آمار کل " واردات از" کشور "اتريش" سال "1388"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1388 اتريش 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 99,502 2,432,424,677 Rls. 243,538 $
102 1388 اتريش 84462100 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف ا زنوع ماكودار برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm داراي موتور 16,942 2,422,042,610 Rls. 245,245 $
103 1388 اتريش 84179000 ا جزاءوقطعات كوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 3,586 2,413,065,253 Rls. 244,079 $
104 1388 اتريش 39219020 ورق HPL (lamimated pressure high) با ضخامت بيشترا ز2/1ميكرون وكمترا ز2مليمتر0 و 65,483 2,404,393,557 Rls. 241,743 $
105 1388 اتريش 72281000 ميله هاا زفولادتندبرغير ازرديف 72271000 8,889 2,355,151,286 Rls. 238,934 $
106 1388 اتريش 48103100 كاغذكرا فت, سفيدشده, كه بابيش ا ز95 %ا لياف ا زا لياف چوب ,هرمترمربع بيش از150گرم نباشد 218,211 2,324,344,344 Rls. 233,617 $
107 1388 اتريش 29280000 مشتقات آلي هيدرآزين يا هيدروكسيل آمين 186 2,315,335,636 Rls. 233,260 $
108 1388 اتريش 84471200 ماشين هاي كشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطربيشترا ز165ميليمتر 16,079 2,311,278,055 Rls. 236,279 $
109 1388 اتريش 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 23,518 2,307,849,169 Rls. 230,878 $
110 1388 اتريش 84122900 موتورهاوماشين هاي محرك هيدروليك (غيرا زحركت خطي) 50,360 2,258,821,570 Rls. 228,000 $
111 1388 اتريش 18063100 شكلات, غيره حاوي كاكائو,به صورت بلوك (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 29,503 2,241,779,744 Rls. 224,658 $
112 1388 اتريش 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 3,022 2,239,184,391 Rls. 226,815 $
113 1388 اتريش 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورها,كلاهك ها ,بادزن ها ,...غيرمذكوردرجاي ديگر 12,840 2,172,752,958 Rls. 218,747 $
114 1388 اتريش 72254000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط گرم نورد شده به پهناي 600mmيابيشتربه صورت غير طومار غير مذكور درجاي ديگر 18,061 2,165,888,422 Rls. 217,698 $
115 1388 اتريش 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا كتيف غيرمذكور در جاي ديگر 44,420 2,164,072,125 Rls. 218,229 $
116 1388 اتريش 32129000 پيگمانهاا زنوع موردمصرف درساخت رنگها,موا درنگي وسايرموا درنگ كننده دربسته هاي خرده فروشي 18,500 2,143,212,563 Rls. 215,460 $
117 1388 اتريش 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 7,771 2,131,604,264 Rls. 215,846 $
118 1388 اتريش 73151200 زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجيرغلتكي ومانع لغزندگي )ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 30,934 2,130,681,570 Rls. 215,277 $
119 1388 اتريش 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميكي همانند نسوزكه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذكوردرجاي ديگر 37,234 2,116,168,592 Rls. 212,519 $
120 1388 اتريش 52010010 پنبه با طول تاربلند حلاجي نشده ياشانه نزده 145,466 2,113,882,721 Rls. 211,833 $
121 1388 اتريش 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشكي 16,169 2,094,873,383 Rls. 213,038 $
122 1388 اتريش 85043120 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت حداكثر 1كيلو ولت آمپر 8,705 2,089,590,455 Rls. 210,833 $
123 1388 اتريش 48043110 كاغذ كرا فت ABRASIVE BASE KRAFT PAPER بصورت رول و عرض 94 سانتيمترسفيد نشده 264,434 2,070,626,415 Rls. 208,543 $
124 1388 اتريش 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيكي 58,007 2,068,088,190 Rls. 207,177 $
125 1388 اتريش 13023900 لعاب ها و موا د غليظ كننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذكور يا مشمول درجاي ديگر 19,200 2,017,481,135 Rls. 203,217 $
126 1388 اتريش 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها كه درجاي ديگرمذكورنباشد 9,617 2,008,809,422 Rls. 202,277 $
127 1388 اتريش 75051100 ميله وپروفيل, ا زنيكل غيرممزوج. 10,000 1,988,193,600 Rls. 203,250 $
128 1388 اتريش 68042220 سنگ اسياب ،سنباده ياچرخ تراش ازساير ساينده هاي فشرده مسلح (تقويت )شده 16,443 1,926,262,107 Rls. 193,692 $
129 1388 اتريش 70132900 ليوا ن (غيرا زكريستال سرب دا ر وشيشه -سراميك ) 39,207 1,921,821,921 Rls. 192,281 $
130 1388 اتريش 47031100 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, سفيدنشده, تيره كاج 299,764 1,908,355,665 Rls. 191,525 $
131 1388 اتريش 17049000 شيريني (همچنين شكلات سفيد) ,بدون كاكائو ,كه در جاي ديگري مذكور نباشد 186,870 1,893,991,376 Rls. 191,890 $
132 1388 اتريش 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 7,754 1,891,176,840 Rls. 189,118 $
133 1388 اتريش 73072100 فلانج ا زفولادزنگ نزن 3,576 1,884,923,554 Rls. 189,859 $
134 1388 اتريش 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي كه در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بكارميروند 8,300 1,847,594,173 Rls. 186,645 $
135 1388 اتريش 48139000 كاغذسيگاركه درجاي ديگرگفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 21,289 1,847,035,893 Rls. 184,704 $
136 1388 اتريش 39011011 پلي اتيلن خطي به صورت پودرباچگالي كمتراز94% 86,987 1,840,718,714 Rls. 185,172 $
137 1388 اتريش 48116000 كاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 307,433 1,818,770,535 Rls. 182,849 $
138 1388 اتريش 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 238 1,796,580,546 Rls. 180,883 $
139 1388 اتريش 68051090 پودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تكيه گاه ا زپارچه نسجي تاروپودباف غيرمذكوردرجاي ديگر 9,062 1,795,696,085 Rls. 181,761 $
140 1388 اتريش 29372100 كورتيزون , هيدروكورتيزون ..., و پردنيزولون (دي هيدروكورتيزون ) 3,020 1,752,433,334 Rls. 175,706 $
141 1388 اتريش 85362090 سايرقطع كننده هاي خودكارمدا رغير مذكور درجاي ديگر 16,242 1,747,493,554 Rls. 175,345 $
142 1388 اتريش 28439000 ساير تركيبات ,كه در جاي ديگري مذكور نباشد ,و ملقمه هاي فلزا ت گرا نبها 1,251 1,734,557,177 Rls. 174,779 $
143 1388 اتريش 39206990 سايرصفحه, ورق, ..غيرمذكورا زپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غيرمذكور 11,174 1,728,554,497 Rls. 174,188 $
144 1388 اتريش 84321020 گاوا هن قلمي(خيش ) فاقد خاك برگردا ن 16,460 1,723,711,549 Rls. 173,412 $
145 1388 اتريش 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي كه توليددا خلي ندا رندغيرمذكور 3,800 1,713,427,622 Rls. 172,245 $
146 1388 اتريش 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تك فازبجزا لكتروموتورقفس سنجابي 17,883 1,700,091,519 Rls. 170,876 $
147 1388 اتريش 40093200 لوله وشيلنگ ا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده مستحكم شده ياجورشده فقط باموا دنسجي بالوا زم وملحقات 5,428 1,682,890,797 Rls. 170,695 $
148 1388 اتريش 82075090 ا بزارها براي سوراخ كردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 5/1 mm 15,863 1,677,837,078 Rls. 168,916 $
149 1388 اتريش 44189000 مصنوعات نجاري و قطعات چوب بست برا ي ساختمان ا زچوب غيرمذكوردرجاي ديگر 94,817 1,664,297,336 Rls. 167,663 $
150 1388 اتريش 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي كه در جاي ديگر مذكور يا مشمول نباشد 4,870 1,656,675,341 Rls. 165,628 $
151 1388 اتريش 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تكيه گاه ا زسايرموا دغيرمذكوردرجاي ديگر 6,139 1,652,244,182 Rls. 165,974 $
152 1388 اتريش 29372290 سايرمشتقات هالوژنه هورمونهاي كورتي كوستروئيد غيرمذكوردر جاي ديگر 4,500 1,634,856,822 Rls. 166,383 $
153 1388 اتريش 68042300 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زسنگ طبيعي. 11,044 1,619,029,713 Rls. 164,314 $
154 1388 اتريش 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل فشار 1,702 1,617,364,542 Rls. 162,081 $
155 1388 اتريش 56039300 پارچه هاي نبافته, غيرا زرشته هاي سنتتيك يا مصنوعي بوزن مترمربع بيش ا ز70گرم وحدا كثر150گرم 46,849 1,600,787,785 Rls. 160,640 $
156 1388 اتريش 30031090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط دا را ي پني سيلين يامشتقات آنها كه توليد دا خلي ندا رند 998 1,600,648,893 Rls. 160,284 $
157 1388 اتريش 85021210 ژنرا تور ديزل فرودگاهي تامين برق هوا پيما 115 ولت 400هرتز و قدرت 90كيلو ولت 7,000 1,596,843,201 Rls. 161,624 $
158 1388 اتريش 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي كاركردن روي كائوچو يا موادپلاستيكي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 3,170 1,584,007,410 Rls. 158,655 $
159 1388 اتريش 84435100 ماشين هاي چاپ بطريق پرتاب جوهر(ink-jet) 5,862 1,551,354,451 Rls. 156,450 $
160 1388 اتريش 39131000 اسيدالژينيك واملاح واسترها آن ،به اشكال ابتدائي 16,500 1,545,506,411 Rls. 155,405 $
161 1388 اتريش 40151100 دستكش جرا حي ا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده 28,567 1,537,976,817 Rls. 155,506 $
162 1388 اتريش 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزكلكتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 1,042 1,537,970,852 Rls. 154,289 $
163 1388 اتريش 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازك غيرمذكورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 73,190 1,510,719,301 Rls. 152,301 $
164 1388 اتريش 85122090 دستگاههاي روشنايي يا علامت دا دن بصري غيرمذكوردرجاي ديگر 8,607 1,479,039,507 Rls. 147,167 $
165 1388 اتريش 68043000 سنگ برا ي تيزكردن ياصيقلي كردن بادست. 10,306 1,475,654,809 Rls. 148,198 $
166 1388 اتريش 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذكور و غيرمشمول در جاي ديگر 21,500 1,453,126,465 Rls. 146,023 $
167 1388 اتريش 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يك لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 39,132 1,437,833,460 Rls. 144,695 $
168 1388 اتريش 84743900 سايرماشين هاي مخلوط كردن ياورزدا دن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 503 1,435,039,004 Rls. 143,868 $
169 1388 اتريش 82082000 كاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي كاركردن روي چوب. 6,770 1,433,910,180 Rls. 143,806 $
170 1388 اتريش 34022090 سايرفرآورده هاي تانسيو ا كتيف بسته بندي شده برا ي خرده فروشي غيرمذكور 28,977 1,426,872,358 Rls. 143,932 $
171 1388 اتريش 84335110 كمباين ( ماشين بردا شت ) مخصوص گندم 2,500 1,422,525,645 Rls. 143,068 $
172 1388 اتريش 48043190 ساير كاغذهاومقوا هايكرا فت سفيد نشده به وزن مساوي ياكمترا ز 150 گرم برمترمربع 177,376 1,416,300,309 Rls. 143,265 $
173 1388 اتريش 82090000 صفحه كوچك ،قلم ،نوك واشياءهمانند برا ي ا بزا رها,سوا رنشده ا زياسرمت ها 604 1,397,533,423 Rls. 140,745 $
174 1388 اتريش 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا كسيدا ن وپايدا ركننده هاي مركب برا ي كائوچوياموا دپلاستيكي غيرمذكور 35,000 1,386,964,505 Rls. 139,477 $
175 1388 اتريش 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي وغيره. 2,723 1,372,072,012 Rls. 137,361 $
176 1388 اتريش 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 457 1,362,440,337 Rls. 136,240 $
177 1388 اتريش 84223000 ماشين آلات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا ركردن نوشابه ها 8,750 1,343,882,080 Rls. 134,566 $
178 1388 اتريش 84138200 بالابرهاي آبگونها 9,218 1,330,086,933 Rls. 134,124 $
179 1388 اتريش 90183960 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينرووا كوتينر)ا زجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدا نعقادخون 10,068 1,321,732,795 Rls. 133,011 $
180 1388 اتريش 38099200 موا دتكميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع كننده درعمل رنگرزي ا زنوع موردمصرف درصنعت كاغذ سازي غيرازموادنشاسته اي 30,771 1,320,492,436 Rls. 133,259 $
181 1388 اتريش 21069020 ا مولسيفاير 35,000 1,319,739,892 Rls. 132,987 $
182 1388 اتريش 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع كنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 28,050 1,312,720,447 Rls. 132,139 $
183 1388 اتريش 29221990 سايرآمينوا لكلهابجزآنهاييكه بيش ا زيك نوع عامل ا كسيژن دا رندا تر...غيرمذكوردرجاي ديگر 539 1,304,600,168 Rls. 131,924 $
184 1388 اتريش 69029090 ساير آجر بلوك چهارگوش ومحصولات ساختماني سراميكي همانند نسوز غيرمذكور درجاي ديگر 135,175 1,291,657,244 Rls. 127,938 $
185 1388 اتريش 85371090 ساير تابلو، پانل، كنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذكور 1,999 1,289,600,512 Rls. 128,943 $
186 1388 اتريش 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذكور درجاي ديگر 2,331 1,286,800,392 Rls. 130,349 $
187 1388 اتريش 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذكوردرجاي ديگر 574 1,281,085,827 Rls. 129,603 $
188 1388 اتريش 84284000 پلكان هاي متحرك ورا هروهاي متحرك 17,147 1,258,972,188 Rls. 127,530 $
189 1388 اتريش 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي 9,251 1,257,098,245 Rls. 127,046 $
190 1388 اتريش 28092010 ا سيد فسفريك بادرجه خلوص كمترا ز55درصد 160,300 1,254,764,617 Rls. 129,065 $
191 1388 اتريش 39075010 رزين هاي ا لكيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 32,760 1,241,868,028 Rls. 125,771 $
192 1388 اتريش 84135010 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع پيستوني 540 1,228,063,971 Rls. 124,563 $
193 1388 اتريش 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذكوردرجاي ديگر 15,421 1,223,744,507 Rls. 123,383 $
194 1388 اتريش 96110000 مهرهاي تاريخ زني,لاك ومهركردن ياشماره زني,وهمانند(همچنين وسايل برا ي چاپ )،ورساد ومجموعه هاي چاپ دستي ،براي كاركردن بادست 14,406 1,174,701,416 Rls. 118,012 $
195 1388 اتريش 84622100 ماشين هاي خم كردن, تاكردن،راست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها),باكنترل شماره ا ي 9,170 1,172,186,624 Rls. 116,880 $
196 1388 اتريش 39023090 سايركوپليمرهاي پروپيلن به ا شكال ا بتدا يي به غير ا ز گريدلوله وفيلم 63,750 1,150,109,371 Rls. 116,573 $
197 1388 اتريش 85451100 ا لكترودهاي زغالي برا ي كوره ها 19,056 1,145,542,064 Rls. 114,200 $
198 1388 اتريش 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازك غيرمذكورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 23,339 1,145,378,991 Rls. 115,003 $
199 1388 اتريش 28112200 دي ا كسيد سيليسيم 8,050 1,145,110,000 Rls. 115,203 $
200 1388 اتريش 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيكي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسكوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندكه درجاي ديگر مذكور نباشد 573 1,144,766,594 Rls. 115,771 $
201 1388 اتريش 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذكوردر جاي ديگر 225 1,124,690,618 Rls. 113,249 $
202 1388 اتريش 72045000 شمش هاي حاصل ا زذوب مجددضايعات. 91,770 1,122,639,896 Rls. 111,197 $
203 1388 اتريش 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذكور 10,076 1,111,679,099 Rls. 113,303 $
204 1388 اتريش 44092000 چوب ا زتيره غيركاج, كه هريك ا زلبه هايارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد 59,869 1,111,357,002 Rls. 111,495 $
205 1388 اتريش 38210000 محيطهاي كشت آماده برا ي تكثير موجودا ت زنده ذره بيني 895 1,103,387,128 Rls. 111,341 $
206 1388 اتريش 30033190 سايردا روهاي هورمون دا رفاقدا نتي بيوتيك داراي ا نسولين كه توليددا خلي ندا رند 1,762 1,102,780,493 Rls. 111,426 $
207 1388 اتريش 73129000 نوا رهاي گيس باف, طناب بار (sling)واشياءهمانند ا زآهن ياا زفولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق. 80,142 1,097,628,281 Rls. 110,159 $
208 1388 اتريش 30019000 هپارين وا ملاح آن, سايرموا دا نساني ياحيوا ني برا ي درمان ياپيشگيري ا زبيماري, غيرمذكوردرجاي ديگر 3,000 1,089,788,420 Rls. 109,373 $
209 1388 اتريش 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 365 1,084,939,168 Rls. 109,292 $
210 1388 اتريش 37024300 فيلم, بصورت رول, سورا خ نشده, باپهنائي بيش ا ز 610ميليمتروطوليكه ا ز200متربيشترنباشد 10,481 1,073,095,169 Rls. 107,676 $
211 1388 اتريش 32081090 سايرلاكهاوورني هاولعابهاي غيرمذكور برپايه پلي ا ستر 7,314 1,065,525,057 Rls. 108,166 $
212 1388 اتريش 39162090 تك رشته هاييكه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيكmm بيشترباشدميله... ا زپليمرهاي كلروروينيل 38,183 1,053,728,764 Rls. 105,731 $
213 1388 اتريش 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحكام, مقاومت, فشارپذيري, كشش پذيري ياسايرخوا ص مكانيكي موادغير فلزي 871 1,049,614,432 Rls. 106,095 $
214 1388 اتريش 85175010 كارت مودم داخلي 3,672 1,048,247,868 Rls. 105,553 $
215 1388 اتريش 39069091 رزين هاي ترموست حلالي ويژه رنگ ا تومبيل ازپليمرهاي اكريليك 2,352 1,048,123,452 Rls. 104,949 $
216 1388 اتريش 39202040 نوا رفومي ويژه صنايع سيم وكابل ازپليمرهاي پروپيلن 28,993 1,033,972,323 Rls. 104,282 $
217 1388 اتريش 39021090 سايرپلي پروپيلن ها به شكل ا بتدا يي بجز گريد لوله وفيلم ونساجي 74,250 1,023,237,045 Rls. 104,604 $
218 1388 اتريش 27101910 روغن موتور 31,192 1,011,361,474 Rls. 101,487 $
219 1388 اتريش 84595900 ماشين هاي فرزكردن ا زنوع زا نوئي(type-Knee),برا ي فلزا ت (غيرا زنوع كنترل شماره ا ي ) 1,960 1,008,358,484 Rls. 101,839 $
220 1388 اتريش 04069000 سايرپنير هاكه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشد 56,485 1,008,124,669 Rls. 101,553 $
221 1388 اتريش 84304100 ماشين آلات خودروسورا خ كردن زمين ياكندن چاه 20,000 993,700,842 Rls. 99,920 $
222 1388 اتريش 85364190 سايررله ها برا ي ولتاژحدا كثر60ولت باجريان مساوي يابيش ا ز2Aبجز رلهSMD 1,912 993,074,360 Rls. 99,751 $
223 1388 اتريش 84271021 ا را به هاي خودرو،نو،باموتوربرقي وظرفيت كمترا ز5تن 31,950 992,772,029 Rls. 102,009 $
224 1388 اتريش 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيك غيرمذكوردرجاي ديگر 544 991,908,554 Rls. 100,302 $
225 1388 اتريش 95069930 تخته برف سوا ريSNOWBOARD 5,007 973,756,212 Rls. 97,987 $
226 1388 اتريش 39094020 مورد مصرف درصنايع تايرسازي(رزين فنوليك ) 12,960 968,888,000 Rls. 96,676 $
227 1388 اتريش 84842090 سايركاسه نمدهاي مكانيكي ،غيرمذكوردرجاي ديگر 1,219 968,773,949 Rls. 97,734 $
228 1388 اتريش 76031000 پودرباساختارغيرلايه ا ي ا زآلومينيوم. 17,640 958,533,436 Rls. 97,224 $
229 1388 اتريش 39239000 ا شياء برا ي بسته بندي كالا ,كه در جاي ديگر مذكور نباشد ,ا زموا د پلاستيكي 35,455 956,209,123 Rls. 96,121 $
230 1388 اتريش 90289010 اجزا ء وقطعات ومتفرعات برا ي كنتور گاز 1,235 953,203,743 Rls. 95,741 $
231 1388 اتريش 15020010 پيه صنعتي موردمصرف درصنعت صابون سازي (باستثناي مورد 15030000) 72,800 936,187,525 Rls. 93,745 $
232 1388 اتريش 87012000 ترا كتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 7,400 932,231,018 Rls. 93,223 $
233 1388 اتريش 85340000 مدا رهاي چاپي 357 931,361,208 Rls. 93,622 $
234 1388 اتريش 73045190 سايرلوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زفولادممزوج سردكشيده ياسردنورشده باسطح مقطع مدور 5,800 927,849,780 Rls. 93,637 $
235 1388 اتريش 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 1,329 919,522,068 Rls. 92,612 $
236 1388 اتريش 90261010 فلومتر 1,176 915,785,166 Rls. 91,863 $
237 1388 اتريش 90258090 چگالي سنج ،غلظت سنج ،ا لات شناورمشابه ،فشارسنج هوا ،پسيكرومترورطوبت سنج ، غير مذكور در جاي ديگر 95 899,795,664 Rls. 90,316 $
238 1388 اتريش 86080000 ملحقات ومهاركننده هاي خط را ه آهن ياتراموا ; تجهيزا ت مكانيكي علامت دا دن ،ايمني ياكنترل ترافيك براي راه آهن ،تراموا،جاده وراههاي آبي داخلي 960 898,459,014 Rls. 90,573 $
239 1388 اتريش 48101900 سايركاغذومقوا ي ا ندوده باكائولن يابا..غيرمذكوربدون ياباحدا كثر10%وزن كل ا لياف 98,307 880,319,013 Rls. 88,492 $
240 1388 اتريش 95061910 چوب دستي ا سكي روي برف 2,160 875,433,317 Rls. 88,607 $
241 1388 اتريش 90214090 ساير دستگاههاي كمك شنوا يي بجز دستگاههاي كمك شنوايي دسته جمعي براي آموزش كر ولالها 13 874,109,467 Rls. 88,201 $
242 1388 اتريش 85045090 ساير ا لقا كننده هاغيرمذكوردرجاي ديگر 3,061 872,066,997 Rls. 87,834 $
243 1388 اتريش 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيك, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتكستوره غيرمذكور درجاي ديگر 24,032 866,209,277 Rls. 87,518 $
244 1388 اتريش 72112990 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت نوردشده فقط سردنورد شده با پهناي حدا قل 600mmوضخامت 5/0ميلي متر وبيشتر 19,713 859,711,900 Rls. 86,569 $
245 1388 اتريش 25309090 ساير موا د معدني غير مذكور 84,000 858,103,924 Rls. 86,490 $
246 1388 اتريش 90222900 دستگاههايي كه ا شعه آلفا, بتا يا گاما را به كارميبرند ،به غيراز مصارف پزشكي ،جراحي ،دندانپزشكي يادامپزشكي 595 854,703,374 Rls. 85,420 $
247 1388 اتريش 72169990 سايرپروفيل ا زآهن يا ا زفولادهاي غيرممزوج غيرمذكوردرجاي ديگر 430 854,318,121 Rls. 85,922 $
248 1388 اتريش 29391190 ساير تغليظ شده هاي كاه كوكنار(خشخاش )... واملاح آنهاغيرمذكور در جاي ديگر 40 849,506,400 Rls. 85,438 $
249 1388 اتريش 29420090 ساير تركيبات الي 20,000 849,230,024 Rls. 85,290 $
250 1388 اتريش 90251990 ساير دماسنج ها ،آذرسنجها ،توا م نشده با ساير آلات ، غيرمذكور درجاي ديگر 247 840,864,027 Rls. 84,677 $
251 1388 اتريش 90241000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحكام, مقاومت, فشارپذيري ياسايرخوا ص مكانيكي فلزا ت 847 836,773,926 Rls. 83,742 $
252 1388 اتريش 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي كه درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 16,769 831,509,809 Rls. 84,533 $
253 1388 اتريش 59112000 پارچه برا ي ا لك, حتي دوخته ومهيا. 1,072 831,086,389 Rls. 84,521 $
254 1388 اتريش 38109010 فلاكس جهت محافظت وتسهيل جوشكاري 8,200 822,300,001 Rls. 82,527 $
255 1388 اتريش 34022040 پودرماشين ظرفشويي بسته بندي به صورت خرده فروشي 17,330 818,272,615 Rls. 82,789 $
256 1388 اتريش 64021220 كفش هاي ا سكي بارويه كائوچو ياپلاستيك 6,091 817,345,736 Rls. 82,537 $
257 1388 اتريش 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشكل دا دن كائوچوياموا دپلاستيكي, غيرمذكوردرجاي ديگر 7,390 815,372,460 Rls. 81,581 $
258 1388 اتريش 44119100 تخته فيبرباجرم مخصوص كمتراز35/0 گرم درسانتيمتر مكعب ، كارنشده به طريق مكانيكي وسطح آن پوشانده نشده 64,765 811,639,655 Rls. 81,457 $
259 1388 اتريش 32081040 لاك عايق ا لكترونيكي براساس پلي استرها 10,530 807,248,810 Rls. 81,188 $
260 1388 اتريش 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 839 800,532,852 Rls. 81,013 $
261 1388 اتريش 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذكوردر جاي ديگر 304 798,989,663 Rls. 80,525 $
262 1388 اتريش 64031220 كفش هاي ا سكي بارويه چرم طبيعي 2,510 792,484,881 Rls. 79,687 $
263 1388 اتريش 38101010 تركيبات برا ي پاك كردن وپردا خت سطح فلزا ت 6,451 788,720,000 Rls. 79,693 $
264 1388 اتريش 44119900 تخته فيبرباجرم مخصوص كمتراز35/0 گرم درسانتيمترمكعب كارشده 66,150 784,569,525 Rls. 78,519 $
265 1388 اتريش 28181000 كوروندوم مصنوعي ,حتي باساخت شيميايي مشخص شده ياغير مشخص 44,500 773,396,784 Rls. 78,279 $
266 1388 اتريش 84144090 سايركمپرسورهاي هوا كه روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذكوردرجاي ديگر 3,510 763,946,352 Rls. 76,899 $
267 1388 اتريش 30041090 سايردا روهاي حاوي پني سيلين يا مشتقات آنها باساختاراسيدپني سيلانيك يااستريتوماسين ها توليد دا خلي ندا رند به صورت خرده فروشي 986 762,836,604 Rls. 76,645 $
268 1388 اتريش 68051020 تسمه هاي سنباده با محيط كمتر ا ز 4متر طول روي تكيه گاه ازپارچه نسجي تاروپودباف 2,638 754,056,873 Rls. 75,738 $
269 1388 اتريش 48052510 تست لاين توليدشده ا زحدا قل 20%خمير بكر(virgin pulp) به وزن هرمترمربع بيش از150گرم 193,598 752,155,220 Rls. 75,792 $
270 1388 اتريش 48102900 سايركاغذا ندوده برا ي نوشتن بابيش ا ز10 %وزن كل ا لياف آن ا زا لياف حاصل ا زيك فرآيندمكانيكي 97,111 735,594,926 Rls. 76,172 $
271 1388 اتريش 29372900 ساير هورمونهاي استروئيد ومشتقات ومشابه هاي ساختاري آنها,كه در جاي ديگري مذكور نباشند 2,000 718,492,750 Rls. 72,044 $
272 1388 اتريش 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 6,207 711,423,355 Rls. 71,794 $
273 1388 اتريش 98870230 قطعات برا ي توليدا توبوس وميني بوس ،به ا ستثناي لاستيك ،باساخت دا خل 41%وبيشتر بجزموتور،گيربكس،اكسل ،جعبه فرمان وكولر 725 705,680,881 Rls. 71,173 $
274 1388 اتريش 73159000 ا جزا ءوقطعات زنجير,كه درجاي ديگرگفته نشده ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 4,587 695,808,829 Rls. 70,042 $
275 1388 اتريش 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 11,200 691,712,885 Rls. 69,112 $
276 1388 اتريش 84169000 ا جزا ءوقطعات مشعل هاي كوره ،بشكه هاي مكانيكي ،تخليه كننده هاي مكانيكي خاكستر ووسايل همانند 866 690,894,573 Rls. 69,917 $
277 1388 اتريش 84282000 بالابرهاونقاله هاي پنوماتيك. 3,360 675,498,525 Rls. 68,179 $
278 1388 اتريش 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا كمي-احتراقي به قدرت از75 تا 375KVA غيرمذكور درجاي ديگر 5,760 673,145,443 Rls. 67,943 $
279 1388 اتريش 87099000 ا جزا ءوقطعات ا را به هاي كارگاهي و ترا كتورهايي كه در ايستگاههاي راه آهن بكار مي رود 702 671,811,154 Rls. 67,533 $
280 1388 اتريش 30032090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط حاوي آنتي بيوتيك كه توليد دا خلي ندا رند 848 661,636,767 Rls. 66,203 $
281 1388 اتريش 39100000 سيليكونها به ا شكال ا بتدا ئي 18,240 654,076,800 Rls. 65,710 $
282 1388 اتريش 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذكور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذكوردرجاي ديگر 1,157 646,476,553 Rls. 65,039 $
283 1388 اتريش 39211100 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازك, باريكه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 9,192 644,254,154 Rls. 64,490 $
284 1388 اتريش 90303100 مولتي متر 208 640,308,789 Rls. 64,563 $
285 1388 اتريش 90309000 ا جزا ءوقطعات و متفرعات آلات و دستگاههاي مشمول 9030 220 639,570,000 Rls. 63,817 $
286 1388 اتريش 27101930 گريس 5,718 637,758,651 Rls. 63,959 $
287 1388 اتريش 85015290 سايرا لكتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت ا ز750 وات تا 75كيلووا ت بجزا لكتروموتورقفس سنجابي 21,501 634,040,792 Rls. 64,991 $
288 1388 اتريش 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشكي ،جرا حي و دا مپزشكي ،غيرمذكور درجاي ديگر 882 629,339,868 Rls. 65,056 $
289 1388 اتريش 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 4,000 627,955,200 Rls. 62,877 $
290 1388 اتريش 70189020 اشياءكوچك شيشه اي كار شده جهت ايمني جاده ها غير مذكور درجاي ديگر 2,269 620,057,326 Rls. 62,137 $
291 1388 اتريش 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 37,690 615,576,178 Rls. 62,119 $
292 1388 اتريش 59111000 پارچه هاي نسجي...,ا ندودشده ياقشرزده, پوشانده شده يامطبق شده باكائوچو,چرم ياسايرموا د...بر 810 610,570,447 Rls. 61,331 $
293 1388 اتريش 83024100 يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند برا ي ساختمان ا زفلزمعمولي 1,100 609,505,330 Rls. 61,435 $
294 1388 اتريش 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 14,734 608,134,415 Rls. 61,252 $
295 1388 اتريش 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375كيلووا ت آمپر لغايت 1500كيلوولت آمپر 5,400 607,516,665 Rls. 61,539 $
296 1388 اتريش 73090000 مخزن, منبع... (غيرا زبرا ي گاز),ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش بيش ا ز300ليتر بدون دستگاههاي مكانيكي ياحرارتي 2,500 595,748,112 Rls. 59,741 $
297 1388 اتريش 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان كننده يا ابگونهاي سردكننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژكتور 333 595,082,447 Rls. 59,878 $
298 1388 اتريش 29051900 ساير مونو ا لكل هاي ا شباع شده , كه درجاي ديگري مذكور نباشند 8,380 593,839,076 Rls. 59,283 $
299 1388 اتريش 84335910 ماشين بردا شت سبزيجاتVegetable harvester machine 3,880 584,791,126 Rls. 59,237 $
300 1388 اتريش 32081060 ورني ويژه مركب چاپ فلكسوبراساس پلي استرها 20,000 579,442,819 Rls. 58,571 $
مجموع کل
253,677,670,424 ريال
مجموع کل
25,551,495 دلار