنهاي حاصل ازموادمعدني قيري 8,000 844,444,638 Rls. 76,559 $
217 1390 اتريش 82029900 تيغه ا ره, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 5,132 835,502,335 Rls. 79,455 $
218 1390 اتريش 90141000 قطب نماهاي جهت ياب 368 834,417,000 Rls. 78,518 $
219 1390 اتريش 30062000 معرفهايي که در تشخيص گروه هاي خون و عوا مل خوني مصرف ميشود 45 833,756,803 Rls. 78,206 $
220 1390 اتريش 84629100 پرس هاي هيدروليک برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 300 810,027,307 Rls. 73,439 $
221 1390 اتريش 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 100 807,777,811 Rls. 71,561 $
222 1390 اتريش 39202040 نوا رفومي ويژه صنايع سيم وکابل ازپليمرهاي پروپيلن 11,093 803,776,387 Rls. 73,758 $
223 1390 اتريش 30033190 سايردا روهاي هورمون دا رفاقدا نتي بيوتيک داراي ا نسولين که توليددا خلي ندا رند 952 793,455,491 Rls. 74,233 $
224 1390 اتريش 84138120 تملبه هاي تزريقي 1,063 774,139,471 Rls. 71,223 $
225 1390 اتريش 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 3,122 759,533,737 Rls. 71,052 $
226 1390 اتريش 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليک )برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 22,005 758,951,313 Rls. 68,808 $
227 1390 اتريش 84099910 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي صنعتي 435 747,177,144 Rls. 67,002 $
228 1390 اتريش 84254100 سيستم بالابرثابت ا زنوعي که درتعميرگاههابکارميروند 21,381 731,233,845 Rls. 69,741 $
229 1390 اتريش 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 15,954 729,746,564 Rls. 68,868 $
230 1390 اتريش 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 24,099 728,132,422 Rls. 68,554 $
231 1390 اتريش 29181590 ساير ا ملاح و ا سترهاي ا سيدسيتريک غير مذکور 66,000 722,367,731 Rls. 64,502 $
232 1390 اتريش 84795000 رباتهاي صنعتي,(industrial robots ) که درجاي ديگر مذکورنباشد 53,039 722,261,585 Rls. 62,124 $
233 1390 اتريش 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,364 718,370,335 Rls. 65,101 $
234 1390 اتريش 72281000 ميله هاا زفولادتندبرغير ازرديف 72271000 4,104 705,243,538 Rls. 57,524 $
235 1390 اتريش 33029090 سايرمخلوطهاي موا د معطر ومخلوطهابرا ساس يک يا چندماده ا ز ا ين موا دغيرمذکوردرجاي ديگر 8,284 703,455,053 Rls. 63,928 $
236 1390 اتريش 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر1500تا3000سانتيمتر مكعب 2,080 695,258,452 Rls. 62,355 $
237 1390 اتريش 29163990 ساير ا سيدهاي منوکربوکسيليک بودا ر ,ا نيدريدها ...غيرمذکور 10,060 685,070,180 Rls. 60,442 $
238 1390 اتريش 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 687 684,436,967 Rls. 61,338 $
239 1390 اتريش 83024200 يرا ق ها , اتصالات واشياء همانند برا ي مبلمان ا زفلزمعمولي 24,905 681,545,738 Rls. 62,918 $
240 1390 اتريش 85352190 ساير قطع کننده هاي خودکارمدا ربراي ولتاژ کمتر از72.5 كيلوولت بجزسکسيونرودژنکتور 3,122 664,254,968 Rls. 63,559 $
241 1390 اتريش 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 523 661,150,127 Rls. 62,091 $
242 1390 اتريش 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 49 660,700,753 Rls. 60,556 $
243 1390 اتريش 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دا رويي 38,250 653,993,855 Rls. 60,882 $
244 1390 اتريش 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 1,538 653,475,260 Rls. 62,822 $
245 1390 اتريش 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 10,000 645,220,924 Rls. 59,276 $
246 1390 اتريش 84135010 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع پيستوني 1,088 644,607,052 Rls. 58,815 $
247 1390 اتريش 39206120 فيلم متالايزازپلي كربنات ها 5,064 642,748,805 Rls. 61,307 $
248 1390 اتريش 71171900 زيورآلات بدلي ا زفلزا ت معمولي(همچنين آبکاري شده )غيرمذکوردرجاي ديگر 500 639,800,426 Rls. 58,440 $
249 1390 اتريش 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 2,206 631,284,862 Rls. 59,838 $
250 1390 اتريش 68052020 تسمه هاي سنباده با محيط 4 متر وكمتر 1,678 627,705,588 Rls. 55,716 $
251 1390 اتريش 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 21,000 622,278,850 Rls. 57,168 $
252 1390 اتريش 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 6,065 621,939,799 Rls. 56,191 $
253 1390 اتريش 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا کسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 360 620,580,409 Rls. 53,959 $
254 1390 اتريش 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 393 616,835,389 Rls. 57,038 $
255 1390 اتريش 90303300 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ،جريان ،مقاومت ياقدرت فاقد وسيله ثبت . 142 606,222,960 Rls. 57,424 $
256 1390 اتريش 68042300 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زسنگ طبيعي. 1,798 601,303,118 Rls. 57,425 $
257 1390 اتريش 39011011 پلي اتيلن خطي به صورت پودرباچگالي كمتراز94% 24,750 599,300,000 Rls. 48,883 $
258 1390 اتريش 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 16,000 591,206,776 Rls. 55,455 $
259 1390 اتريش 68149090 ميکاي کارشده و ا شيا ساخته شده ا ز ميکا بغيرا ز ورق غيرمذکوردرجاي ديگر 1,194 588,966,773 Rls. 55,858 $
260 1390 اتريش 82031000 سوهان, چوب ساب وا بزا رهاي همانند. 12,085 585,414,290 Rls. 54,413 $
261 1390 اتريش 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 48,565 585,118,895 Rls. 55,283 $
262 1390 اتريش 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 29,442 580,860,000 Rls. 52,736 $
263 1390 اتريش 85340000 مدا رهاي چاپي 225 578,555,161 Rls. 53,835 $
264 1390 اتريش 84424000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات, دستگاههاي حروف چيني ياساختن وآماده كردن كليشه ،لوحه ،استوانه وغيره 242 572,302,175 Rls. 54,039 $
265 1390 اتريش 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 137 570,971,511 Rls. 52,548 $
266 1390 اتريش 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي کشاورزي ياباغباني وگلكاري 3,118 563,013,798 Rls. 53,020 $
267 1390 اتريش 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 555 557,597,607 Rls. 51,391 $
268 1390 اتريش 64021220 کفش هاي اسکي بارويه وتخت بيروني از كائوچو يا پلاستيك 2,352 555,576,628 Rls. 50,297 $
269 1390 اتريش 39202030 صفحه ،ورق ياتيغه ازپليمرهاي پروپيلن باضخامت 12ميكرون وکمتر ويژه صنايع خازن سازي 3,327 548,501,159 Rls. 51,663 $
270 1390 اتريش 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذکور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذکوردرجاي ديگر 2,415 546,066,038 Rls. 51,887 $
271 1390 اتريش 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 1,782 545,724,105 Rls. 51,772 $
272 1390 اتريش 85011090 سايرا لکتروموتورهابه قدرت حداكثر 37.5 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 5,093 545,370,902 Rls. 52,281 $
273 1390 اتريش 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 10,365 543,448,511 Rls. 49,947 $
274 1390 اتريش 84122100 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک باحرکت خطي(سيلندرها) 2,180 542,735,877 Rls. 50,652 $
275 1390 اتريش 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 9,000 542,373,591 Rls. 50,629 $
276 1390 اتريش 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 7,172 537,171,414 Rls. 47,966 $
277 1390 اتريش 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 496 534,624,984 Rls. 48,780 $
278 1390 اتريش 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 39,697 533,330,758 Rls. 48,094 $
279 1390 اتريش 90292090 سرعت سنج وتاکومتر وا ستروبوسکوپ ،كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 5 533,286,700 Rls. 47,700 $
280 1390 اتريش 38029090 موا د معدني طبيعي ا کتيف شده به غيرازخاك رنگبر زغال ودوده هاي حيوا ني 41,948 522,567,716 Rls. 45,793 $
281 1390 اتريش 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 11,908 520,232,362 Rls. 47,745 $
282 1390 اتريش 21033000 آرد و زبره خردل و خردل آماده 11,040 518,856,850 Rls. 48,451 $
283 1390 اتريش 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 319 515,854,664 Rls. 47,191 $
284 1390 اتريش 90041000 عينک آفتابي 480 515,066,152 Rls. 46,026 $
285 1390 اتريش 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 262 511,355,152 Rls. 46,936 $
286 1390 اتريش 25199090 ا کسيدهاي منيزيم حتي خالص 88,000 509,952,581 Rls. 45,515 $
287 1390 اتريش 96110000 مهرهاي تاريخ زني,لاک ومهرکردن ياشماره زني,وهمانند(همچنين وسايل برا ي چاپ )،ورساد ومجموعه هاي چاپ دستي ،براي كاركردن بادست 8,260 509,251,890 Rls. 47,954 $
288 1390 اتريش 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 386 500,374,559 Rls. 44,869 $
289 1390 اتريش 82082000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي کارکردن روي چوب. 2,196 497,786,295 Rls. 47,335 $
290 1390 اتريش 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 21,100 494,933,550 Rls. 47,190 $
291 1390 اتريش 39131000 اسيدالژينيك واملاح واسترها آن ،به اشكال ابتدائي 9,080 494,804,898 Rls. 46,111 $
292 1390 اتريش 73151100 زنجيرغلتکي باحلقه هاي مفصل بندي شده از چدن ،آهن يا از فولاد. 18,690 484,736,552 Rls. 45,657 $
293 1390 اتريش 44119210 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده بطريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 33,297 483,532,214 Rls. 39,440 $
294 1390 اتريش 39012059 کامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 22,700 474,940,659 Rls. 45,650 $
295 1390 اتريش 82021000 ا ره دستي. 8,131 470,648,918 Rls. 42,408 $
296 1390 اتريش 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 5,000 470,120,271 Rls. 44,996 $
297 1390 اتريش 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 10,195 468,184,088 Rls. 42,912 $
298 1390 اتريش 39206990 سايرصفحه, ورق, ..غيرمذکورا زپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غيرمذكور . 1,961 467,441,960 Rls. 44,093 $
299 1390 اتريش 82023900 تيغه ا ره مدور(ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگرد بر به غير ازرديف 82023100،به انضمام ا جزا ء وقطعات. 2,528 464,554,845 Rls. 43,909 $
300 1390 اتريش 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 1,521 456,615,698 Rls. 42,439 $
مجموع کل
225,637,396,863 ريال
مجموع کل
20,879,359 دلار