آمار کل " واردات از" کشور "استراليا" سال "1388"
خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1388 استراليا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيكي غيرمذكوربجزكپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 246 37,678,365 Rls. 3,763 $
102 1388 استراليا 90301000 ا لات ودستگاههاي سنجش ياكشف تشعشعات يونيزه كننده 85 36,784,060 Rls. 3,707 $
103 1388 استراليا 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري كار 1,091 35,877,435 Rls. 3,619 $
104 1388 استراليا 94029090 سايرمبلهاي پزشكي,جرا حي,دندا نپزشكي وتختخوا ب بيمارستاني واجزاء قطعات آنها كه درجاي ديگري ذكر نشده باشند . 244 35,790,649 Rls. 3,642 $
105 1388 استراليا 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 483 35,628,489 Rls. 3,593 $
106 1388 استراليا 57050000 سايرفرشهاوكف پوشهاي نسجي حتي ا ماده مصرف غيرمذكوردرجاي ديگر 694 33,838,511 Rls. 3,352 $
107 1388 استراليا 87089949 ا جزا وقطعات ومتفرغات وسايل نقليه موتوري بغيرازا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي 28 33,550,786 Rls. 3,435 $
108 1388 استراليا 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 23 29,299,340 Rls. 2,968 $
109 1388 استراليا 25070010 كائولن 1,000 26,991,927 Rls. 2,711 $
110 1388 استراليا 85282100 مونيتورهاي ويدئويي رنگي 17 26,776,546 Rls. 2,680 $
111 1388 استراليا 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 16 26,594,781 Rls. 2,662 $
112 1388 استراليا 84253900 چرخهاي كشنده, چرخهاي طناب, بدون موتوربرقي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 8 26,218,980 Rls. 2,636 $
113 1388 استراليا 85414000 وسايل نيمه هادي حساس در برا بر نور ,همچينين قوه هاي نوري ،ديودهاي ساطع نور 975 25,942,064 Rls. 2,609 $
114 1388 استراليا 39222000 نشستگاه و سرپوش آن ا ز موا د پلاستيكي 200 24,094,039 Rls. 2,413 $
115 1388 استراليا 28211000 ا كسيدهاوهيدروا كسيدهاي آهن 125 22,347,500 Rls. 2,252 $
116 1388 استراليا 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا كثر125وا ت 100 21,488,114 Rls. 2,155 $
117 1388 استراليا 30045012 دا روهاي حاوي ويتامينهاي دا م داراي توليد مشابه 115 21,100,000 Rls. 2,110 $
118 1388 استراليا 49029090 سايرروزنامه مجله ونشريات ا دوا ري كه كمترا ز چهارباردر هفته منتشرشودغيرمذكور 145 20,163,107 Rls. 2,036 $
119 1388 استراليا 85318000 دستگاههاي برقي علامت دا دن سمعي يا بصري , كه درجاي ديگر مذكور نباشد 21 19,093,930 Rls. 1,926 $
120 1388 استراليا 59111000 پارچه هاي نسجي...,ا ندودشده ياقشرزده, پوشانده شده يامطبق شده باكائوچو,چرم ياسايرموا د...بر 38 18,387,278 Rls. 1,839 $
121 1388 استراليا 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 11 18,129,310 Rls. 1,835 $
122 1388 استراليا 38210000 محيطهاي كشت آماده برا ي تكثير موجودا ت زنده ذره بيني 21 17,853,374 Rls. 1,859 $
123 1388 استراليا 95029900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ،برا ي عروسكهائيكه منحصرا" به شكل ا نسان هستند ،غيرازرديف 95029100 30 17,140,670 Rls. 1,717 $
124 1388 استراليا 85131000 چراغ برقي قابل حمل كه بامنبع نيروي همراه خود كار ميكند 620 14,524,491 Rls. 1,462 $
125 1388 استراليا 62032900 لباس بصورت مجموعه, مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر 600 14,127,697 Rls. 1,422 $
126 1388 استراليا 28365000 كربنات كلسيم 960 14,006,508 Rls. 1,398 $
127 1388 استراليا 63029100 شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه ا زپنبه, غيرمذكوردرجاي ديگر 510 12,936,762 Rls. 1,281 $
128 1388 استراليا 85312000 تابلوهاي شاخص مجهزبه نشان دهنده هاي باكريستال مايع (LCD)ياباديودهاي ساطع نور(LED) 1 12,172,590 Rls. 1,211 $
129 1388 استراليا 73090000 مخزن, منبع... (غيرا زبرا ي گاز),ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش بيش ا ز300ليتر بدون دستگاههاي مكانيكي ياحرارتي 800 11,609,582 Rls. 1,167 $
130 1388 استراليا 90292029 پانلهاي نشانگر دا را ي ا دوا ت سنجش براي خودروهاي غير مذكور 17 10,908,237 Rls. 1,102 $
131 1388 استراليا 73202090 سايرفنر هاي مارپيچ ا زا هن يافولادبغيرا ز فنرپيچشي مخصوص نوا ركاست ويدئو 128 10,793,624 Rls. 1,090 $
132 1388 استراليا 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 30 10,547,311 Rls. 1,063 $
133 1388 استراليا 90223000 تيوبهاي ا شعه ا يكس 13 10,090,074 Rls. 1,030 $
134 1388 استراليا 40091100 لوله وشيلنگ ا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده بدون لوا زم وملحقات مستحكم نشده ياجورنشده باساير 35 8,922,001 Rls. 899 $
135 1388 استراليا 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشكي 1 7,540,655 Rls. 761 $
136 1388 استراليا 40103100 تسمه ا نتقال نيروبي ا نتهابامقطع ذوزنقه شياردا ر دا را ي محيط خارجي بيش ا ز60وحدا كثر180 5 7,386,274 Rls. 743 $
137 1388 استراليا 84733099 اجزاء وقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8471غير مذكور درجاي ديگر 1 7,295,154 Rls. 739 $
138 1388 استراليا 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 13 6,336,382 Rls. 650 $
139 1388 استراليا 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرمذكور درجاي ديگر 250 5,841,171 Rls. 588 $
140 1388 استراليا 82084000 كارد و تيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي كشاورزي, باغباني وگلكاري. 24 5,826,899 Rls. 577 $
141 1388 استراليا 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس ، ميني بوس ، كاميون وكاميونت ،ماشين آلات را هسازي وكشاورزي 21 5,468,186 Rls. 561 $
142 1388 استراليا 40121300 لاستيك رويي روكش شده ا زا نوا ع موردا ستفاده در وسايل نقليه هوا يي 10 5,414,029 Rls. 547 $
143 1388 استراليا 31039000 ساير كودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , كه در جاي ديگري مذكور نباشد 40 3,968,546 Rls. 402 $
144 1388 استراليا 84212990 سايرماشين آلات ودستگاههابراي مايعات بجزموا ردمذكور 29 3,671,065 Rls. 376 $
145 1388 استراليا 73181610 مهره ا ز جنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 7 3,499,358 Rls. 359 $
146 1388 استراليا 90049000 عينك, محافظ چشم وهمانند,برا ي ا صلاح ديد,حفاظت چشم ياغيره (غيرا زعينك آفتابي) 3 3,259,514 Rls. 332 $
147 1388 استراليا 90031190 دوره و قاب برا ي عينك ،براي محافظ جشم وهمانند، ا ز موا د پلاستيكي غيرا زا نوا ع نيم ساخته (BLANK) 3 3,061,967 Rls. 312 $
148 1388 استراليا 84678900 ا بزا ربرا ي كاركردن دردست, باموتورغيربرقي,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 3 2,402,874 Rls. 244 $
149 1388 استراليا 85111000 شمع هاي جرقه زن 4 2,347,182 Rls. 237 $
150 1388 استراليا 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري كار و وا نت 20 1,098,908 Rls. 111 $
151 1388 استراليا 02043000 لاشه و شقه بره , يخ زده 18 1,000,000 Rls. 101 $
152 1388 استراليا 42021900 رختدا ن, چمدا ن, كيف برك, كيف ا سناد,كيف مدرسه كه درجاي ديگر مذكور نباشند 34 487,031 Rls. 48 $
مجموع کل
817,313,327 ريال
مجموع کل
82,330 دلار