آمار کل " واردات از" کشور "قطر" سال "1388"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1388 قطر 27101110 بنزين 24,999,960 207,615,003,809 Rls. 20,880,519 $
2 1388 قطر 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذكور كه دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 15,026,082 136,438,486,514 Rls. 13,947,913 $
3 1388 قطر 29031500 1,2 -دي كلروا تان (ا تيلن دي كلريد) 26,997,995 122,292,008,256 Rls. 12,277,155 $
4 1388 قطر 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي كمترا ز94 %به جز نوع پودري 5,832,960 74,062,688,198 Rls. 7,472,263 $
5 1388 قطر 28151200 هيدرا كسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 31,250,953 52,873,209,224 Rls. 5,326,064 $
6 1388 قطر 39011011 پلي اتيلن خطي به صورت پودرباچگالي كمتراز94% 5,501,921 30,019,127,636 Rls. 3,011,677 $
7 1388 قطر 29032100 كلرور وينيل (كلروا تيلن) 4,195,201 27,975,393,782 Rls. 2,913,497 $
8 1388 قطر 87032500 وسائل نقليه با موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 3000 سانتي متر مكعب وبيشتر 118,370 14,436,247,610 Rls. 1,452,237 $
9 1388 قطر 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1500تا2400 سانتيمتر مكعب 85,060 8,908,279,249 Rls. 896,710 $
10 1388 قطر 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر2400تا3000سانتيمتر مكعب 23,140 5,334,616,892 Rls. 535,986 $
11 1388 قطر 39011031 پلي اتيلن گريد فيلم به صورت پودرباچگالي كمتراز94% 168,000 1,616,229,606 Rls. 161,882 $
12 1388 قطر 90183120 سرنگ 60، 50، 20، 10، 5، 3، 5/2 ، 2 سي سي 26,482 1,476,480,842 Rls. 147,696 $
13 1388 قطر 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 96,000 1,262,606,710 Rls. 127,164 $
14 1388 قطر 39011049 پلي ا تلين گريد تزريقي با چگالي كمتر ا ز 94%بجز نوع پودري 48,000 706,238,498 Rls. 70,624 $
15 1388 قطر 10063000 برنج نيمه سفيد شده يا برنج كامل سفيد شده حتي صيقلي يا براق شده 47,600 403,750,340 Rls. 40,460 $
16 1388 قطر 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه 1,300 320,229,252 Rls. 32,245 $
17 1388 قطر 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشكي 6,049 315,320,538 Rls. 31,463 $
18 1388 قطر 87033300 وسايل نقليه باحجم سيلندر 2500 سانتي مترمكعب وبيشتر 2,500 266,692,600 Rls. 26,667 $
19 1388 قطر 90291000 كنتور دورسنج, كنتورتوليد,تاكسيمتر,كيلومترشمار,گام سنج وهمانند 7 209,715,545 Rls. 21,175 $
20 1388 قطر 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري كار و وا نت 684 182,633,489 Rls. 18,395 $
21 1388 قطر 49019900 كتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده كه درجاي ديگر گفته نشده 3,200 164,746,597 Rls. 16,552 $
22 1388 قطر 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 483 129,900,000 Rls. 13,139 $
23 1388 قطر 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيكي غيرمذكوربجزكپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 435 109,318,576 Rls. 10,955 $
24 1388 قطر 84144090 سايركمپرسورهاي هوا كه روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذكوردرجاي ديگر 3,800 106,898,843 Rls. 10,657 $
25 1388 قطر 95061200 لوا زم بستن ا سكي(بندا سكي)روي برف 330 106,459,745 Rls. 10,652 $
26 1388 قطر 84485900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8447ماشينهاي كمكي آنهاكه درجاي ديگرمذكورنباشد 102 82,147,359 Rls. 8,278 $
27 1388 قطر 68022100 سنگ مرمر,سنگ ترا ورتن, رخام,فقط بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايكپارچه. 19,105 59,469,524 Rls. 5,997 $
28 1388 قطر 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 315 55,651,890 Rls. 5,613 $
29 1388 قطر 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 390 54,379,070 Rls. 5,495 $
30 1388 قطر 85045090 ساير ا لقا كننده هاغيرمذكوردرجاي ديگر 95 43,109,780 Rls. 4,344 $
31 1388 قطر 68029310 پوليش دا ده شده شكل دا ده شده يا كارشده ا ما كنده كاري و حكاكي نشده 13,942 40,758,231 Rls. 4,110 $
32 1388 قطر 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 1,200 40,149,800 Rls. 4,003 $
33 1388 قطر 44201000 مجسمه هاي كوچك و سايرا شياء ,تزئيني ا ز چوب 255 34,959,502 Rls. 3,486 $
34 1388 قطر 71039990 سنگهاي گرا نبهاونيمه گرا نبهاكارشده يا نشده يادرجه بندي شده يانشده بجزفيروزه طبيعي 42 13,153,834 Rls. 1,320 $
35 1388 قطر 61059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, كشباف, ا زسايرموا دنسجي 35 13,009,332 Rls. 1,297 $
36 1388 قطر 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذكور درجاي ديگر 107 11,432,131 Rls. 1,169 $
37 1388 قطر 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 85 9,980,319 Rls. 1,006 $
38 1388 قطر 76109000 ا سكلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 350 9,611,167 Rls. 959 $
39 1388 قطر 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 1 7,017,663 Rls. 704 $
40 1388 قطر 39264000 مجسمه هاي كوچك و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيكي 10 1,189,425 Rls. 119 $
مجموع کل
687,808,301,378 ريال
مجموع کل
69,501,646 دلار