آمار کل " واردات از" کشور "ماکائو" سال "1388"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1388 ماکائو 74102100 ورق ونوا رهاي نازك, ملصق برروي كاغذ مقوا،موادپلاستيك ياروي تكيه گاه ازمواد همانند ا زمس تصفيه شده, به ضخامت 15/0 mmياكمتر 71,254 1,159,288,680 Rls. 116,427 $
2 1388 ماکائو 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مركب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 23,926 1,053,636,791 Rls. 105,258 $
3 1388 ماکائو 90138090 سايروسايل دا ري كريستال مايع وا لات ودستگاههاي ا پتيكي ,غيرمذكوردرجاي ديگر 1,112 39,679,491 Rls. 3,984 $
4 1388 ماکائو 48101400 كاغذمقوا ا ندوده باكائولن يا..بصورت ورق بحالت تانشده يك ضلع ا ز435mmوضلع ديگرا ز297mmبيشترنباشد 1,595 35,307,113 Rls. 3,552 $
5 1388 ماکائو 32151900 مركب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 183 16,837,493 Rls. 1,686 $
6 1388 ماکائو 37079020 تونر ودولوپردستگاههاي فتوكپي وپرينتر 64 3,794,909 Rls. 382 $
مجموع کل
2,308,544,477 ريال
مجموع کل
231,289 دلار