آمار کل " واردات از" کشور "آلمان" سال "1388"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [6] [5]   [3] [2] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
301 1388 آلمان 32071010 پيگمانهاي آماده محتوي حدا قل 70 درصد فلزطلا يا پلاتينوم يانقره ياپالاديوم 255 9,122,580,325 Rls. 917,186 $
302 1388 آلمان 29362920 نيكوتينيك ا سيد (نياسين) 86,268 9,117,965,243 Rls. 918,096 $
303 1388 آلمان 84269900 ارابه هاي كارگاهي مجهز به جرثقيل غيرازرديف 84269100 49,200 9,078,300,000 Rls. 912,575 $
304 1388 آلمان 85179000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي برقي براي تلفن يا تلگرا ف 16,786 9,052,348,545 Rls. 909,963 $
305 1388 آلمان 70151000 شيشه برا ي عينك هاي طبي,كارنشده باا صول ا پتيكي. 26,842 9,050,735,126 Rls. 911,430 $
306 1388 آلمان 84101300 توربين هاوچرخهاي هيدروليك باقدرت بيشترا ز 10000كيلو وات 28,176 9,046,391,055 Rls. 911,866 $
307 1388 آلمان 84671100 ا بزا رپنوماتيك, نوع دوا ر,برا ي كاركردن دردست باموتورغيربرقي 28,838 9,009,250,653 Rls. 905,771 $
308 1388 آلمان 84122100 موتورهاوماشين هاي محرك هيدروليك باحركت خطي(سيلندرها) 123,030 8,971,199,374 Rls. 897,549 $
309 1388 آلمان 73089090 ا سكلت وقطعات ا سكلت, كه درجاي ديگرذكرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 187,692 8,967,805,323 Rls. 914,823 $
310 1388 آلمان 85452000 جاروبك هاي زغالي 18,033 8,961,146,488 Rls. 904,787 $
311 1388 آلمان 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 20,501 8,909,293,840 Rls. 902,551 $
312 1388 آلمان 90308300 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياكنترل همرا ه بايك آلت ضبط كننده. 4,262 8,892,148,822 Rls. 893,324 $
313 1388 آلمان 84138200 بالابرهاي آبگونها 86,622 8,880,790,482 Rls. 895,699 $
314 1388 آلمان 86080000 ملحقات ومهاركننده هاي خط را ه آهن ياتراموا ; تجهيزا ت مكانيكي علامت دا دن ،ايمني ياكنترل ترافيك براي راه آهن ،تراموا،جاده وراههاي آبي داخلي 61,503 8,849,534,185 Rls. 894,719 $
315 1388 آلمان 76072090 سايرورق هاونوا رهاي نازك ازآلومينيوم روي تكيه گاه, بجزرديف 76072010 146,711 8,848,503,512 Rls. 892,319 $
316 1388 آلمان 85399090 سايراجزاءوقطعات براي لامپ ولوله بر قي رشته اي ياتخليه الكتريكي ، بجز سر پيچ با سايز 72E براي لامپ رشته اي 30,155 8,844,424,466 Rls. 888,558 $
317 1388 آلمان 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دا دن بدست آمده باشند 432,737 8,828,991,425 Rls. 886,439 $
318 1388 آلمان 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي كاركردن روي خميركاغذ,كاغذيامقوا غيرمذكوردرجاي ديگر 100,629 8,801,313,320 Rls. 887,867 $
319 1388 آلمان 38249040 پاك كننده هاي صنعتي 226,514 8,773,261,339 Rls. 882,060 $
320 1388 آلمان 29211900 مونوآمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها,كه درجاي ديگري مذكور نباشند ,ا ملاح ا ين تركيبات 245,737 8,735,955,068 Rls. 877,472 $
321 1388 آلمان 40169920 بلادرازكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 38,390 8,688,534,512 Rls. 877,106 $
322 1388 آلمان 76072010 فويل لامينه چند لايه به صورت رول جهت وا حدهاي توليد كننده ظروف لوله اي (تيوب) ، روي تكيه گاه 164,534 8,670,904,868 Rls. 880,518 $
323 1388 آلمان 90304000 دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل ،طراحي شده براي ا رتباطات ا زرا ه دورمثلاهيپومتر,كردومتر,ديستورسيومتر,پسوفومتر 1,135 8,652,292,012 Rls. 874,622 $
324 1388 آلمان 84118200 توربين هاي گازي كه درجاي ديگرمشمول يامذكورنباشدباقدرت بيشترا ز5000كيلووا ت 55,949 8,621,114,461 Rls. 874,276 $
325 1388 آلمان 40169930 قطعات و لوا زم موردمصرف دربخش بهدا شت و پزشكي ازكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 21,915 8,546,955,126 Rls. 861,262 $
326 1388 آلمان 91070000 كليد قطع ووصل ساعتي داراي انواع محرك ساعت يا داراي موتورسنكرون. 15,795 8,534,546,435 Rls. 862,989 $
327 1388 آلمان 30044090 دا روهاي حاوي آلكالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاكه توليد دا خلي ندا رند 8,006 8,527,981,536 Rls. 864,257 $
328 1388 آلمان 84791021 ساير فنيشرها، نو 172,530 8,506,846,476 Rls. 862,509 $
329 1388 آلمان 84804100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي فلزا ت ياكربورهاي فلزي. 40,673 8,501,952,802 Rls. 855,007 $
330 1388 آلمان 38084010 گندزدا هابصورت محصول آماده 118,191 8,493,180,823 Rls. 856,288 $
331 1388 آلمان 74081900 مفتول ا زمس تصفيه شده, كه بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن 6ميليمترياكمترباشد. 46,675 8,485,878,009 Rls. 857,149 $
332 1388 آلمان 86072100 ترمزهاي باهوا ي فشرده واجزاء وقطعات آنها،براي لكوموتيورا ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 5,434 8,477,113,609 Rls. 858,192 $
333 1388 آلمان 32041990 سايرموا درنگ كننده آلي سنتيك ومخلوطهايي ا ز چندين موا درنگ كننده غيرمذكور 27,113 8,477,062,031 Rls. 853,873 $
334 1388 آلمان 85015210 ا لكتروموتور قفس سنجابي ا سنكرون(asgnchronous)باقدرت بيشتر از 750 وات،باجريان متناوب ،چند فاز 37,692 8,402,671,272 Rls. 847,241 $
335 1388 آلمان 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب كردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشك كرده 50,219 8,397,888,319 Rls. 846,778 $
336 1388 آلمان 28365000 كربنات كلسيم 664,191 8,363,957,345 Rls. 842,113 $
337 1388 آلمان 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذكور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذكوردرجاي ديگر 37,274 8,346,112,745 Rls. 844,511 $
338 1388 آلمان 85479000 قطعات ا تصال عايق, برا ي دستگاههاي برقي,لوله ها وقطعات اتصال ان براي سيم كشي ،غير مذكور درجاي ديگر 8,317 8,338,558,080 Rls. 839,826 $
339 1388 آلمان 29157090 سايرا ستئارا تها همچنين ا سيدپالمتيك, ا سيدا ستئاريك وا ملاح وا سترهاي آنها 805,410 8,324,431,286 Rls. 838,074 $
340 1388 آلمان 29419090 سايرآنتي بيوتيكها غيرمذكوردرجاي ديگر 113,118 8,290,452,991 Rls. 836,251 $
341 1388 آلمان 34029040 ساير پاك كننده هاي صنعتي 87,373 8,242,449,841 Rls. 829,366 $
342 1388 آلمان 90185010 دستگاه ويتركتومي,فيكووفيكوويتركتومي و كاست تخليه مربوط 911 8,218,347,066 Rls. 827,461 $
343 1388 آلمان 90251190 ترمومترهاي غير پزشكي ، پرشده بامايع برا ي خوا ندن مستقيم 6,659 8,209,116,532 Rls. 830,454 $
344 1388 آلمان 84751000 ماشين هابرا ي سوا ركردن لامپ, لوله،والو ياحباب توليد نور اذرخشي الكتريكي ياالكترونيكي ، در غلاف شيشه ا ي. 30,316 8,205,133,390 Rls. 819,136 $
345 1388 آلمان 39073010 رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس flake ),گرا نول ازنوع رزين اپوكسيد 167,900 8,199,748,597 Rls. 826,866 $
346 1388 آلمان 32041690 سايرموا درنگي را كتيف وفرآورده هابرا ساس ا ين موا د غير ا ز مستربچ 95,130 8,027,288,048 Rls. 808,654 $
347 1388 آلمان 84135010 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع پيستوني 10,081 8,019,860,720 Rls. 810,049 $
348 1388 آلمان 73065010 لوله وپروفيل , جوش دا ده شده,باسطح مقطع مدور,ا زسايرفولادهاي ممزوج, با قطر خارجي تا 8 اينچ 444,865 7,982,130,000 Rls. 800,525 $
349 1388 آلمان 29171990 سايرا سيد هاي پلي كربوكسيليك غيرحلقوي ا ندريدها...غيرمذكوردرجاي ديگر 460,270 7,966,541,499 Rls. 800,303 $
350 1388 آلمان 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها كه درجاي ديگرمذكورنباشد 9,999 7,954,583,130 Rls. 802,832 $
351 1388 آلمان 32071020 رنگ هاي سرا ميكي جهت گل ا را يي بادماي پخت رولعابي ودا خل لعابي جهت چاپ ظروف چيني 75,397 7,923,466,126 Rls. 801,726 $
352 1388 آلمان 85393230 لامپ هالوژنه فلزي تا 500 وا ت 35,958 7,914,720,749 Rls. 796,393 $
353 1388 آلمان 39079991 رزين پلي ا ستر ا شباع ويژه رنگ ا تومبيل 276,150 7,844,500,629 Rls. 785,820 $
354 1388 آلمان 29269000 تركيبات دا را ي عامل نيتريل , كه درجاي ديگري مذكور نباشند 12,830 7,829,057,753 Rls. 781,432 $
355 1388 آلمان 85016490 ساير ژنرا تورهاي جريان متناوب (آلتر ناتورها ) وبه قدرت بيش ا ز1500KVA 15,181 7,767,649,766 Rls. 783,330 $
356 1388 آلمان 84832000 پوسته ياتاقان, توا م شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ. 28,001 7,724,226,272 Rls. 779,652 $
357 1388 آلمان 32082040 موا د ا فزودني رنگ براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 59,809 7,676,122,357 Rls. 775,612 $
358 1388 آلمان 84789000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده كردن وتغييرشكل دا دن توتون وتنباكو. 1,820 7,615,151,020 Rls. 767,118 $
359 1388 آلمان 39119090 سايررزينهاي پلي سولفورهاوپلي سولفون هاوسايرمحصولات ياددا شت 3فصل 39غيرمذكوردرجاي ديگر 238,215 7,600,065,241 Rls. 764,722 $
360 1388 آلمان 21069020 ا مولسيفاير 195,910 7,592,983,025 Rls. 761,884 $
361 1388 آلمان 84454000 ماشين هاي نخ پيچي(ا زجمله ماسوره پيچي)قرقره پيچييابازكردن موا دنسجي 29,303 7,589,148,121 Rls. 762,937 $
362 1388 آلمان 72286000 ميله هاا زفولادممزوج كه درجاي ديگرذكرنشده. 780,487 7,546,527,031 Rls. 758,471 $
363 1388 آلمان 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزكانكتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لكترونيك 42,556 7,524,083,104 Rls. 763,692 $
364 1388 آلمان 87083110 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا كتور كشاورزي 203,774 7,518,515,625 Rls. 761,335 $
365 1388 آلمان 40169990 سايرا شياا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذكور درجاي ديگر 28,624 7,465,913,823 Rls. 752,524 $
366 1388 آلمان 51052900 فتيله پشم (TOPS) و پشم شانه زده (باستثناي بصورت توده ) 93,909 7,465,781,610 Rls. 751,607 $
367 1388 آلمان 83099010 درب آلومينيومي شيشه دا رو 14,806 7,402,362,918 Rls. 745,308 $
368 1388 آلمان 84639000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي كاركردن روي فلز,بدون بردا شتن قسمتي از ماده، كه درجاي ديگرمذكورنباشد 16,605 7,389,726,110 Rls. 739,046 $
369 1388 آلمان 90251990 ساير دماسنج ها ،آذرسنجها ،توا م نشده با ساير آلات ، غيرمذكور درجاي ديگر 6,146 7,387,042,835 Rls. 749,471 $
370 1388 آلمان 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذكورومشمول درجاي ديگربه ا شكال ا بتدا ئي 179,004 7,380,310,965 Rls. 741,546 $
371 1388 آلمان 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه كشي وجوجه پروري 68,185 7,328,350,552 Rls. 734,258 $
372 1388 آلمان 84743100 مخلوط كن هاي بتون وملاط. 47,103 7,302,349,293 Rls. 734,724 $
373 1388 آلمان 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرك رديفهاي 841210ا لي841280 23,665 7,283,630,547 Rls. 737,840 $
374 1388 آلمان 29362300 ويتامين 2B و مشتقات آن , مخلوط نشده 32,494 7,282,217,518 Rls. 732,853 $
375 1388 آلمان 84099920 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي گازسوز 70,315 7,252,651,953 Rls. 764,131 $
376 1388 آلمان 29159099 سايرا سيدهاي مونوكربوكسيليك غيرحلقويا شباع شده... غيرمذكوربجزا تروا ستاتين 45,055 7,232,828,774 Rls. 725,902 $
377 1388 آلمان 84663000 ا دوا ت تقسيم وسايرمتعلقات مخصوص برا ي ماشين ا بزا رها 18,770 7,226,214,126 Rls. 737,725 $
378 1388 آلمان 29011000 هيدروكربورهاي غيرحلقوي, ا شباع شده 115,652 7,191,189,197 Rls. 724,351 $
379 1388 آلمان 85422900 مدا رهاي مجتمع مونوليتيك (monolithic) غيرديجيتالي 5,149 7,174,880,908 Rls. 721,917 $
380 1388 آلمان 73053100 لوله ا زآهن ياا زفولاد,جوش داده شده ا زدرا زا, باقطرخارجي بيش از 4/406 mm وسطح مقطع مدور غير مذكور درجاي ديگر 442,008 7,165,253,096 Rls. 720,488 $
381 1388 آلمان 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه كاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچكش ها 308,315 7,159,444,577 Rls. 718,222 $
382 1388 آلمان 39204330 ورقABS/ PVC ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 69,492 7,117,205,240 Rls. 724,392 $
383 1388 آلمان 84068100 توربينهاي بخارغيرا زآنهائيكه برا ي وسايل نقليه آبي بكارميرودبقدرت بيشترا ز40مگاوا ت 799 7,116,391,000 Rls. 730,014 $
384 1388 آلمان 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 58,032 7,100,840,904 Rls. 717,645 $
385 1388 آلمان 85041020 متعادل كننده هاي الكترونيكي جريان براي لامپ ها ولوله هاي تخليه 38,117 7,092,670,930 Rls. 714,262 $
386 1388 آلمان 90183940 آنژيوكت (iv Cunnula) 28,166 7,074,880,265 Rls. 711,329 $
387 1388 آلمان 90318020 حسگر SENSORدماي هواي ورودي موتورهاي انژكتوري 6,492 7,065,104,604 Rls. 709,756 $
388 1388 آلمان 59021020 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيك چرخ ا زپلي آميد 6آغشته نشده 145,176 7,064,754,078 Rls. 705,882 $
389 1388 آلمان 59100000 تسمه نقاله ياتسمه ا نتقال نيروا زموا دنسجي. 48,260 7,062,582,366 Rls. 713,470 $
390 1388 آلمان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاكيزگي كه درجاي ديگر مذكور نيست , ا ز موا د پلاستيكي 286,542 7,047,398,123 Rls. 709,871 $
391 1388 آلمان 87051010 كاميونهاي جرثقيل دا را ي دوكابين مجزا( كابين كنترل وهدا يت خودرو وكابين جرثقيل )به نحوي كه كاميون وجرثقيل برا ي يكديگر طراحي شده باشند 80,560 7,027,809,020 Rls. 705,513 $
392 1388 آلمان 84602900 ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت, غيراز سطوح تخت ، بادقت تا01/0ميليمتر 79,023 7,001,598,354 Rls. 703,400 $
393 1388 آلمان 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 48,725 7,000,613,713 Rls. 707,615 $
394 1388 آلمان 84713090 ماشين خودكاردا ده پردا زي عددي پرتابل وزن تا10kgباوا حدپردا زش, صفحه كليدومونتيورغيرمذكوردرجاي ديگر 7,818 6,997,696,756 Rls. 708,712 $
395 1388 آلمان 39204310 نوا ر ولبه و روكش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 119,332 6,993,399,882 Rls. 702,795 $
396 1388 آلمان 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 4,640 6,992,630,448 Rls. 705,688 $
397 1388 آلمان 84485100 پلاتين (sinker),سوزن وسايرا شيائي كه درتشكيل چشمه هاي پارچه بكارميروند 11,737 6,975,793,845 Rls. 703,971 $
398 1388 آلمان 04070010 تخم مرغ نطفه دا ر 55,698 6,969,062,178 Rls. 704,238 $
399 1388 آلمان 40094200 لوله وشيلنگ ا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده مستحكم شده ياجورشده باسايرموا د با لوازم وملحقات 20,515 6,964,823,739 Rls. 699,333 $
400 1388 آلمان 90268090 ساير آلات ودستگاههابرا ي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها ،غيرمذكور در جاي ديگر 20,680 6,953,188,337 Rls. 695,307 $
401 1388 آلمان 76071990 صفحه ونوا رنازك ا زا لومينيوم, بدون تكيه گاه, به ضخامت بيش ا ز12 ميكرون وحداكثر 20/ميلي متر ، بدون تكيه گاه ،غير مذكور درجاي ديگر 91,514 6,931,391,503 Rls. 705,138 $
402 1388 آلمان 84829900 ا جزا ءوقطعات بلبرينگ يارولربيرينگ (غيرا زگلوله, سوزن وغلتك ). 41,895 6,896,013,433 Rls. 692,262 $
403 1388 آلمان 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 309,841 6,891,885,127 Rls. 709,203 $
404 1388 آلمان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 682,499 6,890,028,478 Rls. 698,122 $
405 1388 آلمان 83079000 لوله هاي قابل ا نحناءا زفلزمعمولي(غيرا زآهن يافولاد). 87,297 6,872,154,932 Rls. 691,484 $
406 1388 آلمان 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا كتيف ا نيونيك حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 341,660 6,852,406,739 Rls. 689,578 $
407 1388 آلمان 85393110 فلورسنت روشنايي 18 ا لي 40 وا ت 210,409 6,849,603,682 Rls. 689,765 $
408 1388 آلمان 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيك (Scanners ) تشخيص امراض 2,391 6,849,248,278 Rls. 691,512 $
409 1388 آلمان 84792000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا ستخرا ج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتي ثابت ياحيوا ني. 8,749 6,802,988,143 Rls. 689,885 $
410 1388 آلمان 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 321,800 6,776,664,064 Rls. 684,865 $
411 1388 آلمان 85012000 موتورهاي اونيورسال باجريان متناوب و مستقيم به قدرت بيشترا ز5/37 وا ت 85,957 6,773,368,685 Rls. 682,027 $
412 1388 آلمان 87041010 دامپرهاي طراحي شده براي خارج ازشاهراههابا وزن ناخالص وسيله نقليه (وزن وسيله نقليه و محموله )حدا كثر30 تن 37,170 6,762,240,000 Rls. 680,101 $
413 1388 آلمان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييرياقته غيرمذكور درجاي ديگر 80,774 6,725,738,893 Rls. 677,927 $
414 1388 آلمان 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وكابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 213,070 6,716,624,333 Rls. 675,328 $
415 1388 آلمان 87142000 ا جزا ء وقطعات و متفرعات برا ي صندلي چرخدا ر معلولين 5,523 6,708,361,900 Rls. 742,980 $
416 1388 آلمان 87089941 ا جزا وقطعات ومتفرغات وسايل نقليه موتوري ، برا ي سوا ري، سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي 207,883 6,693,984,815 Rls. 673,557 $
417 1388 آلمان 29231000 كولين و ا ملاح آن 501,100 6,693,114,612 Rls. 674,929 $
418 1388 آلمان 85444900 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا كثر80ولت, جورنشده باقطعات ا تصال 39,292 6,674,348,067 Rls. 674,738 $
419 1388 آلمان 85393140 لامپ كم مصرف بدون بالاست 68,783 6,665,121,866 Rls. 673,076 $
420 1388 آلمان 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي كه كمتراز 5/0كيلوولت آمپررا كتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 49,234 6,664,396,283 Rls. 669,448 $
421 1388 آلمان 90191090 سايردستگاههاي مكانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشك موا ج ودستگاه هيدروترا پي 46,322 6,664,299,837 Rls. 672,412 $
422 1388 آلمان 84254200 جكها وچرخهاي بالاكشنده ،هيدروليكي 54,739 6,661,821,133 Rls. 667,055 $
423 1388 آلمان 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياكنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 5,014 6,652,791,187 Rls. 671,008 $
424 1388 آلمان 85438990 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 12,159 6,648,508,916 Rls. 701,298 $
425 1388 آلمان 84254900 ساير جكهاوچرخهاي بالاكشنده كه درجاي ديگرمذكورنباشند 81,916 6,646,387,826 Rls. 668,557 $
426 1388 آلمان 40113000 تايربادي نو ا زكائوچو برا ي هوا پيما 49,209 6,646,035,289 Rls. 668,923 $
427 1388 آلمان 84369900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي كشاورزي,... كه درجاي ديگرمذكورنباشد 92,659 6,636,629,564 Rls. 675,907 $
428 1388 آلمان 73182100 وا شرفنري وسايروا شرهاي خاردا رفنري حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 21,201 6,632,480,061 Rls. 669,361 $
429 1388 آلمان 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 83,800 6,628,798,027 Rls. 668,536 $
430 1388 آلمان 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيكي,ژيمناستيك ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 85,480 6,611,394,705 Rls. 667,136 $
431 1388 آلمان 84196000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي مايع كردن هوا ياسايرگازها 38,683 6,573,580,305 Rls. 664,290 $
432 1388 آلمان 39173200 سايرلوله هاكه باموا دديگرمستحكم نشده وباسايرموا دجورنشده بدون لوا زم وملحقات 62,006 6,555,945,382 Rls. 659,393 $
433 1388 آلمان 84624900 ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه دا ركردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 77,614 6,541,546,113 Rls. 656,506 $
434 1388 آلمان 84109000 ا جزا ءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليك, همچنين تنظيم كننده ها 29,728 6,540,536,884 Rls. 660,560 $
435 1388 آلمان 82089000 كاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مكانيكي كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 11,374 6,516,622,427 Rls. 656,133 $
436 1388 آلمان 17029000 عسل مصنوعي ,كارا مل و ساير قندها (همچنين ,قند معكوس invert ),غيرمذكوردر جاي ديگر 697,933 6,513,716,824 Rls. 661,615 $
437 1388 آلمان 84795000 رباتهاي صنعتي,(industrial robots ) كه درجاي ديگر مذكورنباشد 17,902 6,501,261,841 Rls. 651,984 $
438 1388 آلمان 29225090 سايرا مينوا لكل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرتركيبات ا مينوباعامل ا كسيژنه غيرمذكور 204,594 6,461,114,916 Rls. 652,540 $
439 1388 آلمان 90219000 ا جزا ء وقطعات, متفرعات ا شياء ودستگاههاي مشمول 9021 448 6,437,500,595 Rls. 651,030 $
440 1388 آلمان 39094020 مورد مصرف درصنايع تايرسازي(رزين فنوليك ) 123,680 6,428,077,664 Rls. 649,144 $
441 1388 آلمان 04022110 شيرخشك ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويك كيلوگرم وكمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 98,445 6,413,045,777 Rls. 648,241 $
442 1388 آلمان 84294012 غلطك را ه سازي مستعمل , باسال ساخت 5سال وكمتر,باقدرت 150اسب بخار وكمتر . 135,748 6,404,325,666 Rls. 651,428 $
443 1388 آلمان 48149000 كاغذديوا ري وسايرپوشش هاي ديوا ري همانند,كاغذپشت شيشه, غيرمذكوردرجاي ديگر 186,037 6,365,296,282 Rls. 642,520 $
444 1388 آلمان 84163000 سوخت رسانهاي مكانيكي وشبكه هاي مكانيكي آنها,تخليه كننده هاي مكانيكي خاكستروهمانند 12,650 6,364,271,455 Rls. 644,788 $
445 1388 آلمان 84622900 ماشين هاي خم كردن, تاكردن, را ست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 27,945 6,363,424,417 Rls. 646,023 $
446 1388 آلمان 85352190 سايرقطع كننده هاي خودكارمدا ربرا ي ولتاژكمترا ز5/72كيلوولت بجزسكسيونرودژنكتور 11,079 6,355,062,793 Rls. 644,987 $
447 1388 آلمان 87083190 لنتهاي ترمزسوا رشده ،بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري وسوا ري كارووا نت وترا كتوركشاورزي 135,075 6,353,164,700 Rls. 636,698 $
448 1388 آلمان 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 164,560 6,348,167,569 Rls. 638,935 $
449 1388 آلمان 84451300 ماشين هاي كشش يافتيله كني الياف (ِِdrawing and roving machines) 38,459 6,343,667,502 Rls. 642,262 $
450 1388 آلمان 84823000 رولربيرينگ كروي. 11,290 6,321,830,013 Rls. 638,662 $
451 1388 آلمان 84211100 خامه گيرا زنوع گريزا زمركز 14,500 6,312,999,104 Rls. 634,827 $
452 1388 آلمان 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن كه درجاي ديگر مذكور نباشد ,به ا شكال ا بتدا ئي 295,552 6,289,181,867 Rls. 631,924 $
453 1388 آلمان 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 66,959 6,270,854,580 Rls. 637,122 $
454 1388 آلمان 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا كي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذكور در جاي ديگر 185,400 6,265,610,034 Rls. 629,537 $
455 1388 آلمان 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تك فازبجزا لكتروموتورقفس سنجابي 146,992 6,252,685,159 Rls. 627,962 $
456 1388 آلمان 40139010 تيوپ برا ي هوا پيما 49,372 6,230,372,929 Rls. 627,748 $
457 1388 آلمان 44119900 تخته فيبرباجرم مخصوص كمتراز35/0 گرم درسانتيمترمكعب كارشده 772,257 6,227,742,041 Rls. 628,104 $
458 1388 آلمان 84264100 جرثقيل ها, جرثقيل هاي دريك, جرثقيل هاي كابلي , كه درجاي ديگرمذكورنباشد,خودرو,باچرخهاي لاستيكي 78,600 6,210,554,062 Rls. 627,082 $
459 1388 آلمان 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 4,680 6,175,716,160 Rls. 622,990 $
460 1388 آلمان 84569100 ماشين هاي ا بزا ربرا ي حكاكي خشك طرحهاروي موا دنيمه هادي 21,246 6,154,513,839 Rls. 628,232 $
461 1388 آلمان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيكي 262,496 6,105,567,299 Rls. 615,344 $
462 1388 آلمان 40022000 كائوچوي بوتادين 208,862 6,103,343,404 Rls. 612,357 $
463 1388 آلمان 39219070 ورق پلي ا تيلن با ا لياف شيشه ومنسوج نبافته 90,516 6,089,105,973 Rls. 614,231 $
464 1388 آلمان 84513000 ماشين هاوپرسهاي ا توكردن ( ا ز جمله پرسهاي دا غ ) برا ي ثابت نگه دا شتن 142,340 6,078,191,144 Rls. 611,831 $
465 1388 آلمان 73182990 ساير ا شياء حديده نشده كه درجاي ديگرگفته نشده ا ز ا هن يافولاد 16,747 6,063,236,681 Rls. 611,181 $
466 1388 آلمان 87089919 ا جزا وقطعات جعبه دنده بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي 22,620 6,055,268,611 Rls. 613,200 $
467 1388 آلمان 84143010 كمپرسورهاي برودتي باگازغير فريوني(سازگاربالايه ا وزون )باقدرت حدا كثريك ا سب بخار(75/0كيلووات) 90,293 6,031,710,800 Rls. 616,936 $
468 1388 آلمان 83099090 در،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذكوردرجاي ديگر 64,475 6,001,120,132 Rls. 612,546 $
469 1388 آلمان 73044100 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولادزنگ نزن باسطح مقطع , مدور سرد كشيده شده ياسردنوردشده 29,380 5,990,399,764 Rls. 603,264 $
470 1388 آلمان 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشكي 15,557 5,976,618,275 Rls. 600,087 $
471 1388 آلمان 84241000 دستگاههاي آتش نشان 75,817 5,965,107,948 Rls. 603,113 $
472 1388 آلمان 84825000 رولربيرينگ ا ستوا نه ا ي (غيرا زنوع سوزني). 13,385 5,949,925,795 Rls. 599,839 $
473 1388 آلمان 76071110 ورق ونوارنازك از آلومينيوم به ضخامت كمترا ز 9 ميكرون، بدون تكيه گاه صرفا نورد شده 63,597 5,918,128,668 Rls. 593,001 $
474 1388 آلمان 30043910 ساير داروهاداراي هورمون دا را ي توليد دا خلي مشابه 4,818 5,911,669,599 Rls. 598,197 $
475 1388 آلمان 38083029 سايرعلف كش كند كننده ها يابازدا رنده هاي جوا نه زدن تكنيكال غيرمذكور 75,468 5,904,537,692 Rls. 589,707 $
476 1388 آلمان 29225010 فلوكستين هيدروكلرا يد 2,275 5,827,722,792 Rls. 589,306 $
477 1388 آلمان 84829100 گلوله ( ساچمه )سوزن و غلتك ،مربوط به بلبرينگ يارولبيرينگ 57,392 5,820,463,477 Rls. 584,244 $
478 1388 آلمان 59113100 پارچه هاي نسجي ونمدهابرا ي ماشين هاي كاغذسازي, بوزن هرمترمربع كمترا ز650گرم. 8,312 5,816,207,725 Rls. 588,158 $
479 1388 آلمان 39169000 تك رشته هابابزرگترين بعدمقطع عرضي بيش ا زيك,mm ميله, قلم وپروفيله, ازساير موادپلاستيكي 116,588 5,815,566,377 Rls. 586,052 $
480 1388 آلمان 48109900 كاغذومقوا ي, ا ندوده ياكائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,052,890 5,812,991,318 Rls. 585,602 $
481 1388 آلمان 84294011 غلطك را ه سازي نو,باقدرت 150اسب بخاروكمتر 166,320 5,785,154,685 Rls. 585,092 $
482 1388 آلمان 76071910 ورق ونوار نازك ازآلومينيوم به ضخامت كمترا ز 9ميكرون ، بدون تكيه گاه ،غير مذكور درجاي ديگر 67,619 5,779,919,356 Rls. 582,804 $
483 1388 آلمان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيكي 45,368 5,729,633,638 Rls. 572,867 $
484 1388 آلمان 84068200 توربينهاي بخار(غيرا زآنهائيكه برا ي وسايل نقليه آبي بكارميرود)بقدرت حدا كثر40مگاوا ت 57,970 5,728,279,679 Rls. 575,349 $
485 1388 آلمان 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليكي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني كمترروغنهاي نفتي 106,214 5,716,016,479 Rls. 571,891 $
486 1388 آلمان 72269100 محصولات تخت نوردشده ا زفولادممزوج, فقطگرم نوردشده, باپهناي كمترا ز600mm غيرمذكوردرجاي ديگر 258,943 5,715,704,311 Rls. 574,085 $
487 1388 آلمان 32089040 ساير ورنيها و روغن هاي چاپ عكس برگردا ن روي چيني براساس ساير پليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته 100,700 5,697,891,079 Rls. 571,188 $
488 1388 آلمان 39011049 پلي ا تلين گريد تزريقي با چگالي كمتر ا ز 94%بجز نوع پودري 267,578 5,695,921,767 Rls. 573,926 $
489 1388 آلمان 85291090 ساير آنتنهاي هوا يي ورفلكتورآ نتن هوا يي وقطعات مربوطه بجزموا ردمذكور 2,692 5,693,221,171 Rls. 579,989 $
490 1388 آلمان 84261900 جرثقيل هاي جابجاكننده, دروا زه ا ي وجرثقيل هاي پلي ،جرثقيل هاي سقفي ريلي وشاسي دار متحرك كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد. 79,482 5,684,974,672 Rls. 578,216 $
491 1388 آلمان 90181400 دستگاههاي سينتي گرا في(Scintigraphy ) 9,251 5,651,967,634 Rls. 571,224 $
492 1388 آلمان 96082000 قلم وقلمهاي علامتگذا ري بانوك نمدي وياسايرنوكهاي متخلخل. 85,586 5,645,874,829 Rls. 571,150 $
493 1388 آلمان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 335,300 5,628,452,248 Rls. 566,577 $
494 1388 آلمان 21069070 جلبك كلرلاولگارس (ALGOMED ) به عنوا ن مكمل غذا يي 2,310 5,618,066,972 Rls. 562,148 $
495 1388 آلمان 72202000 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده باپهناي كمترا ز600mm 211,252 5,617,881,722 Rls. 567,378 $
496 1388 آلمان 39123900 ساير ا ترهاي سلولز كه در جاي ديگر گفته نشده به ا شكال ا بتدا ئي 179,140 5,603,954,634 Rls. 564,728 $
497 1388 آلمان 48142000 كاغذديوا ري وپوشش هاي ديوا ري همانندمتشكل ا زكاغذبارويه قشرزده, ا ندوده بالايه ا ي ا ز.پلاستيك 151,513 5,579,374,707 Rls. 562,614 $
498 1388 آلمان 32082060 ورني ويژه مركب چاپ فلكسوبراساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 277,841 5,559,226,725 Rls. 560,817 $
499 1388 آلمان 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، كاميون ،كاميونت ،ماشين آلات راهسازي وكشاورزي 105,083 5,558,769,324 Rls. 558,222 $
500 1388 آلمان 38245000 ملاطها و بتون هاي غيرنسوز 592,955 5,524,257,166 Rls. 563,240 $
مجموع کل
1,420,453,027,107 ريال
مجموع کل
143,373,852 دلار