آمار کل " واردات از" کشور "ايالات متحده آمريکا" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1387 ايالات متحده آمريکا 84729090 ساير ماشينها و دستگاههاي دفتري غيرمذكوردرجاي ديگر 46 37,242,484 Rls. 4,156 $
202 1387 ايالات متحده آمريکا 25202090 گچ هاحتي رنگ شده بجزگچ بنايي 19,648 36,769,440 Rls. 3,980 $
203 1387 ايالات متحده آمريکا 31051010 كود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 1,392 36,237,543 Rls. 4,013 $
204 1387 ايالات متحده آمريکا 29031400 تترا كلرور كربن 460 36,158,480 Rls. 3,558 $
205 1387 ايالات متحده آمريکا 84833000 پوسته ياتاقان, توام نشده بابلبيرينگ يارولبيرينگ ,ياتاقان ساده محور. 15 35,816,349 Rls. 3,887 $
206 1387 ايالات متحده آمريکا 85044050 كنترل دور موتورInverter 350 35,502,609 Rls. 3,848 $
207 1387 ايالات متحده آمريکا 28309090 سايرسولفورها وپلي سولفورهاغيرمذكور 1,000 35,200,000 Rls. 3,928 $
208 1387 ايالات متحده آمريکا 85141090 كوره ها وفرهاكه بامقاومت ا لكتريكي گرم مي شوندبجزكوره دندا نسازي 830 35,079,922 Rls. 3,755 $
209 1387 ايالات متحده آمريکا 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 59 35,051,669 Rls. 3,743 $
210 1387 ايالات متحده آمريکا 95059000 ا شياءبرا ي جشن, كارناوا ل, شعبده بازي واشياء اعجاب آور (غيرا زا شياءبرا ي جشن كريسمس ). 420 34,090,836 Rls. 3,753 $
211 1387 ايالات متحده آمريکا 90183910 سوند فولي دورا هه (FOLEY Catheter Twoway) 26 34,004,711 Rls. 3,517 $
212 1387 ايالات متحده آمريکا 85043290 ساير ترا نسفورماتورهايبرقيبه قدرت بين 1تا16KVAبجزترا نسفورماتورجريان وولتاژ 110 33,492,411 Rls. 3,374 $
213 1387 ايالات متحده آمريکا 64029900 كفش, كه درجاي ديگرگفته نشده, قوزك پارا نميپوشاند,ا زكائوچوياپلاستيك. 56 33,309,045 Rls. 3,610 $
214 1387 ايالات متحده آمريکا 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 313 33,222,131 Rls. 3,429 $
215 1387 ايالات متحده آمريکا 38112900 ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن كننده دا را ي موا دي غيرا زروغن هاي نفتي 20 32,747,200 Rls. 3,543 $
216 1387 ايالات متحده آمريکا 90273090 ا سپكتروگرا ف كه تشعشعات ا پتيكي(ماورا ءبنفش, مرئي,مادون قرمز)را بكارميگيرد. 60 32,657,668 Rls. 3,406 $
217 1387 ايالات متحده آمريکا 90302000 نوسان سنج ا شعه كاتوديك ونوسان نگار ا شعه كاتوديك 27 31,916,423 Rls. 3,417 $
218 1387 ايالات متحده آمريکا 71042010 فيروزه مصنوعي ؛كارنشده يابه طور ساده اره شده ياناهمواري گرفته شده 220 31,740,580 Rls. 3,196 $
219 1387 ايالات متحده آمريکا 73111000 سيلندرهاي گازمايع غيرقابل پرشدن مجدد( يكبارمصرف )ازچدن ،آهن يافولاد 330 31,501,977 Rls. 3,257 $
220 1387 ايالات متحده آمريکا 84279000 ارابه هاي كارگاهي ،غير خودرو ،مجهزبه وسايل بلندكردن يا جابجا كردن , كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 165 30,288,949 Rls. 3,083 $
221 1387 ايالات متحده آمريکا 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده ها 60 29,427,565 Rls. 2,975 $
222 1387 ايالات متحده آمريکا 85363010 كليدهاي قطع ووصل غيرا توماتيك يك طرفه 7 29,089,883 Rls. 2,940 $
223 1387 ايالات متحده آمريکا 71049010 فيروزه مصنوعي غيراز 71042010 195 28,973,380 Rls. 2,851 $
224 1387 ايالات متحده آمريکا 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيكي 150 28,796,566 Rls. 3,022 $
225 1387 ايالات متحده آمريکا 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيكي,ژيمناستيك ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 140 28,441,000 Rls. 3,131 $
226 1387 ايالات متحده آمريکا 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 4 28,133,425 Rls. 3,097 $
227 1387 ايالات متحده آمريکا 92093000 سيم و زه آلات موسيقي 185 26,020,371 Rls. 2,560 $
228 1387 ايالات متحده آمريکا 40169500 ا شياء قابل بادكردن , ا زكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي , كه درجاي ديگر مذكور نباشد 368 25,800,500 Rls. 2,879 $
229 1387 ايالات متحده آمريکا 73089090 ا سكلت وقطعات ا سكلت, كه درجاي ديگرذكرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 3,390 25,594,335 Rls. 2,613 $
230 1387 ايالات متحده آمريکا 40169990 سايرا شياا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذكور درجاي ديگر 70 25,476,750 Rls. 2,575 $
231 1387 ايالات متحده آمريکا 84144090 سايركمپرسورهاي هوا كه روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذكوردرجاي ديگر 1,000 24,944,100 Rls. 2,513 $
232 1387 ايالات متحده آمريکا 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذكور درجاي ديگر 450 24,890,811 Rls. 2,612 $
233 1387 ايالات متحده آمريکا 29012900 هيدروكربورهاي غيرحلقوي ا شباع نشده , كه درجاي ديگري مذكور نباشند 90 24,653,194 Rls. 2,659 $
234 1387 ايالات متحده آمريکا 73072200 زا نوئي,مهره, ماسوره حديد شده , ا زفولادزنگ نزن. 25 24,276,498 Rls. 2,642 $
235 1387 ايالات متحده آمريکا 85013110 ا لكتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و 24 ولت تا قدرت حدا كثر 200 وا ت 32 23,797,919 Rls. 2,453 $
236 1387 ايالات متحده آمريکا 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 100 23,750,000 Rls. 2,562 $
237 1387 ايالات متحده آمريکا 85394900 لامپهاي ماورا ء بنفش يا مادون قرمز 10 23,474,980 Rls. 2,397 $
238 1387 ايالات متحده آمريکا 85045010 كويل وا لقاكننده به قطر35/6ميليمترتا25/9ميليمتر موردمصرف در صنايع صوتي وتصويري ومخابراتي 8 23,008,842 Rls. 2,326 $
239 1387 ايالات متحده آمريکا 85364190 سايررله ها برا ي ولتاژحدا كثر60ولت باجريان مساوي يابيش ا ز2Aبجز رلهSMD 39 22,851,839 Rls. 2,510 $
240 1387 ايالات متحده آمريکا 85175090 سايردستگاههابراي سيستم هاي كارير يا عددي باسيم بجز كارت مودم داخلي 80 22,283,909 Rls. 2,303 $
241 1387 ايالات متحده آمريکا 95089000 چرخ و فلك و تاب , جايگاه تيرا ندا زي و ساير تفريحات در هوا ي آزا د ,تئاتر سيار 1,122 22,190,566 Rls. 2,321 $
242 1387 ايالات متحده آمريکا 82141090 كاغذبر.نامه بازكن. مركب ترا ش وتيغه آنها 68 22,113,800 Rls. 2,173 $
243 1387 ايالات متحده آمريکا 84149020 اجزا ء وقطعات برا ي كمپرسورهاي معدني با هوا دهي بالاترا ز600CFM 200 21,417,963 Rls. 2,207 $
244 1387 ايالات متحده آمريکا 90331090 سايرترموكوبل هابجزترموكوبل يكبارمصرف برا ي ترمومتر 60 21,092,144 Rls. 2,204 $
245 1387 ايالات متحده آمريکا 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,كابينت وسايرتكيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 180 19,638,670 Rls. 2,044 $
246 1387 ايالات متحده آمريکا 90111000 ميكروسكوپ ا سترئوسكوپي 38 19,575,400 Rls. 2,111 $
247 1387 ايالات متحده آمريکا 85016490 ساير ژنرا تورهاي جريان متناوب (آلتر ناتورها ) وبه قدرت بيش ا ز1500KVA 300 19,351,268 Rls. 1,937 $
248 1387 ايالات متحده آمريکا 73182990 ساير ا شياء حديده نشده كه درجاي ديگرگفته نشده ا ز ا هن يافولاد 2 18,974,483 Rls. 1,918 $
249 1387 ايالات متحده آمريکا 85239090 ساير حاملين ا ماده ضبط نشده غير مذكور درجاي ديگر 1 18,616,978 Rls. 1,875 $
250 1387 ايالات متحده آمريکا 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لكترونيك مشمول رديف 8516 20 18,539,114 Rls. 1,898 $
251 1387 ايالات متحده آمريکا 39073090 سايررزين هاي ا پوا كسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 64 18,471,279 Rls. 1,922 $
252 1387 ايالات متحده آمريکا 85044010 ا نوا ع مبدلهايdc/ dc ا لكترونيكي (HYBRID) با ورودي وخروجي صفرا لي صدولت وقدرت كمترا ز150وات 35 18,271,945 Rls. 1,849 $
253 1387 ايالات متحده آمريکا 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 86 17,880,000 Rls. 1,776 $
254 1387 ايالات متحده آمريکا 95062900 اسكي آبي، تخته اسكي روي آب وساير ادوا ت براي ورزشهاي آبي(غيرا زتخته شناورشرا عي) 859 16,943,485 Rls. 1,773 $
255 1387 ايالات متحده آمريکا 96031000 جاروب وبروس, متشكل ا زشاخه هاي نازك يا از ساير مواد نباتي به هم بسته, بايابدون دسته. 52 14,749,424 Rls. 1,495 $
256 1387 ايالات متحده آمريکا 85444100 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا كثر80ولت, جورشده با قطعات ا تصال 190 14,557,653 Rls. 1,432 $
257 1387 ايالات متحده آمريکا 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 22 13,769,103 Rls. 1,410 $
258 1387 ايالات متحده آمريکا 76161000 ميخ, ميخ سرپهن, ميخ دوپا,پيچ, پيچ مهره خور,مهره... ا زآلومينيوم. 70 13,563,542 Rls. 1,419 $
259 1387 ايالات متحده آمريکا 84612000 ماشين هاي شكل دا دن ياشكافدا ركردن برا ي كاركردن برروي فلزا ت ياسرمت ها 221 13,016,232 Rls. 1,293 $
260 1387 ايالات متحده آمريکا 39239000 ا شياء برا ي بسته بندي كالا ,كه در جاي ديگر مذكور نباشد ,ا زموا د پلاستيكي 197 12,972,113 Rls. 1,322 $
261 1387 ايالات متحده آمريکا 84425010 ا ستوانه هاي فلزي (سيلندر) داراي سطوح نقش دارشده به صورت برجسته يا گودتهيه شده براي صنعت چاپ 20 12,232,148 Rls. 1,249 $
262 1387 ايالات متحده آمريکا 96039090 جاروب هاوبروس هاي غير مذكور ساخته نشده ا زموي خوك وگرا ز 300 11,845,247 Rls. 1,243 $
263 1387 ايالات متحده آمريکا 82029900 تيغه ا ره, كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 19 11,656,327 Rls. 1,158 $
264 1387 ايالات متحده آمريکا 62041900 لباس بصورت دست, زنانه يادخترا نه, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر 38 11,367,926 Rls. 1,233 $
265 1387 ايالات متحده آمريکا 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 10 11,245,871 Rls. 1,113 $
266 1387 ايالات متحده آمريکا 85365090 سايركليدهاغيرمذكوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 1 10,663,790 Rls. 1,068 $
267 1387 ايالات متحده آمريکا 90019000 منشور,آئينه وسايرعناصرا پتيكي,ا زهرماده, سوا رنشده غيرا زآنهائيكه شيشه ا ي بوده وبه طريقه اپيتكي كارنشده باشند 1 10,590,127 Rls. 1,166 $
268 1387 ايالات متحده آمريکا 30064020 سيمان گلاس آنيوس 25 10,465,015 Rls. 1,136 $
269 1387 ايالات متحده آمريکا 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 52 10,384,432 Rls. 1,060 $
270 1387 ايالات متحده آمريکا 84434000 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ گرا ور 95 10,239,069 Rls. 1,035 $
271 1387 ايالات متحده آمريکا 90118000 ميكروسكوپهاي مركب ا پتيكي ,غيرمذكور درجاي ديگر 4 10,043,362 Rls. 1,106 $
272 1387 ايالات متحده آمريکا 70179010 لوله آزمايش لام ولامل آزمايشگاهي ولوله غير مدرج غير مذكور درجاي ديگر 61 9,919,373 Rls. 1,010 $
273 1387 ايالات متحده آمريکا 85182100 تك بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 160 9,510,838 Rls. 1,018 $
274 1387 ايالات متحده آمريکا 48239000 كاغذومقوا, بريده شده باندا زه معين وا شياءا زكاغذومقوا, ا وا ت سلولزياا لياف سلولزي, غيرمذكوردرجاي ديگر 380 9,480,240 Rls. 986 $
275 1387 ايالات متحده آمريکا 85282200 مونيتورهاي ويدئويي سياه و سفيد يا ساير تك رنگها 80 9,222,816 Rls. 916 $
276 1387 ايالات متحده آمريکا 85143000 كوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد 70 9,006,600 Rls. 979 $
277 1387 ايالات متحده آمريکا 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 32 8,788,190 Rls. 919 $
278 1387 ايالات متحده آمريکا 27101920 روغن صنعتي 107 8,715,996 Rls. 945 $
279 1387 ايالات متحده آمريکا 39173900 سايرلوله هاوشيلنگ ها ا زموا دپلاستيكي غيرمذكورومشمول درجاي ديگر 12 8,603,237 Rls. 933 $
280 1387 ايالات متحده آمريکا 90299000 ا جزا ء وقطعات و متفرعات كنتورهاي مشمول رديف 9029 20 8,515,315 Rls. 881 $
281 1387 ايالات متحده آمريکا 84661000 ا بزا رگيروحديده گيرخودكار 4 7,032,387 Rls. 708 $
282 1387 ايالات متحده آمريکا 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذكور درظروف يكهزا ر سانتي مترمكعب وبيشتر 1,000 6,978,000 Rls. 705 $
283 1387 ايالات متحده آمريکا 40161090 سايرا شياا زكائوچوي ا سفنجي ولكانيزه سفت نشده بجزقطعات ولوا زم مصرف دربخش بهداشت 70 6,924,724 Rls. 762 $
284 1387 ايالات متحده آمريکا 73090000 مخزن, منبع... (غيرا زبرا ي گاز),ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش بيش ا ز300ليتر بدون دستگاههاي مكانيكي ياحرارتي 200 6,167,967 Rls. 644 $
285 1387 ايالات متحده آمريکا 34031100 فرآورده هابرا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم وپوستهاي نرم ياساير موا د,دا را ي كمتر ا ز 70% موا د نفتي 10 4,600,000 Rls. 481 $
286 1387 ايالات متحده آمريکا 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزكانكتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لكترونيك 1 4,491,294 Rls. 452 $
287 1387 ايالات متحده آمريکا 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, كاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 1,750 4,448,608 Rls. 464 $
288 1387 ايالات متحده آمريکا 90251190 ترمومترهاي غير پزشكي ، پرشده بامايع برا ي خوا ندن مستقيم 50 4,357,399 Rls. 428 $
289 1387 ايالات متحده آمريکا 84212910 سيستم هاي ا ولترا فيلترا سيون 24 4,109,324 Rls. 447 $
290 1387 ايالات متحده آمريکا 73182100 وا شرفنري وسايروا شرهاي خاردا رفنري حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 1 3,057,807 Rls. 327 $
291 1387 ايالات متحده آمريکا 82033000 قيچيهاي فلزبروا بزا رهاي دستي همانند. 25 2,881,546 Rls. 297 $
292 1387 ايالات متحده آمريکا 84716020 موشوا ره (mouse) 24 2,805,343 Rls. 282 $
293 1387 ايالات متحده آمريکا 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 140 2,677,977 Rls. 275 $
294 1387 ايالات متحده آمريکا 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 14 2,623,188 Rls. 269 $
295 1387 ايالات متحده آمريکا 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 50 2,585,988 Rls. 271 $
296 1387 ايالات متحده آمريکا 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 130 2,300,668 Rls. 236 $
297 1387 ايالات متحده آمريکا 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مركب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 20 2,247,657 Rls. 247 $
298 1387 ايالات متحده آمريکا 85183000 هدفون وگوشي ( Earphone-headphone ) حتي توام شده بايك ميكروفون 63 1,522,705 Rls. 154 $
299 1387 ايالات متحده آمريکا 40161010 قطعات ولوا زم مورد مصرف دربخش بهدا شت وپزشكي ا ز كائوچوي ا سفنجي( سايرا شياء ) 1 215,200 Rls. 24 $
مجموع کل
1,825,945,157 ريال
مجموع کل
191,078 دلار