آمار کل " واردات از" کشور "اوکراين" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1389 اوکراين 85168000 مقاومت هاي گرم کننده ا لکتريکي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 25 26,012,802 Rls. 2,519 $
102 1389 اوکراين 85392100 لامپ هاي رشته ا ي هالوژن تنگستن (غيرا زلامپ هاي ا شعه ماورا ء بنفش و مادون قرمز) 120 24,593,000 Rls. 2,367 $
103 1389 اوکراين 90292090 سرعت سنج وتاکومتر وا ستروبوسکوپ ،كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 192 22,496,001 Rls. 2,171 $
104 1389 اوکراين 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 95 22,317,809 Rls. 2,146 $
105 1389 اوکراين 63079090 ساير ا شيادوخته و مهيا وهمچنين ا لگوي لباس غيرمذکور درجاي ديگر 26 22,283,503 Rls. 2,147 $
106 1389 اوکراين 85359000 ساير دستگاهها براي قطع ووصل وتغييروحفاظت مدارهاي برقي،همچنين دوشاخه اتصال وجعبه تقسيم، براي ولتاژ بيشتر از V1000,غيرمذکوردرجاي ديگر 122 21,123,394 Rls. 2,036 $
107 1389 اوکراين 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 92 19,348,653 Rls. 1,874 $
108 1389 اوکراين 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 860 17,968,216 Rls. 1,721 $
109 1389 اوکراين 87089931 ا جزا وقطعات غير مذكور مورداستفاده در سوا ري ، سوا ري کار، وا نت وترا کتور کشاورزي 450 16,501,748 Rls. 1,586 $
110 1389 اوکراين 84733091 اجزاء وقطعات كارتريج ليزري 584 15,423,925 Rls. 1,516 $
111 1389 اوکراين 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 220 13,183,073 Rls. 1,258 $
112 1389 اوکراين 82071300 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 300 12,959,551 Rls. 1,249 $
113 1389 اوکراين 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 50 12,746,248 Rls. 1,225 $
114 1389 اوکراين 87083029 ترمزهاوترمزها خودروها وغيراز لنت هاي ترمز سوارشده وغيرازانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 80 12,048,119 Rls. 1,158 $
115 1389 اوکراين 49029090 سايرروزنامه مجله ونشريات ا دوا ري که کمترا ز چهارباردر هفته منتشرشودغيرمذکور 270 11,168,531 Rls. 1,084 $
116 1389 اوکراين 82054000 آچارپيچ گوشتي. 500 10,210,494 Rls. 1,001 $
117 1389 اوکراين 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 300 9,546,593 Rls. 901 $
118 1389 اوکراين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 48 8,820,553 Rls. 850 $
119 1389 اوکراين 94054020 چرا غهاي ضد ا نفجار 9 7,161,685 Rls. 688 $
120 1389 اوکراين 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 560 6,775,039 Rls. 651 $
121 1389 اوکراين 84073210 موتور پيستوني تناوبي دوزمانه با ظرفيت سيلندر بيشتر از 50 وحداكثر 250سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 200 6,221,968 Rls. 600 $
122 1389 اوکراين 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 8 6,153,046 Rls. 594 $
123 1389 اوکراين 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 55 6,057,389 Rls. 579 $
124 1389 اوکراين 73202090 سايرفنر هاي مارپيچ ا زا هن يافولادبغيرا ز فنرپيچشي مخصوص نوا رکاست ويدئو 250 5,598,746 Rls. 540 $
125 1389 اوکراين 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 6 4,627,181 Rls. 442 $
126 1389 اوکراين 84251100 قرقره هاي طناب دا ربالاکشنده وچرخهاي بالاکشنده, دا را ي موتوربرقي 150 4,522,009 Rls. 432 $
127 1389 اوکراين 82031000 سوهان, چوب ساب وا بزا رهاي همانند. 100 3,063,148 Rls. 300 $
128 1389 اوکراين 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 86 2,707,852 Rls. 261 $
129 1389 اوکراين 87089210 صداخفه كن ها(انباره هاي اگزوز)، لوله هاي اگزوز وقطعات مربوطه ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 20 2,654,328 Rls. 255 $
130 1389 اوکراين 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 100 2,586,757 Rls. 250 $
131 1389 اوکراين 84133010 پمپ ا نژکتور 20 2,143,327 Rls. 206 $
132 1389 اوکراين 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 33 2,073,687 Rls. 201 $
133 1389 اوکراين 85471090 ساير قطعات عايق ا ز سرا ميک ،محتوي كمتراز 80درصد وزني ا کسيدهاي فلزي 42 1,666,370 Rls. 161 $
134 1389 اوکراين 90251190 ترمومترهاي غير پزشكي ، پرشده بامايع برا ي خوا ندن مستقيم 32 1,364,341 Rls. 132 $
135 1389 اوکراين 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 43 833,185 Rls. 80 $
136 1389 اوکراين 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 15 777,003 Rls. 75 $
مجموع کل
365,739,273 ريال
مجموع کل
35,256 دلار