آمار کل " واردات از" کشور "ترکيه" سال "1388"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1388 ترکيه 72112310 محصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به ضخامت كمترا ز 5/0ميليمتردا را ي كمترا ز25 درصد وزني كربن وپهناي كمتراز 600ميلي متر 547,897 5,753,484,538 Rls. 580,688 $
202 1388 ترکيه 84413000 ماشين هابرا ي ساختن كارتن, جعبه, وغيره ا زكاغذيامقوا (غيراز ساختن به طريق قالب گيري ) 212,780 5,752,316,231 Rls. 586,461 $
203 1388 ترکيه 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الكتروموتور قفس سنجابي 96,654 5,744,679,518 Rls. 580,191 $
204 1388 ترکيه 85281222 تلويزيون رنگي با صفحهLCD بيش از 30اينچ 27,964 5,734,784,507 Rls. 575,293 $
205 1388 ترکيه 83111000 ا لكترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشكاري باقوس ا لكتريكي ازفلزات معمولي 620,007 5,728,813,557 Rls. 577,628 $
206 1388 ترکيه 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 102,360 5,710,433,910 Rls. 577,012 $
207 1388 ترکيه 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شكال ا بتدا يي غيرمذكوردر جاي ديگر 235,815 5,709,266,975 Rls. 571,432 $
208 1388 ترکيه 25199090 ا كسيدهاي منيزيم حتي خالص 859,550 5,709,212,635 Rls. 576,876 $
209 1388 ترکيه 70191990 الياف شيشه ،به صورت الياف staple 361,620 5,695,603,955 Rls. 574,860 $
210 1388 ترکيه 84313190 سايرقطعات مربوطبه ا سانسور,بالاكشنده محفظه دا رياپلكان متحرك غيرمذكور 325,321 5,681,515,969 Rls. 572,899 $
211 1388 ترکيه 15162090 چربي ها و روغن هاي نباتي هيدروژنه شده و...و ا جزا آنها به غير ا ز روغن جانشين كره كاكائووروغن C.B.E 1,208,360 5,648,681,004 Rls. 567,261 $
212 1388 ترکيه 84433000 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ فلكسوگرا فيك 29,590 5,647,710,110 Rls. 570,646 $
213 1388 ترکيه 85078000 ا نباره هاي برقي (غيرا زا نوا ع سرب -ا سيد, نيكل- كادميم, نيكل- آهن ) 259,087 5,600,345,991 Rls. 569,646 $
214 1388 ترکيه 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذكور و غيرمشمول در جاي ديگر 315,126 5,579,595,964 Rls. 562,004 $
215 1388 ترکيه 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 85,513 5,577,925,280 Rls. 557,737 $
216 1388 ترکيه 40024900 كائوچوي كلروپرن (كلروبوتادين )(به ا ستثناي لاتكس ) 151,646 5,574,492,066 Rls. 564,730 $
217 1388 ترکيه 48041100 كرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شكل رول ياورق 1,095,734 5,568,350,713 Rls. 558,310 $
218 1388 ترکيه 84291111 بلدوزر نو- باقدرت موتور 330ا سب بخاروكمتر باچرخ زنجيري . 35,859 5,528,346,196 Rls. 564,405 $
219 1388 ترکيه 08094000 آلو و گوجه , تازه 528,026 5,526,013,537 Rls. 557,630 $
220 1388 ترکيه 34031910 روا ن كننده سيليكوني داراي كمتراز70درصد موادنفتي 393,915 5,521,057,742 Rls. 555,317 $
221 1388 ترکيه 39039000 پليمرهاي ا ستيرن كه درجاي ديگر گفته نشده, به ا شكال ا بتدا ئي 311,575 5,495,203,457 Rls. 550,647 $
222 1388 ترکيه 84313130 ا نوا ع درب لولائي ا سانسور 410,873 5,464,011,215 Rls. 552,475 $
223 1388 ترکيه 69089020 كاشي يا سرا ميك باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(كاشي كف ) ورني يالعاب زده 3,087,950 5,458,814,336 Rls. 550,639 $
224 1388 ترکيه 28402000 ساير برا ت هائي كه در جاي ديگري مذكور نباشد 828,000 5,434,952,081 Rls. 548,790 $
225 1388 ترکيه 37079020 تونر ودولوپردستگاههاي فتوكپي وپرينتر 105,945 5,430,538,287 Rls. 547,028 $
226 1388 ترکيه 54077400 پارچه هاي تاروپودباف, چاپ شده, باحدا قل 85% رشته هاي سنتتيك, غيرمذكوردرجاي ديگر. 137,458 5,398,428,600 Rls. 540,026 $
227 1388 ترکيه 76071120 ورق ونوار نازك از آلومينيوم به ضخامت ا ز9 ميكرون لغايت 12ميكرون، بدون تكيه گاه صرفا نورد شده 65,791 5,380,794,108 Rls. 539,886 $
228 1388 ترکيه 59021050 شيفر(Chiefer) 74,031 5,361,347,413 Rls. 540,971 $
229 1388 ترکيه 90200000 سايروسايل تنفسي وماسكهاي گاز,بجزماسك استحفاظي فاقد قطعات مكانيكي وفيلترهاي قابل تعويض. 40,231 5,359,223,227 Rls. 538,456 $
230 1388 ترکيه 85044060 ا نوا ع S.P.U 85,942 5,347,545,235 Rls. 542,409 $
231 1388 ترکيه 73158900 زنجيركه درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 653,264 5,341,822,311 Rls. 538,224 $
232 1388 ترکيه 40091100 لوله وشيلنگ ا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده بدون لوا زم وملحقات مستحكم نشده ياجورنشده باساير 253,439 5,329,601,790 Rls. 538,236 $
233 1388 ترکيه 73065010 لوله وپروفيل , جوش دا ده شده,باسطح مقطع مدور,ا زسايرفولادهاي ممزوج, با قطر خارجي تا 8 اينچ 306,475 5,307,704,430 Rls. 536,920 $
234 1388 ترکيه 39069099 سايرپليمرهاي ا كريليك به ا شكال ا بتدا يي غيرمذكور 289,480 5,256,291,702 Rls. 528,408 $
235 1388 ترکيه 39021090 سايرپلي پروپيلن ها به شكل ا بتدا يي بجز گريد لوله وفيلم ونساجي 182,427 5,247,377,253 Rls. 526,437 $
236 1388 ترکيه 38099300 موا دتكميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع كننده درعمل رنگرزي ا ز نوع مورد مصرف در چرم سازي غيرازموادنشاسته اي 191,511 5,238,382,103 Rls. 526,171 $
237 1388 ترکيه 84663000 ا دوا ت تقسيم وسايرمتعلقات مخصوص برا ي ماشين ا بزا رها 66,061 5,235,932,534 Rls. 527,190 $
238 1388 ترکيه 82023900 تيغه ا ره مدور(ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگرد بر به غير ازرديف 82023100،به انضمام ا جزا ء وقطعات. 422,945 5,233,501,074 Rls. 528,563 $
239 1388 ترکيه 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، كاميون وكاميونت ،ماشين آلات را هسازي وكشاورزي 91,971 5,228,458,209 Rls. 527,018 $
240 1388 ترکيه 44112110 تخته فيبر با ضخامت 6ميليمتر وكمتر كارنشده باجرم مخصوص بين 5/0تا8/0گرم درسانتيمتر مكعب 1,012,076 5,219,603,361 Rls. 525,250 $
241 1388 ترکيه 84362100 ماشين هاي جوجه كشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي 116,342 5,217,853,067 Rls. 528,743 $
242 1388 ترکيه 72285000 ميله هاا زفولادممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده فقط سردشكل دا ده شده ياسردتمام شده. 469,133 5,214,945,098 Rls. 525,240 $
243 1388 ترکيه 39094090 سايررزين هاي فنوليك به ا شكال ا بتدا يي غيرمذكوردرجاي ديگر 266,920 5,189,471,464 Rls. 523,870 $
244 1388 ترکيه 84182100 يخچال هاي خانگي ا زنوع ترا كمي(Compression) 122,865 5,161,925,785 Rls. 519,171 $
245 1388 ترکيه 84552200 ماشين هاي نوردسردفلزا ت 102,800 5,157,680,303 Rls. 519,664 $
246 1388 ترکيه 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 484,057 5,153,514,930 Rls. 519,857 $
247 1388 ترکيه 87087011 چرخ برا ي سوا ري ، سوا ري كار، وا نت و ترا كتور كشاورزي 70,874 5,132,206,933 Rls. 518,708 $
248 1388 ترکيه 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازك وباريكه ها ا زسايرموا دپلاستيكي غيرا سفنجي غيرمذكوردرجاي ديگ 287,987 5,121,867,813 Rls. 520,886 $
249 1388 ترکيه 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيكي چاپ شده 141,790 5,118,156,600 Rls. 514,207 $
250 1388 ترکيه 20098090 سايرآب ميوه هاوسبزيجات تخمير نشده بدون افزودن الكل كه درجاي ديگرمذكور يا مشمول نباشد 375,820 5,095,316,250 Rls. 510,643 $
251 1388 ترکيه 84425090 سايرحروف چاپ , كليشه, لوحه وساير ادوات چاپ ، غيرمذكور درجاي ديگر 209,273 5,083,092,446 Rls. 513,050 $
252 1388 ترکيه 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، كاميون ، كاميونت ،ماشين آلات راهسازي وكشاورزي 184,497 5,074,370,052 Rls. 511,722 $
253 1388 ترکيه 17041000 آدا مس 373,132 5,058,816,452 Rls. 509,701 $
254 1388 ترکيه 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورها,كلاهك ها ,بادزن ها ,...غيرمذكوردرجاي ديگر 78,029 5,055,864,332 Rls. 510,409 $
255 1388 ترکيه 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000ولت ،غير مذكور درجاي ديگر 143,992 5,036,612,873 Rls. 507,290 $
256 1388 ترکيه 70191200 خامه ا زا لياف شيشه. 294,378 5,036,602,454 Rls. 506,649 $
257 1388 ترکيه 84741000 ماشين هاي جوركردن, غربال كردن, جدا كردن ياشستن خاك, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 84,695 5,027,995,964 Rls. 503,506 $
258 1388 ترکيه 84659400 ماشين هاي خم كردن ياجفت وجوركردن برا ي كارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچو ،مواد پلاستيكي سخت وغيره 69,765 4,977,730,740 Rls. 501,686 $
259 1388 ترکيه 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 94,865 4,976,734,574 Rls. 502,428 $
260 1388 ترکيه 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف كاذب خودروبدون لايه فلزي 212,109 4,961,022,984 Rls. 499,873 $
261 1388 ترکيه 39012021 پلي اتيلن گريد فيلم به صورت پودر باچگالي 94%يابيشتر 500,000 4,954,912,793 Rls. 505,861 $
262 1388 ترکيه 84248990 سايروسايل مكانيكي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 110,059 4,952,596,961 Rls. 498,422 $
263 1388 ترکيه 84715020 دستگاه كامل كامپيوترserverشامل كليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوكارت شبكه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 6,739 4,938,198,752 Rls. 499,343 $
264 1388 ترکيه 84334000 منگنه كاه ياعلوفه (همچنين ماشين جمع آوري ومنگنه كردن ) 354,858 4,927,469,717 Rls. 497,459 $
265 1388 ترکيه 87088090 كمك فنرها بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده در سوا ري ، سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورز 182,149 4,926,382,860 Rls. 496,307 $
266 1388 ترکيه 76071190 سايرصفحه ونوا رنازك ا زا لومينيوم, بدون تكيه گاه, صرفانوردشده به ضخامت بيش ا ز12ميكرون وحداكثر 2/0ميلي متر 154,929 4,906,437,922 Rls. 494,502 $
267 1388 ترکيه 84624900 ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه دا ركردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 119,327 4,905,106,845 Rls. 492,260 $
268 1388 ترکيه 32129000 پيگمانهاا زنوع موردمصرف درساخت رنگها,موا درنگي وسايرموا درنگ كننده دربسته هاي خرده فروشي 332,395 4,894,919,346 Rls. 491,266 $
269 1388 ترکيه 87089931 ا جزا وقطعات كمك فنر،برا ي سوا ري ، سوا ري كار، وا نت وترا كتور كشاورزي 27,486 4,890,508,767 Rls. 492,082 $
270 1388 ترکيه 72169910 ا نوا ع ريل ازآهن يافولاد غير ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 650,296 4,885,869,873 Rls. 492,034 $
271 1388 ترکيه 38123010 آنتي ا كسيدا نها 46,840 4,882,669,463 Rls. 491,214 $
272 1388 ترکيه 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 53,993 4,880,001,002 Rls. 490,715 $
273 1388 ترکيه 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وكابل 145,563 4,874,220,508 Rls. 489,993 $
274 1388 ترکيه 44103200 ساير تخته هاا زچوب كه سطح آن پوشانده شده با كاغذ آغشته به ملامين 935,000 4,847,059,158 Rls. 490,700 $
275 1388 ترکيه 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا كتيف غيريونيك حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 216,530 4,822,465,102 Rls. 485,144 $
276 1388 ترکيه 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, كاشكول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذكوردرجاي ديگر 87,215 4,817,796,506 Rls. 484,430 $
277 1388 ترکيه 32041190 سايرموا درنگي ديسپرسه وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زمستربچ 122,925 4,816,282,975 Rls. 483,736 $
278 1388 ترکيه 34022060 پودركف شوي بسته بندي به صورت خرده فروشي 624,217 4,811,859,326 Rls. 484,226 $
279 1388 ترکيه 32082050 رنگ پشت آيينه براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 216,280 4,807,428,180 Rls. 483,353 $
280 1388 ترکيه 25059000 شن وماسه طبيعي,(باستثناي شن وماسه هاي فلزي فصل 26),غيرمذكوردرجاي ديگر 2,207,278 4,796,649,311 Rls. 482,386 $
281 1388 ترکيه 84639000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي كاركردن روي فلز,بدون بردا شتن قسمتي از ماده، كه درجاي ديگرمذكورنباشد 92,395 4,781,437,483 Rls. 477,275 $
282 1388 ترکيه 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 23,452 4,757,593,434 Rls. 476,379 $
283 1388 ترکيه 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه كاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچكش ها 99,131 4,730,707,179 Rls. 477,373 $
284 1388 ترکيه 90273020 ا سپكترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 5,612 4,725,789,809 Rls. 476,386 $
285 1388 ترکيه 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازك, باريكه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي كلروروينيل 264,502 4,724,754,937 Rls. 476,980 $
286 1388 ترکيه 32029000 مواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي بامواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 691,075 4,723,617,638 Rls. 476,527 $
287 1388 ترکيه 84144090 سايركمپرسورهاي هوا كه روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذكوردرجاي ديگر 65,017 4,711,786,258 Rls. 474,073 $
288 1388 ترکيه 85094000 آسياب ومخلوطكن هاي الكترونيكي خانگي مواد خوراكي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 73,187 4,696,687,560 Rls. 472,314 $
289 1388 ترکيه 39181000 پوشش كف, ديوا رياسقف ا زپليمرهاي كلروروينيل به شكل رول يا به شكل چهارگوش 401,246 4,689,674,776 Rls. 474,565 $
290 1388 ترکيه 40021900 ساير بوتادين كربوكسيله, كه درجاي ديگرمذكورنباشد بجز لاتكس 232,594 4,689,318,515 Rls. 473,640 $
291 1388 ترکيه 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 125,313 4,674,411,256 Rls. 471,334 $
292 1388 ترکيه 19012000 مخلوطها و خميرها برا ي تهيه محصولات خبازي, شيريني سازي يا بيسكويت سازي شماره 1905 257,390 4,659,095,223 Rls. 466,619 $
293 1388 ترکيه 73079900 لوا زم وا تصالات لوله كشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 265,995 4,654,156,822 Rls. 467,957 $
294 1388 ترکيه 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 3,769 4,627,929,327 Rls. 465,669 $
295 1388 ترکيه 39232990 سايركيسه 0كيسه كوچك ا زموا دپلاستيكي غيرا زپلي ا تيلن بجزكيسه خون 142,005 4,623,701,666 Rls. 465,412 $
296 1388 ترکيه 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 92,278 4,622,176,475 Rls. 464,369 $
297 1388 ترکيه 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشكي 43,747 4,606,283,533 Rls. 460,844 $
298 1388 ترکيه 58013200 پارچه هاي مخمل وپلوش باپرزپودي قطع شده, را ه را ه ا زا لياف سنتتيك يامصنوعي 111,420 4,603,368,175 Rls. 463,019 $
299 1388 ترکيه 84632000 ماشين هاي حديده كردن بوسيله نورد براي كاربرروي فلزا ت, بدون بردا شتن قسمتي از ماده 33,980 4,599,903,240 Rls. 467,735 $
300 1388 ترکيه 32110000 سيكاتيف هاي (خشك كننده هاي ) آماده 90,900 4,592,583,549 Rls. 464,115 $
301 1388 ترکيه 73042900 لوله برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 364,586 4,586,229,693 Rls. 463,245 $
302 1388 ترکيه 10082000 ارزن 1,189,202 4,578,215,965 Rls. 461,227 $
303 1388 ترکيه 28191000 تري ا كسيدكروم 155,700 4,548,386,212 Rls. 459,070 $
304 1388 ترکيه 84341000 ماشين هاي شيردوش 92,487 4,535,524,784 Rls. 457,694 $
305 1388 ترکيه 34011110 صابون حمام ودستشويي 274,488 4,523,192,883 Rls. 454,595 $
306 1388 ترکيه 29411090 سايرپني سيلين هاومشتقات آنهادا را ي ساختارا سيد پني سيلانيك غيرمذكوردرجاي ديگر 300 4,512,345,784 Rls. 451,235 $
307 1388 ترکيه 70191100 رشته هاي بريده شده (CHOPPED STRANDS)كه درا زا ي ا ن ا ز 50 ميليمتربيشترنباشد ازالياف شيشه اي 259,350 4,504,401,665 Rls. 454,620 $
308 1388 ترکيه 85015290 سايرا لكتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت ا ز750 وات تا 75كيلووا ت بجزا لكتروموتورقفس سنجابي 186,892 4,504,184,323 Rls. 453,652 $
309 1388 ترکيه 85167100 دستگاه هاي ا لكتروترميك درست كردن قهوه يا چاي 89,041 4,501,967,698 Rls. 452,843 $
310 1388 ترکيه 73044100 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولادزنگ نزن باسطح مقطع , مدور سرد كشيده شده ياسردنوردشده 209,790 4,455,662,560 Rls. 454,892 $
311 1388 ترکيه 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحكام, مقاومت, فشارپذيري, كشش پذيري ياسايرخوا ص مكانيكي موادغير فلزي 28,116 4,451,487,007 Rls. 453,119 $
312 1388 ترکيه 84368000 ماشين آلات ودستگاههاي كشاورزي،باغباني ،گلكاري ، جنگل دا ري ياپرورش زنبورعسل, غيرمذكوردرجاي ديگر 49,294 4,448,734,359 Rls. 445,662 $
313 1388 ترکيه 85472000 قطعات عايق ا زموا دپلاستيكي 126,365 4,428,971,569 Rls. 446,263 $
314 1388 ترکيه 34012010 صابون به شكل مايع 180,286 4,409,874,876 Rls. 448,444 $
315 1388 ترکيه 18069000 شكلات, غيره, حاوي كاكائو,به صورت غيرا زبلوك, تخته, ميله ياقلم, غيرمذكوردرجاي ديگر 290,627 4,397,824,841 Rls. 448,318 $
316 1388 ترکيه 33030000 عطريات وا دو توا لت ها(waters toilet) 179,953 4,397,277,234 Rls. 441,792 $
317 1388 ترکيه 84411000 ماشينهاي برش 48,817 4,395,674,279 Rls. 443,012 $
318 1388 ترکيه 23099020 فرآورده هاي غذائي ساير ا بزيان پرورشي 18,241 4,386,829,926 Rls. 441,853 $
319 1388 ترکيه 48111000 كاغذومقوا ي قطرا ن زده, قيرزده, ياآسفالت زده 495,795 4,384,627,313 Rls. 445,054 $
320 1388 ترکيه 85429000 ا جزا ءوقطعات مدا رهاي مجتمع (i.c) و مجموعه هاي ريز ا لكترونيكي 72 4,374,198,677 Rls. 439,499 $
321 1388 ترکيه 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 103,224 4,331,449,350 Rls. 435,823 $
322 1388 ترکيه 87083190 لنتهاي ترمزسوا رشده ،بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري وسوا ري كارووا نت وترا كتوركشاورزي 149,602 4,315,635,354 Rls. 437,144 $
323 1388 ترکيه 76069290 سايرصفحه ورق ونوا را زآلياژآلومينيوم غير مذكور درجاي ديگر 143,524 4,309,566,499 Rls. 433,003 $
324 1388 ترکيه 69051000 سفال پوشش بام ا زسرا ميك. 4,789,060 4,298,511,232 Rls. 434,330 $
325 1388 ترکيه 72021930 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا كمترا ز 2درصدوزني كربن صورت پودرزير425ميكرون 240,000 4,292,367,007 Rls. 430,348 $
326 1388 ترکيه 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 224,747 4,290,988,505 Rls. 431,634 $
327 1388 ترکيه 33041000 فرآورده ها برا ي آرا يش لب 44,900 4,287,788,505 Rls. 435,361 $
328 1388 ترکيه 76071920 ورق ونوار نازك آلومينيومي به ضخامت از 9 ميكرون لغايت 12 ميكرون، بدون تكيه گاه ،غير مذكور درجاي ديگر 58,678 4,265,686,627 Rls. 429,465 $
329 1388 ترکيه 76071110 ورق ونوارنازك از آلومينيوم به ضخامت كمترا ز 9 ميكرون، بدون تكيه گاه صرفا نورد شده 84,335 4,238,043,277 Rls. 425,971 $
330 1388 ترکيه 85021100 مجموعه مولدهاباموتورهاي ترا كمي-ا حترا قي ,به قدرت حدا كثر 75KVA 38,671 4,222,882,681 Rls. 424,308 $
331 1388 ترکيه 85447090 سايركابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 185,626 4,209,958,589 Rls. 426,042 $
332 1388 ترکيه 57032000 كف پوش هاي منگوله باف, ا زنايلون ياا زسايرپلي آميدها. 145,249 4,204,801,570 Rls. 423,111 $
333 1388 ترکيه 84805000 قالب برا ي شيشه. 31,756 4,197,525,732 Rls. 423,400 $
334 1388 ترکيه 55099100 سايرنخها باكمترا ز85%ا لياف غيريكسره سنتتيك, غير مذكور در جاي ديگر,مخلوط باپشم ياكرك حيوا ن غيرخرده فروشي 83,341 4,187,490,115 Rls. 419,605 $
335 1388 ترکيه 28416900 منگانيت ها,منگانات ها و پرمنگنات ها (باستثناي پرمنگنات پتاسيم ) 147,580 4,175,798,980 Rls. 423,262 $
336 1388 ترکيه 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيكي 155,192 4,171,966,328 Rls. 419,731 $
337 1388 ترکيه 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذكورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 1,946 4,165,987,905 Rls. 422,876 $
338 1388 ترکيه 40112000 تايربادي نوا زكائوچو برا ي ا توبوس ووسايل نقليه باري 152,152 4,152,721,848 Rls. 415,193 $
339 1388 ترکيه 48109200 ساير كاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 832,550 4,147,162,000 Rls. 415,865 $
340 1388 ترکيه 63053300 جوال وكيسه براي بسته بندي كالا,از نوار پلي اتيلن ياپلي پروپيلن ياهمانندغيرمذكوردرجاي ديگر 198,325 4,141,590,334 Rls. 417,227 $
341 1388 ترکيه 28332950 سولفات سرب 195,150 4,114,235,217 Rls. 418,376 $
342 1388 ترکيه 72151000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج تراشكاري (خوش تراش )تندبر,فقطسردشكل دا ده شده, ياسردتمام شده. 327,632 4,091,342,104 Rls. 413,153 $
343 1388 ترکيه 84192090 ساير ا سترليزه كننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذكوردرجاي ديگر 59,494 4,079,996,301 Rls. 411,374 $
344 1388 ترکيه 84592900 ماشينهاي سورا خ كردن بابردا شتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 64,370 4,044,618,554 Rls. 406,351 $
345 1388 ترکيه 84453000 ماشين هاي دولاكردن ياتابيدن نخ نسجي 52,138 4,041,289,638 Rls. 406,259 $
346 1388 ترکيه 48194000 كيسه وساك, ا زجمله كيسه هاي قيفي,ا زكاغذيامقوا كه درجاي ديگر مذكورنباشد 104,911 4,028,239,252 Rls. 405,570 $
347 1388 ترکيه 90211010 پيچ وميله وپلاك درون ا ستخوا ني 469 4,024,016,712 Rls. 404,703 $
348 1388 ترکيه 84678100 ا ره زنجيري باموتورغيربرقي 8,542 4,022,889,180 Rls. 404,933 $
349 1388 ترکيه 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب كردن, سائيدن ياخميركردن. 243,431 4,011,973,340 Rls. 402,925 $
350 1388 ترکيه 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 76,507 4,000,555,616 Rls. 411,299 $
351 1388 ترکيه 84459000 ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 26,722 3,985,293,110 Rls. 407,895 $
352 1388 ترکيه 73211110 ا جاق گازفردا رمبله 124,652 3,969,612,092 Rls. 398,963 $
353 1388 ترکيه 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيكي 67,586 3,959,160,095 Rls. 398,394 $
354 1388 ترکيه 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت 118,380 3,929,553,256 Rls. 399,812 $
355 1388 ترکيه 85123010 دستگاههاي علامت دادن سمعي جهت خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ،كاميون ،كاميونت وماشين آلات راهسازي وكشاورزي 73,942 3,919,228,018 Rls. 393,643 $
356 1388 ترکيه 72286000 ميله هاا زفولادممزوج كه درجاي ديگرذكرنشده. 485,685 3,896,297,217 Rls. 393,671 $
357 1388 ترکيه 84313120 ا نوا ع كابين وفرم كابين آسانسور 224,440 3,895,649,266 Rls. 392,822 $
358 1388 ترکيه 33073000 ا ملاح معطر وساير فرآورده ها برا ي ا ستحمام 238,755 3,887,498,693 Rls. 392,969 $
359 1388 ترکيه 21061010 موا د پروتئيني تكستوره 236,400 3,879,033,999 Rls. 390,340 $
360 1388 ترکيه 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 263,328 3,846,226,079 Rls. 389,174 $
361 1388 ترکيه 39189000 پوشش كف, ديوا رياسقف ا زموا دپلاستيكي غيرمذكوردرجاي ديگر,بشكل رول يا چهارگوش 253,522 3,840,109,109 Rls. 385,364 $
362 1388 ترکيه 90282000 كنتورمايعات 155,802 3,831,482,030 Rls. 386,256 $
363 1388 ترکيه 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, كاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 86,802 3,825,017,394 Rls. 385,935 $
364 1388 ترکيه 39232190 سايركيسه 0كيسه كوچك ا زپليا تيلن بجزكيسه خون, كيسه ا سپتيك 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا كسيژن 143,375 3,821,538,699 Rls. 383,807 $
365 1388 ترکيه 72111300 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده ا زچهارطرف يادردستگاه شيارداربسته باپهناي بيشترا ز150ولي كمترا ز600mm به ضخامت حدا قل 4mmبه صورت غير طومار وبدون نقش برجسته 381,654 3,809,658,090 Rls. 385,500 $
366 1388 ترکيه 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 62,018 3,809,333,296 Rls. 382,025 $
367 1388 ترکيه 85364190 سايررله ها برا ي ولتاژحدا كثر60ولت باجريان مساوي يابيش ا ز2Aبجز رلهSMD 9,166 3,779,390,421 Rls. 382,087 $
368 1388 ترکيه 52085900 پارچه تاروپودي ا زپنبه, چاپ شده, با85%يابيشترپنبه, غيرمذكوردرجاي ديگربه وزن هرمتر كمتراز200گرم 92,578 3,762,231,828 Rls. 379,801 $
369 1388 ترکيه 84795000 رباتهاي صنعتي,(industrial robots ) كه درجاي ديگر مذكورنباشد 7,634 3,700,885,405 Rls. 372,355 $
370 1388 ترکيه 84641000 ماشين هاي ا ره كردن برا ي كاركردن روي سنگ, سرا ميك, بتون, پنبه نسوز ،سيمان ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 97,900 3,690,999,733 Rls. 368,422 $
371 1388 ترکيه 32064990 سايرموا درنگ كننده غيرمذكورغيرآلي 79,795 3,689,001,475 Rls. 373,041 $
372 1388 ترکيه 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيكي 144,151 3,678,065,926 Rls. 370,707 $
373 1388 ترکيه 85168000 مقاومت هاي گرم كننده ا لكتريكي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 50,986 3,663,831,169 Rls. 368,924 $
374 1388 ترکيه 72111400 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده باپهناي كمترا ز600mmبضخامت حدا قل 75/4 mmروكش ياآبكاري نشد 567,808 3,643,159,339 Rls. 366,645 $
375 1388 ترکيه 40116290 لاستيك رويي چرخ بادي, نو,ا ستخوا ن شاه ماهي برا ي نوا قل ساختماني باقطرطوقه حدا كثر61 سانتيمتربدون توليد داخل 131,990 3,628,552,540 Rls. 364,917 $
376 1388 ترکيه 33043000 فرآورده ها برا ي آرا يش ناخن دست و پا 139,470 3,620,710,201 Rls. 364,250 $
377 1388 ترکيه 84254200 جكها وچرخهاي بالاكشنده ،هيدروليكي 190,720 3,607,677,486 Rls. 364,668 $
378 1388 ترکيه 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 8,325 3,604,160,000 Rls. 363,619 $
379 1388 ترکيه 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يك لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 163,899 3,590,916,421 Rls. 363,270 $
380 1388 ترکيه 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم ....فاقدروغنهاي نفتي يامعدني غيرمذكور 177,452 3,578,438,644 Rls. 361,376 $
381 1388 ترکيه 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي 68,233 3,568,410,388 Rls. 361,088 $
382 1388 ترکيه 84798910 پرس هيدروليك دندا نسازي 81,043 3,543,438,143 Rls. 354,308 $
383 1388 ترکيه 44103100 ساير تخته هاي ا ز چوب كارنشده يا فقط سمباده خورده 918,560 3,541,525,620 Rls. 355,071 $
384 1388 ترکيه 42021900 رختدا ن, چمدا ن, كيف برك, كيف ا سناد,كيف مدرسه كه درجاي ديگر مذكور نباشند 163,248 3,541,049,079 Rls. 356,927 $
385 1388 ترکيه 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليك )برا ي كاربرروي فلزا ت ياكربورهاي فلزي 135,958 3,536,598,447 Rls. 357,918 $
386 1388 ترکيه 84593900 ماشين هاي صيقل كردن- فرزكردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 36,306 3,523,225,655 Rls. 353,693 $
387 1388 ترکيه 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 8,925 3,507,970,000 Rls. 351,683 $
388 1388 ترکيه 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 47,720 3,507,096,299 Rls. 352,101 $
389 1388 ترکيه 32041690 سايرموا درنگي را كتيف وفرآورده هابرا ساس ا ين موا د غير ا ز مستربچ 74,445 3,496,118,912 Rls. 350,179 $
390 1388 ترکيه 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 124,680 3,487,323,256 Rls. 352,021 $
391 1388 ترکيه 55151100 ساير پارچه هاي تاروپودي, غيرمذكور ازالباف غيريكسره پلي استر مخلوط باا لياف ريون ويسكوز 82,565 3,477,011,849 Rls. 351,632 $
392 1388 ترکيه 84328000 ماشين آلات ووسايل آماده كردن ياكشت وزرع زمين, غيرمذكوردرجاي ديگر;غلتك برا ي چمن يازمين ورزش 129,812 3,476,579,599 Rls. 349,520 $
393 1388 ترکيه 07031000 پيازوموسير 1,447,500 3,470,565,645 Rls. 352,199 $
394 1388 ترکيه 39079999 سايرپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرمذكور 162,046 3,468,923,697 Rls. 348,718 $
395 1388 ترکيه 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازك غيرمذكورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 178,031 3,443,958,522 Rls. 345,917 $
396 1388 ترکيه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 73,936 3,426,961,436 Rls. 342,963 $
397 1388 ترکيه 84623100 ماشين هاي قيچي كردن (ا زجمله پرس ها),باكنترل شماره ا ي 110,460 3,417,142,379 Rls. 344,999 $
398 1388 ترکيه 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 255,778 3,403,509,014 Rls. 343,593 $
399 1388 ترکيه 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 151,613 3,380,920,524 Rls. 339,438 $
400 1388 ترکيه 87086029 ا جزا وقطعات بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري كار،وا نت و ترا كتور 197,647 3,379,982,312 Rls. 342,041 $
مجموع کل
909,981,468,267 ريال
مجموع کل
91,721,488 دلار