آمار کل " واردات از" کشور "تايلند" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1387 تايلند 10063000 برنج نيمه سفيد شده يا برنج كامل سفيد شده حتي صيقلي يا براق شده 64,272,301 390,461,349,257 Rls. 40,511,597 $
2 1387 تايلند 73090000 مخزن, منبع... (غيرا زبرا ي گاز),ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش بيش ا ز300ليتر بدون دستگاههاي مكانيكي ياحرارتي 3,512,152 188,934,813,362 Rls. 20,474,887 $
3 1387 تايلند 44112190 تخته فيبر با جرم مخصوص بين 5/0تا8/0گرم وسانتمتر مكعب با ضخامت بيش ا ز 6 ميلي متروكمتر كارنشده 28,245,215 120,450,686,248 Rls. 12,600,244 $
4 1387 تايلند 39074000 پلي كربنات ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 3,535,489 96,045,933,290 Rls. 9,899,150 $
5 1387 تايلند 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 3,400,000 70,659,812,407 Rls. 7,325,770 $
6 1387 تايلند 84143030 كمپرسورهاي برودتي مخصوص كولرخودروهاي سوا ري سوا ري كار و وا نت 341,885 64,218,855,410 Rls. 6,678,859 $
7 1387 تايلند 55033000 ا لياف سنتتيك غيريكسره, ا زآكريليك يامدآكريليك, حلاجينشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 2,005,482 46,376,143,387 Rls. 4,965,756 $
8 1387 تايلند 20082000 آناناس, آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها كه مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 8,124,875 39,937,899,731 Rls. 4,148,042 $
9 1387 تايلند 85281219 تلويزيونهاي رنگي 30 اينچ وكمتر بجز با صفحه پلاسما وLCD 98,680 35,415,144,610 Rls. 3,846,164 $
10 1387 تايلند 85401100 لامپ ولوله هاي تصويرتلويزيون باا شعه كاتدي, رنگي (هم چنين مونيتور ويديوئي) 1,110,600 33,081,792,631 Rls. 3,675,561 $
11 1387 تايلند 44111100 تخته فيبري ا زچوب ياا زسايرموا دچوبي باجرم مخصوص بيش از 8/0 گرم درسانتيمتر مكعب كارنشده 7,416,543 32,912,999,493 Rls. 3,385,330 $
12 1387 تايلند 55032000 ا لياف سنتتيك غيريكسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 2,906,053 32,859,425,754 Rls. 3,461,258 $
13 1387 تايلند 48041100 كرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شكل رول ياورق 5,207,554 30,370,206,011 Rls. 3,182,801 $
14 1387 تايلند 70051020 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده باضخامتهاي 5/2ميليمتر وكمتر ا ز آن 5,532,444 28,109,546,653 Rls. 2,961,955 $
15 1387 تايلند 84143010 كمپرسورهاي برودتي باگازغير فريوني(سازگاربالايه ا وزون )باقدرت حدا كثريك ا سب بخار(75/0كيلووات) 653,662 27,946,386,186 Rls. 3,008,744 $
16 1387 تايلند 84709000 ماشين هاي نقش تمبر,ماشين هاي صدوربليط,وساير ماشينهاي همانند كه داراي وسايل محاسب باشند 19,867 25,900,600,000 Rls. 2,838,677 $
17 1387 تايلند 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 5/2 ميليمتر تا 5/4ميليمتر 4,603,649 24,157,474,960 Rls. 2,532,428 $
18 1387 تايلند 84778000 ماشين آلات كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذكوردرجاي ديگر 5,505 23,454,948,414 Rls. 2,424,785 $
19 1387 تايلند 39209100 صفحه, ورق, ...ا زپلي بوتيرا ل وينيل , مستحكم ومطبق نشده, فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 325,947 20,606,374,943 Rls. 2,132,777 $
20 1387 تايلند 40011000 شيره كائوچوي طبيعي,حتي پيش ولكانيزه شده به ا شكال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 907,280 19,958,742,959 Rls. 2,103,816 $
21 1387 تايلند 20094910 آب آناناس تغليظ شده (كنسانتره ) 1,575,830 19,785,741,408 Rls. 2,095,239 $
22 1387 تايلند 55041000 ا لياف مصنوعي غيريكسره, ا زويسكوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 921,803 19,713,100,020 Rls. 2,058,996 $
23 1387 تايلند 87039000 سايروسايل نقليه موتوري غيرمذكوربرا ي حمل ونقل ا شخاص. 209,121 18,117,966,008 Rls. 1,912,653 $
24 1387 تايلند 54024300 نخ يك لاا زپلي ا سترها,غيرمذكوردرجاي ديگر,با50دورياكمتردرمتر,آماده نشده برا ي خرده فروشي. 1,466,121 16,513,088,505 Rls. 1,706,413 $
25 1387 تايلند 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 298,526 14,253,114,447 Rls. 1,463,508 $
26 1387 تايلند 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 16,771 13,842,721,206 Rls. 1,447,944 $
27 1387 تايلند 85394900 لامپهاي ماورا ء بنفش يا مادون قرمز 24,795 11,176,092,672 Rls. 1,237,800 $
28 1387 تايلند 73259100 گلوله ومصنوعات همانند ريخته گري برا ي آسياب ا زچدن ،آهن يافولاد 731,850 11,101,493,286 Rls. 1,122,270 $
29 1387 تايلند 40070000 نخ و طناب ا زكائوچوي ولكانيزه شده 342,410 10,467,115,592 Rls. 1,092,636 $
30 1387 تايلند 85369040 سايرقطعات SMD قابل نصب سطحي روي برد مدا رچاپي 112,140 10,227,251,657 Rls. 1,087,780 $
31 1387 تايلند 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 1,102,685 9,917,213,362 Rls. 1,060,637 $
32 1387 تايلند 56081100 تورمهياشده برا ي ماهيگيري, ا زموا دنسجي سنتتيك يامصنوعي. 328,895 9,767,336,846 Rls. 1,016,460 $
33 1387 تايلند 85407100 ماگنترون ها 140 9,621,612,819 Rls. 1,044,125 $
34 1387 تايلند 03011010 ماهي زينتي زنده تا 5 سانتيمتر 151,288 9,447,592,337 Rls. 990,856 $
35 1387 تايلند 40012900 سايركائوچوهاي طبيعي,به ا شكال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ركه درجاي ديگرمذكورنباشد 400,250 9,117,678,653 Rls. 939,132 $
36 1387 تايلند 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 216,552 9,022,195,738 Rls. 981,881 $
37 1387 تايلند 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يك اسب بخار ( 75/0 كيلووا ت) 213,683 8,847,497,248 Rls. 930,956 $
38 1387 تايلند 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذكورباضخامت بيشترا ز5/2 ميليمترتا5/4 ميليمتر 1,636,611 8,313,129,918 Rls. 848,077 $
39 1387 تايلند 72299090 سايرمفتولهاا زفولادهاي ممزوج غيرمذكوردرجاي ديگر 899,436 8,239,145,047 Rls. 881,665 $
40 1387 تايلند 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 42,720 7,486,706,559 Rls. 796,894 $
41 1387 تايلند 28353900 پلي فسفات ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 477,161 7,207,559,080 Rls. 759,953 $
42 1387 تايلند 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتكه 312,085 6,983,087,945 Rls. 758,079 $
43 1387 تايلند 39041020 ا مولسيون پلي (كلروروينيل ) مخلوط نشده باسايرمواد 605,500 6,980,414,004 Rls. 718,981 $
44 1387 تايلند 44201000 مجسمه هاي كوچك و سايرا شياء ,تزئيني ا ز چوب 207,548 6,702,545,800 Rls. 693,301 $
45 1387 تايلند 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيكلت (ا زجمله موتورسيكلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 98,341 6,587,372,827 Rls. 699,566 $
46 1387 تايلند 20058000 ذرت شيرين , محفوظ شده به جز در سركه يا در جوهر سركه يادرقند يخ نزده 1,578,845 6,314,809,513 Rls. 658,552 $
47 1387 تايلند 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتكه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 96,735 6,064,660,725 Rls. 653,850 $
48 1387 تايلند 08134000 ساير ميوه هاي خشك كرده كه درجاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند 1,377,337 6,059,817,297 Rls. 635,872 $
49 1387 تايلند 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 2,010 5,738,322,204 Rls. 582,809 $
50 1387 تايلند 16041400 فرآورده ها و كنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 375,624 5,189,521,153 Rls. 534,045 $
51 1387 تايلند 76069290 سايرصفحه ورق ونوا را زآلياژآلومينيوم غير مذكور درجاي ديگر 58,608 5,117,875,241 Rls. 547,032 $
52 1387 تايلند 24012000 توتون و تنباكو كه قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 138,600 4,686,236,540 Rls. 471,880 $
53 1387 تايلند 85064090 سايرقوه ها وباطري ها با ا كسيد نقره بجزقوه هاي نيم قلمي,قلمي,متوسط,بزرگ ودگمه ا ي 802 4,275,810,000 Rls. 432,249 $
54 1387 تايلند 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده كه خميرا ن كلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشترا ز5/2ميليمترتا5/4ميليمتر 929,912 4,248,490,898 Rls. 432,360 $
55 1387 تايلند 54024200 نخ يك لاا زپلي ا سترها,تاحدي جهت يافته, باحدا كثر50دوردرمتر,غيرخرده فروشي 372,396 4,017,533,890 Rls. 407,860 $
56 1387 تايلند 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 360,000 3,949,968,000 Rls. 397,861 $
57 1387 تايلند 72179000 مفتول ا زآهن يافولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرگفته نشده. 584,952 3,890,914,081 Rls. 428,356 $
58 1387 تايلند 20089200 مخلوطهاي ميوه ها,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي شماره 2006 و 2007و200819) 1,011,131 3,819,734,092 Rls. 399,588 $
59 1387 تايلند 40012100 صفحات دودي ا ز كائوچوي طبيعي 200,000 3,744,570,792 Rls. 390,915 $
60 1387 تايلند 85422900 مدا رهاي مجتمع مونوليتيك (monolithic) غيرديجيتالي 7,069 3,652,905,099 Rls. 390,261 $
61 1387 تايلند 44112110 تخته فيبر با ضخامت 6ميليمتر وكمتر كارنشده باجرم مخصوص بين 5/0تا8/0گرم درسانتيمتر مكعب 826,340 3,548,243,492 Rls. 358,191 $
62 1387 تايلند 48025500 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا كثر150gبشكل رول بدون ا لياف ياباحدا كثر0 364,328 3,437,146,276 Rls. 358,666 $
63 1387 تايلند 39100000 سيليكونها به ا شكال ا بتدا ئي 78,000 3,299,691,015 Rls. 344,208 $
64 1387 تايلند 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيك, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتكستوره 144,448 3,218,503,481 Rls. 339,063 $
65 1387 تايلند 20060000 ا نوا ع ميوه , پوست ميوه و ساير ا جزا ء نباتات , پرورده (محفوظ شده ) در قند 594,096 2,817,504,610 Rls. 312,051 $
66 1387 تايلند 85253000 دوربين هاي تلويزيوني 2,273 2,804,908,660 Rls. 287,796 $
67 1387 تايلند 48041900 ساير كرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شكل رول ياورق 397,163 2,801,183,796 Rls. 312,562 $
68 1387 تايلند 84717000 وا حدهاي حافظه ماشينهاي خودكاردا ده پردا زي 4,158 2,757,626,417 Rls. 291,427 $
69 1387 تايلند 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)كارت گرا فيك, صدا, شبكه, ويدئو و رم ( RAM) 1,500 2,723,391,428 Rls. 285,365 $
70 1387 تايلند 85061010 قوه هاي ا ستوا نه ا ي شكل به سايزهاي قلميAA متوسط C وبزرگD بابي اكسيد منگنز 165,844 2,657,866,315 Rls. 289,907 $
71 1387 تايلند 33049900 فرآورده هابرا ي زيبائي وآرا يش, مرا قبت پوست وضدآفتاب وبرا ي برنزه شدن غيرمذكوردرجاي ديگر 73,358 2,616,540,191 Rls. 265,968 $
72 1387 تايلند 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري كار ، وا نت و ترا كتور كشاورزي 136,259 2,552,931,194 Rls. 264,110 $
73 1387 تايلند 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشتركه درجايديگرذكر نشده 97,900 2,536,698,504 Rls. 256,725 $
74 1387 تايلند 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 25,195 2,516,917,437 Rls. 258,981 $
75 1387 تايلند 72173090 سايرمفتولهاا ز آهن يافولاد غيرممزوج آبكاري ياا ندودشده باسايرفلزات معمولي بجزمفتول بيدوا ير 189,979 2,487,195,718 Rls. 255,285 $
76 1387 تايلند 82090000 صفحه كوچك ،قلم ،نوك واشياءهمانند برا ي ا بزا رها,سوا رنشده ا زياسرمت ها 3,921 2,417,478,306 Rls. 263,836 $
77 1387 تايلند 84392000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن كاغذيامقوا 4,439 2,392,069,017 Rls. 256,702 $
78 1387 تايلند 85254000 دوربين هاي ويدئويي تصويرثابت (image stiff)وساير دوربين هاي ضبط ويدئويي ،دوربينهاي ديجيتالي 1,719 2,374,564,826 Rls. 242,711 $
79 1387 تايلند 48119000 ساير كاغذهاومقواها, قشرزده, ا ندوده, آغشته بشكل رول ياورق اوات سلولزي ونطع ازالياف سلولزي غيرمذكوردرجاي ديگر 108,863 2,354,574,816 Rls. 243,387 $
80 1387 تايلند 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1500تا2400 سانتيمتر مكعب 25,815 2,339,800,603 Rls. 241,822 $
81 1387 تايلند 86090000 كانتينرها(ا زجمله كانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 43,640 2,324,860,067 Rls. 252,518 $
82 1387 تايلند 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي كف, برا ي سقف و همانند 99,629 2,276,658,572 Rls. 244,492 $
83 1387 تايلند 44103100 ساير تخته هاي ا ز چوب كارنشده يا فقط سمباده خورده 528,313 2,275,727,462 Rls. 242,793 $
84 1387 تايلند 84143090 سايركمپرسورهاباكاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذكوردرجاي ديگر 49,135 2,265,976,480 Rls. 244,872 $
85 1387 تايلند 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 19,205 2,231,031,816 Rls. 240,726 $
86 1387 تايلند 35051090 دكسرين وسايرنشاسته هاوفكولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 491,000 2,206,966,724 Rls. 225,267 $
87 1387 تايلند 72286000 ميله هاا زفولادممزوج كه درجاي ديگرذكرنشده. 180,096 2,182,921,276 Rls. 227,151 $
88 1387 تايلند 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده فقط گرم نوردشده, گرم كشيده شده ياگرم ا كسترودشده. 266,164 2,143,405,129 Rls. 232,821 $
89 1387 تايلند 54024910 نخ از پلي اورتان يك لا باحداكثر 50دوردرمتر 145,542 2,132,242,247 Rls. 221,131 $
90 1387 تايلند 76071110 ورق ونوارنازك از آلومينيوم به ضخامت كمترا ز 9 ميكرون، بدون تكيه گاه صرفا نورد شده 59,849 2,055,551,610 Rls. 221,712 $
91 1387 تايلند 44111900 تخته فيبري ا زچوب ياسايرموا دچوبي باجرم مخصوص بيش ا ز8/0 سانتيمتر مكعب كارشده 433,930 2,019,346,369 Rls. 212,937 $
92 1387 تايلند 03011090 ساير ماهيهاي زينتي زنده بيش ا ز 5 سانتيمتر 62,790 1,950,113,330 Rls. 198,905 $
93 1387 تايلند 85322200 خازنهاي ثابت برقي ا لكتروليتي آلومينيومي 7,915 1,904,855,004 Rls. 194,821 $
94 1387 تايلند 72139190 ميله هاي گرم ا زا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطركمترا ز14ميليمتربصورت طومارغيرمذكوردرجاي ديگر 238,003 1,899,722,064 Rls. 207,084 $
95 1387 تايلند 84821000 بلبرينگ. 7,745 1,818,850,290 Rls. 198,867 $
96 1387 تايلند 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازك غيرمذكورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحكم 160,704 1,764,302,856 Rls. 182,695 $
97 1387 تايلند 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذكوردرجاي ديگر 79,295 1,715,218,236 Rls. 175,144 $
98 1387 تايلند 39073090 سايررزين هاي ا پوا كسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 59,075 1,709,292,459 Rls. 179,854 $
99 1387 تايلند 94036000 مبلهاي چوبي كه درجاي ديگري مذكورنباشند 69,851 1,675,540,752 Rls. 172,774 $
100 1387 تايلند 11029000 ساير آرد غلات كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشد 817,000 1,674,724,977 Rls. 176,954 $
101 1387 تايلند 70052910 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذكور با ضخامت 5/2 mmو كمتر ا زا ن 302,148 1,620,651,970 Rls. 164,531 $
102 1387 تايلند 98870416 قطعات منفصله برا ي توليدخودرو وا نت ، با ساخت دا خل 21%ا لي 22%بجز لاستيك 16,186 1,620,286,006 Rls. 172,180 $
103 1387 تايلند 84713020 ماشين هاي خودكار دا ده پردا زي شخصي( pc)كيفي (note book) 1,025 1,600,337,850 Rls. 166,934 $
104 1387 تايلند 06031010 گل ا ركيده ,ا نتوريوم ,لاكي بامبو ,برگهاي زينتي تازه 67,675 1,585,645,395 Rls. 162,761 $
105 1387 تايلند 87141960 قلوه هاي چپ و را ست HANDELSWITEH ،براي موتورسيكلتها 17,691 1,569,594,976 Rls. 167,495 $
106 1387 تايلند 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي كه در جاي ديگر مذكور يا مشمول نباشد 109,647 1,560,487,533 Rls. 167,743 $
107 1387 تايلند 39013000 كوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شكال ا بتدا ئي 134,500 1,534,375,745 Rls. 159,682 $
108 1387 تايلند 72299020 مفتول ا زفولاد فنري كرم وا ناديوم 109,174 1,521,800,358 Rls. 159,184 $
109 1387 تايلند 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذكور در جاي ديگر 31,426 1,511,542,297 Rls. 155,343 $
110 1387 تايلند 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 10,736 1,510,392,478 Rls. 156,858 $
111 1387 تايلند 08043000 آناناس , تازه يا خشك كرده 690,790 1,501,866,022 Rls. 155,839 $
112 1387 تايلند 28364000 كربنات هاي پتاسيم 120,000 1,477,117,235 Rls. 151,437 $
113 1387 تايلند 68112090 ساير ورقه ها.لوحه ها .چهارگوش ها وا شيا همانند ازسيمان -پنبه نسوز -سيمان -سلولز غيرمذكور در جاي ديگر 764,551 1,470,439,837 Rls. 152,378 $
114 1387 تايلند 20079910 پوره موز,ا نبه, پشن فورت, ليچي و آناناس غير هموژنيزه 140,400 1,430,027,700 Rls. 150,703 $
115 1387 تايلند 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وكابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 86,749 1,386,455,865 Rls. 148,889 $
116 1387 تايلند 40082190 صفحه ورق ونوا ر ا زكائوچوي غيرا سفنجي بجزپوشش برا ي كف 112,608 1,370,573,569 Rls. 143,037 $
117 1387 تايلند 48026200 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودشده بصورت ورق بحالت تانشده يك ضلع ا ز435وضلع ديگرا ز297mmبيشترنباشد 137,724 1,337,555,221 Rls. 139,751 $
118 1387 تايلند 15131100 روغن خام نارگيل (كپرا ) 182,400 1,334,417,909 Rls. 142,700 $
119 1387 تايلند 84131100 تلمبه هاي توزيع سوخت ياموا د روا ن كننده مورد استفاده درجايگاه توزيع بنزين يادرتعميرگاه 275 1,298,880,482 Rls. 135,778 $
120 1387 تايلند 44209000 چوب خاتم كاري شده ومنبت كاري شده, جعبه برا ي زيورآلات وكاردوچنگال ا شياء چوبي ، مبلمان كه مشمول تعرفه 94 نمي شود 45,288 1,292,129,503 Rls. 134,997 $
121 1387 تايلند 70052110 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده كه خميرا ن كلا درتوده رنگ شده باضخامت 5/2ميليمتروكمترا زآن 255,134 1,282,017,113 Rls. 130,655 $
122 1387 تايلند 54026200 نخ ا زپلي استرها,چندلاياكابله آماده نشده برا ي خرده فروشي. 125,992 1,281,785,639 Rls. 134,484 $
123 1387 تايلند 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 68,140 1,214,519,670 Rls. 125,083 $
124 1387 تايلند 67021000 گل, برگ وميوه مصنوعي واشياء مربوطبه آن ازپلاستيك 40,075 1,201,772,251 Rls. 126,017 $
125 1387 تايلند 85011090 سايرا لكتروموتورهابه قدرت حداكثر 5/37 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 40,267 1,198,830,577 Rls. 127,304 $
126 1387 تايلند 83062900 مجسمه هاي كوچك وسايرا شياءتزئيني از فلز معمولي غيراز رديف 83062100 30,706 1,177,276,455 Rls. 123,371 $
127 1387 تايلند 85043120 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت حداكثر 1كيلو ولت آمپر 19,932 1,160,384,032 Rls. 118,738 $
128 1387 تايلند 85239090 ساير حاملين ا ماده ضبط نشده غير مذكور درجاي ديگر 240 1,136,728,435 Rls. 119,291 $
129 1387 تايلند 33072000 بوزدا هاي بدن و ضد ترشح عرق 22,213 1,079,432,806 Rls. 111,384 $
130 1387 تايلند 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي كاركردن روي كائوچو يا موادپلاستيكي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 13,500 1,038,316,200 Rls. 104,553 $
131 1387 تايلند 67029000 گل, برگ وميوه مصنوعي واشياء مربوطبه آن از ساير مواد. 29,071 1,003,243,091 Rls. 105,271 $
132 1387 تايلند 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 61,500 995,207,378 Rls. 110,899 $
133 1387 تايلند 40081900 ميله ,تركه و پروفيله ا زكائوچوي ا سفنجي ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد 44,857 982,394,784 Rls. 108,253 $
134 1387 تايلند 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 76,389 946,818,906 Rls. 99,321 $
135 1387 تايلند 90183120 سرنگ 60، 50، 20، 10، 5، 3، 5/2 ، 2 سي سي 6,977 909,007,106 Rls. 98,017 $
136 1387 تايلند 72202000 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده باپهناي كمترا ز600mm 39,887 888,192,148 Rls. 97,775 $
137 1387 تايلند 76011000 آلومينيوم بصورت كارنشده, غيرممزوج. 40,150 886,422,445 Rls. 96,782 $
138 1387 تايلند 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري كار و وا نت 51,333 879,460,023 Rls. 91,164 $
139 1387 تايلند 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زكليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيك يك طرفه 5,156 873,137,941 Rls. 88,633 $
140 1387 تايلند 87168000 وسايل نقليه غيرمذكور ,كه بدون عمل مكانيكي را نده ميشوند 19,200 838,530,000 Rls. 86,340 $
141 1387 تايلند 90138010 صفحات كريستال مايع (ماژول l.c.d بدون برداصلي وپاور )وصفحات پلاسما 2,070 826,735,048 Rls. 92,249 $
142 1387 تايلند 54023200 نخ تكستوره, ا زنايلون ياسايرپلي آميدها,باا ندا زه هرنخ يك لاي آن بيش ا ز50تكس غيرخرده فروشي 84,694 821,236,824 Rls. 82,222 $
143 1387 تايلند 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيكي غيرمذكوربجزكپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 10,726 814,333,381 Rls. 86,271 $
144 1387 تايلند 23099020 فرآورده هاي غذائي ساير ا بزيان پرورشي 88,760 798,144,106 Rls. 80,815 $
145 1387 تايلند 32141000 بتانه هاي شيشه برهاو پيوند زني,سيمانهاي رزيني ,تركيبات درزگيري وغيره 15,795 797,990,339 Rls. 80,378 $
146 1387 تايلند 26140000 سنگ تتيان وكنسانتره هاي آن 105,000 793,529,533 Rls. 81,782 $
147 1387 تايلند 85331090 سايرمقاومت هاي زغالي ثابت ا زنوع مخلوط يا لايه ا ي غير مذكور درجاي ديگر 1,786 769,684,128 Rls. 78,050 $
148 1387 تايلند 40139020 تيوپ براي موتورسيكلت 65,336 751,945,377 Rls. 77,128 $
149 1387 تايلند 84412000 ماشين هابرا ي ساختن كيسه ياپاكتهاي كاغذي يامقوا ئي 44,135 738,568,470 Rls. 74,370 $
150 1387 تايلند 73061090 لوله براي استفاده در خطوط نفت يا گاز از آهن يا از فولاد با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا غير مذكور درجاي ديگر 59,250 726,298,037 Rls. 73,865 $
151 1387 تايلند 20089900 سايرميوه ها,وغيره, آماده شده يا محفوظ شده, كه در جاي ديگري مذكور نباشند 218,950 725,486,553 Rls. 76,421 $
152 1387 تايلند 20059000 ساير سبزيجات محفوظ شده ومخلوط آنها به جز در سركه و غيره , يخ نزده , كه در جاي ديگري مذكور نباشد 223,944 700,034,450 Rls. 75,627 $
153 1387 تايلند 84079000 ساير موتورهاي درون سوزجرقه ا ي- ا حترا قي تناوبي يادوا ركه درجاي ديگرمذكورنباشد. 59,580 691,936,200 Rls. 72,786 $
154 1387 تايلند 87079010 بدنه برا ي وا نت 17,463 691,000,000 Rls. 75,204 $
155 1387 تايلند 85421000 كارتهاي توا م بايك مدا ر مجتمع ا لكترونيكي (كارتهاي هوشمندsmart cards ) 455 688,930,000 Rls. 75,744 $
156 1387 تايلند 21069030 پودر حالت دهنده خورا كي 65,066 686,744,225 Rls. 70,654 $
157 1387 تايلند 34011140 صابون طبي 21,810 677,024,268 Rls. 69,093 $
158 1387 تايلند 39031920 پلي استيرن مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 40,000 663,471,584 Rls. 73,933 $
159 1387 تايلند 40027000 كائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 20,000 662,180,000 Rls. 65,961 $
160 1387 تايلند 32041690 سايرموا درنگي را كتيف وفرآورده هابرا ساس ا ين موا د غير ا ز مستربچ 7,600 662,147,278 Rls. 70,119 $
161 1387 تايلند 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 40,000 660,900,000 Rls. 66,676 $
162 1387 تايلند 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرمذكور درجاي ديگر 21,462 660,085,650 Rls. 69,285 $
163 1387 تايلند 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيكي 4,580 653,662,534 Rls. 72,420 $
164 1387 تايلند 40024100 لاتكس كائوچوي كلروپرن (كلروبوتادين ) 49,200 649,656,451 Rls. 66,522 $
165 1387 تايلند 40025900 كائوچوي آكريلونيتريل - بوتادين (باستثناي لاتكس ) 20,000 649,038,538 Rls. 66,262 $
166 1387 تايلند 68042210 سنگ اسياب ،سنباده ياچرخ تراش ازساير ساينده هاي فشرده مسلح (تقويت )نشده 38,250 636,418,816 Rls. 64,201 $
167 1387 تايلند 68080000 لوحه, صفحه چهارگوش وبلوك ا لياف نباتي ياا ز سايرا خال چوب فشرده شده با سيمان وغيره 193,590 634,661,849 Rls. 70,291 $
168 1387 تايلند 39204330 ورقABS/ PVC ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 53,716 632,629,120 Rls. 69,642 $
169 1387 تايلند 84639000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي كاركردن روي فلز,بدون بردا شتن قسمتي از ماده، كه درجاي ديگرمذكورنباشد 4,080 624,380,821 Rls. 62,016 $
170 1387 تايلند 44190000 ا شياء چوبي برا ي سرويس ميز يا آشپزخانه 38,653 617,210,197 Rls. 64,261 $
171 1387 تايلند 84138200 بالابرهاي آبگونها 34,100 582,663,336 Rls. 60,783 $
172 1387 تايلند 85340000 مدا رهاي چاپي 452 578,025,066 Rls. 62,276 $
173 1387 تايلند 08011900 نارگيل باستثناي نارگيل خشك كرده 319,335 575,712,950 Rls. 59,344 $
174 1387 تايلند 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري كار 35,147 571,635,188 Rls. 59,911 $
175 1387 تايلند 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذكورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 3,027 571,361,999 Rls. 59,094 $
176 1387 تايلند 87033300 وسايل نقليه باحجم سيلندر 2500 سانتي مترمكعب وبيشتر 5,500 556,331,768 Rls. 61,843 $
177 1387 تايلند 96122000 تامپون مركب, حتي آغشته به مركب بايابدون جعبه. 2,580 551,548,584 Rls. 57,871 $
178 1387 تايلند 40111000 تايربادي نو ا زكائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 16,628 536,819,441 Rls. 54,517 $
179 1387 تايلند 55095100 ساير نخهاي , باكمترا ز85%ا لياف غيريكسره پلي استر,مخلوط باا لياف غيريكسره مصنوعي,غيرخرده فروشي 22,034 531,657,570 Rls. 57,328 $
180 1387 تايلند 44130000 چوب هاي مترا كم شده به شكل بلوك , صفحه , باريكه يا پروفيل 69,350 530,670,468 Rls. 52,510 $
181 1387 تايلند 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 32,174 525,552,188 Rls. 54,164 $
182 1387 تايلند 15200000 گليسرول خام,آب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دا ر 185,198 517,119,281 Rls. 52,150 $
183 1387 تايلند 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 34,000 517,052,607 Rls. 56,214 $
184 1387 تايلند 15159000 ساير چربيهاي نباتي ثابت و ا جزا ء آنها كه در جاي ديگري مذكور نباشند 67,980 512,010,755 Rls. 53,960 $
185 1387 تايلند 16042000 ساير فرآورده ها يا كنسروهاي ماهيها, همچنين قيمه شده, غيرمذكوريادر جاي ديگر 30,192 506,478,702 Rls. 54,613 $
186 1387 تايلند 48203000 جلد(غيرازجلد كتاب ),پوشه و جلد پرونده ا زكاغذ يا مقوا 96,877 503,022,955 Rls. 51,734 $
187 1387 تايلند 85065020 قوه هاي نيم قلمي (AAA) باليتيوم 15,743 490,196,871 Rls. 53,468 $
188 1387 تايلند 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودكار) 9,826 488,564,880 Rls. 52,313 $
189 1387 تايلند 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشك وكيسه خوا ب 16,487 487,839,732 Rls. 50,352 $
190 1387 تايلند 18050090 سايرپودركاكائو بدون قندوشكر ياموا د شيرين كننده دربسته هاي بيش ا ز ده كيلوگرم 55,000 480,856,750 Rls. 52,934 $
191 1387 تايلند 68109900 اشياء از سيمان ، بتون يا سنگ مصنوعي كه در جاي ديگر گفته نشده است 137,088 479,630,008 Rls. 49,600 $
192 1387 تايلند 27101930 گريس 1,100 470,308,605 Rls. 47,358 $
193 1387 تايلند 70023900 لوله ا زشيشه, كارنشده, كه درجاي ديگرذكرنشده باشد. 83,490 466,250,490 Rls. 48,941 $
194 1387 تايلند 08109000 ساير ميوه ها ,تازه كه درجاي ديگري مذكور يا مشمول نباشد 69,770 452,700,000 Rls. 45,826 $
195 1387 تايلند 88033000 ا جزا ءوقطعات هوا پيماياهليكوپترغير مذكور درجاي ديگر 435 450,524,716 Rls. 47,954 $
196 1387 تايلند 70132900 ليوا ن (غيرا زكريستال سرب دا ر وشيشه -سراميك ) 39,816 440,076,009 Rls. 44,926 $
197 1387 تايلند 40091100 لوله وشيلنگ ا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده بدون لوا زم وملحقات مستحكم نشده ياجورنشده باساير 22,714 436,774,849 Rls. 46,302 $
198 1387 تايلند 85011020 ا لكتروموتورهاي جريان متناوب به قدرت حداكثر 5/37وات 15,393 432,244,300 Rls. 46,886 $
199 1387 تايلند 85045010 كويل وا لقاكننده به قطر35/6ميليمترتا25/9ميليمتر موردمصرف در صنايع صوتي وتصويري ومخابراتي 1,750 423,866,664 Rls. 42,838 $
200 1387 تايلند 54011000 نخ دوخت ا زرشته هاي سنتتيك. 4,476 422,619,764 Rls. 42,599 $
مجموع کل
1,873,655,457,262 ريال
مجموع کل
196,926,588 دلار