آمار کل " واردات از" کشور "اتريش" سال "1388"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1388 اتريش 20098090 سايرآب ميوه هاوسبزيجات تخمير نشده بدون افزودن الكل كه درجاي ديگرمذكور يا مشمول نباشد 36,400 578,433,860 Rls. 58,469 $
202 1388 اتريش 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 4,303 574,376,875 Rls. 57,846 $
203 1388 اتريش 29029000 ساير هيدروكربورهاي حلقوي, كه درجاي ديگري مذكور نباشند 16,000 573,805,956 Rls. 57,455 $
204 1388 اتريش 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 1,385 572,539,164 Rls. 57,745 $
205 1388 اتريش 68042230 سنگ اسياب ،سنباده ياچرخ تراش ا ز سرا ميك يا سيليكاتها 3,007 565,460,004 Rls. 56,946 $
206 1388 اتريش 81052000 مات كبالت وسايرمحصولات وا سطه ا ي حاصل ا ز متالورژي كبالت، كبالت بصورت كارنشده، پودر 900 560,913,917 Rls. 56,996 $
207 1388 اتريش 91029900 ساعتهاي جيبي وهمانندغيربرقي ،غيرازرديف 91019900 648 555,320,301 Rls. 55,730 $
208 1388 اتريش 39204910 نوا رلبه و روكش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپلي كلروروينيل باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 62,400 553,157,956 Rls. 55,349 $
209 1388 اتريش 44111100 تخته فيبري ا زچوب ياا زسايرموا دچوبي باجرم مخصوص بيش از 8/0 گرم درسانتيمتر مكعب كارنشده 73,888 552,445,163 Rls. 55,432 $
210 1388 اتريش 73044100 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولادزنگ نزن باسطح مقطع , مدور سرد كشيده شده ياسردنوردشده 14,212 548,709,799 Rls. 56,094 $
211 1388 اتريش 84313190 سايرقطعات مربوطبه ا سانسور,بالاكشنده محفظه دا رياپلكان متحرك غيرمذكور 1,922 546,463,348 Rls. 55,382 $
212 1388 اتريش 39173200 سايرلوله هاكه باموا دديگرمستحكم نشده وباسايرموا دجورنشده بدون لوا زم وملحقات 7,600 545,365,328 Rls. 55,752 $
213 1388 اتريش 85013190 سايرالكتروموتورهاوژنرا تورهاي جريان مستقيم به قدرت حداكثر 750 وات بجزرديف 85013110 20,260 544,844,981 Rls. 54,990 $
214 1388 اتريش 33051000 شامپوها 27,637 536,546,737 Rls. 53,741 $
215 1388 اتريش 82076000 ا بزارهاي براي صيقلي كردن جدار داخلي يا بر قو زدن. 199 532,988,410 Rls. 53,643 $
216 1388 اتريش 84659400 ماشين هاي خم كردن ياجفت وجوركردن برا ي كارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچو ،مواد پلاستيكي سخت وغيره 2,190 528,609,849 Rls. 53,579 $
217 1388 اتريش 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذكور درجاي ديگر 744 527,630,830 Rls. 53,133 $
218 1388 اتريش 48115900 ساير كاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيكي بجزرديف 48115100 20,162 525,509,897 Rls. 52,414 $
219 1388 اتريش 90249000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش خواص مكانيكي مواد ،مشمول رديف 9024 211 525,099,544 Rls. 52,872 $
220 1388 اتريش 84573000 ماشين هاي ا نتقالي چند مرحله اي براي كاركردن روي فلزا ت 20,000 521,417,030 Rls. 52,251 $
221 1388 اتريش 84138120 تملبه هاي تزريقي 565 517,567,750 Rls. 52,149 $
222 1388 اتريش 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 954 515,860,451 Rls. 52,008 $
223 1388 اتريش 29151100 ا سيدفرميك 66,000 515,520,728 Rls. 51,894 $
224 1388 اتريش 85369030 ترمينال ريلي 580 514,629,115 Rls. 52,100 $
225 1388 اتريش 39140000 مبادله كننده هاي يون برا ساس پليمرهاي مشمول شماره هاي 3901لغايت 3913به ا شكال ا بتدا يي 38,319 510,361,591 Rls. 51,979 $
226 1388 اتريش 90331090 سايرترموكوبل هابجزترموكوبل يكبارمصرف برا ي ترمومتر 184 509,970,119 Rls. 50,881 $
227 1388 اتريش 82023100 تيغه ا ره مدور(ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگردبر)دا را ي قسمت عامل ا زفولاد. 3,663 508,513,181 Rls. 51,305 $
228 1388 اتريش 30041010 داروبه شكل مقاديرمعين يابه صورت خرده فروشي حاوي پتي سيلين يامشتقات اين محصولات باساختاراسيد پني سيلانيك يااستريتوماسين ها داراي توليد داخلي مشابه 150 508,430,098 Rls. 52,157 $
229 1388 اتريش 95089000 چرخ و فلك و تاب , جايگاه تيرا ندا زي و ساير تفريحات در هوا ي آزا د ,تئاتر سيار 2,700 502,108,146 Rls. 50,473 $
230 1388 اتريش 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 2,120 498,409,844 Rls. 49,892 $
231 1388 اتريش 72221900 ميله هاا زفولادزنگ نزن, فقط گرم نوردشده,گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بامقطع غيردا يره. 5,460 495,077,766 Rls. 50,109 $
232 1388 اتريش 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 15,434 494,675,414 Rls. 49,735 $
233 1388 اتريش 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذكور درجاي ديگر 821 492,159,531 Rls. 50,188 $
234 1388 اتريش 84262000 جرثقيل هاي برجي 54,380 490,042,744 Rls. 49,285 $
235 1388 اتريش 94051000 لوستروسايروسايل روشنائي برقي براي آويختن يانصب كردن به سقف ياديوا ر،غيراز انواعي كه براي فضاهاي باز عمومي يامعابر استفاده مي شود . 3,440 488,570,051 Rls. 48,941 $
236 1388 اتريش 84311000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 11,200 479,328,596 Rls. 48,339 $
237 1388 اتريش 73182400 خاروميخ ا شپيل حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 807 476,742,465 Rls. 48,537 $
238 1388 اتريش 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذكور درجاي ديگر 129 472,261,311 Rls. 47,449 $
239 1388 اتريش 54076100 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيك, باحدا قل 85%رشته هاي پلي ا سترغير تكستوره . 12,740 466,691,471 Rls. 46,913 $
240 1388 اتريش 39211900 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازك, باريكه هاي ا سفنجي ا زسايرموا دپلاستيكي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 467 464,777,790 Rls. 46,830 $
241 1388 اتريش 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذكور درجاي ديگر 5,074 464,173,957 Rls. 45,976 $
242 1388 اتريش 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زكليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيك يك طرفه 1,038 460,798,881 Rls. 46,238 $
243 1388 اتريش 29332990 سايرتركيبات هتروسيليك كه ساختاردا را ي يك حلقه ايميدا زول مترا كم نشده باشدغيرمذكور 858 456,332,716 Rls. 45,934 $
244 1388 اتريش 82084000 كارد و تيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي كشاورزي, باغباني وگلكاري. 5,400 449,795,056 Rls. 45,350 $
245 1388 اتريش 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 670 449,048,886 Rls. 45,373 $
246 1388 اتريش 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 607 445,797,050 Rls. 44,511 $
247 1388 اتريش 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياكنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذكوردرجاي ديگر. 32 443,843,521 Rls. 44,247 $
248 1388 اتريش 84592900 ماشينهاي سورا خ كردن بابردا شتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 12,000 441,475,937 Rls. 44,143 $
249 1388 اتريش 25262090 سنگ صابون هاي خردشده طبيعي ياپودرشده 63,000 438,599,059 Rls. 44,112 $
250 1388 اتريش 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 22,344 428,300,000 Rls. 43,113 $
251 1388 اتريش 29163200 پرا كسيد بنزوئيل و كلروبنزوئيل 9,040 428,054,766 Rls. 42,922 $
252 1388 اتريش 21033000 آرد و زبره خردل و خردل آماده 15,312 427,735,729 Rls. 43,157 $
253 1388 اتريش 76032000 پودرباساختارلايه ا ي با فلس آلومينيوم. 2,900 426,444,936 Rls. 43,100 $
254 1388 اتريش 84185000 سايرصندوقها,گنجه ها,ويترينها،پيشخوانها ،مبلهاي همانند ،سردكننده يامنجمدكننده , غيرمذكوردرجاي ديگر 15,590 423,321,063 Rls. 42,714 $
255 1388 اتريش 38089029 ضدجوندگان حشره كشهاومحصولات همانند تكنيكال... عرضه شده بصورت خرده فروشي غيرمذكور 10,374 422,560,142 Rls. 42,787 $
256 1388 اتريش 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي كمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذكور در جاي ديگر 20,000 421,118,204 Rls. 42,179 $
257 1388 اتريش 84821000 بلبرينگ. 1,994 415,722,165 Rls. 41,795 $
258 1388 اتريش 84322100 كلوخ شكن ديسكي 3,150 415,702,099 Rls. 41,965 $
259 1388 اتريش 84836000 كلاچ ووكوپلينگ محور(هم چنين قفل گاردا ن ). 1,320 412,524,961 Rls. 41,503 $
260 1388 اتريش 09081020 جوزبويابه صورت كوبيده در بسته بنديهاي غير خرده فروشي 4,000 411,877,790 Rls. 41,337 $
261 1388 اتريش 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت 2,272 410,664,527 Rls. 41,695 $
262 1388 اتريش 85447090 سايركابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 4,283 408,551,104 Rls. 40,655 $
263 1388 اتريش 25199090 ا كسيدهاي منيزيم حتي خالص 65,000 404,467,177 Rls. 40,432 $
264 1388 اتريش 49070030 ا سكناس را يج ونو 1,051 398,449,190 Rls. 40,170 $
265 1388 اتريش 28332400 سولفات هااز نيكل 20,000 394,345,851 Rls. 39,060 $
266 1388 اتريش 84248990 سايروسايل مكانيكي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 973 393,781,619 Rls. 39,589 $
267 1388 اتريش 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 16 393,155,751 Rls. 39,851 $
268 1388 اتريش 39069099 سايرپليمرهاي ا كريليك به ا شكال ا بتدا يي غيرمذكور 792 392,269,340 Rls. 39,227 $
269 1388 اتريش 28334000 پرا كسوسولفات ها (پرسولفات ها) 10,000 391,280,198 Rls. 39,427 $
270 1388 اتريش 69029030 آجر ،بلوكه ،چهارگوش نسوز سراميكي كه به لحاظ وزني بيش از7 درصدا ماكمترا ز45 درصد ان را الومين تشكيل ميدهد 38,047 391,026,740 Rls. 39,154 $
271 1388 اتريش 84286000 نقاله هوا ئي,صندليهاي بالارو,سيم بالاكشنده اسكي بازان ومكانيسم هاي كشيدن برا ي نقاله هاي ريلي 10,000 390,547,900 Rls. 39,196 $
272 1388 اتريش 48070000 كاغذومقوا ي مركب ا ندودنشده ياآغشته نشده درسطح حتي از داخل مستحكم شده بصورت رول يا ورق 4,782 389,457,302 Rls. 38,833 $
273 1388 اتريش 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياكنترل كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست 100 387,835,045 Rls. 39,187 $
274 1388 اتريش 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 7,913 383,613,161 Rls. 38,792 $
275 1388 اتريش 29331900 تركيبات دا را ي ساختاريك حلقه پيرا زول مترا كم نشده, غيرمذكوردرجاي ديگر 100 381,422,022 Rls. 38,492 $
276 1388 اتريش 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم كردن غذا 1,300 381,051,478 Rls. 38,208 $
277 1388 اتريش 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 24,750 380,400,000 Rls. 38,036 $
278 1388 اتريش 38099300 موا دتكميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع كننده درعمل رنگرزي ا ز نوع مورد مصرف در چرم سازي غيرازموادنشاسته اي 36,668 373,923,342 Rls. 37,468 $
279 1388 اتريش 84813000 شيريكطرفه (غير قابل برگشت ) 7,502 363,869,136 Rls. 36,986 $
280 1388 اتريش 90318020 حسگر SENSORدماي هواي ورودي موتورهاي انژكتوري 24 360,000,000 Rls. 35,896 $
281 1388 اتريش 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 637 359,759,490 Rls. 36,149 $
282 1388 اتريش 35051090 دكسرين وسايرنشاسته هاوفكولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 4,875 345,370,746 Rls. 34,781 $
283 1388 اتريش 84184000 فريزرهاا زنوع ا يستاده, به گنجايش حدا كثر900ليتر 9,969 345,036,253 Rls. 34,797 $
284 1388 اتريش 39206200 صفحه, ورق, ...ا زپلي ا تيلن ترفتالات, مستحكم ومطبق نشده, فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 2,254 344,150,280 Rls. 34,893 $
285 1388 اتريش 91021900 ساعت مچي برقي ،غيرمذكور درجاي ديگر 217 341,476,020 Rls. 35,563 $
286 1388 اتريش 85444900 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا كثر80ولت, جورنشده باقطعات ا تصال 1,102 337,875,562 Rls. 33,601 $
287 1388 اتريش 84485900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8447ماشينهاي كمكي آنهاكه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,014 331,597,231 Rls. 33,374 $
288 1388 اتريش 74093900 صفحه, ورق ونوا ر,ا زبرنز,بصورت غيرطومار,به ضخامت بيش ا ز15/0ميليمتر. 524 330,575,785 Rls. 33,267 $
289 1388 اتريش 71171900 زيورآلات بدلي ا زفلزا ت معمولي(همچنين آبكاري شده )غيرمذكوردرجاي ديگر 361 330,255,198 Rls. 33,545 $
290 1388 اتريش 85353010 كليد جداكننده مدارازمنبع تغذيه وسوئيچهاي قطع ووصل براي ولتاژ كمتر از 5/72 كيلو ولت 107 329,989,033 Rls. 33,039 $
291 1388 اتريش 40027000 كائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 525 328,345,968 Rls. 32,740 $
292 1388 اتريش 84593100 ماشين هاي صيقل كردن- فرزكردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, باكنترل شماره ا ي 21,000 328,234,000 Rls. 33,165 $
293 1388 اتريش 84123900 موتورهاوماشين هاي محرك پنوماتيك (غيرا زحركت خطي) 868 327,648,729 Rls. 32,766 $
294 1388 اتريش 84789000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده كردن وتغييرشكل دا دن توتون وتنباكو. 4,830 325,725,000 Rls. 32,625 $
295 1388 اتريش 74062000 پودرمس باساختارلايه ا ي, فلس. 1,050 324,375,409 Rls. 32,722 $
296 1388 اتريش 28332500 سولفات هااز مس 20,000 318,848,834 Rls. 32,061 $
297 1388 اتريش 48054000 كاغذ و مقوا ي صافي ,به شكل رول يا ورق 5,605 316,262,000 Rls. 31,604 $
298 1388 اتريش 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 235 308,504,310 Rls. 31,177 $
299 1388 اتريش 70195100 پارچه هاي تاروپودباف ا زا لياف شيشه به پهناي برا برياكمترا ز30سانتيمتر. 1,142 306,378,546 Rls. 30,679 $
300 1388 اتريش 83021000 لولاا زفلزمعمولي. 8,422 304,868,952 Rls. 30,708 $
301 1388 اتريش 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره كاج 96,000 304,113,599 Rls. 30,494 $
302 1388 اتريش 84721000 ماشين هاي تكثيرهكتوگرا ف ياا ستنسيل 450 300,312,417 Rls. 31,276 $
303 1388 اتريش 95066210 توپ فوتبال , بسكتبال , وا ليبال, هندبال 26,615 299,727,449 Rls. 30,129 $
304 1388 اتريش 85365090 سايركليدهاغيرمذكوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 244 299,585,279 Rls. 30,214 $
305 1388 اتريش 70195900 پارچه هاي تاروپودباف ا زا لياف شيشه, كه درجاي ديگرذكرنشده. 853 299,503,898 Rls. 29,950 $
306 1388 اتريش 85445900 هادي هاي برق, برا ي ولتاژ80ا لي1000ولت, جورنشده باقطعات ا تصال 14,950 298,310,000 Rls. 30,020 $
307 1388 اتريش 84602900 ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت, غيراز سطوح تخت ، بادقت تا01/0ميليمتر 2,250 297,842,959 Rls. 30,058 $
308 1388 اتريش 76109000 ا سكلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 5,611 295,827,576 Rls. 29,690 $
309 1388 اتريش 82081000 كاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي كاركردن روي فلز. 882 295,738,013 Rls. 29,942 $
310 1388 اتريش 69032020 ا شياء سرا ميكي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 4,710 293,889,540 Rls. 29,668 $
311 1388 اتريش 84131100 تلمبه هاي توزيع سوخت ياموا د روا ن كننده مورد استفاده درجايگاه توزيع بنزين يادرتعميرگاه 61 293,423,715 Rls. 29,627 $
312 1388 اتريش 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذكور در جاي ديگر 2,197 290,848,457 Rls. 29,404 $
313 1388 اتريش 86090000 كانتينرها(ا زجمله كانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 36,200 290,843,662 Rls. 29,425 $
314 1388 اتريش 84822000 رولبيرينگ مخروطي,هم چنين رولبيرينگ هاي جفت وجورشده مخروطي وغلتك مخروطي. 1,230 290,716,014 Rls. 29,133 $
315 1388 اتريش 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 6,794 289,317,916 Rls. 29,627 $
316 1388 اتريش 11081900 ساير نشاسته و فكول ها ,كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند 36,000 285,768,122 Rls. 28,848 $
317 1388 اتريش 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 5,500 281,878,644 Rls. 28,310 $
318 1388 اتريش 84399900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن ياتكميل كردن كاغذ يامقواغير مذكور درجاي ديگر 40 279,424,719 Rls. 28,120 $
319 1388 اتريش 68051010 تسمه هاي سنباده بي ا نتها (endless)جهت وا حدهاي نئوپان روي تكيه گاه ازپارچه نسجي تاروپودباف 1,565 278,447,043 Rls. 27,990 $
320 1388 اتريش 84144010 كمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 7,090 277,101,093 Rls. 28,529 $
321 1388 اتريش 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 7,048 276,238,685 Rls. 27,903 $
322 1388 اتريش 39012091 پلي ا تيلن باوزن مخصوص چگالي94%يابيشتر بصورت پودرغيرمذكور 20,950 273,617,534 Rls. 27,753 $
323 1388 اتريش 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي كاركردن دردست, درجاي ديگرمذكورنباشد 1,608 272,796,785 Rls. 27,269 $
324 1388 اتريش 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 23,100 270,282,472 Rls. 27,116 $
325 1388 اتريش 38159000 موا دشروع كننده وموا دتسريع كننده وا كنش شيميائي وفرآورده هاي كاتالتيك غيرمذكوروغيرمشمول د 9,420 270,220,181 Rls. 27,140 $
326 1388 اتريش 85043110 ترا نسفورماتورجريان به قدرت حداكثر 1كيلو ولت آمپر 1,520 267,451,967 Rls. 27,803 $
327 1388 اتريش 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيك فشرده شده. 1,081 262,229,704 Rls. 26,329 $
328 1388 اتريش 69022010 اجر ,بلوكه چهارگوش نسوزدا را ي 93درصد يا بيشترسليس (2Sio)باشد 8,415 261,217,067 Rls. 26,394 $
329 1388 اتريش 39169000 تك رشته هابابزرگترين بعدمقطع عرضي بيش ا زيك,mm ميله, قلم وپروفيله, ازساير موادپلاستيكي 3,779 259,616,928 Rls. 26,012 $
330 1388 اتريش 48026100 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بصورت رول بيش ا ز10%محتوا ي كل ا لياف ا زيك فرآيندمكانيكي 25,836 259,602,387 Rls. 26,276 $
331 1388 اتريش 29337100 هگزا ن لاكتام (ا پسيلون - كاپرولاكتام ) 11,000 257,813,692 Rls. 26,154 $
332 1388 اتريش 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياكنترل خودكاركه درجاي ديگري مذكورنباشند. 3,312 257,577,766 Rls. 25,735 $
333 1388 اتريش 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذكور 375 255,136,088 Rls. 25,748 $
334 1388 اتريش 28470000 پرا كسيد هيدروژن (آب ا كسيژنه ) 20,475 254,641,956 Rls. 25,421 $
335 1388 اتريش 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري كار ، وا نت و ترا كتور كشاورزي 36,844 254,405,075 Rls. 26,098 $
336 1388 اتريش 84629100 پرس هاي هيدروليك برا ي كاربرروي فلزا ت ياكربورهاي فلزي 13,000 251,729,887 Rls. 25,188 $
337 1388 اتريش 95065100 را كت تنيس, حتي زه دار 885 251,256,160 Rls. 25,552 $
338 1388 اتريش 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزكانكتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لكترونيك 2,042 250,168,176 Rls. 25,166 $
339 1388 اتريش 29211900 مونوآمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها,كه درجاي ديگري مذكور نباشند ,ا ملاح ا ين تركيبات 8,085 247,243,500 Rls. 24,866 $
340 1388 اتريش 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 5,447 243,587,321 Rls. 24,321 $
341 1388 اتريش 85168000 مقاومت هاي گرم كننده ا لكتريكي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 132 242,490,156 Rls. 24,445 $
342 1388 اتريش 85254000 دوربين هاي ويدئويي تصويرثابت (image stiff)وساير دوربين هاي ضبط ويدئويي ،دوربينهاي ديجيتالي 10 241,125,917 Rls. 24,204 $
343 1388 اتريش 37079020 تونر ودولوپردستگاههاي فتوكپي وپرينتر 415 240,995,099 Rls. 24,025 $
344 1388 اتريش 62112000 لباس ا سكي بصورت دست. 1,302 239,555,333 Rls. 24,106 $
345 1388 اتريش 85479000 قطعات ا تصال عايق, برا ي دستگاههاي برقي,لوله ها وقطعات اتصال ان براي سيم كشي ،غير مذكور درجاي ديگر 96 238,557,906 Rls. 24,207 $
346 1388 اتريش 29159099 سايرا سيدهاي مونوكربوكسيليك غيرحلقويا شباع شده... غيرمذكوربجزا تروا ستاتين 1,000 236,450,874 Rls. 23,572 $
347 1388 اتريش 29181590 ساير ا ملاح و ا سترهاي ا سيدسيتريك غير مذكور 37,000 235,647,825 Rls. 23,521 $
348 1388 اتريش 73151100 زنجيرغلتكي باحلقه هاي مفصل بندي شده از چدن ،آهن يا از فولاد. 3,129 234,379,431 Rls. 23,568 $
349 1388 اتريش 84209100 غلتك هابرا ي ماشين هاي تخت كردن ياماشين هاي نوردكردن 3,500 234,100,000 Rls. 23,608 $
350 1388 اتريش 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس كاميون وكاميونت 1,461 229,308,936 Rls. 23,320 $
351 1388 اتريش 28211000 ا كسيدهاوهيدروا كسيدهاي آهن 21,000 228,133,258 Rls. 23,130 $
352 1388 اتريش 32159090 مركب تحرير يا رسم ونقاشي وساير مركبهاي تغليظ شده وجامد 6,458 227,869,614 Rls. 22,908 $
353 1388 اتريش 84561000 ماشين ا بزا رهاكه باا شعه ليزرياسايرا شعه نوري يا فوتوني عمل ميكنند 804 227,171,386 Rls. 22,731 $
354 1388 اتريش 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 35 225,761,217 Rls. 22,698 $
355 1388 اتريش 34039900 ساير فرآورده هاي روا ن كننده فاقدروغنهاي نفتي يامعدني , كه در جاي ديگر مذكور نباشد 18,200 222,862,923 Rls. 22,476 $
356 1388 اتريش 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم كاري, زردجوشكاري, جوشكاري وغيره مشمول شماره 8515 15 222,383,670 Rls. 22,411 $
357 1388 اتريش 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيكي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذكوردرجاي ديگر 316 220,999,622 Rls. 22,113 $
358 1388 اتريش 82022000 تيغه ا ره نوا ري. 1,719 216,021,946 Rls. 21,540 $
359 1388 اتريش 38249010 ا سپري پاك كننده وسايل ا لكتريكي و ا لكترونيكي 1,941 214,036,774 Rls. 21,528 $
360 1388 اتريش 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، كاميون وكاميونت ،ماشين آلات را هسازي وكشاورزي 30 211,237,945 Rls. 21,181 $
361 1388 اتريش 85011090 سايرا لكتروموتورهابه قدرت حداكثر 5/37 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 803 205,816,882 Rls. 20,688 $
362 1388 اتريش 39206120 فيلم متالايزازپلي كربنات ها 1,416 202,845,382 Rls. 20,317 $
363 1388 اتريش 84714190 ماشين خودكاردا ده پردا زي عددي بايك وا حدپردا زش و,ورودوخروج, بيش ا زKG10غيرمذكور درجاي ديگر 60 201,413,441 Rls. 20,976 $
364 1388 اتريش 84484900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي بافندگي تاروپودباف (looms)يااجزاءوقطعات ماشينهاي كمكي), آنهاغيرمذكوردرجاي ديگر 1,236 200,058,432 Rls. 19,923 $
365 1388 اتريش 72269100 محصولات تخت نوردشده ا زفولادممزوج, فقطگرم نوردشده, باپهناي كمترا ز600mm غيرمذكوردرجاي ديگر 1,200 199,661,497 Rls. 19,966 $
366 1388 اتريش 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي كمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 10,800 199,600,000 Rls. 19,979 $
367 1388 اتريش 28092090 سايرا سيدهاي پلي فسفريك وا سيد فسفريك غيرمذكوردرتعرفه هاي 28092010و28092020 25,200 199,326,663 Rls. 19,965 $
368 1388 اتريش 84563000 ماشين هاي ابزار كه با فرآيندهاي تخليه الكتريكي عمل ميكنند 2,450 199,072,405 Rls. 19,907 $
369 1388 اتريش 74072900 ميله وپروفيل ا زآلياژهاي مس, كه درجاي ديگرگفته نشده. 590 198,718,752 Rls. 19,982 $
370 1388 اتريش 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذكوردرجاي ديگر 5,085 197,984,887 Rls. 19,912 $
371 1388 اتريش 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 172 196,211,742 Rls. 19,863 $
372 1388 اتريش 38122090 سايرپلاستي سايزهاي مركب برا ي كائوچوياموا دپلاستيكي بجزمخلوطهاي دا را ي دي بوتيل فتالات 4,200 195,190,186 Rls. 19,928 $
373 1388 اتريش 65069900 كلاه وسايرپوشش هاي سر,كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 361 193,303,630 Rls. 19,443 $
374 1388 اتريش 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي كارروي سنگ, سرا ميك, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 1,811 192,689,282 Rls. 19,267 $
375 1388 اتريش 82012000 چنگك براي كارهاي كشاورزي 2,562 190,917,174 Rls. 19,290 $
376 1388 اتريش 69039030 موا د يكه عناصرمنيزيم كلسيم كروم بيش از50%وزن آنهاراتشكيل مي دهد كه درجاي ديگرگفته نشده 4,160 190,341,343 Rls. 19,182 $
377 1388 اتريش 90200000 سايروسايل تنفسي وماسكهاي گاز,بجزماسك استحفاظي فاقد قطعات مكانيكي وفيلترهاي قابل تعويض. 165 188,257,711 Rls. 18,909 $
378 1388 اتريش 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 5,025 185,307,222 Rls. 18,570 $
379 1388 اتريش 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 260 184,984,524 Rls. 18,537 $
380 1388 اتريش 84425010 ا ستوانه هاي فلزي (سيلندر) داراي سطوح نقش دارشده به صورت برجسته يا گودتهيه شده براي صنعت چاپ 1,230 180,769,823 Rls. 18,075 $
381 1388 اتريش 85232000 ديسك مغناطيسي ضبط نشده برا ي ضبط صوت يا ساير عمليات ضبط 8 179,853,840 Rls. 18,450 $
382 1388 اتريش 85141090 كوره ها وفرهاكه بامقاومت ا لكتريكي گرم مي شوندبجزكوره دندا نسازي 150 179,754,144 Rls. 18,117 $
383 1388 اتريش 09042020 فلفل فرنگي به صورت كوبيده در بسته بنديهاي غيرخرده فروشي 4,104 178,886,395 Rls. 18,009 $
384 1388 اتريش 90153000 ترا زها 61 178,659,780 Rls. 17,889 $
385 1388 اتريش 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازك وباريكه ها ا زسايرموا دپلاستيكي غيرا سفنجي غيرمذكوردرجاي ديگ 161 177,058,433 Rls. 17,706 $
386 1388 اتريش 84279000 ارابه هاي كارگاهي ،غير خودرو ،مجهزبه وسايل بلندكردن يا جابجا كردن , كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 8,036 176,121,436 Rls. 17,704 $
387 1388 اتريش 68129000 مخلوطهاي براساس پنبه نسوز ياكربنات منيزيم واشياء ساخته شده ازانهاكه در جاي ديگرگفته نشده ا ست 134 173,408,991 Rls. 17,490 $
388 1388 اتريش 84833000 پوسته ياتاقان, توام نشده بابلبيرينگ يارولبيرينگ ,ياتاقان ساده محور. 618 173,220,109 Rls. 17,386 $
389 1388 اتريش 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 2,024 169,383,454 Rls. 17,115 $
390 1388 اتريش 70199090 ساير الياف شيشه اي غير مذكور درجاي ديگر 446 167,016,976 Rls. 16,794 $
391 1388 اتريش 82029900 تيغه ا ره, كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 492 166,216,964 Rls. 16,690 $
392 1388 اتريش 84371000 ماشين برا ي پاك كردن, جوركردن يادرجه بندي كردن دا نه ها,غلات ياسبزيجات غلافدار خشك كرده 900 165,395,470 Rls. 16,754 $
393 1388 اتريش 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي 7,000 163,830,428 Rls. 16,867 $
394 1388 اتريش 90151000 مسافت ياب ها 64 163,801,564 Rls. 16,406 $
395 1388 اتريش 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 1,650 162,899,110 Rls. 16,523 $
396 1388 اتريش 09011210 قهوه بوندا ده كافئين گرفته دربسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 3,102 159,925,009 Rls. 16,057 $
397 1388 اتريش 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 73 159,817,855 Rls. 16,138 $
398 1388 اتريش 90160010 ترا زو با حساسيت 5سانتي گرم وياكمتر با يابدون وزنه 100 158,886,017 Rls. 16,035 $
399 1388 اتريش 84254900 ساير جكهاوچرخهاي بالاكشنده كه درجاي ديگرمذكورنباشند 250 158,436,665 Rls. 15,931 $
400 1388 اتريش 33021010 ا سانس كولا برا ي توليد عصاره نوشابه 3,118 157,714,158 Rls. 15,771 $
مجموع کل
66,831,253,307 ريال
مجموع کل
6,731,549 دلار