آمار کل " واردات از" کشور "هند" سال "1388"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1388 هند 29321900 تركيبات دا را ي ساختاريك حلقه مترا كم نشده (Unfused) فورا ن, كه درجاي ديگري مذكورنباشند 32,860 7,368,027,952 Rls. 744,937 $
102 1388 هند 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 100,338 7,322,959,478 Rls. 735,696 $
103 1388 هند 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا كتور،به ا ستثناي لاستيك ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 130,641 7,257,245,470 Rls. 733,994 $
104 1388 هند 40111000 تايربادي نو ا زكائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 303,562 7,166,518,948 Rls. 717,975 $
105 1388 هند 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي كائوچوياموا دپلاستيكي. 27,686 7,126,396,230 Rls. 717,197 $
106 1388 هند 29339999 سايرتركيبات هتروسيكليك منحصرا دا ري هتروا تم ا زت غيرمذكوردرجاي ديگر 7,608 7,096,792,061 Rls. 712,916 $
107 1388 هند 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 40,716 7,073,914,666 Rls. 712,690 $
108 1388 هند 29072100 رزورسينول و ا ملاح آن 118,000 7,067,380,168 Rls. 709,934 $
109 1388 هند 69031000 ا شياءسرا ميكي نسوز,كه درجاي ديگرذكرنشده, بابيش ا ز50%گرا فيت ياديگركربن ها. 182,437 7,027,066,342 Rls. 706,781 $
110 1388 هند 48045100 سايركاغذهاي كرا فت سفيدنشده ومقوا ي كرا فت سفيدنشده به وزن هرمترمربع حدا قل 225 گرم 196,751 7,020,902,129 Rls. 705,804 $
111 1388 هند 13023200 لعاب و موا د غليظ كننده ا ز خرنوب , ا ز دا نه خرنوب يا ا ز دا نه گوا ره 710,625 6,968,461,097 Rls. 702,889 $
112 1388 هند 29394990 سايرا فدرينها و ا ملاح آنها كه درجاي ديگر مذكور نباشد. 15,000 6,941,747,574 Rls. 697,411 $
113 1388 هند 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذكوردرجاي ديگر 260,616 6,901,490,998 Rls. 698,349 $
114 1388 هند 82121010 تيغ سلماني وخودتراش ، دولبه بدون دسته (double edge) 72,962 6,841,666,593 Rls. 698,753 $
115 1388 هند 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت كلاف با قطركمترا ز9ميليمتر 1,027,511 6,759,309,312 Rls. 684,609 $
116 1388 هند 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذكوردرجاي ديگر,برا ي كارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 90,000 6,733,485,200 Rls. 674,023 $
117 1388 هند 85354010 تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الكتريك مايع به قدرت بيشترا ز 10000 كيلوولت امپر 92,565 6,728,275,964 Rls. 673,906 $
118 1388 هند 87089921 ا جزا وقطعات محورهاي محرك ، برا ي سوا ري ، سوا ري كار، وا نت وترا كتور كشاورزي 164,415 6,635,101,613 Rls. 668,084 $
119 1388 هند 72269200 محصولات تخت نوردشده ا زفولادممزوج, فقطسردنوردشده, باپهناي كمترا ز600mm غيرمذكودرجاي ديگر 1,034,554 6,608,568,107 Rls. 665,795 $
120 1388 هند 84304100 ماشين آلات خودروسورا خ كردن زمين ياكندن چاه 11,662 6,564,860,626 Rls. 665,875 $
121 1388 هند 87085090 محورهاي محرك باديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ري كار،وا نت وترا كتور 117,202 6,529,595,739 Rls. 669,574 $
122 1388 هند 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 13,724 6,468,686,335 Rls. 652,529 $
123 1388 هند 28241000 منوا كسيدسرب (مردا رسنگLitharge,Massical ) 299,500 6,451,831,079 Rls. 648,249 $
124 1388 هند 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 79,072 6,437,247,875 Rls. 647,415 $
125 1388 هند 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت كمترا ز5/0 mm 1,462,515 6,435,263,175 Rls. 663,022 $
126 1388 هند 39069099 سايرپليمرهاي ا كريليك به ا شكال ا بتدا يي غيرمذكور 54,670 6,429,581,734 Rls. 651,833 $
127 1388 هند 84772000 ا كسترود رها براي كاركردن روي كائوچو يا مواد پلاستيكي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 52,963 6,369,022,644 Rls. 643,173 $
128 1388 هند 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشد 552,775 6,266,254,087 Rls. 635,621 $
129 1388 هند 85334010 پتانسيومترجهت تنظيم هوا ي ورودي وسوخت درموتورهاي ا نژكتوري 4,026 6,256,663,183 Rls. 632,596 $
130 1388 هند 32042000 محصولات آلي سنتتيك مورد ا ستفاده به عنوا ن عوا مل درخشان كننده فلورسنت 106,449 6,243,543,417 Rls. 628,451 $
131 1388 هند 84774000 ماشين هاي قالب گيري باتخليه هوا وسايرماشين هاي شكل دا دن باحرا رت برا ي كائوچويامواد پلاستيكي . 75,629 6,202,336,142 Rls. 619,903 $
132 1388 هند 80011000 قلع, غيرممزوج, بصورت كارنشده. 47,047 6,199,300,736 Rls. 621,788 $
133 1388 هند 28012000 يد 18,621 6,139,121,375 Rls. 617,598 $
134 1388 هند 29154010 مونوكلروا ستيك ا سيد 736,000 6,091,578,681 Rls. 618,409 $
135 1388 هند 84122900 موتورهاوماشين هاي محرك هيدروليك (غيرا زحركت خطي) 11,730 6,044,793,143 Rls. 617,930 $
136 1388 هند 72119000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي كمترا ز600mmكه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 538,302 5,974,752,719 Rls. 600,939 $
137 1388 هند 39169000 تك رشته هابابزرگترين بعدمقطع عرضي بيش ا زيك,mm ميله, قلم وپروفيله, ازساير موادپلاستيكي 214,290 5,935,701,417 Rls. 593,287 $
138 1388 هند 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه, تور,دا نتل, پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي, علاقه بندي ،قيطان ،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي 90,807 5,932,187,108 Rls. 595,362 $
139 1388 هند 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيكلت (ا زجمله موتورسيكلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 336,777 5,913,585,563 Rls. 596,208 $
140 1388 هند 68129000 مخلوطهاي براساس پنبه نسوز ياكربنات منيزيم واشياء ساخته شده ازانهاكه در جاي ديگرگفته نشده ا ست 573,320 5,900,920,040 Rls. 595,256 $
141 1388 هند 84440000 ماشين هاي ا كسترودينگ كشش،تكسچرينگ يابرش موا د نسجي سنتتيك يامصنوعي 88,796 5,896,299,813 Rls. 595,626 $
142 1388 هند 29156000 ا سيد هاي بوتانوئيك, ا سيدهاي پنتانوئيك , ا ملاح و ا سترهاي آنها 2,120 5,881,390,110 Rls. 588,137 $
143 1388 هند 54022000 نخ بسيارمقاوم ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي. 492,585 5,776,305,637 Rls. 583,199 $
144 1388 هند 29159091 ا تروا ستاتين 17,150 5,664,309,052 Rls. 576,142 $
145 1388 هند 54033100 نخ يك لاا زريون ويسكوز,باتاب 120دورياكمتردرمتر,آماده نشده برا ي خرده فروشي. 208,236 5,572,902,589 Rls. 561,605 $
146 1388 هند 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايكپارچه. 1,809,942 5,554,330,877 Rls. 560,173 $
147 1388 هند 29339991 لوزارتان پتاسيم 2,225 5,551,551,438 Rls. 558,940 $
148 1388 هند 52062300 نخ يك لاا زپنبه, شانه زده باكمترا ز85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره بيش ا ز43وحدا كثر52درسيستم متريك 230,608 5,470,839,463 Rls. 550,869 $
149 1388 هند 56060000 نخ گيپه, نوا رگيپه, نخ شنيل, نخ گردباف (حلقه دا ر)موسوم به.loop" Wale "Yarn 179,523 5,440,614,795 Rls. 548,012 $
150 1388 هند 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 2,432 5,429,281,016 Rls. 546,442 $
151 1388 هند 29231000 كولين و ا ملاح آن 4,770 5,425,556,843 Rls. 543,583 $
152 1388 هند 84212990 سايرماشين آلات ودستگاههابراي مايعات بجزموا ردمذكور 28,423 5,376,356,601 Rls. 545,324 $
153 1388 هند 69032090 ا شياء سراميكي نسوزكه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياتركيبيا زآلومين وسيليس غيرمذكوردرجاي ديگر 127,649 5,276,201,021 Rls. 527,307 $
154 1388 هند 29241900 سايرآميدهاي غيرحلقوي ومشتفات آنهاا ملاح مربوطه غيرمذكور درجاي ديگر 24,244 5,274,240,028 Rls. 536,211 $
155 1388 هند 72171090 سايرمفتولهاا زا هن يافولاد غيرممزوج آبكاري نشده ياا ندودنشده حتي صيقل شده غير مذكور درجاي ديگر 871,542 5,246,165,923 Rls. 532,119 $
156 1388 هند 48010000 كاغذ روزنامه بشكل رول يا ورق 1,019,393 5,237,842,944 Rls. 528,990 $
157 1388 هند 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 506,000 5,218,220,607 Rls. 524,396 $
158 1388 هند 76071910 ورق ونوار نازك ازآلومينيوم به ضخامت كمترا ز 9ميكرون ، بدون تكيه گاه ،غير مذكور درجاي ديگر 69,198 5,207,764,773 Rls. 522,731 $
159 1388 هند 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 2,133 5,182,159,862 Rls. 521,110 $
160 1388 هند 29350030 سولفامتوكسازول 32,200 5,177,097,331 Rls. 518,745 $
161 1388 هند 72222000 ميله هاا زفولادزنگ نزن, سردشكل دا ده شده ياسردتمام شده. 224,375 5,131,640,852 Rls. 514,000 $
162 1388 هند 29189090 سايرا سيدهاي كربوكسيليك باعوا مل ا كسيژنه ا ضافي وا نيدريد ...غيرمذكور 9,736 5,087,427,730 Rls. 514,714 $
163 1388 هند 29190000 ا سترهاي فسفريك, واملاح آنها (بانضمام لاكتوفسفات ها) ;مشتقات ... آنها 11,000 5,021,265,978 Rls. 504,339 $
164 1388 هند 48025400 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن كمتراز 40gدرهرمترمربع بدون ياباحدا كثر10%وزن كل ا لياف 631,698 4,986,874,018 Rls. 507,608 $
165 1388 هند 87141930 كمك فنر براي موتورسيكلتها 199,218 4,953,422,368 Rls. 499,425 $
166 1388 هند 85123090 دستگاههاي علامت دادن سمعي غيرمذكور درجاي ديگر 47,880 4,939,718,921 Rls. 496,035 $
167 1388 هند 38081019 سايرحشره كش هاآماده غيرخانگي 72,085 4,885,196,168 Rls. 489,815 $
168 1388 هند 29252010 متفورمين 86,200 4,883,970,842 Rls. 492,583 $
169 1388 هند 72192100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت غير طومار , باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز10.mm 188,960 4,852,991,345 Rls. 488,660 $
170 1388 هند 38084020 گندزداهابه صورت تكنيكال (سم رقيق نشده ) 72,300 4,833,915,620 Rls. 486,246 $
171 1388 هند 48109200 ساير كاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 893,412 4,808,760,626 Rls. 484,348 $
172 1388 هند 31054000 دي هيدروژنوا ورتوفسفات آمونيوم حتي بصورت مخلوط باهيدروژنوا ورتوفسفات دي آمونيوم. 1,000,000 4,791,700,000 Rls. 480,467 $
173 1388 هند 29379000 سايرهورمونها وپروستا گلاندينها ترومبوگسانها ..غيرمذكور درجاي ديگر 696 4,714,866,242 Rls. 474,246 $
174 1388 هند 71171900 زيورآلات بدلي ا زفلزا ت معمولي(همچنين آبكاري شده )غيرمذكوردرجاي ديگر 31,812 4,680,952,852 Rls. 471,781 $
175 1388 هند 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,كه درجاي ديگرگفته نشده. 41,841 4,612,247,593 Rls. 460,154 $
176 1388 هند 32041990 سايرموا درنگ كننده آلي سنتيك ومخلوطهايي ا ز چندين موا درنگ كننده غيرمذكور 23,170 4,601,897,843 Rls. 468,488 $
177 1388 هند 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذكور درجاي ديگر 29,644 4,557,484,900 Rls. 457,672 $
178 1388 هند 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي كه برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذكور 491,440 4,544,769,636 Rls. 456,345 $
179 1388 هند 73079900 لوا زم وا تصالات لوله كشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 8,366 4,534,915,415 Rls. 459,141 $
180 1388 هند 15153000 روغن كرچك و ا جزا ء آن 348,400 4,521,636,944 Rls. 455,741 $
181 1388 هند 72126000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي كمترا ز600,mmروكش شده. 101,808 4,508,737,896 Rls. 453,426 $
182 1388 هند 84778000 ماشين آلات كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذكوردرجاي ديگر 50,351 4,494,758,590 Rls. 452,223 $
183 1388 هند 29225020 ترا مادول هيدروكلرا يد 6,500 4,482,925,198 Rls. 455,143 $
184 1388 هند 28332950 سولفات سرب 205,000 4,477,684,588 Rls. 450,837 $
185 1388 هند 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 230,885 4,472,057,813 Rls. 451,851 $
186 1388 هند 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع كنترل شماره ا ي ) 60,333 4,469,413,422 Rls. 455,696 $
187 1388 هند 33049900 فرآورده هابرا ي زيبائي وآرا يش, مرا قبت پوست وضدآفتاب وبرا ي برنزه شدن غيرمذكوردرجاي ديگر 50,609 4,446,352,508 Rls. 449,794 $
188 1388 هند 29214200 مشتقات آنيلين و ا ملاح آنها 67,208 4,432,852,374 Rls. 446,445 $
189 1388 هند 84179000 ا جزاءوقطعات كوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 251,700 4,405,625,122 Rls. 443,034 $
190 1388 هند 72029940 فروسيليكومنيزيم 177,949 4,366,131,433 Rls. 440,183 $
191 1388 هند 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 17,175 4,328,115,454 Rls. 437,057 $
192 1388 هند 29157090 سايرا ستئارا تها همچنين ا سيدپالمتيك, ا سيدا ستئاريك وا ملاح وا سترهاي آنها 10,200 4,256,549,859 Rls. 426,132 $
193 1388 هند 48116000 كاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 156,575 4,212,026,302 Rls. 424,863 $
194 1388 هند 84814000 شيرا طمينان يافشارشكن. 10,442 4,208,493,069 Rls. 423,282 $
195 1388 هند 72023000 فروسيليكومنگنز. 450,180 4,197,676,692 Rls. 423,021 $
196 1388 هند 52062400 نخ يك لاا زپنبه وباكمترا ز85%پنبه, غيرخرده فروشي بانمره هرنخ يك لاي آن بيش ا ز52وحدا كثر80سيستم متريك 195,045 4,176,556,320 Rls. 421,994 $
197 1388 هند 29411020 آموكسي سيلين تري هيدرا ت 11,685 4,164,030,794 Rls. 419,953 $
198 1388 هند 85011020 ا لكتروموتورهاي جريان متناوب به قدرت حداكثر 5/37وات 40,195 4,156,227,250 Rls. 423,798 $
199 1388 هند 40121200 لاستيك رويي روكش شده ا زا نوا ع موردا ستفاده در ا توبوس يا ا تومبيل باري 180,344 4,131,487,339 Rls. 415,601 $
200 1388 هند 84213910 فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(catalist convertor)به صورت كامل 7,860 4,126,010,023 Rls. 412,365 $
201 1388 هند 29395900 سايرتئوفيلين وآمينوفيلين ومشتقات و ا ملاح ا ين محصولات كه درجاي ديگر مذكورنباشد 2,301 4,120,969,629 Rls. 413,232 $
202 1388 هند 84185000 سايرصندوقها,گنجه ها,ويترينها،پيشخوانها ،مبلهاي همانند ،سردكننده يامنجمدكننده , غيرمذكوردرجاي ديگر 225,672 4,093,689,759 Rls. 412,878 $
203 1388 هند 29072200 هيدروكينون و ا ملاح آن 36,100 4,086,875,168 Rls. 413,111 $
204 1388 هند 84138200 بالابرهاي آبگونها 85,826 4,007,596,379 Rls. 405,714 $
205 1388 هند 48239000 كاغذومقوا, بريده شده باندا زه معين وا شياءا زكاغذومقوا, ا وا ت سلولزياا لياف سلولزي, غيرمذكوردرجاي ديگر 59,828 3,997,451,305 Rls. 402,159 $
206 1388 هند 29333991 ا ملوديپين 3,410 3,970,598,033 Rls. 397,776 $
207 1388 هند 29339950 كلومي پرا مين 850 3,897,426,910 Rls. 393,517 $
208 1388 هند 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لكوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 369,822 3,856,282,820 Rls. 386,515 $
209 1388 هند 85111000 شمع هاي جرقه زن 22,950 3,849,395,741 Rls. 389,153 $
210 1388 هند 84435900 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ, كه درجاي ديكرمذكورنباشد 87,810 3,831,000,000 Rls. 379,457 $
211 1388 هند 29162000 ا سيدهاي مونوكربوكسيليك سيكلانيك ... سيكلوترپنيك, غيره, مشتقات ... آنها 15,217 3,791,291,603 Rls. 381,620 $
212 1388 هند 52054400 نخ ا زپنبه, كابله, شانه زده, باحدا قل 85%پنبه, آماده نشده غيرخرده فروشي,بانمره هرنخ يك لاي آن بيش از 52 ولي از 80 بيشتر نباشد 204,502 3,772,297,181 Rls. 380,970 $
213 1388 هند 29334900 سايرتركيبات دا را ي ساختارحلقه هاي كيتولئين ياا يزوكيتولئين كه بيشترمترا كم نشده باشدغيرمذكور 8,006 3,754,760,236 Rls. 378,934 $
214 1388 هند 31010000 كودحيوا ني يانباتي,حتي مخلوط شده بايكديگريا عمل آورده شده از لحاظ شيميائي 1,475,490 3,749,816,148 Rls. 378,056 $
215 1388 هند 40151100 دستكش جرا حي ا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده 77,406 3,748,196,632 Rls. 378,039 $
216 1388 هند 29041000 مشتقاتي كه تنهادا را يگروههايسولفونه ميباشند,ا ملاح وا سترهاا تيليك ا نها 102,490 3,743,269,598 Rls. 378,332 $
217 1388 هند 29096090 سايرپرا كسيدهاي ا لكل ها,ا ترهاوستن هاومشتقات هالوژنه سولفونه نيتره يانيتروزه غيرمذكور 57,440 3,673,757,532 Rls. 370,489 $
218 1388 هند 12099100 تخم سبزيجات برا ي كشت 425,695 3,645,020,636 Rls. 369,442 $
219 1388 هند 51052100 پشم شانه زده بصورت توده. 39,504 3,638,921,214 Rls. 365,965 $
220 1388 هند 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذكوردرجاي ديگر 1,200 3,634,037,596 Rls. 366,121 $
221 1388 هند 28020000 گل گوگرد, خالص (تصعيد شده )وگوگردمرسوب (پرسيپ تيد) گوگردكلوئيدا ل 162,000 3,564,991,950 Rls. 357,832 $
222 1388 هند 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لكلي ,كه در جاي ديگري مذكور نباشند 163,356 3,529,821,869 Rls. 355,006 $
223 1388 هند 29213000 منوآمين هاوپلي آمين هاي سيكلانيك..., ياسيكلوترپنيك , و غيره , ا ملاح آنها 2,504 3,520,430,140 Rls. 353,813 $
224 1388 هند 39206990 سايرصفحه, ورق, ..غيرمذكورا زپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غيرمذكور 179,452 3,497,991,538 Rls. 351,065 $
225 1388 هند 84549000 ا جزا ءوقطعات كنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 29,891 3,482,700,376 Rls. 348,841 $
226 1388 هند 09041190 فلفل خرد نشده ونسابيده بصورت غيرخرده فروشي 203,600 3,443,910,227 Rls. 350,696 $
227 1388 هند 85073000 ا نباره هاي برقي با نيكل - كادميوم 43,304 3,423,349,588 Rls. 343,403 $
228 1388 هند 38099200 موا دتكميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع كننده درعمل رنگرزي ا زنوع موردمصرف درصنعت كاغذ سازي غيرازموادنشاسته اي 65,130 3,398,868,607 Rls. 345,141 $
229 1388 هند 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شكال ا بتدا ئي 339,420 3,391,077,968 Rls. 342,560 $
230 1388 هند 38151100 كاتاليزورهاي تقويت شده بانيكل ياتركيبات نيكل به عنوا ن ماده فعال 19,816 3,354,428,284 Rls. 336,542 $
231 1388 هند 72112390 سايرمحصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط سرد نورد شده دا را ي كمترا ز 25%درصدوزني كربن باضخامت بيش ا ز5/0ميليمتر وبيشتر وپهناي كمتراز600ميلي متر 249,468 3,351,241,925 Rls. 336,638 $
232 1388 هند 38160000 سيمان هاي وملاطهاي وبتون هاي وتركيبات همانندنسوز(غيرا زمحصولات شماره 3801) 673,800 3,322,187,919 Rls. 333,093 $
233 1388 هند 29333920 لوزا رتان پتاسيم 3,260 3,317,876,059 Rls. 334,520 $
234 1388 هند 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 350,256 3,292,106,033 Rls. 330,825 $
235 1388 هند 29072900 ساير پلي فنل ها ,وفنل الكها كه درجاي ديگري مذكور نباشد 45,100 3,278,436,710 Rls. 330,466 $
236 1388 هند 72109000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmبه نحوديگري روكش آبكاري ياا ندودشده غيرمذكوردرجاي ديگر 393,720 3,273,341,446 Rls. 326,779 $
237 1388 هند 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذكوردرجاي ديگر 81,380 3,258,588,402 Rls. 328,437 $
238 1388 هند 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذكور 47,885 3,244,260,188 Rls. 328,367 $
239 1388 هند 76072010 فويل لامينه چند لايه به صورت رول جهت وا حدهاي توليد كننده ظروف لوله اي (تيوب) ، روي تكيه گاه 83,603 3,220,934,257 Rls. 323,391 $
240 1388 هند 39013000 كوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شكال ا بتدا ئي 175,000 3,204,447,385 Rls. 321,268 $
241 1388 هند 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت كردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 30,479 3,160,102,382 Rls. 319,587 $
242 1388 هند 29371100 سوماتو تروپين مشتقات و مشابه هاي ساختاري آنها 1,017 3,139,058,709 Rls. 314,540 $
243 1388 هند 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 2,750 3,134,578,877 Rls. 315,538 $
244 1388 هند 76069230 ورق ونوار آلومينيوم تاعرض 150mmبصورت دورويه لاك خورده از آلياژهاي 5182H48وباضخامت بيش از 2/0 ميليمتر لغايت 5/0ميلي متر 98,919 3,094,579,887 Rls. 313,827 $
245 1388 هند 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وكابل 31,783 3,055,890,042 Rls. 308,575 $
246 1388 هند 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشكي ،جرا حي و دا مپزشكي ،غيرمذكور درجاي ديگر 10,475 3,033,984,280 Rls. 305,004 $
247 1388 هند 51052900 فتيله پشم (TOPS) و پشم شانه زده (باستثناي بصورت توده ) 30,129 3,016,224,711 Rls. 301,074 $
248 1388 هند 29214990 ساير مونو آمينهاي بودا ر آروماتيك ومشتقات وا ملاح ا نهاغيرمذكوردرجاي ديگر 7,851 2,988,450,380 Rls. 302,175 $
249 1388 هند 69032030 گلوله سرا ميكي داراي بيش از50%وزني الومين يامخلوط ياتركيبي ازالومين وسيليس 63,296 2,973,222,179 Rls. 297,205 $
250 1388 هند 03035000 ماهي شاه ماهي ,يخ زده (باستثناي جگر ماهي ,تخم و مني ماهي) 77,700 2,963,700,000 Rls. 297,138 $
251 1388 هند 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه كردن آب 19,103 2,955,309,512 Rls. 298,113 $
252 1388 هند 72284000 ميله هاا زفولادممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده, فقطآهنگري شده. 532,246 2,923,935,680 Rls. 296,116 $
253 1388 هند 72112990 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت نوردشده فقط سردنورد شده با پهناي حدا قل 600mmوضخامت 5/0ميلي متر وبيشتر 245,911 2,903,443,668 Rls. 293,594 $
254 1388 هند 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف كردن كالاها غيرمذكوردرجاي ديگر 15,000 2,897,019,155 Rls. 292,409 $
255 1388 هند 64061000 رويه كفش وا جزا ءآن (باستثناءپشت پاشنه پاوسرپنجه هاي سفت كننده ). 113,508 2,891,654,640 Rls. 293,072 $
256 1388 هند 23064100 كنجاله وسايرآخاله هاي جامدحتي ساييده شده ا زدا نه هاي مندا ب يالفت دا را ي مقدا ركمي ا سيدا روسيك 1,190,599 2,889,001,932 Rls. 291,060 $
257 1388 هند 29239000 ا ملاح و هيدروكسيدهاي آمونيوم چهارتايي 6,215 2,882,469,208 Rls. 289,600 $
258 1388 هند 76071190 سايرصفحه ونوا رنازك ا زا لومينيوم, بدون تكيه گاه, صرفانوردشده به ضخامت بيش ا ز12ميكرون وحداكثر 2/0ميلي متر 63,319 2,871,453,780 Rls. 287,880 $
259 1388 هند 30032090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط حاوي آنتي بيوتيك كه توليد دا خلي ندا رند 2,950 2,870,962,644 Rls. 289,742 $
260 1388 هند 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 12,000 2,863,012,383 Rls. 287,336 $
261 1388 هند 55095200 ساير نخهاي , باكمترا ز85%ا لياف غيريكسره پلي استر,مخلوط باپشم ياكرك حيوا ن, غيرخرده فروشي 32,170 2,845,012,172 Rls. 286,757 $
262 1388 هند 84571000 دستگاه متمركزماشين كاري برا ي كاركردن روي فلزا ت 38,800 2,832,082,502 Rls. 287,979 $
263 1388 هند 30021000 ا نتي سرمهاي و سايرا جزاء خون ومحصولات تغييريافته مصونيت بخش 579 2,828,192,448 Rls. 292,865 $
264 1388 هند 29400000 قندهاي خالص ا زلحاظ شيميائي(باستثناي گلوكز,وغيره )استرهاي قندوا ملاح, غيرمذكوردرجاي ديگر 3,230 2,790,049,949 Rls. 279,680 $
265 1388 هند 44201000 مجسمه هاي كوچك و سايرا شياء ,تزئيني ا ز چوب 89,393 2,789,372,166 Rls. 280,042 $
266 1388 هند 57050000 سايرفرشهاوكف پوشهاي نسجي حتي ا ماده مصرف غيرمذكوردرجاي ديگر 240,341 2,785,044,344 Rls. 280,347 $
267 1388 هند 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 366,000 2,773,848,000 Rls. 278,327 $
268 1388 هند 72085210 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيش از1850ميلي متر 352,350 2,739,534,240 Rls. 271,348 $
269 1388 هند 84594000 ساير ماشين هاي صيقل كردن جدار داخلي براي فلزا ت، كه در جاي ديگرمذكورنباشد 33,534 2,732,725,898 Rls. 274,453 $
270 1388 هند 84391000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن خميرا زموا دسلولزي ا ليافي 17,815 2,699,324,964 Rls. 272,487 $
271 1388 هند 37013010 زينگ ا فست كه هرضلع آن بيش از255ميلي مترباشد 52,840 2,697,155,114 Rls. 271,285 $
272 1388 هند 29336920 لاموتريژين 1,518 2,660,008,439 Rls. 267,607 $
273 1388 هند 29339100 آلپرا زولام (inn) كامازپام (inn) كلرديازپوكسيد(inn) و ...ا ملاح ا ين محصولات 1,218 2,640,312,490 Rls. 265,123 $
274 1388 هند 52052200 نخ ا زپنبه يك لا,شانه زده باحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره بيش ا ز14وحدا كثر43درسيستم متريك 112,961 2,629,447,226 Rls. 266,746 $
275 1388 هند 72282000 ميله هاا زفولادسيليكومنگنز غيرازرديف 72272000 369,115 2,621,781,104 Rls. 261,368 $
276 1388 هند 76072090 سايرورق هاونوا رهاي نازك ازآلومينيوم روي تكيه گاه, بجزرديف 76072010 42,317 2,609,118,761 Rls. 263,187 $
277 1388 هند 39073090 سايررزين هاي ا پوا كسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 111,400 2,602,609,374 Rls. 262,457 $
278 1388 هند 90183110 سرنگ يك سي سي برا ي ا نسولين 27,646 2,600,411,198 Rls. 262,045 $
279 1388 هند 38062000 املاح كولوفان هاازاسيدهاي رزيني يامشتقات آن غيرازاملاح محصولات اضافاي كولوفان ها 303,000 2,594,069,488 Rls. 261,572 $
280 1388 هند 29269000 تركيبات دا را ي عامل نيتريل , كه درجاي ديگري مذكور نباشند 8,500 2,582,642,325 Rls. 259,233 $
281 1388 هند 39079999 سايرپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرمذكور 148,560 2,580,479,298 Rls. 260,459 $
282 1388 هند 87141910 تنه ، ا گزوز ،ترك بند ،جاپايي ،درپوش بغل موتورسيكلت ها (ازجمله موتورگازي ) 179,976 2,570,929,416 Rls. 259,273 $
283 1388 هند 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 33,371 2,562,680,102 Rls. 259,080 $
284 1388 هند 84542000 قالب شمش ريزي وملاقه فلزريزي ا زنوعي كه در متالوژي يا ريخته گري فلزا ت بكارميروند 356,466 2,552,987,220 Rls. 256,380 $
285 1388 هند 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 32,885 2,504,906,294 Rls. 254,460 $
286 1388 هند 82055900 ا بزا رهاي دستي,كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 109,313 2,503,088,661 Rls. 251,731 $
287 1388 هند 85144000 دستگاههاي گرمازا ي ا لقائي يا دي ا لكتريك صنعتي يا آزمايشگاهي 120 2,490,252,978 Rls. 251,135 $
288 1388 هند 76069210 سيل ويال پني سيلين وفرآورده هاي تزريقي وا رد شده توسط وا حدهاي توليد كننده دا رو(ازآلياژهاي آلومينيوم ) 72,514 2,486,281,500 Rls. 253,911 $
289 1388 هند 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط كردن, ورزدا دن, خردكردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 18,522 2,474,239,142 Rls. 251,815 $
290 1388 هند 84639000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي كاركردن روي فلز,بدون بردا شتن قسمتي از ماده، كه درجاي ديگرمذكورنباشد 14,574 2,424,022,614 Rls. 246,249 $
291 1388 هند 25061090 شن وماسه هاي كوا رتز غير مذكور درتعرفه 25061010 1,208,000 2,417,784,375 Rls. 242,830 $
292 1388 هند 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل فشار 4,312 2,411,849,785 Rls. 245,080 $
293 1388 هند 85369030 ترمينال ريلي 15,759 2,411,243,023 Rls. 245,039 $
294 1388 هند 13012000 صمغ عربي طبيعي 55,200 2,410,316,370 Rls. 243,222 $
295 1388 هند 48115100 كاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده باموا دپلاستيكي (بجزچسبها)سفيدشده بوزن هرمترمربع بيش از150گرم 183,522 2,409,560,768 Rls. 243,620 $
296 1388 هند 54034900 ساير نخ مصنوعي چندلاياكابله, كه درجاي ديگرگفته نشده, آماده نشده برا ي خرده فروشي. 103,170 2,404,586,806 Rls. 247,930 $
297 1388 هند 73042900 لوله برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 105,310 2,390,370,033 Rls. 239,776 $
298 1388 هند 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذكوردرجاي ديگر 440,269 2,364,207,717 Rls. 237,090 $
299 1388 هند 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا كتيف غيريونيك حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 99,500 2,363,993,462 Rls. 237,872 $
300 1388 هند 50079000 سايرپارچه هاي تار و پود باف , دا را ي كمتر ا ز 85 درصد ا بريشم. 2,274 2,355,375,000 Rls. 235,138 $
مجموع کل
861,634,531,189 ريال
مجموع کل
86,855,671 دلار