آمار کل " واردات از" کشور "فرانسه" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1387 فرانسه 87089410 غربالك فرمان (رل )ولوله فرمان وجعبه فرمان ،برا ي سوا ري,سوا ري كار ,وا نت وترا كتوركشاورزي 77,614 8,403,206,443 Rls. 910,032 $
102 1387 فرانسه 90312000 دستگاههاي آزمايش 30,922 8,357,191,049 Rls. 874,778 $
103 1387 فرانسه 87042300 وسايط نقليه حمل ونقل كالا,باموتورپيستوني ترا كمي(ديزل يانيمه ديزل )به وزن بيش ا ز20تن 94,050 8,340,416,952 Rls. 865,771 $
104 1387 فرانسه 85461000 مقره هاي عايق برق ا ز شيشه 504,429 8,254,590,477 Rls. 907,779 $
105 1387 فرانسه 85451100 ا لكترودهاي زغالي برا ي كوره ها 160,309 8,076,803,782 Rls. 843,883 $
106 1387 فرانسه 88039000 ا جزا ءوقطعات وسايل نقليه هوا ييوقضايي ياپرتاب فضاپيما (باستثناءهوا پيما,هليكوپتر) 11,139 8,058,846,968 Rls. 854,896 $
107 1387 فرانسه 32082090 ساير لاكهاوورني هاولعابهاي غيرمذكور بر پايه پليمرهاي ا كريليك ياوينيل 112,331 8,046,911,769 Rls. 847,451 $
108 1387 فرانسه 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري كار، وا نت و ترا كتور كشاورزي 69,371 7,936,960,562 Rls. 831,204 $
109 1387 فرانسه 85353090 كليدهاي جدا كننده مدا را زمنبع تغذيه وسوئيچهاي قطع ووصل براي ولتاژمساوي يا بيش از 5/72 كيلوولت 6,435 7,932,540,000 Rls. 812,261 $
110 1387 فرانسه 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيكي 140,718 7,776,426,321 Rls. 815,699 $
111 1387 فرانسه 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 43,379 7,720,931,657 Rls. 812,312 $
112 1387 فرانسه 90221390 دستگاههاي را ديولوژي مصارف دندا نپزشكي بغيرا زدستگاه را ديوگرا في تك دندا ن 8,047 7,566,052,899 Rls. 766,476 $
113 1387 فرانسه 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماكو 168,000 7,565,378,673 Rls. 820,237 $
114 1387 فرانسه 87091900 ا را به هاي كارگاهي,وتراكتورهاي ايستگاه راه آهن (غيربرقي),مجهز نشده به تجهيزا ت بلند كردن و جابه جاكردن 4,055 7,511,484,567 Rls. 785,802 $
115 1387 فرانسه 27101930 گريس 106,162 7,416,018,270 Rls. 772,031 $
116 1387 فرانسه 72089000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذكوردرجاي ديگر 396,380 7,411,851,087 Rls. 766,479 $
117 1387 فرانسه 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي كنترل الكتريكي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش ا ز5/ 72كيلو ولت 19,540 7,393,437,891 Rls. 749,645 $
118 1387 فرانسه 32151900 مركب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 388,234 7,318,039,815 Rls. 770,428 $
119 1387 فرانسه 30063000 فرآورده هاي كدركننده برا ي آزمايش هاي را ديوگرا في,معرفهاي تشخيص مرض دربيمار. 1,866 7,251,055,637 Rls. 726,693 $
120 1387 فرانسه 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375كيلووا ت آمپر لغايت 1500كيلوولت آمپر 85,311 7,232,802,791 Rls. 785,563 $
121 1387 فرانسه 90213100 مفصل هاي مصنوعي 847 7,231,819,849 Rls. 761,590 $
122 1387 فرانسه 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 74,157 7,198,286,203 Rls. 781,023 $
123 1387 فرانسه 38151100 كاتاليزورهاي تقويت شده بانيكل ياتركيبات نيكل به عنوا ن ماده فعال 32,000 7,183,440,160 Rls. 740,332 $
124 1387 فرانسه 84289000 ماشين آلات ودستگاههاي بلندكردن, جابجاكردن, باركردن, ياتخليه كردن, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 16,565 7,141,393,326 Rls. 758,466 $
125 1387 فرانسه 27101920 روغن صنعتي 150,602 7,130,343,621 Rls. 764,121 $
126 1387 فرانسه 30043910 ساير داروهاداراي هورمون دا را ي توليد دا خلي مشابه 9,022 7,112,661,340 Rls. 751,099 $
127 1387 فرانسه 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذكوردرجاي ديگر 34,021 7,047,900,586 Rls. 764,564 $
128 1387 فرانسه 13012000 صمغ عربي طبيعي 124,650 6,977,300,375 Rls. 720,587 $
129 1387 فرانسه 85408900 سايرلامپ ها و لوله ها و وا لوها,كه در جاي ديگر مذكور نباشد 655 6,938,209,533 Rls. 747,349 $
130 1387 فرانسه 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 45,831 6,870,660,484 Rls. 714,659 $
131 1387 فرانسه 84481110 دا بي ژا كارد 20,582 6,787,471,998 Rls. 683,154 $
132 1387 فرانسه 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي كشت كه درجاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند 21,680 6,757,815,223 Rls. 720,767 $
133 1387 فرانسه 39021090 سايرپلي پروپيلن ها به شكل ا بتدا يي بجز گريد لوله وفيلم ونساجي 345,500 6,754,384,678 Rls. 730,808 $
134 1387 فرانسه 84451200 ماشين هاي شانه زني(Combingmachines ) 21,896 6,586,425,531 Rls. 656,084 $
135 1387 فرانسه 98842940 قطعات منفصله برا ي توليدماشين آلات را هسازي ، به ا ستثناي لاستيك ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر 19,134 6,369,431,328 Rls. 676,206 $
136 1387 فرانسه 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 811 6,279,002,464 Rls. 677,207 $
137 1387 فرانسه 85364990 سايررله هابرا ي ولتاژبيش ا ز60 ولت، با جريان مساوي يا بيش ا ز 2ا مپر 3,701 6,268,789,495 Rls. 688,659 $
138 1387 فرانسه 30023020 واكسن ا نفلوا نزا- دوگانه ا نفلوا نزا + نيوكاسل براي دامپزشكي 9,045 6,267,848,716 Rls. 679,884 $
139 1387 فرانسه 85362020 كليدهاي مينياتوري قطع مدار 17,986 6,264,348,658 Rls. 636,399 $
140 1387 فرانسه 84251100 قرقره هاي طناب دا ربالاكشنده وچرخهاي بالاكشنده, دا را ي موتوربرقي 58,355 6,261,889,306 Rls. 676,475 $
141 1387 فرانسه 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل فشار 5,899 6,235,655,627 Rls. 657,952 $
142 1387 فرانسه 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذكور درجاي ديگر 3,692 6,067,832,158 Rls. 648,206 $
143 1387 فرانسه 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز كائوچوي ولكانيزه سفت نشده, غيرمذكور درجاي ديگر 58,208 6,025,212,852 Rls. 617,669 $
144 1387 فرانسه 73083000 در,پنجره- چارچوپ وآستانه درا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 37,920 6,025,123,393 Rls. 663,268 $
145 1387 فرانسه 38109010 فلاكس جهت محافظت وتسهيل جوشكاري 340,000 6,003,549,934 Rls. 652,037 $
146 1387 فرانسه 84435100 ماشين هاي چاپ بطريق پرتاب جوهر(ink-jet) 5,049 5,992,598,456 Rls. 632,636 $
147 1387 فرانسه 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي كف, برا ي سقف و همانند 72,981 5,983,514,220 Rls. 622,096 $
148 1387 فرانسه 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 1,443 5,958,542,292 Rls. 645,255 $
149 1387 فرانسه 84689000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي لحيم كاري, زردجوشكاري ياجوشكاري 1,950 5,938,562,007 Rls. 646,288 $
150 1387 فرانسه 85371090 ساير تابلو، پانل، كنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذكور 8,344 5,801,054,435 Rls. 595,368 $
151 1387 فرانسه 26060000 سنگ آلومينيم وكنسانتره هاي آن 1,480,000 5,724,292,469 Rls. 613,271 $
152 1387 فرانسه 39209910 نوا رتفلون ا ز (PTFEپلي تترا فلوئوروا تيلن ) 12,575 5,686,935,408 Rls. 574,837 $
153 1387 فرانسه 84814000 شيرا طمينان يافشارشكن. 9,374 5,683,327,917 Rls. 591,408 $
154 1387 فرانسه 70139900 ا شياءشيشه ا ي پاكيزگي,دفتر,تزئين دا خليساختمان وغيره, كه درجاي ديگرذكرنشده. 324,044 5,662,360,216 Rls. 602,361 $
155 1387 فرانسه 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزكردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 3,062 5,660,448,992 Rls. 576,438 $
156 1387 فرانسه 90058090 سايردوربين هاي يك چشمي (غيرازنوع منشوري )،ساير تلسكوپهاي اپيتكي و ساير دستگاههاي نجومي غير را ديويي 73 5,659,128,924 Rls. 607,497 $
157 1387 فرانسه 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 145,500 5,632,317,289 Rls. 573,755 $
158 1387 فرانسه 35030000 ژلاتين هاومشتقات آنها,سريشم ماهي,سايرچسب هاي حيوا ني غيرا زچسب هاي كازئين شماره 3501 80,000 5,600,746,460 Rls. 591,804 $
159 1387 فرانسه 34031990 سايرفرآورده هاي روا ن كننده با كمتر ا ز 70درصد وزني روغن نفتي يامعدني غيرمذكور 178,447 5,539,596,105 Rls. 586,674 $
160 1387 فرانسه 38112900 ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن كننده دا را ي موا دي غيرا زروغن هاي نفتي 182,282 5,535,307,043 Rls. 577,829 $
161 1387 فرانسه 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازك وباريكه ها ا زسايرموا دپلاستيكي غيرا سفنجي غيرمذكوردرجاي ديگ 14,800 5,532,356,404 Rls. 600,953 $
162 1387 فرانسه 32159010 جوهر خودكار 22,088 5,462,004,029 Rls. 600,968 $
163 1387 فرانسه 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 42,056 5,438,722,084 Rls. 558,316 $
164 1387 فرانسه 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 41,943 5,411,476,621 Rls. 573,912 $
165 1387 فرانسه 85452000 جاروبك هاي زغالي 12,692 5,405,652,552 Rls. 570,204 $
166 1387 فرانسه 38159000 موا دشروع كننده وموا دتسريع كننده وا كنش شيميائي وفرآورده هاي كاتالتيك غيرمذكوروغيرمشمول د 111,922 5,345,958,775 Rls. 531,578 $
167 1387 فرانسه 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي كه در جاي ديگر مذكور يا مشمول نباشد 19,174 5,344,720,015 Rls. 551,524 $
168 1387 فرانسه 84451100 ماشين هاي حلاجي(Cardingmachines ) 88,550 5,340,154,867 Rls. 563,627 $
169 1387 فرانسه 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيك (Scanners ) تشخيص امراض 2,356 5,327,464,938 Rls. 553,493 $
170 1387 فرانسه 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 7,306 5,321,605,351 Rls. 545,956 $
171 1387 فرانسه 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 26,562 5,321,599,440 Rls. 575,756 $
172 1387 فرانسه 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 4,085 5,303,349,168 Rls. 533,222 $
173 1387 فرانسه 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 22,077 5,288,501,823 Rls. 543,437 $
174 1387 فرانسه 84822000 رولبيرينگ مخروطي,هم چنين رولبيرينگ هاي جفت وجورشده مخروطي وغلتك مخروطي. 22,114 5,221,661,986 Rls. 527,648 $
175 1387 فرانسه 18050090 سايرپودركاكائو بدون قندوشكر ياموا د شيرين كننده دربسته هاي بيش ا ز ده كيلوگرم 288,000 5,181,276,786 Rls. 536,660 $
176 1387 فرانسه 84836000 كلاچ ووكوپلينگ محور(هم چنين قفل گاردا ن ). 16,369 5,173,124,102 Rls. 531,895 $
177 1387 فرانسه 70193990 نطع ماتريس تخته ومحصولات نبافته همانند به غيرا ز پشم شيشه 39,425 5,169,763,754 Rls. 530,088 $
178 1387 فرانسه 27101910 روغن موتور 111,425 5,141,941,602 Rls. 528,707 $
179 1387 فرانسه 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذكوردرجاي ديگر 763 5,123,473,028 Rls. 539,720 $
180 1387 فرانسه 29369000 ساير پروويتامين ها به صورت مخلوط شده (بانضمام كنسانتره هاي طبيعي) ,كه در جاي ديگري مذكور نباشند 19,225 5,115,700,675 Rls. 538,320 $
181 1387 فرانسه 39100000 سيليكونها به ا شكال ا بتدا ئي 220,036 5,067,774,604 Rls. 559,767 $
182 1387 فرانسه 85472000 قطعات عايق ا زموا دپلاستيكي 34,112 5,045,539,139 Rls. 525,837 $
183 1387 فرانسه 98870314 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري ,باساخت دا خل 17%ا لي18%بجز لاستيك 66,426 5,005,277,280 Rls. 522,478 $
184 1387 فرانسه 38237090 ا لكل هاي چرب صنعتي بجزا توكسيله آن 107,160 5,000,211,863 Rls. 510,491 $
185 1387 فرانسه 39074000 پلي كربنات ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 82,525 4,991,638,513 Rls. 525,187 $
186 1387 فرانسه 85365090 سايركليدهاغيرمذكوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 35,593 4,917,550,112 Rls. 522,492 $
187 1387 فرانسه 39199010 فيلم پشت چسب دا رويژه پوشك كامل (شورتي ) غيرمذكور درجاي ديگر 69,331 4,866,576,445 Rls. 528,636 $
188 1387 فرانسه 84804100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي فلزا ت ياكربورهاي فلزي. 69,460 4,864,125,217 Rls. 535,220 $
189 1387 فرانسه 84099920 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي گازسوز 12,395 4,835,032,588 Rls. 505,321 $
190 1387 فرانسه 47031100 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, سفيدنشده, تيره كاج 570,889 4,808,753,414 Rls. 506,485 $
191 1387 فرانسه 38084010 گندزدا هابصورت محصول آماده 84,723 4,718,276,518 Rls. 485,318 $
192 1387 فرانسه 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 8,564 4,586,926,279 Rls. 500,635 $
193 1387 فرانسه 85021390 مجموعه مولدهادا ري موتورپيستوني ترا كمي- ا حترا قي به قدرت بيش ا ز1500KVA 54,580 4,573,045,872 Rls. 456,210 $
194 1387 فرانسه 84248990 سايروسايل مكانيكي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 8,905 4,544,583,491 Rls. 469,766 $
195 1387 فرانسه 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 26,417 4,517,264,934 Rls. 487,310 $
196 1387 فرانسه 84109000 ا جزا ءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليك, همچنين تنظيم كننده ها 500 4,512,221,262 Rls. 480,791 $
197 1387 فرانسه 87089110 رادياتورها برا ي سوا ري ، سوا ري كار،وا نت و ترا كتور كشاورزي 27,918 4,498,803,783 Rls. 474,763 $
198 1387 فرانسه 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 217,752 4,495,830,263 Rls. 472,897 $
199 1387 فرانسه 39206990 سايرصفحه, ورق, ..غيرمذكورا زپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غيرمذكور 35,795 4,475,515,900 Rls. 476,225 $
200 1387 فرانسه 39039000 پليمرهاي ا ستيرن كه درجاي ديگر گفته نشده, به ا شكال ا بتدا ئي 140,000 4,471,534,551 Rls. 459,318 $
201 1387 فرانسه 72029950 موا د تلقيحي جوا نه زا (INOCULANT) داراي حداقل يكي از عناصر SR, ZR, CA, BA كه درصد وزني هر يك از آن مساوي يا كمترا ز9%باشد 180,000 4,468,846,249 Rls. 470,099 $
202 1387 فرانسه 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحكام, مقاومت, فشارپذيري, كشش پذيري ياسايرخوا ص مكانيكي موادغير فلزي 3,351 4,466,257,072 Rls. 459,591 $
203 1387 فرانسه 48026900 سايركاغذومقوا هابابيش ا ز10%ا لياف مكانيكي يا شيميايي - مكانيكي غيرمذكوردرجاي ديگر 113,990 4,449,912,940 Rls. 473,502 $
204 1387 فرانسه 84123900 موتورهاوماشين هاي محرك پنوماتيك (غيرا زحركت خطي) 1,092 4,437,875,502 Rls. 447,999 $
205 1387 فرانسه 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 4,293 4,436,834,029 Rls. 477,020 $
206 1387 فرانسه 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 88,292 4,410,571,653 Rls. 472,061 $
207 1387 فرانسه 39094030 ا لكيل فنوليك (گريد چسب ) 91,000 4,402,176,000 Rls. 476,369 $
208 1387 فرانسه 87086011 محورهاي غيرمحرك ،برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا كتور كشاورزي 101,503 4,400,301,485 Rls. 452,329 $
209 1387 فرانسه 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 40,146 4,373,235,378 Rls. 481,003 $
210 1387 فرانسه 72159000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده 183,380 4,362,082,736 Rls. 454,552 $
211 1387 فرانسه 86072900 ترمزهاي لكوموتيورا ه آهن يانوا قل روي خط را ه آهن (غيرا زترمزهاي هوا ي فشرده )وقطعات آنها 1,982 4,360,913,476 Rls. 445,218 $
212 1387 فرانسه 37013010 زينگ ا فست كه هرضلع آن بيش از255ميلي مترباشد 88,426 4,356,715,403 Rls. 459,889 $
213 1387 فرانسه 29032900 مشتقات كلره ا شباع نشده هيدروكربورهاي غيرحلقوي, كه درجاي ديگري مذكور نباشند 83,909 4,354,464,033 Rls. 457,974 $
214 1387 فرانسه 38249030 موا دآبكاري 85,700 4,343,114,520 Rls. 454,735 $
215 1387 فرانسه 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا كتيف غيرمذكور در جاي ديگر 192,058 4,342,466,609 Rls. 467,522 $
216 1387 فرانسه 28230000 ا كسيدهاي تيتان 9,165 4,337,807,922 Rls. 451,378 $
217 1387 فرانسه 85044050 كنترل دور موتورInverter 4,802 4,326,231,082 Rls. 468,762 $
218 1387 فرانسه 40103500 تسمه همزمان بي انتها داراي محيط خارجي بيش از60وحداكثر 150 18,734 4,288,992,837 Rls. 469,824 $
219 1387 فرانسه 59114000 پارچه هاي صافي ومنسوجات ضخيم از نوع مورد استفاده برا ي منگنه هاي روغن كشيياهمانندبه ا نضمام موا رد 9,174 4,287,682,985 Rls. 441,893 $
220 1387 فرانسه 90308200 آلات ودستگاهها برا ي سنجش ياكنترل ورقه نازك ياادوات نيمه هادي 123 4,257,022,006 Rls. 423,143 $
221 1387 فرانسه 84818065 ترموستات خودرو( شير ترموستاتيك ) 16,957 4,248,284,361 Rls. 436,306 $
222 1387 فرانسه 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 23,583 4,228,564,301 Rls. 429,119 $
223 1387 فرانسه 33030000 عطريات وا دو توا لت ها(waters toilet) 48,268 4,221,581,625 Rls. 437,560 $
224 1387 فرانسه 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم كاري, زردجوشكاري, جوشكاري وغيره مشمول شماره 8515 1,936 4,137,192,003 Rls. 427,680 $
225 1387 فرانسه 39181000 پوشش كف, ديوا رياسقف ا زپليمرهاي كلروروينيل به شكل رول يا به شكل چهارگوش 180,114 4,097,278,892 Rls. 424,781 $
226 1387 فرانسه 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 38,410 4,078,797,933 Rls. 450,469 $
227 1387 فرانسه 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليكي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني كمترروغنهاي نفتي 38,545 4,068,724,302 Rls. 415,536 $
228 1387 فرانسه 48010000 كاغذ روزنامه بشكل رول يا ورق 502,911 4,051,152,851 Rls. 416,920 $
229 1387 فرانسه 39239000 ا شياء برا ي بسته بندي كالا ,كه در جاي ديگر مذكور نباشد ,ا زموا د پلاستيكي 62,600 4,037,798,917 Rls. 416,542 $
230 1387 فرانسه 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشكي ،جرا حي و دا مپزشكي ،غيرمذكور درجاي ديگر 2,289 4,024,576,259 Rls. 426,344 $
231 1387 فرانسه 29391990 ساير آلكالوئيدهاي ترياك ومشتقات وا ملاح ا ين محصولا ت غيرمذكور درجاي ديگر 60 4,008,000,000 Rls. 417,738 $
232 1387 فرانسه 39069099 سايرپليمرهاي ا كريليك به ا شكال ا بتدا يي غيرمذكور 89,955 3,996,530,807 Rls. 435,541 $
233 1387 فرانسه 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيكي 23,457 3,956,986,556 Rls. 428,960 $
234 1387 فرانسه 82042000 آچاربكس, بايابدون دسته. 476 3,928,672,056 Rls. 406,807 $
235 1387 فرانسه 84118200 توربين هاي گازي كه درجاي ديگرمشمول يامذكورنباشدباقدرت بيشترا ز5000كيلووا ت 21,285 3,919,666,494 Rls. 426,456 $
236 1387 فرانسه 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 18,948 3,906,934,564 Rls. 402,299 $
237 1387 فرانسه 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذكوردر جاي ديگر 451 3,878,756,206 Rls. 410,582 $
238 1387 فرانسه 84835000 چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوك قرقره ). 17,844 3,870,749,330 Rls. 404,710 $
239 1387 فرانسه 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيكي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسكوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندكه درجاي ديگر مذكور نباشد 3,551 3,789,815,472 Rls. 407,557 $
240 1387 فرانسه 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 79,198 3,761,345,348 Rls. 384,049 $
241 1387 فرانسه 19042000 فرآورده هاي غذايي حاصل ا زبرگه هاي غلات تفت دا ده نشده يا مخلوطهاي تفت دا ده نشده وشده 108,798 3,723,613,177 Rls. 383,311 $
242 1387 فرانسه 40091100 لوله وشيلنگ ا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده بدون لوا زم وملحقات مستحكم نشده ياجورنشده باساير 12,486 3,635,535,818 Rls. 391,972 $
243 1387 فرانسه 38101010 تركيبات برا ي پاك كردن وپردا خت سطح فلزا ت 181,114 3,625,541,116 Rls. 404,167 $
244 1387 فرانسه 84705000 ماشين هاي صندوق ثبات 2,320 3,613,632,832 Rls. 392,528 $
245 1387 فرانسه 32129000 پيگمانهاا زنوع موردمصرف درساخت رنگها,موا درنگي وسايرموا درنگ كننده دربسته هاي خرده فروشي 17,428 3,598,839,843 Rls. 367,510 $
246 1387 فرانسه 28399000 ساير سيليكات ها (باستثناي سديم و پتاسيم ) 141,090 3,596,614,433 Rls. 374,352 $
247 1387 فرانسه 84798100 ماشين هابرا ي عمل آوردن فلزا ت, هم چنين دستگاههاي بوبين پيچي سيم برق 15,810 3,586,197,108 Rls. 397,319 $
248 1387 فرانسه 84859000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقدوسايل رابط برقي,فاقد قسمتهاي عايق برقي ،سيم پيچ ،اتصالات ياساير ادوات برقي كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 8,664 3,571,639,684 Rls. 386,332 $
249 1387 فرانسه 39071000 پلي ا ستال ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 100,092 3,569,800,213 Rls. 382,039 $
250 1387 فرانسه 73239190 سايرا شياء سرميزواشياءآشپزخانه ا ز چدن لعاب دا ده نشده 19,853 3,563,835,939 Rls. 370,259 $
251 1387 فرانسه 85469010 مقره هاي عايق برق ازپلاستيك 17,420 3,542,207,110 Rls. 386,855 $
252 1387 فرانسه 72173010 مفتول بيدوا يرابكاري شده يااندود شده باساير فلزات معمولي 199,914 3,541,226,095 Rls. 367,330 $
253 1387 فرانسه 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 13,948 3,529,977,027 Rls. 364,415 $
254 1387 فرانسه 73111090 سايرظروف چدني, آهني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده بجزسيلندرهاي گازمايع يكبارمصرف 37,830 3,471,456,040 Rls. 348,596 $
255 1387 فرانسه 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي كمتر ا ز 20سانتيمتر غيرمذكوردرجاي ديگر 45,616 3,397,863,766 Rls. 359,661 $
256 1387 فرانسه 84264100 جرثقيل ها, جرثقيل هاي دريك, جرثقيل هاي كابلي , كه درجاي ديگرمذكورنباشد,خودرو,باچرخهاي لاستيكي 56,559 3,335,780,000 Rls. 348,530 $
257 1387 فرانسه 84513000 ماشين هاوپرسهاي ا توكردن ( ا ز جمله پرسهاي دا غ ) برا ي ثابت نگه دا شتن 42,204 3,310,828,475 Rls. 349,265 $
258 1387 فرانسه 85111000 شمع هاي جرقه زن 5,724 3,282,626,512 Rls. 358,100 $
259 1387 فرانسه 48142000 كاغذديوا ري وپوشش هاي ديوا ري همانندمتشكل ا زكاغذبارويه قشرزده, ا ندوده بالايه ا ي ا ز.پلاستيك 200,685 3,273,479,876 Rls. 354,772 $
260 1387 فرانسه 85065090 سايرقوه ها وباطريهاي باليتيوم بجزقوه هاي نيم قلمي، قلمي، متوسط، بزرگ ودگمه اي 3,099 3,188,577,647 Rls. 330,487 $
261 1387 فرانسه 28112200 دي ا كسيد سيليسيم 133,590 3,187,721,661 Rls. 337,681 $
262 1387 فرانسه 38081019 سايرحشره كش هاآماده غيرخانگي 38,107 3,172,295,460 Rls. 343,169 $
263 1387 فرانسه 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يك اسب بخار ( 75/0 كيلووا ت) 44,700 3,130,938,949 Rls. 340,776 $
264 1387 فرانسه 39111000 رزين هاي نفت, رزين هاي كومارون- آندن, وپلي ترين هابه ا شكال ا وليه غيرمذكوردرجاي ديگر 63,000 3,121,966,302 Rls. 330,551 $
265 1387 فرانسه 48053000 كاغذ سولفيت بشكل رول يا ورق براي لفاف 195,322 3,120,557,073 Rls. 338,092 $
266 1387 فرانسه 73182990 ساير ا شياء حديده نشده كه درجاي ديگرگفته نشده ا ز ا هن يافولاد 3,401 3,107,317,278 Rls. 329,847 $
267 1387 فرانسه 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 9,614 3,105,162,395 Rls. 317,183 $
268 1387 فرانسه 88032000 تجهيزا ت فرودآمدن و ا جزا ءو قطعات آنها ،برا ي كالاهاي مشمول شماره 8801 يا 8802 913 3,103,717,670 Rls. 334,142 $
269 1387 فرانسه 82071300 ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 18,943 3,097,022,582 Rls. 328,210 $
270 1387 فرانسه 71069200 نقره نيمه ساخته (ا زجمله نقره آبكاري شده باطلاياباپلاتين ) 648 3,092,109,434 Rls. 330,252 $
271 1387 فرانسه 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازك, باريكه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي كلروروينيل 47,960 3,091,455,505 Rls. 318,281 $
272 1387 فرانسه 94056000 چرا غهاي تبليغاتي,علائم نورا ني,تابلوهاي نورا ني را هنما و ا شياء همانند 3,716 3,070,768,685 Rls. 309,075 $
273 1387 فرانسه 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 8,251 3,069,086,738 Rls. 317,432 $
274 1387 فرانسه 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري كار و وانت 96,570 3,056,196,887 Rls. 328,139 $
275 1387 فرانسه 90272000 دستگاههاي كروماتوگرا ف و ا لكتروفورز 3,157 3,042,130,695 Rls. 329,357 $
276 1387 فرانسه 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي كه برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذكور 263,065 3,020,553,401 Rls. 311,438 $
277 1387 فرانسه 84212990 سايرماشين آلات ودستگاههابراي مايعات بجزموا ردمذكور 8,514 3,016,919,589 Rls. 319,731 $
278 1387 فرانسه 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيكي). 2,220 3,015,887,445 Rls. 310,820 $
279 1387 فرانسه 85011020 ا لكتروموتورهاي جريان متناوب به قدرت حداكثر 5/37وات 21,860 3,005,659,080 Rls. 319,125 $
280 1387 فرانسه 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, كه درجاي ديگرذكرنشده. 145,152 2,992,447,401 Rls. 313,988 $
281 1387 فرانسه 29171990 سايرا سيد هاي پلي كربوكسيليك غيرحلقوي ا ندريدها...غيرمذكوردرجاي ديگر 16,260 2,982,512,253 Rls. 315,905 $
282 1387 فرانسه 82055900 ا بزا رهاي دستي,كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 6,554 2,938,158,426 Rls. 308,984 $
283 1387 فرانسه 84831010 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي سوا ري، سوا ركار و وا نت 15,724 2,924,230,412 Rls. 297,069 $
284 1387 فرانسه 29034400 دي كلرو تترا فلوئورو ا تان ها و كلرو پنتافلوئورو ا تان ها 49,030 2,897,114,834 Rls. 313,575 $
285 1387 فرانسه 73063010 لوله هاي به قطريك سانتيمتروكمتر،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 36,873 2,886,437,969 Rls. 294,065 $
286 1387 فرانسه 84162000 مشعل هاي كوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 10,620 2,864,755,827 Rls. 295,870 $
287 1387 فرانسه 84254900 ساير جكهاوچرخهاي بالاكشنده كه درجاي ديگرمذكورنباشند 4,250 2,864,534,583 Rls. 302,500 $
288 1387 فرانسه 35011000 كازئين 24,340 2,811,661,481 Rls. 304,093 $
289 1387 فرانسه 32089010 سايرلاكها و ورني ها ولعاب دا خل قوطي مواد غذايي براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغيريافته 53,860 2,809,720,529 Rls. 289,776 $
290 1387 فرانسه 72029930 فروسيليكوكلسيم (سيكليوكلسيم ) 99,000 2,806,080,560 Rls. 291,996 $
291 1387 فرانسه 84818070 شيرتنظيم هواي ورودي خودروهاي انژكتوري(digital liner actuator -stepper motor) 8,557 2,804,498,236 Rls. 306,562 $
292 1387 فرانسه 29161400 ا سترهاي ا سيد متاكريليك 136,788 2,782,454,624 Rls. 284,286 $
293 1387 فرانسه 84253190 سايرچرخهاي كشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذكور درجاي ديگر 26,765 2,782,245,812 Rls. 274,999 $
294 1387 فرانسه 39022000 پلي ا يزوبوتيلن به ا شكال ا بتدا ئي 87,040 2,779,349,462 Rls. 280,941 $
295 1387 فرانسه 25070010 كائولن 1,002,000 2,777,487,695 Rls. 288,716 $
296 1387 فرانسه 85152190 سايرماشينهاي جوشكاري فلزا ت بامقاومت ا لكتريكي قسمتي خودكار 473 2,755,117,856 Rls. 272,622 $
297 1387 فرانسه 40029100 لاتكس كائوچوي سنتتيك وشبه كائوچو كه درجاي ديگر مذكور نباشد 140,800 2,749,000,000 Rls. 275,600 $
298 1387 فرانسه 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس كاميون وكاميونت 39,252 2,740,634,269 Rls. 283,236 $
299 1387 فرانسه 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 3,801 2,722,753,492 Rls. 290,831 $
300 1387 فرانسه 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزكانكتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لكترونيك 6,390 2,722,687,514 Rls. 285,777 $
مجموع کل
963,839,001,676 ريال
مجموع کل
101,359,937 دلار