آمار کل " واردات از" کشور "اکوادور" سال "1388"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1388 اکوادور 08030000 موز ,همچنين موز سبز ,تازه يا خشك كرده 1,368,836 7,427,570,002 Rls. 752,693 $
2 1388 اکوادور 20079910 پوره موز,ا نبه, پشن فورت, ليچي و آناناس غير هموژنيزه 294,549 1,720,295,535 Rls. 173,664 $
3 1388 اکوادور 44072400 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا بضخامت بيش ا زmm6ا زگونه ويرولاماهون, ا يميوئياوبالسا 23,745 1,198,403,352 Rls. 120,322 $
4 1388 اکوادور 76061200 صفحه مربع يامستطيل ,ا زآلياژآلومينيوم, به ضخامت بيش ا ز 2/0 mm 55,014 731,130,048 Rls. 73,904 $
5 1388 اکوادور 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشكي ،جرا حي و دا مپزشكي ،غيرمذكور درجاي ديگر 15 696,870,831 Rls. 70,129 $
6 1388 اکوادور 11063000 آرد ,زبره و پودر محصولات فصل 8 17,280 654,000,000 Rls. 65,961 $
7 1388 اکوادور 48041100 كرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شكل رول ياورق 108,103 465,925,915 Rls. 47,197 $
8 1388 اکوادور 90211010 پيچ وميله وپلاك درون ا ستخوا ني 100 414,910,000 Rls. 41,363 $
9 1388 اکوادور 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيك باظرفيت حدا كثر10كيلوگرم 7,472 247,309,200 Rls. 24,998 $
10 1388 اکوادور 15042000 چربي ,روغن ماهي و ا جزا ء آن ها بغيرا ز روغن جگر 1,083 160,831,116 Rls. 16,082 $
11 1388 اکوادور 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 2,212 102,468,984 Rls. 10,358 $
مجموع کل
13,819,714,983 ريال
مجموع کل
1,396,670 دلار