آمار کل " واردات از" کشور "هند" سال "1388"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1388 هند 27101110 بنزين 740,042,370 3,912,715,085,234 Rls. 393,308,979 $
2 1388 هند 10063000 برنج نيمه سفيد شده يا برنج كامل سفيد شده حتي صيقلي يا براق شده 279,322,364 2,426,963,048,111 Rls. 245,102,913 $
3 1388 هند 27101190 ساير روغنهاي سبك وفرآورده هابجزبنزين 198,407,229 945,245,071,341 Rls. 94,599,804 $
4 1388 هند 73051900 لوله ا زآهن ياا زفولاد,بامقطع مدور,باقطرخارجي بيش از4/406 براي خطوط نفت وگاز غير مذكور درجاي ديگر 47,660,975 693,958,239,096 Rls. 70,208,666 $
5 1388 هند 76011000 آلومينيوم بصورت كارنشده, غيرممزوج. 55,000,000 543,996,944,000 Rls. 56,059,210 $
6 1388 هند 73051100 لوله ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده ا زدرا زا باقوس (ِِِِ ARC )ا لكتريكي غوطه ور براي استفاده در خطوط نفت وگاز , بامقطع مدور وقطر خارجي بيش از 6/406 34,606,553 484,011,377,508 Rls. 49,669,615 $
7 1388 هند 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 29,827,715 363,070,381,746 Rls. 36,588,286 $
8 1388 هند 23040000 كنجاله و ساير آخال هاي جامد ,ا ز دا نه سويا 76,918,628 331,578,331,454 Rls. 33,375,386 $
9 1388 هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 9,793,215 308,893,813,955 Rls. 31,113,705 $
10 1388 هند 85451100 ا لكترودهاي زغالي برا ي كوره ها 5,323,321 288,428,379,336 Rls. 29,061,542 $
11 1388 هند 73062090 لوله برا ي جدا ره سازي ولوله گذا ري برا ي حفاري نفت وگازا زآهن ياا زفولاد با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا 14,091,946 287,531,678,217 Rls. 29,167,775 $
12 1388 هند 73051200 لوله ا زآهن يافولاد,جوش دا ده ا زدرا زا(غيرازرديف 73051100)بامقطع مدور,باقطرخارجي بيش از 4/406, براي استفاده درخطوط نفت وگاز 17,292,183 258,417,882,880 Rls. 25,983,906 $
13 1388 هند 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبكاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذكوردرجاي ديگر 30,215,851 243,058,020,105 Rls. 24,527,322 $
14 1388 هند 72103000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبكاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لكتروليت 34,720,108 240,210,659,204 Rls. 24,177,557 $
15 1388 هند 84109000 ا جزا ءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليك, همچنين تنظيم كننده ها 1,308,510 192,296,959,793 Rls. 19,428,598 $
16 1388 هند 84552200 ماشين هاي نوردسردفلزا ت 896,508 182,626,036,240 Rls. 18,376,080 $
17 1388 هند 29419090 سايرآنتي بيوتيكها غيرمذكوردرجاي ديگر 341,216 159,965,272,553 Rls. 16,163,694 $
18 1388 هند 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي كه در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بكارميروند 656,587 118,284,173,205 Rls. 11,911,726 $
19 1388 هند 38151900 كاتاليزورهاي تقويت شده, غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 1,112,101 109,077,827,044 Rls. 10,996,537 $
20 1388 هند 10051090 دانه ذرت به جز رديف 10051010 47,973,130 106,873,059,711 Rls. 10,763,689 $
21 1388 هند 28182000 ا كسيدآلومينيم, غيرا زكوروندوم مصنوعي 31,468,000 106,792,932,283 Rls. 10,763,618 $
22 1388 هند 98870338 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 65% وبيشتر بجز لاستيك 941,573 97,419,901,846 Rls. 9,966,895 $
23 1388 هند 84213920 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(Sub strate)بايابدون محافظ فلزي 165,614 96,377,813,270 Rls. 9,697,896 $
24 1388 هند 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 47,266 94,479,096,929 Rls. 9,477,681 $
25 1388 هند 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده فقط گرم نوردشده, گرم كشيده شده ياگرم ا كسترودشده. 11,695,451 90,069,976,908 Rls. 9,065,714 $
26 1388 هند 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي كه توليددا خلي ندا رندغيرمذكور 71,074 87,270,476,431 Rls. 8,791,347 $
27 1388 هند 09024010 چاي سياه كوبيده در بسته بنديهاي غيرخرده فروشي 2,888,539 87,046,550,970 Rls. 8,773,169 $
28 1388 هند 72083620 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده ،به شكل طومارباپهناي 600mmيابيشتر به ضخامت بالاتر از 16ميليمتروعرض 1500ميلي متروبالاترباگريدهاي 60%وبيشتر جهت توليد لوله هاي مورد استفاده پروژه نفتي 7,664,425 86,587,478,495 Rls. 8,839,967 $
29 1388 هند 30022000 وا كسن ها برا ي پزشكي ا نساني 18,536 67,952,911,922 Rls. 6,824,447 $
30 1388 هند 55033000 ا لياف سنتتيك غيريكسره, ا زآكريليك يامدآكريليك, حلاجينشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 2,953,654 67,273,246,392 Rls. 6,780,236 $
31 1388 هند 52052300 نخ ا زپنبه يك لا,شانه زده باحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره بيش ا ز43وحدا كثر52درسيستم متريك 2,892,348 61,690,920,164 Rls. 6,214,251 $
32 1388 هند 29420090 ساير تركيبات الي 18,529 55,064,708,706 Rls. 5,540,443 $
33 1388 هند 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 368,073 53,583,584,117 Rls. 5,394,594 $
34 1388 هند 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 215,663 53,021,253,290 Rls. 5,294,152 $
35 1388 هند 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 2,133,006 48,060,423,295 Rls. 4,841,473 $
36 1388 هند 28092010 ا سيد فسفريك بادرجه خلوص كمترا ز55درصد 5,801,038 47,795,575,244 Rls. 4,855,367 $
37 1388 هند 28151200 هيدرا كسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 18,845,089 47,076,821,907 Rls. 4,731,523 $
38 1388 هند 55041000 ا لياف مصنوعي غيريكسره, ا زويسكوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 2,160,928 45,736,344,165 Rls. 4,603,001 $
39 1388 هند 55101100 نخ يك لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريكسره مصنوعي,آماده نشده برا ي خرده فروشي. 2,072,543 44,085,908,244 Rls. 4,436,876 $
40 1388 هند 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت كمترا ز5/0ميليمترآبكاري شده... باقلع 3,804,018 42,498,509,036 Rls. 4,273,405 $
41 1388 هند 85042300 ترا نسفورماتورهاي دي ا لكتريك مايع, قدرت بيشترا ز10000 كيلوولت آمپر 579,655 42,472,847,619 Rls. 4,283,841 $
42 1388 هند 38089029 ضدجوندگان حشره كشهاومحصولات همانند تكنيكال... عرضه شده بصورت خرده فروشي غيرمذكور 424,997 41,751,507,421 Rls. 4,211,822 $
43 1388 هند 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن كاذب (كارتام Carthame ) ,خام 4,979,159 40,896,811,442 Rls. 4,141,030 $
44 1388 هند 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 203,472 38,882,676,543 Rls. 3,905,517 $
45 1388 هند 72107000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmرنگ شده , ورني زده ,ياا ندودشده باموا دپلاستيك. 5,190,722 36,873,963,216 Rls. 3,702,340 $
46 1388 هند 84099140 شاتون ا هنگري شده بدون عمليات ماشينكاري درون سوز جرقه اي -احتراقي 1,182,211 34,907,373,088 Rls. 3,522,427 $
47 1388 هند 72223000 ميله هاا زفولادزنگ نزن, كه درجاي ديگرذكرنشده. 2,215,539 34,779,005,671 Rls. 3,502,009 $
48 1388 هند 28030000 كربن (دوده كربن و ساير ا شكال كربن كه در جاي ديگري مذكوريامشمول نباشد 3,250,000 34,088,696,781 Rls. 3,420,701 $
49 1388 هند 72253000 محصولات از فولادهاي ممزوج تخت فقط گرم نوردشده به صورت طوماركه درجاي ديگرذكرنشده, باپهناي 600mmيابيشتر. 1,702,636 33,678,124,460 Rls. 3,380,287 $
50 1388 هند 84792000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا ستخرا ج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتي ثابت ياحيوا ني. 608,482 33,593,178,041 Rls. 3,392,810 $
51 1388 هند 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 4,968,150 32,726,461,261 Rls. 3,274,611 $
52 1388 هند 40112000 تايربادي نوا زكائوچو برا ي ا توبوس ووسايل نقليه باري 1,584,744 32,386,449,378 Rls. 3,254,880 $
53 1388 هند 29372100 كورتيزون , هيدروكورتيزون ..., و پردنيزولون (دي هيدروكورتيزون ) 72,080 31,866,404,433 Rls. 3,214,622 $
54 1388 هند 52061400 نخ يك لا,ا زپنبه, شانه نزده, باكمترا ز85%پنبه, غيرخرده فروشي,بانمره بيش ا ز52وحدا كثر80درسيستم متريك 1,508,467 31,196,291,804 Rls. 3,143,667 $
55 1388 هند 32041790 سايررنگ كننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زمستربچ وخميرپيگمنت چاپ پارچه 528,720 29,859,495,050 Rls. 3,004,564 $
56 1388 هند 55095100 ساير نخهاي , باكمترا ز85%ا لياف غيريكسره پلي استر,مخلوط باا لياف غيريكسره مصنوعي,غيرخرده فروشي 1,230,609 29,583,113,933 Rls. 2,978,755 $
57 1388 هند 85016490 ساير ژنرا تورهاي جريان متناوب (آلتر ناتورها ) وبه قدرت بيش ا ز1500KVA 182,600 29,222,661,919 Rls. 2,920,222 $
58 1388 هند 23064900 كنجاله وساير آخالهاي جامد حتي ساييده شده ... ا ز دا نه هاي مندا ب يا لفت غيرمذكور 16,623,225 28,926,189,966 Rls. 2,922,285 $
59 1388 هند 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 5,301,024 28,636,056,702 Rls. 2,918,959 $
60 1388 هند 38081029 ساير حشره كش ها تكنيكال (سم رقيق نشده ) 314,642 28,304,323,202 Rls. 2,852,741 $
61 1388 هند 27101950 روغن ترا نسفورماتوركلاس (II) 2,159,866 27,695,381,204 Rls. 2,809,330 $
62 1388 هند 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي كه در جاي ديگر مذكور يا مشمول نباشد 281,630 27,276,989,169 Rls. 2,755,579 $
63 1388 هند 20079910 پوره موز,ا نبه, پشن فورت, ليچي و آناناس غير هموژنيزه 1,744,860 27,194,259,834 Rls. 2,734,457 $
64 1388 هند 84099920 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي گازسوز 408,599 26,373,699,000 Rls. 2,650,987 $
65 1388 هند 38159000 موا دشروع كننده وموا دتسريع كننده وا كنش شيميائي وفرآورده هاي كاتالتيك غيرمذكوروغيرمشمول د 234,345 26,244,348,905 Rls. 2,635,603 $
66 1388 هند 02023090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو 916,920 25,947,988,854 Rls. 2,592,339 $
67 1388 هند 29415090 سايرا ريترومايسين ومشتقات وا ملاح مربوط غيرمذكور درجاي ديگر 17,271 25,673,343,898 Rls. 2,588,377 $
68 1388 هند 72083700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده, بشكل طومارياپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميليمتر 2,962,405 24,815,203,344 Rls. 2,497,253 $
69 1388 هند 29349100 آمينوركس (inn)پروتيزولام (inn)كلوتي آزپام (inn) و ...ا ملاح ا ين محصولات 54,759 24,519,608,632 Rls. 2,464,259 $
70 1388 هند 54024200 نخ يك لاا زپلي ا سترها,تاحدي جهت يافته, باحدا كثر50دوردرمتر,غيرخرده فروشي 2,376,240 24,518,119,660 Rls. 2,475,698 $
71 1388 هند 20071010 پوره و پوره كنسانتره ميوه هاي گرمسيري(اناناس ، موز، انبه و ...)هموژنيزه 2,263,971 24,433,613,711 Rls. 2,463,017 $
72 1388 هند 55063000 ا لياف سنتتيك غيريكسره, ا زآكريليك يامدآكريليك, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 1,101,840 23,954,085,014 Rls. 2,422,315 $
73 1388 هند 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس كاميون وكاميونت 493,569 23,953,873,225 Rls. 2,415,982 $
74 1388 هند 29280000 مشتقات آلي هيدرآزين يا هيدروكسيل آمين 18,533 23,823,701,871 Rls. 2,406,098 $
75 1388 هند 84304900 ماشين آلات سورا خ كردن زمين ياكندن چاه (غيرخودرو) 51,955 23,042,622,978 Rls. 2,336,568 $
76 1388 هند 38011000 گرا فيت مصنوعي 1,796,636 22,337,447,409 Rls. 2,239,871 $
77 1388 هند 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يك اسب بخار ( 75/0 كيلووا ت) 499,031 22,320,374,504 Rls. 2,251,226 $
78 1388 هند 76071990 صفحه ونوا رنازك ا زا لومينيوم, بدون تكيه گاه, به ضخامت بيش ا ز12 ميكرون وحداكثر 20/ميلي متر ، بدون تكيه گاه ،غير مذكور درجاي ديگر 550,406 22,068,676,585 Rls. 2,223,606 $
79 1388 هند 07031000 پيازوموسير 9,932,563 21,955,156,244 Rls. 2,219,849 $
80 1388 هند 85016300 ژنرا تورهاباجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت بيشترا زKVA 375و حدا كثرKVA 750 102,000 21,912,548,284 Rls. 2,193,448 $
81 1388 هند 33061000 موا د پاك كننده دندا ن 883,867 21,619,533,707 Rls. 2,178,066 $
82 1388 هند 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 755,738 21,264,181,436 Rls. 2,141,363 $
83 1388 هند 84821000 بلبرينگ. 505,676 21,096,141,562 Rls. 2,123,846 $
84 1388 هند 30043910 ساير داروهاداراي هورمون دا را ي توليد دا خلي مشابه 15,047 20,828,599,511 Rls. 2,100,059 $
85 1388 هند 72021190 فرومنگنزدا را ي بيش ا ز 4 درصد وزني كربن 2,111,000 20,616,527,821 Rls. 2,076,933 $
86 1388 هند 90183940 آنژيوكت (iv Cunnula) 94,657 20,385,437,639 Rls. 2,049,444 $
87 1388 هند 82071900 ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 64,139 20,254,128,274 Rls. 2,028,414 $
88 1388 هند 25291000 فلدسپات 17,369,294 19,977,420,823 Rls. 2,011,474 $
89 1388 هند 72191200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتر,به ضخامت 75/4لغايت 10mm 2,215,940 19,342,473,756 Rls. 1,939,339 $
90 1388 هند 84137000 تلمبه هاي گريزا زمركزبرا ي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 9,958 19,038,330,508 Rls. 1,921,547 $
91 1388 هند 55092100 نخ يك لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريكسره, از پلي ا ستر,آماده نشده برا ي خرده فروشي. 1,269,895 18,839,546,204 Rls. 1,894,653 $
92 1388 هند 85462021 مقره با قطعات فلزي ازسراميك ،مخصوص پستهاي فشار قوي ا ز 63كيلوولت به بالا ا ز نوع غيربشقابي 687,832 18,792,405,979 Rls. 1,892,244 $
93 1388 هند 08030000 موز ,همچنين موز سبز ,تازه يا خشك كرده 3,761,422 18,694,264,361 Rls. 1,880,414 $
94 1388 هند 31042000 كلرور پتاسيم 3,232,500 18,638,320,913 Rls. 1,883,042 $
95 1388 هند 87089410 غربالك فرمان (رل )ولوله فرمان وجعبه فرمان ،برا ي سوا ري,سوا ري كار ,وا نت وترا كتوركشاورزي 333,252 18,497,162,005 Rls. 1,862,085 $
96 1388 هند 87084090 جعبه دنده بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده در سوا ري ،سوا ري كار، وا نت وترا كتوركشاورزي 70,045 18,292,816,585 Rls. 1,845,990 $
97 1388 هند 52052400 نخ ا زپنبه يك لا,شانه زده باحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره بيش ا ز52وحدا كثر80درسيستم متريك 762,795 17,636,154,651 Rls. 1,778,085 $
98 1388 هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 1,967,475 16,831,425,282 Rls. 1,701,209 $
99 1388 هند 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، كاميون ،كاميونت ،ماشين آلات راهسازي وكشاورزي 615,301 16,788,915,394 Rls. 1,695,559 $
100 1388 هند 29350099 سايرسولفون ا ميدهاغيرمذكور 9,990 16,686,880,111 Rls. 1,687,594 $
101 1388 هند 29163990 ساير ا سيدهاي منوكربوكسيليك بودا ر ,ا نيدريدها ...غيرمذكور 101,878 16,586,262,971 Rls. 1,674,687 $
102 1388 هند 29159099 سايرا سيدهاي مونوكربوكسيليك غيرحلقويا شباع شده... غيرمذكوربجزا تروا ستاتين 21,616 16,333,697,383 Rls. 1,649,949 $
103 1388 هند 84089000 موتورهاي پيستوني درون سوزترا كمي-ا حترا قي كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 825,333 16,311,906,084 Rls. 1,636,976 $
104 1388 هند 29332990 سايرتركيبات هتروسيليك كه ساختاردا را ي يك حلقه ايميدا زول مترا كم نشده باشدغيرمذكور 53,447 16,087,744,705 Rls. 1,622,120 $
105 1388 هند 28281000 هيپوكلريت كلسيم تجارتي و ساير هيپوكلريت هاي كلسيم 1,344,800 15,776,843,531 Rls. 1,585,927 $
106 1388 هند 55032000 ا لياف سنتتيك غيريكسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,236,881 15,753,185,632 Rls. 1,588,766 $
107 1388 هند 72101100 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0 mmيابيشتر روكش, آبكاري يااندود شده باقلع 2,016,485 15,740,435,235 Rls. 1,573,886 $
108 1388 هند 32041690 سايرموا درنگي را كتيف وفرآورده هابرا ساس ا ين موا د غير ا ز مستربچ 378,540 15,736,560,893 Rls. 1,579,110 $
109 1388 هند 03034200 تن زردبال , يخ زده ( tunas yellowfin) 1,511,783 15,507,545,112 Rls. 1,560,894 $
110 1388 هند 29411030 امينو پني سيلاتيك اسيد 7,530 15,464,302,321 Rls. 1,563,881 $
111 1388 هند 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي 600mmيابيشترغيراز رديف 72251100 376,038 15,231,368,505 Rls. 1,532,837 $
112 1388 هند 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 1,827,699 15,098,962,112 Rls. 1,509,759 $
113 1388 هند 84392000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن كاغذيامقوا 336,582 14,827,244,221 Rls. 1,497,692 $
114 1388 هند 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي كشاورزي 644,998 14,825,635,997 Rls. 1,493,426 $
115 1388 هند 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري كار و وا نت و ترا كتور كشاورزي 113,180 14,746,240,108 Rls. 1,483,692 $
116 1388 هند 20098010 آب ميوه تغليظ شده (كنسانتره, موز,ا نبه, گودا, پشن فروت و ليچن ) 985,360 14,563,560,417 Rls. 1,476,606 $
117 1388 هند 83099090 در،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذكوردرجاي ديگر 412,203 14,447,919,881 Rls. 1,455,131 $
118 1388 هند 12074000 تخم كنجد 1,413,450 14,336,264,686 Rls. 1,434,862 $
119 1388 هند 30034010 داروهاي حاوي الكالوئيد بامشتقات آنهافاقدهورمون وانتي بيوتيك ومحصولات 2937 دا را ي توليد دا خلي مشابه 12,120 14,318,802,784 Rls. 1,438,244 $
120 1388 هند 85142000 كوره هاي ا لقائي يا دي ا لكتريك صنعتي يا آزمايشگاهي 277,203 14,143,079,340 Rls. 1,422,534 $
121 1388 هند 90299000 ا جزا ء وقطعات و متفرعات كنتورهاي مشمول رديف 9029 52,225 14,134,700,631 Rls. 1,419,650 $
122 1388 هند 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, كارنشده. 965,251 14,116,932,689 Rls. 1,413,723 $
123 1388 هند 55095300 ساير نخهاي , دا را ي كمترا ز85%ا لياف غيريكسره پلي استر , مخلوطباپنبه, آماده نشده برا ي خرده فروشي. 815,923 14,105,509,930 Rls. 1,422,300 $
124 1388 هند 30043990 سايردا روهايي كه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيك غيرمذكور 14,750 14,068,545,321 Rls. 1,414,733 $
125 1388 هند 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 15,872 13,902,474,957 Rls. 1,403,620 $
126 1388 هند 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذكور كه دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 803,540 13,583,724,657 Rls. 1,375,553 $
127 1388 هند 38013000 خميرهاي كربن دا ربرا ي ا لكترودها و خميرهاي مشابه برا ي پوشش دا خلي كوره ها 2,263,394 13,560,562,625 Rls. 1,382,694 $
128 1388 هند 30041090 سايردا روهاي حاوي پني سيلين يا مشتقات آنها باساختاراسيدپني سيلانيك يااستريتوماسين ها توليد دا خلي ندا رند به صورت خرده فروشي 10,540 13,553,850,879 Rls. 1,366,207 $
129 1388 هند 84551090 سايرماشينهاي نوردبرا ي ساخت لوله به قطر3 ا ينچ يابيشتر 457,330 13,543,875,406 Rls. 1,371,803 $
130 1388 هند 03034300 ماهي ليستائو يا بونيت با شكم را ه را ه , يخ زده (skipjack or strip - ...) 2,291,463 13,340,422,290 Rls. 1,336,959 $
131 1388 هند 29333100 پيريدين و ا ملاح آن 155,237 13,279,343,392 Rls. 1,339,643 $
132 1388 هند 72139190 ميله هاي گرم ا زا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطركمترا ز14ميليمتربصورت طومارغيرمذكوردرجاي ديگر 1,866,964 13,208,040,318 Rls. 1,333,607 $
133 1388 هند 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 29,278 13,183,002,351 Rls. 1,330,679 $
134 1388 هند 29049000 ساير مشتقات سولفونه ,نيتره يا نيتروزه هيدروكربورها حتي هالوژنه كه درجاي ديگري مذكور نباشند 320,050 13,142,746,676 Rls. 1,318,213 $
135 1388 هند 85462012 مقره عايق برق ازسراميك ،توخالي بدون قطعات فلزي ،مخصوص ترا نسهاي فشارقوي ا ز 63كيلوولت به بالا 412,058 13,094,152,465 Rls. 1,322,606 $
136 1388 هند 72052900 پودرا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد غير ممزوج 809,100 13,077,012,737 Rls. 1,318,297 $
137 1388 هند 39219020 ورق HPL (lamimated pressure high) با ضخامت بيشترا ز2/1ميكرون وكمترا ز2مليمتر0 و 795,597 13,056,063,654 Rls. 1,316,053 $
138 1388 هند 69029090 ساير آجر بلوك چهارگوش ومحصولات ساختماني سراميكي همانند نسوز غيرمذكور درجاي ديگر 1,170,671 12,737,150,075 Rls. 1,277,211 $
139 1388 هند 29145000 ستن - فنل ها و ستن هاي دا را ي عامل ا كسيژنه 3,650 12,405,056,403 Rls. 1,248,659 $
140 1388 هند 69039090 سايرا شياسرا ميكي نسوز غيرمذكور در جاي ديگر 379,057 12,040,157,514 Rls. 1,213,180 $
141 1388 هند 72165000 پروفيل ا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطگرم نوردشدهگرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده كه درجاي ديگرذكرنشده ا ست. 881,500 11,980,971,225 Rls. 1,205,287 $
142 1388 هند 29335990 ساير تركيبات هتروسيليك غير مذكوريك حلقه پريميدين ياپيپرا زين 15,955 11,954,337,510 Rls. 1,202,302 $
143 1388 هند 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 1,496,405 11,895,937,954 Rls. 1,188,356 $
144 1388 هند 48115900 ساير كاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيكي بجزرديف 48115100 671,937 11,796,528,961 Rls. 1,189,295 $
145 1388 هند 29011000 هيدروكربورهاي غيرحلقوي, ا شباع شده 144 11,698,546,453 Rls. 1,170,104 $
146 1388 هند 40029100 لاتكس كائوچوي سنتتيك وشبه كائوچو كه درجاي ديگر مذكور نباشد 551,674 11,560,080,477 Rls. 1,171,171 $
147 1388 هند 30043290 دا روهاي حاوي هورمونهاي كورتي كوستروئيدي كه توليد دا خلي ندا رند 12,571 11,495,234,667 Rls. 1,157,889 $
148 1388 هند 85233000 كارت توا م شده با يك باريكه مغناطيسي 64,662 11,414,880,451 Rls. 1,149,766 $
149 1388 هند 29225090 سايرا مينوا لكل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرتركيبات ا مينوباعامل ا كسيژنه غيرمذكور 31,729 11,393,338,824 Rls. 1,155,860 $
150 1388 هند 48109900 كاغذومقوا ي, ا ندوده ياكائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 2,194,749 11,320,848,027 Rls. 1,137,166 $
151 1388 هند 29211900 مونوآمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها,كه درجاي ديگري مذكور نباشند ,ا ملاح ا ين تركيبات 442,230 11,057,724,754 Rls. 1,108,808 $
152 1388 هند 28371100 سيانورها,ا كسي سيانورهاي سديم 643,300 11,026,214,338 Rls. 1,107,645 $
153 1388 هند 87089911 اجزاء وقطعات جعبه دنده ،برا ي سوا ري ,سوا ري كار ,وا نت وترا كتوركشاورزي 110,784 10,964,757,325 Rls. 1,105,132 $
154 1388 هند 29394200 پسودوا فدرين " INN Pseudoephedrin " " INN " و ا ملاح آن 24,000 10,941,082,081 Rls. 1,096,180 $
155 1388 هند 30044090 دا روهاي حاوي آلكالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاكه توليد دا خلي ندا رند 19,008 10,661,444,414 Rls. 1,070,943 $
156 1388 هند 53101000 پارچه تاروپودباف ا زكنف ياسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتاتشماره 5303, سفيدنشده. 1,558,234 10,659,264,216 Rls. 1,086,211 $
157 1388 هند 32062090 پيگمانها و فرآورده ها بر ا ساس تركيبات كروم بجز گرا نول هاي رنگي (مستربچ ) 280,865 10,586,530,033 Rls. 1,068,499 $
158 1388 هند 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي كه كمتراز 5/0كيلوولت آمپررا كتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 74,729 10,578,775,008 Rls. 1,072,594 $
159 1388 هند 72083690 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شكل طومار باپهناي 600mmوبيشتر غير مذكور درجاي ديگر 1,742,706 10,486,793,114 Rls. 1,052,099 $
160 1388 هند 73063090 سايرلوله هاي جوش دا ده شده ا زآهن يافولادغيرممزوج باسطح مقطع مدور وقطر خارجي بيش از 8اينچ 1,004,136 10,417,324,787 Rls. 1,043,088 $
161 1388 هند 72131010 ميلگردكلاف باقطركمترا ز9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 1,469,072 10,409,186,485 Rls. 1,048,498 $
162 1388 هند 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل طومارباپهناي 600mmياكمتربه ضخامت كمترا زmm3 1,225,630 10,343,250,194 Rls. 1,046,189 $
163 1388 هند 29349990 سايرا سيدهاي نوكلوئيك وا ملاح آن هاوتركيبات هتروسيكليك غيرمذكور درجاي ديگر 1,829 10,263,901,847 Rls. 1,033,814 $
164 1388 هند 38083029 سايرعلف كش كند كننده ها يابازدا رنده هاي جوا نه زدن تكنيكال غيرمذكور 105,086 10,107,581,027 Rls. 1,016,019 $
165 1388 هند 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 68,598 10,016,420,459 Rls. 1,011,308 $
166 1388 هند 52051300 نخ ا زپنبه يك لا,شانه نزده باحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره بيش ا ز43وحدا كثر52درسيستم متريك 483,929 9,949,290,867 Rls. 1,009,787 $
167 1388 هند 29372290 سايرمشتقات هالوژنه هورمونهاي كورتي كوستروئيد غيرمذكوردر جاي ديگر 2,806 9,768,514,404 Rls. 986,120 $
168 1388 هند 29182900 ا سيدهاي كربوكسيليك باعامل فنلي,بدون عامل ا كسيژن دا ر...غيرمذكوردرجاي ديگر 16,000 9,741,644,000 Rls. 981,181 $
169 1388 هند 25030090 ساير گوگردهاا ز هرنوع تصفيه شده 479,000 9,728,583,535 Rls. 977,599 $
170 1388 هند 59021050 شيفر(Chiefer) 146,759 9,669,628,300 Rls. 971,716 $
171 1388 هند 70101090 سايرآمپولها ا ز شيشه 120,447 9,447,993,043 Rls. 978,357 $
172 1388 هند 39123900 ساير ا ترهاي سلولز كه در جاي ديگر گفته نشده به ا شكال ا بتدا ئي 46,300 9,245,256,339 Rls. 928,646 $
173 1388 هند 85399090 سايراجزاءوقطعات براي لامپ ولوله بر قي رشته اي ياتخليه الكتريكي ، بجز سر پيچ با سايز 72E براي لامپ رشته اي 55,767 9,161,794,812 Rls. 928,577 $
174 1388 هند 84118200 توربين هاي گازي كه درجاي ديگرمشمول يامذكورنباشدباقدرت بيشترا ز5000كيلووا ت 15,200 9,028,000,000 Rls. 906,202 $
175 1388 هند 73259100 گلوله ومصنوعات همانند ريخته گري برا ي آسياب ا زچدن ،آهن يافولاد 683,000 8,918,703,116 Rls. 894,344 $
176 1388 هند 84729090 ساير ماشينها و دستگاههاي دفتري غيرمذكوردرجاي ديگر 322,385 8,874,538,517 Rls. 894,884 $
177 1388 هند 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذكوردرجاي ديگر 1,212,352 8,802,979,322 Rls. 886,110 $
178 1388 هند 72221100 ميله هاا زفولادزنگ نزن, فقط گرم نوردشده,گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده باسطح مقطع دا يره. 574,448 8,780,282,072 Rls. 887,322 $
179 1388 هند 79011100 روي, غيرممزوج, باخلوص 99/99%يابيشتر،به صورت كارنشده 398,515 8,715,891,975 Rls. 882,222 $
180 1388 هند 55049000 ا لياف مصنوعي غيريكسره, (غيرا زريون ويسكوز),حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 457,074 8,551,952,259 Rls. 867,835 $
181 1388 هند 73111090 سايرظروف چدني, آهني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده بجزسيلندرهاي گازمايع يكبارمصرف 335,010 8,411,245,014 Rls. 844,687 $
182 1388 هند 39140000 مبادله كننده هاي يون برا ساس پليمرهاي مشمول شماره هاي 3901لغايت 3913به ا شكال ا بتدا يي 437,205 8,282,959,400 Rls. 839,294 $
183 1388 هند 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذكور درجاي ديگر 203,513 8,247,760,564 Rls. 826,934 $
184 1388 هند 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذكوردرجاي ديگر 67,163 8,235,142,260 Rls. 824,622 $
185 1388 هند 84193900 ساير خشك كننده هاي غيرخانگي,كه درجاي ديگرمذكوريامشمول نباشد 15,898 8,103,989,229 Rls. 815,133 $
186 1388 هند 69032020 ا شياء سرا ميكي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 178,809 8,018,055,840 Rls. 804,981 $
187 1388 هند 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتك ها) 40,102 7,991,550,791 Rls. 804,671 $
188 1388 هند 54024300 نخ يك لاا زپلي ا سترها,غيرمذكوردرجاي ديگر,با50دورياكمتردرمتر,آماده نشده برا ي خرده فروشي. 749,882 7,947,646,111 Rls. 800,957 $
189 1388 هند 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند 406,208 7,867,930,353 Rls. 798,410 $
190 1388 هند 40021100 لاتكس بوتادين كربو كسيله 475,400 7,860,093,938 Rls. 793,969 $
191 1388 هند 29329990 سايرتركيبات هتروسيكليك غيرمذكور كه فقط دا را ي هتروا تم ا كسيژن هستند 1,452 7,680,353,470 Rls. 775,961 $
192 1388 هند 96020010 كپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين 36,287 7,680,320,683 Rls. 772,688 $
193 1388 هند 30043190 داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 4,497 7,677,040,854 Rls. 767,946 $
194 1388 هند 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذكوردرجاي ديگر 88,079 7,675,370,597 Rls. 768,227 $
195 1388 هند 29372900 ساير هورمونهاي استروئيد ومشتقات ومشابه هاي ساختاري آنها,كه در جاي ديگري مذكور نباشند 2,598 7,650,586,838 Rls. 769,680 $
196 1388 هند 29333999 سايرتركيبات هتروسيكليك دا ري يك حلقه پيريدين مترا كم نشده غيرمذكور 12,799 7,522,440,612 Rls. 761,515 $
197 1388 هند 28332990 ساير سولفاتهاي غيرمذكور 373,400 7,488,336,449 Rls. 757,924 $
198 1388 هند 29411090 سايرپني سيلين هاومشتقات آنهادا را ي ساختارا سيد پني سيلانيك غيرمذكوردرجاي ديگر 17,750 7,458,972,317 Rls. 748,646 $
199 1388 هند 48025700 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا كثر150gبدون ا لياف ياباحدا كثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 930,723 7,431,195,169 Rls. 746,757 $
200 1388 هند 35030000 ژلاتين هاومشتقات آنها,سريشم ماهي,سايرچسب هاي حيوا ني غيرا زچسب هاي كازئين شماره 3501 120,000 7,370,500,000 Rls. 742,587 $
مجموع کل
16,268,888,399,693 ريال
مجموع کل
1,640,913,437 دلار