آمار کل " واردات از" کشور "منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1387 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 4,173,195 171,218,512,119 Rls. 17,520,988 $
2 1387 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 87029000 وسايل نقليه موتوري برا ي حمل ونقل 10نفريابيشترغيرا زرديف شماره 87021000 815,100 78,101,291,554 Rls. 8,448,863 $
3 1387 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 85401100 لامپ ولوله هاي تصويرتلويزيون باا شعه كاتدي, رنگي (هم چنين مونيتور ويديوئي) 641,652 67,169,021,330 Rls. 6,846,523 $
4 1387 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 7,169,207 47,367,317,479 Rls. 4,962,091 $
5 1387 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتكه 1,351,768 32,661,579,927 Rls. 3,541,799 $
6 1387 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 5,469,590 29,594,466,136 Rls. 3,051,480 $
7 1387 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 72045000 شمش هاي حاصل ا زذوب مجددضايعات. 4,200,000 26,397,838,844 Rls. 2,748,632 $
8 1387 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتكه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 818,809 23,084,734,563 Rls. 2,538,566 $
9 1387 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 29032300 تترا كلروا تيلن (پركلروا تيلن ) 624,030 4,251,857,345 Rls. 443,104 $
10 1387 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 632,082 4,183,080,721 Rls. 447,819 $
11 1387 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 32151900 مركب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 120,360 3,745,164,683 Rls. 394,419 $
12 1387 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 20071010 پوره و پوره كنسانتره ميوه هاي گرمسيري(اناناس ، موز، انبه و ...)هموژنيزه 666,743 3,524,018,790 Rls. 370,768 $
13 1387 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 73071900 لوازم وا تصالات لوله كشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن, كه درجاي ديگرذكرنشده, ياا زفولاد. 184,031 2,877,778,432 Rls. 295,881 $
14 1387 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 20094910 آب آناناس تغليظ شده (كنسانتره ) 277,377 2,659,137,830 Rls. 281,240 $
15 1387 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 29031200 دي كلرومتان (كلرور متيلن ) 326,560 2,164,197,933 Rls. 223,088 $
16 1387 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 20091900 آب پرتقال يخ نزده, تخميرنشده, كه به آن ا لكل ا فزوده نشده باشد بامقياس بريكس بيش از20 129,850 2,056,396,636 Rls. 221,789 $
17 1387 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 72164000 پروفيل بامقطعL ياTا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 292,662 1,651,794,215 Rls. 162,307 $
18 1387 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مركزي 52,121 1,582,189,720 Rls. 158,671 $
19 1387 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 28470000 پرا كسيد هيدروژن (آب ا كسيژنه ) 407,925 1,457,710,669 Rls. 159,662 $
20 1387 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي كمترا ز80ميليمتر. 256,200 1,445,918,073 Rls. 142,077 $
21 1387 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 20083000 مركبات, آماده يامحفوظ شده (باستثناي آنها كه مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 301,280 1,328,429,834 Rls. 142,604 $
22 1387 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 73072900 لوازم وا تصالات لوله كشي از فولادزنگ نزن كه درجاي ديگرذكرنشده 133,000 1,318,992,853 Rls. 134,660 $
23 1387 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 76151900 ا شياءسرميز,ا شياءآشپزخانه ياسايرا شياءخانه دا ري وا جزا ءوقطعات آنها,ا زآلومينيوم. 18,236 854,116,472 Rls. 87,566 $
24 1387 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحكام, مقاومت, فشارپذيري, كشش پذيري ياسايرخوا ص مكانيكي موادغير فلزي 1,700 755,717,973 Rls. 82,010 $
25 1387 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 73221900 را دياتور,باگرم كننده غيربرقي وا جزا ءوقطعات آنها,از آهن ياا زفولاد. 73,422 754,718,874 Rls. 78,707 $
26 1387 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 20087000 هلوشليل وشفتا لو,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي شماره تعرفه 2006 و 2007) 147,086 708,274,347 Rls. 74,681 $
27 1387 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 20082000 آناناس, آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها كه مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 128,895 623,937,311 Rls. 65,609 $
28 1387 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 84262000 جرثقيل هاي برجي 56,000 622,032,243 Rls. 67,561 $
29 1387 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 44013000 خاك ا ره , آخال چوب حتي بهم فشرده 2,000,000 437,400,000 Rls. 44,665 $
30 1387 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 10,400 401,406,183 Rls. 41,153 $
31 1387 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 87149300 توپيها,غيرا زتوپي ترمز پدال معكوس وترمزهاي توپي وچرخ زنجيرخورهرزگرد,برا ي چرخهاي پائي 20,675 368,981,460 Rls. 40,024 $
32 1387 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 94012000 نشيمنهاا زا نواعي كه برا ي وسايط نقليه موتوري زميني مورد استفاده قرا رميگيرند 20,720 347,421,884 Rls. 37,714 $
33 1387 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 38061000 كولوفان ها و ا سيدهاي رزيني 43,200 338,918,912 Rls. 34,262 $
34 1387 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 76169990 ساير مصنوعات آلومينيومي غيرمذكور 13,369 226,622,916 Rls. 23,334 $
35 1387 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 28272000 كلروركلسيم 100,000 205,685,513 Rls. 21,379 $
36 1387 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 40070000 نخ و طناب ا زكائوچوي ولكانيزه شده 4,549 186,160,148 Rls. 20,493 $
37 1387 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 70131000 ا شياءا زشيشه- سرا ميك, برا ي سرميز,آشپزخانه,... كه درجاي ديگرذكرنشده. 11,226 184,173,672 Rls. 18,617 $
38 1387 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 39173900 سايرلوله هاوشيلنگ ها ا زموا دپلاستيكي غيرمذكورومشمول درجاي ديگر 7,616 176,924,692 Rls. 18,296 $
39 1387 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 70200090 سايرا شياا ز شيشه غيرمذكوردرجاي ديگر 10,438 147,873,420 Rls. 15,437 $
40 1387 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 68099000 سايرا شياءساخته شده ا زگچ ياا زتركيباتي كه ا ساس آنهاگچ باشد,كه درجاي ديگرگفته نشده 34,108 135,585,192 Rls. 13,845 $
41 1387 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 40112000 تايربادي نوا زكائوچو برا ي ا توبوس ووسايل نقليه باري 15,482 121,971,825 Rls. 12,313 $
42 1387 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 84192090 ساير ا سترليزه كننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذكوردرجاي ديگر 175 117,115,537 Rls. 12,709 $
43 1387 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 40169500 ا شياء قابل بادكردن , ا زكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي , كه درجاي ديگر مذكور نباشد 5,242 86,010,573 Rls. 8,694 $
44 1387 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 87089319 كلاچ برا ي ساير وسايل نقليه موتوري غيرازرديف 87089311 2,495 71,034,415 Rls. 7,180 $
45 1387 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيكي غيرمذكوربجزكپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 3,640 52,497,469 Rls. 5,458 $
46 1387 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 85114020 ا ستارترودينام جهت خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ،كاميون ،كاميونت ،ماشين آلات را هسازي و كشاورزي 2,400 44,713,366 Rls. 4,520 $
47 1387 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 94038000 مبلهاي از خيزران ،اوزيه ،بامبو يامواد ديگر كه درجاي ديگري مذكورنباشند0 1,515 33,938,448 Rls. 3,339 $
48 1387 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 95032000 مدلهاي كوچك ا شياءبه صورت مجموعه, حتي داراي حركت (غيرا زكالاهاي مشمول شماره فرعي 950310) 1,105 15,653,970 Rls. 1,634 $
49 1387 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 85051900 آهن رباهاي دا ئم واشيائي كه به منظورآهن رباي دائم شدن درنظرگرفته شده اند، (غيراز نوع فلز) 743 10,529,849 Rls. 1,099 $
50 1387 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذكوردرجاي ديگر 584 9,544,250 Rls. 965 $
51 1387 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 84818065 ترموستات خودرو( شير ترموستاتيك ) 160 5,426,289 Rls. 559 $
52 1387 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف كردن كالاها غيرمذكوردرجاي ديگر 100 504,998 Rls. 51 $
مجموع کل
517,886,321,887 ريال
مجموع کل
54,080,906 دلار